Skolans kungsväg. Det naturvetenskapliga programmets plats i utbildningsystemet

<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/r-kungsv.htm>

(The Royal Road of schooling. The science programme within the Swedish educational system)

Utförlig information se http://www.skeptron.uu.se/proj/kungsvag/

Funded by Vetenskapsrådet, U

Period Jan 2006-dec 2008

Directed by Donald Broady <donald.broady@edu.uu.se>.

Collaborators:
Sara Backman Prytz <sara.prytz@edu.uu.se>
Peter Bernhardsson <peter.bernhardsson@edu.uu.se>,
Emil Bertilsson <emil.bertilsson@edu.uu.se>,
Mikael Börjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se>,
Henrik Edgren <henrik.edgren@edu.uu.se>,
Mattias Eriksson <mattias.eriksson_1@spray.se>,
Hanna Landstrom <hanna.landstrom.1046@student.uu.se>,
Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>,
Ida Lidegran <ida.lidegran@edu.uu.se>,
Ingrid Nordqvist <int@hig.se>,
Brigitte Le Roux <leroux@math-info.univ-paris5.fr>,
Ola Winberg <ola.winberg@edu.uu.se>,
Monica Zetterman <monica.zetterman@edu.uu.se>

Utförlig information se http://www.skeptron.uu.se/proj/kungsvag/

Sammanfattning

På gymnasiets naturvetenskapliga program går inte bara blivande naturvetare. Det naturvetenskapliga programmet (NV) är en kungsväg till framgång i fortsatta studier, yrkeslivet och det sociala livet. Här hamnar många barn ur de samhällsgrupper som är bäst rustade med kulturellt kapital, och här formas framtidens eliter. Här skapas även en norm för vad som räknas som skolmässig briljans, med effekter på hela skolväsendet.

Inom projektet undersöks NVs dominerande ställning i det svenska utbildningssystemet och betingelserna för och effekterna av denna dominans. Delstudier ägnas åt olika gruppers utbildningsstrategier, inslag i den historiska utveckling som lett till matematikämnets och de naturvetenskapliga ämnenas särställning, samt lärare och elever vid NV.

Med hjälp av registerdata om svenska gymnasister tecknas en social karta över svensk gymnasieskola under de senaste tjugo åren och NVs plats på denna. Dessutom analyseras skilda gruppers banor genom utbildningsväsendet. Metoderna är hämtade från geometrisk dataanalys, bl.a. korrespondensanalys. I kompletterande studier används även geografiska data. Till dessa statistiska analyser ur fågelperspektiv fogas dels historiska studier av enskilda skolors utveckling, dels intervjuer med lärare och elever vid NV samt föräldrar. Intervjuerna skall visa vad lärare, elever och föräldrar har i bagaget, hur de uppfattar NV och hur de förhåller sig till utbildningens mål och mening och till de framtider som den förbereder för

 


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/r-kungsv.htm
Back to SEC home page
This page created by Donald Broady. Last updated 09 Mar 2011