Addresses

Seminars and offices

Seminars either at Humanistiskt Centrum in Campus Engelska parken (next to the cemetery, behind the library Carolina Rediviva) or at Campus Blåsenhus (next to the Castle and the Botanic Garden)
   Most collaborators have offices at either of these campus sites.
   See maps or visit http://katalog.uu.se/map and search for "Engelska parken" or "Blåsenhus".

Postal address

SEC/Donald Broady, Sociologiska inst.,
Uppsala universitet,
Box 624,
SE-751 26 Uppsala, Sweden

More addresses

   Start |  About |  Research |  Courses |  Events |  Archives |  Tools  |  Search icon  Search all SECPrintout from the site SEC (Sociology of Education and Culture) at Uppsala University
 URL of this page is www.skeptron.uu.se/ broady/sec/archives.htm 

SEC, digital archives

 

Reports and book series

Various themes

Anthologies and conference proceedings

Bibliographies

Some PhD theses

Audio FilesLinks

See also a comprehensive bibliography<www.skeptron.uu.se/broady/sec/bib-compr.pdf>
and Donald Broady's writings <www.skeptron.uu.se/broady/skrifter.pdf>

Frequently downloaded

[Basic introduction to Pierre Bourdieu's key concepts and methods:]
Donald Broady(1998), Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg, 2 korr. uppl., Skeptronhäften 15. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, 26 p.
[Texten senare utgiven på danska som "Kapitalbegrebet som uddannelsessociologisk værktøj", pp. 415-452 i Jens Bjerg (red.): Pædagogik — en grundbog til et fag. København: Hans Reitzels Forlag, 1998. Svensk övers. på Liber Förlag år 2000.]
PDF version (129 KB) <www.skeptron.uu.se/broady/sec/ske-15.pdf >

[Comprehensive treatment of  concepts and methods in Bourdieu's sociology, and its roots in various traditions:]
Donald Broady (1991): Sociologi och epistemologi. Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin, HLS Förlag, Stockholm, 2 uppl. 1991, 645 p.
» PDF-versioner, HTML-version och XML-version <http://www.skeptron.uu.se/broady/dba-b-910501-soc-epist.htm>

[On prosopography as a sociological method:]
Broady, Donald 2002): "French prosopography. Definition and suggested readings", Poetics [Elsevier Science Publishers, Holland], Volume 30, Issues 5-6, October-December 2002, p. 381-385.
Preprint » HTML-version <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-broady-0605-frenchprosop.htm>

[Popular presentation of  the mapping of an educational field:]
Donald Broady & Mikael Börjesson, "En social karta över gymnasieskolan", s.24-35 i Ulf P Lundgren (red.), Individ - samhälle - lärande. Åtta exempel på utbildningsvetenskaplig forskning, Vetenskapsrådets rapportserie 2008:2. [Även i Ord & Bild, nr 3-4 2006, s. 90-99]
» PDF version (72 KB)
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-broady-borjesson-080520-social-karta-gymnasieskolan.pdf>


Anthologies and Conference Proceedings

Les élites : formation, reconversion, internationalisation. Colloque de Stockholm, 24--26 septembre 1993 (éd. D. Broady, M. de Saint Martin, M. Palme). Paris: CSEC, École des Hautes Études en Sciences Sociales / Stockholm: FUKS, Lärarhögskolan, 1995 (212 p.).
Table of Contents

Formation des élites et culture transnationale. Colloque de Moscou 27-29 avril 1996 (éd. D. Broady, N.  Chmatko, M. de Saint Martin). Paris/Uppsala: CSEC, École des Hautes Études en Sciences Sociales/SEC, ILU, Université d’Uppsala, 1997. (385 p.)
Extraits (Sommaire, English abstract, Table des matières, Introduction - et un compte rendu du colloque)
http://www.skeptron.uu.se/broady/dba-b-981426-formation-elites-moscou-extraits.htm

Kulturens fält (red. D. Broady), Bokförlaget Daidalos, Göteborg, 476 sidor, 1998, ISBN 91-7173-091-5.
PDF-version, 82 kb, av inledning, summary och innehållsförteckning
<http://www.skeptron.uu.se/broady/dba-b-980906-kulturens-falt-inledn.pdf>

Pedagogikhistorisk forskning. Perspektiv, betydelse och funktion i dagens samhälle. Konferens 10-12 september 1998. Stockholm: Lärarhögskolan i Stockholm, 1999. (608 s.)

Börjesson, Mikael, Ingrid Heyman, Monica Langerth Zetterman, Esbjörn Larsson, Ida Lidegran & Mikael Palme (red): Fältanteckningar. Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady. Uppsala: Uppsala universitet, SEC, Skeptronserien, 2006.
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-faltanteckningar-06.pdf>


Bibliographies

Donald Broady: "Thomas Ziehes publicerade texter 1975—1985", pp. 258—262 i Th. Ziehe, Ny ungdom. Om ovanliga läroprocesser. Stockholm: Norstedts 1986.

"Pierre Bourdieus skrifter", pp. 583—615 i Donald Broady, Sociologi och epistemologi, Stockholm: HLS Förlag, 2 upp. 1991.

Donald Broady & Boel Englund: Ulf P. Lundgrens skrifter 1966—1991. En bibliografi. Skeptronhäften 7. Stockholm: HLS Förlag, 1992. (41 s.)
Full-text PDF version (774 Kb)

Boel Englund, Eva Trotzig & Donald Broady: Moderna läromedel för 1870-talet. Förteckning över Statens exposition av skolmateriel. Meddelanden från Forum för pedagogisk historia, nr 3. Stockholm: HLS Förlag, 1995. (204 s.)
Full-text HTML version (410 Kb in four files)


Some PhD theses

Goldstein-Kyaga, Katrin:  The Tibetans — School for Survival or Submission. An Investigation of Ethnicity and Education, HLS Förlag/The Centre for Pacific Asia Studies, Stockholm 1993.

Heyman, Ingrid: Gånge hatt till... Omvårdnadsforskningens framväxt i Sverige. Sjuksköterskors avhandlingar 1974—1991, Daidalos, Göteborg 1995.

Linné, Agneta: Moralen, barnet eller vetenskapen? En studie av tradition och förändring i lärarutbildningen, HLS Förlag,  Stockholm 1996.

Englund, Boel: Skolans tal om litteratur. Om gymnasieskolans litteraturstudium och dess plats i ett kulturellt åter-skapande, med utgångspunkt i en jämförelse av texter för litteraturundervisning i Sverige och Frankrike, HLS förlag, Stockholm 1997.

Ullman, Annika: Rektorn. En studie av en titel och dess bärare. HLS Förlag, Stockholm 1997.

Gustafsson, Jonas: Så ska det låta. Studier av det musikpedagogiska fältets framväxt i Sverige 1900-1965. Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala Studies in Education 91, 2000.

Hultqvist, Elisabeth: Segregerande integrering. En studie av gymnasieskolans individuella program. HLS Förlag, Stockholm 2001.

Hammarberg, Lena: En sund själ i en sund kropp. Hälsopolitik i Stockholms folkskolor 1880-1930.  HLS Förlag, Stockholm 2001.

Gunneriusson, Håkan: Det historiska fältet. Svensk historievetenskap från 1920-tal till 1957. Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Historica Upsaliensia 204, 2002.

Vandenhaute, Daan: Om inträdet i världen. Lyrikdebutanterna i 1970-talets svenska litterära fält. Hedemora: Gidlunds förlag, 2004 (Disputation Universiteit Gent, 2002).

Månsson, Niclas: Negativ socialisation. Främlingen i Zygmunt Baumans författarskap. Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala Studies in Education 108, 2005.
Info http://publications.uu.se/theses/abstract.xsql?dbid=4773
pdf-version fulltext (658 KB) http://www.diva-portal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_uu_diva-4773-2__fulltext.pdf

Larsson, Esbjörn: Från adlig uppfostran till borgerlig utbildning. Kungl. Krigsakademien mellan åren 1792 och 1866.  Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Historica Upsaliensia 220, 2005.
(Disputation 9 dec 2005)
pdf-version fulltext http://www.diva-portal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_uu_diva-6145-2__fulltext.pdf 

Börjesson, Mikael: Transnationella utbildningsstrategier vid svenska lärosäten och bland svenska studenter i Paris och New York. Ak. avh., Disputationsupplaga, Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 37, SEC/ILU, Uppsala universitet, Uppsala 2005. (793 sidor)
PDF-version fulltext (31 757 KB) <www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-37.pdf>

Fast, Carina: Sju barn lär sig läsa och skriva. Familjeliv och populärkultur i möte med förskola och skola. Acta Universitatits Upsaliensis, Uppsala Studies in Education 115, Uppsala 2007.

Carlhed, Carina: Medicinens lyskraft och skuggor. Om trosföreställningar och symbolisk makt inom habiliteringen 1960―1980. Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala Studies in Education 116, Uppsala 2007.
Fulltext http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:171084
(Disputation i Pedagogik 14 mars 2008)

Monica Langerth Zetterman: Innehållsdesign. Principer, metoder och verktyg samt tillämpningar inom utbildningshistorisk forskning och undervisning, Uppsala 2008.
(Disputation i Pedagogik 14 mars 2008)

Johannes Westberg: Förskolepedagogikens framväxt. Pedagogisk förändring och dess förutsättningar, ca 1835-1945. Uppsala 2008. Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Historica Upsaliensa 232, Uppsala 2008.
(Disputation i Historia 9 maj 2008)

Mikael Palme: Det kulturella kapitalet. Studier av symboliska tillgångar i det svenska utbildningssystemet 1988-2008. . Acta Universitatis, Studier i utbildnings- och kultursociologi 1, Uppsala 2008.
(Disputation i Utbildningssociologi 13 dec 2008)

Sverker Lundin: Skolans matematik. En kritisk analys av den svenska skolmatematikens förhistoria, uppkomst och utveckling. Acta Universitatis, Studier i utbildnings- och kultursociologi 2, Uppsala 2008.
(Disputation i Utbildningssociologi 15 dec 2008)
PDF-version fulltext (31 757 KB) <www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-lundin-sverker-081106-diss-skolans-matematik.pdf>

Ida Lidegran:  Utbildningskapital. Om hur det alstras, fördelas och förmedlas. Acta Universitatis, Studier i utbildnings- och kultursociologi 3, Uppsala 2009.
(Disputation i Utbildningssociologi 15 maj 2009)

Karin Darin: Social Positions in Self-Employment. A Study of Employment Structures in Artistic Production and Management Consulting, Handelshögskolan i Stockholm, 2009.
(Disputation i Företagsekonomi 15 dec 2009)


Audio Files (ljudupptagningar)

Broady, Donald: Bourdieus testamente, seminarium, SEC/ILU, Uppsala universitet, 14 mars 2002
MP3-format (10 932 KB)
<http://www.skeptron.uu.se/av/aud-broady-020314-bourdieus-testamente.mp3>

Callewaert, Staf: Seminarium I om Aaron Cicourel, SEC/ILU, Uppsala universitet, 10 sept 2003
MP3-format (260 985 KB)
<http://www.skeptron.uu.se/av/aud-030910-callewaert-om-cicourel-1.mp3>

Callewaert, Staf: Seminarium II om Aaron Cicourel, SEC/ILU, Uppsala universitet, 24 sept 2003
MP3-format (180 746 KB)
<http://www.skeptron.uu.se/av/aud-030924-callewaert-om-cicourel-2.mp3>

Callewaert, Staf: Seminarium III om Aaron Cicourel, SEC/ILU, Uppsala universitet, 8 okt 2003
MP3-format (116 499 KB)
<http://www.skeptron.uu.se/av/aud-031008-callewaert-om-cicourel-3.mp3>

Callewaert, Staf & Carina Fast: Seminarium "Sociolingvistik: Hasan versus Bourdieu", SEC/ILU, Uppsala universitet, 19 nov 2003
WAV-format (136 814 KB)
<http://www.skeptron.uu.se/av/aud-031119-callewaert-fast.wav>

Goodson, Ivor: seminarium "Professional Knowledge, Professional Lives", Ped inst, Uppsala universitet, 28 okt 2003
MP3-format (227 690 KB)
<http://www.skeptron.uu.se/av/aud-031028-goodson.mp3>

Martinsen, Kari, föreläsning "Disiplin och rummelighet" den 5 november 2003 (slutet av föreläsningen saknas)
MP3-format (88 540 KB)
<http://www.skeptron.uu.se/av/aud-031105-martinsen-kari.mp3>

Sessionen ”Från Bourdieus och Foucaults värld”, NFPF’s 31. kongres (Nordisk Forening for Pedagogisk Forskning), Danmarks Pædagogiske Universitet, København, 6-9 mars 2003. Anföranden av Donald Broady, Staf Callewaert och Kirsten Fredriksen.
MP3-format (66 500 KB)
<http://www.skeptron.uu.se/av/aud-030308-session-foucault-bourdieu.mp3>


Links

Intervju 17 jan 2012 med Luc Boltanski som ger sin bild av Pierre Bourdieu
"Pierre Bourdieu, décrypteur du réel (2/5). Luc Boltanski", Programserien Hors-Champs, France Culture, 17 jan 2012.
http://www.franceculture.fr/emission-hors-champs-pierre-bourdieu-decrypteur-du-reel-25-luc-boltanski-2012-01-17

"Pierre Bourdieu (1930-2002)", i serien "Une vie, une oeuvre", France Culture, 7 jan 2012.
Lite från en ljudupptagning av början av Bourdieus installationsföreläsning vid Collège de France 23 april 1982 Sedan uttalanden av  Luc Boltanski, Robert Castel, sociologue, Philippe Coulangeon, Annick Coupé (syndicaliste, déléguée générale de l'union syndicale "Solidaires"), Thomas Ferenczy( journaliste, ex-Médiateur du "Monde"), André Miquel (professeur honoraire au Collège de France), Gisèle Sapiro, Tassadit Yassine.
http://www.franceculture.fr/emission-une-vie-une-oeuvre-pierre-bourdieu-1930-2002-2012-01-07


"La grande querelle des sociologues", i serien Répliques par Alain Finkielkraut, France Culture, 3 febr. 2018.
Debatt mellan programledaren Alain Finkielkraut, Nathalie Heinich (som våren 2017 utgav Des valeurs : une approche sociologique, Gallimard) och Marc Joly (som inom kort utger Pour Bourdieu, CNRS Éditions, 2018).
https://www.franceculture.fr/emissions/repliques/la-grande-querelle-des-sociologues

 

skeptronlogga

 Printout from the site SEC (Sociology of Education and Culture) at Uppsala University 
 URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/archives.htm 

Valid CSS!Clickable SEC logo   Start |  About |  Research |  Courses |  Events |  Archives |  Tools  |  Search icon  Search all SEC
©  2023     SEC, Uppsala universitet | Responsible: Donald Broady | Last updated: 9 March 2023

News