Utbildnings- och kultursociologi (SEC)
Sociology of Education and Culture


Shortcuts
Visting address

Most seminars are arranged either at Humanistiskt Centrum in Campus Engelska parken (next to the cemetery, behind the library Carolina Rediviva) or at Campus Blåsenhus (next to the Castle and the Botanic Garden).  Most collaborators have offices at either of these campus sites. For maps visit http://katalog.uu.se/map/
and search for "Engelska parken" or "Blåsenhus".
    See also Google Maps where however the fairly new building Blåsenhus does not yet appear. From the Uppsala Castle it is situated on the far side of Dag Hammarskölds väg. From Botaniska Trädgården it is on the other side of Norbyvägen."


 

  • URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/prs.htm

 

  In English            En français

Kort presentation

Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC) startades 1990 av Donald Broady, fick sitt nuvarande namn våren 1992 och flyttade hösten 1997 från Stockholm till Uppsala universitet. Den leds numer gemensamt av Donald Broady, Mikael Börjesson och Marta Edling.

Institutionell anknytning: Efter utgången av år 2010, då SECs dittillsvarande hemvist Institutionen för utbildning, kultur och medier blev nedlagd, har gruppen varit förankrad i ett flertal forskningsmiljöer vid Uppsala universitet (främst Historiska institutionen), Handelshögskolan i Stockholm (SCORE), Stockholms universitet (SCORE, ekonomisk historia, Engelska, Socialantropologi) och Södertörns högskola (Idéhistoria, Konsthistoria).

Vad gäller undervisning medverkar SECs medarbetare f.n. framför allt vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet, primärt en lärarutbildningsinstitution men där det även ges kurser i utbildningssociologi från grundutbildningsnivå till forskarutbildningsnivå. Som enda lärosäte i Sverige har Uppsala universitet inrättat utbildningssociologi som forskarutbildningsämne.

Tyngdpunkter i forskningsverksamheten är studier av utbildningens fält, kulturens fält samt utbildningshistoria, i nära samverkan med i synnerhet franska kolleger vid

Vidare sedan 1990 forskning om märkspråk såsom SGML och senare XML samt prosopografiska metoder i samverkan med främst

  • Oxford Text Archive (OTA), University of Oxford
  • Centre for Computing in the Humanities (CCH), King’s College, London
  • med flera partners inom Text Encoding Initiative Consortium (TEI).

Utbildningssociologi och utbildningshistoria

I flertalet utbildningssociologiska studier anläggs två perspektiv. Å ena sidan utforskar vi utbildningsstrategier, dvs. hur skilda sociala grupper använder utbildningsystemet. Å andra sidan vill vi förstå fältet av utbildningsinstitutioner, dvs. systemet av relationer mellan de positioner som besättas av olika lärosäten, skolor, utbildningsinriktningar. Särskilt intresse ägnas åt förhållandet mellan vad studenter, elever eller lärare har i bagaget (kulturellt kapital och andra tillgångar) och den ordning som råder inom utbildningsväsendet och i den sociala världen. Historiska perspektiv är viktiga.

Bland pågående och nyligen avslutade utbildningssociologiska forskningsprojekt:

Kultursociologi

Flertalet kultursociologiska studier ägnas f.n. åt undersökningar av skilda slag av fält i Pierre Bourdieus mening, i synnerhet kulturella fält (konst, litteratur, vetenskap). I många fall används prosopografisk (ung. kollektivbiografisk) metod, vilket innebär kartläggningar av de tillgångar som människorna verksamma inom fälten besitter, i syfte att analysera mönstren av positioner, polariteter och hierarkier. Historiska perspektiv är viktiga. Bland kultursociologiska forskningsprojekt:

Metodutveckling och Digital litteratur

Sociala kartor och prosopografiska databaser, finansierat med s.k. excellensbidrag inom ramen för KoF-satsningen från Uppsala universitets rektor. 2008-2010.

Forskningsprogrammet Digital litteratur är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Nada, KTH, ägnat åt utveckling av metoder och verktyg för arbete med digitala material för forsknings- och undervisningsändamål, i synnerhet inom samhällsvetenskap och humaniora.
<http://www.skeptron.uu.se/broady/dl/>

Ett avslutat projekt är Märkning av utbildningsinnehåll, finansierat av VINNOVA och genomfört tillsammans med CINS/DNU vid Umeå Universitet, Ekelunds Förlag, Enheten för digital publicering vid Uppsala universitetsbibliotek, Kungl. Biblioteket och Myndigheten för skolutveckling.
<http://www.skeptron.uu.se/broady/dl/mu.htm>

Utbildning

Forskarutbildning i utbildningssociologi
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/foutb.htm>

Forskarskola: Nationella forskarskolan i utbildningshistoria inledde sin verksamhet i januari 2005 och finansieras av Vetenskapsrådet. Värdlärosäte är Uppsala universitet.
<http://www.skeptron.uu.se/broady/histedu/>, <http://www.skeptron.uu.se/utbhist/>

Masterprogram: Masterprogrammet i utbildningsvetenskap, inriktning Utbildningssociologi
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/master-utbsoc.htm>

Internationellt masterprogram: Sociology of Education

Övr. kurser: Kurser inom forskarutbildningen och grundutbildningen om bl.a. utbildningssociologi, kultursociologi, samhällsvetenskapens klassiker, utbildningshistoria, elementär statistik, korrespondensanalys och annan geometrisk dataanalys, digital litteratur.
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/courses.htm>

Övrigt

Seminarier och andra evenemang
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/events.htm>

Kollegiet för utbildningsvetenskaplig forskning vid Uppsala universitet inrättades av Utbildningsvetenskapliga fakulteten i mars 2004. Det har koordinerats av SEC och till sig knutet ett vetenskapligt råd med företrädare för ett brett spektrum av ämnen och institutioner vid universitetet.
<http://www.skeptron.uu.se/uvuu/>

Även i andra sammanhang har SEC tagit del i breddningen av utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet till en angelägenhet för många ämnen och institutioner vid alla fakulteter.
<http://www.skeptron.uu.se/broady/uv>

URL to this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/prs.htm