Utbildnings- och kultursociologi (SEC)
Sociology of Education and Culture


  • URL to this page is www.skeptron.uu.se/broady/uv/

 

Dokument om utbildningsvetenskapligt relevant forskning
vid Uppsala universitet

Vid Uppsala universitet förekommer forskning av utbildningsvetenskaplig relevans inom många ämnen och forskningsmiljöer. Medarbetare i  forskningsgruppen SEC <www.skeptron.uu.se/broady/sec> har genom åren verkat för att denna potential ska tas tillvara när utbildningsvetenskapen utvecklas. Arbetet har även bedrivits inom Kollegiet för utbildningsvetenskaplig forskning vid Uppsala universitet <www.skeptron.uu.se/uvuu/>, som inrättades av Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden våren 2004 och vars sekretariat sedan starten varit förlagt till SEC.

Något som förenar dessa strävanden är det tillvägagångssätt som kallats uppsalamodellen, varmed avses att utbildningsvetenskap behandlas inte som en avskild specialitet, monopoliserad av vissa fakulteter, institutioner eller ämnen, utan som en bred samlingsbenämning för den forskning som inom ett brett spektrum av ämnen ägnas åt bildning, utbildning, undervisning, fostran och lärande.

Uppsalamodellen ‑ förslag till åtgärder för att främja forskning och forskarutbildning av utbildningsvetenskaplig relevans. Redovisning från en arbetsgrupp tillsatt av Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden, 28 maj 2003.
html-version (67 KB) <www.skeptron.uu.se/broady/uv/utbvet-forslag-030528.htm>
pdf-version (186 KB) <www.skeptron.uu.se/broady/uv/utbvet-forslag-030528.pdf>
rtf-version (276 KB) <www.skeptron.uu.se/broady/uv/utbvet-forslag-030528.rtf>

Ida Lidegran och Donald Broady: Forskning och forskarutbildning av utbildningsvetenskaplig relevans vid Uppsala universitet. Inventering våren 2003 på uppdrag av Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden. Planering och Uppföljning, Rapport 2003:2. Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden, Uppsala universitet (ISSN 1403-4263, 169 s.). Färdigställd 30 maj 2003, publicerad okt 2003.
pdf-version (850 KB) <www.skeptron.uu.se/broady/uv/utbvet-invent-030530.pdf>
rtf-version (1365 KB) <www.skeptron.uu.se/broady/uv/utbvet-invent-030530.rtf>
MS Word XP-version (931 KB) <www.skeptron.uu.se/broady/uv/utbvet-invent-030530.doc>
html-version av inledningen "Utbildningsvetenskap i Uppsala" (84 KB) <www.skeptron.uu.se/broady/uv/p-broady-inl-uvinvent-030530.htm>

Kollegiet för utbildningsvetenskaplig forskning vid Uppsala universitet, verksamhetsberättelse 2009
pdf-version (163 KB) <www.skeptron.uu.se/broady/uv/kuv-091101-verksamhetsberattelse.pdf>

Ida Lidegran och Donald Broady: Forskning och forskarutbildning av utbildningsvetenskaplig relevans vid Uppsala universitet. Inventering 2009
Rapport 11 oktober 2009, rev. 13 maj 2010
pdf-version (922 KB) <www.skeptron.uu.se/broady/uv/utbvet-invent-100513.pdf>

Donald Broady: Förslag till utformning av den utbildningsvetenskapliga kärnan i Uppsala universitets lärarutbildning, pm 2009-05-15, rev. 2009-05-24.
pdf-version (69 KB) <www.skeptron.uu.se/broady/uv/utbvet-karna-090515.pdf>

En hållbar lärarutbildning vid Uppsala universitet. Delrapport från uppföljningsgruppen, under ledn. av Mikael Börjesson. Rapport UTBVET 2009/110, 2009-05-25
pdf-version (944 KB) <www.skeptron.uu.se/broady/uv/lararutb-uppfoljn-090525.pdf>

Ida Lidegran: Förslag till utbildningsvetenskaplig kärna i den nya lärarutbildningen vid Uppsala universitet, pm 2010-04-08.
pdf-version (194 KB) <www.skeptron.uu.se/broady/uv/utbvet-karna-lidegran-100408.pdf>

Resursinventering vid Uppsala universitet med anledning av en ny lärarutbildning. Delrapport från uppföljningsgruppen, , under ledn. av Mikael Börjesson.
pdf-version (927 KB) <www.skeptron.uu.se/broady/uv/utbvet-resursinvent-100608.pdf>

Jfr ytterligare dokument <www.skeptron.uu.se/broady/uv/docs.htm>

 

URL to this page is www.skeptron.uu.se/broady/uv/