UPPSALA UNIVERSITET  • Sociology of Education and Culture (SEC)
SEC Start   |  About us   |  Staff   |  Research   |  Courses   |   Events   |  Archives   |  Tools   |  Search   |  Contact

 

Forskarutbildning i utbildningssociologi
vid Uppsala universitet

Inom utbildningssociologin utforskas bildning, utbildning, undervisning, fostran och lärande med hjälp av samhällsvetenskapliga metoder och relateras till andra delar av samhället. Ett centralt problemområde är rekryteringsfrågor i vid mening, det vill säga förhållandet mellan å ena sidan elevers, studenters eller lärares sociala och kulturella bagage, å andra sidan den ordning som råder i utbildningsväsendet. Här studeras hur faktorer som kön och etnicitet samt den sociala och kulturella tillhörigheten inverkar på människors praktiker i och utanför utbildningen, liksom utbildningens socialiserande verkningar. Andra centrala frågor rör förhållandet mellan förskola, skola eller universitet å ena sidan och familjeliv, kamrater, fritid, medier och arbetsliv å den andra. Till grund för utbildningssociologin ligger mer generella kultursociologiska forskningstraditioner. Historievetenskapliga metoder är av stor betydelse; vid Uppsala universitet är utbildningshistoria inget eget forskarutbildningsämne utan inkluderas i ämnet utbildningssociologi (och även i ämnet historia).

Uppsala universitet inrättade 2006 som första lärosäte i Sverige Utbildningssociologi som forskarutbildningsämne. Ansvarig institution var Institutionen för utbildning, kultur och medier.                                                                               

Allmän studieplan för forskarutbildning i Utbildningssociologi, fastställd av utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden 2010-12-16
xhtml-version <www.skeptron.uu.se/broady/sec/foutb-utbsoc-allman-studieplan-101216.pdf>
pdf-version <www.skeptron.uu.se/broady/sec/foutb-utbsoc-allman-studieplan-101216.pdf>

Kurser inom inom forskarutbildningen i utbildningssociologi vid Uppsala universitet
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/cou-foutb-utbsoc.htm>

Allmän information till den som funderar på att bli doktorand vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper vid Uppsala universitet.
Bl.a. om rutiner för antagning, samt länkar till relevanta dokument.
<http://www.utbildningsvetenskap.uu.se/research/forskarutbildning>

Information till doktorander vid samma fakultet
<http://www.utbildningsvetenskap.uu.se/ViewPage.action?siteNodeId=15282&languageId=3&contentId=-1>
med länkar till många dokument om regelverket och allt möjligt annat.

Forskarutbildningen i utbildningssociologi bedrivs i nära samverkan med Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC)
<www.skeptron.uu.se/broady/sec>
som finns spridd på ett flertal institutioner vid Uppsala och Stockholms universitet. Postadressen är Modernhistoriska studier, Historiska institutionen, Uppsala universitet.

Högre seminariet i utbildningssociologi samlas normalt vissa onsdagar kl 13.15-15.00. Utannonseras i SECs allmänna kalendarium
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-12.htm>
med angivande av  "Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi"

För mer upplysningar, kontakta
Studierektorn för forskarutbildningen i utbildningssociologi Mikael Palme <mikael.palme@edu.uu.se>
Professor Donald Broady <donald.broady@edu.uu.se>
Professor Peter Waara <peter.waara@edu.uu.se>
Docent Mikael Börjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se>

 

URL of this page: www.skeptron.uu.se/broady/sec/foutb.htm      

SEC Start   |  About us   |  Staff   |  Research   |  Courses   |  Events   |  Archives   |  Tools   |  Search   |  Contact
© 2012 SEC, Uppsala universitet   |  Responsable:  Donald Broady   |  Last updated: