Utbildningsvetenskaplig forskning
vid Uppsala universitet


Shortcuts
  • URL of this page is www.skeptron.uu.se/uvuu/

 

Vid Uppsala universitet har alltsedan 2003 utbildningsvetenskaplig forskning definierats som forskning  inom en rad ämnen ägnad åt bildning, utbildning, undervisning, fostran och lärande. Se "Uppsalamodellen".

Området är således synnerligen mångdisciplinärt. Forskningen pågår vid många av universitetets institutioner och numer inom samtliga fakulteter. Det rör sig om allt från matematikdidaktiska studier vid Matematiska institutionen till studier av den högre utbildningens organisering vid Företagsekonomiska institutionen. Vid Institutionen för psykologi intresserar man sig för ADHD-barn och andra s.k. bokstavsbarn. Lingvisterna undersöker klassrumsspråket. Pedagogerna vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier undersöker klassrumsinteraktion och skolreformer. Utbildningshistoriker och utbildningssociologer är verksamma vid flera institutioner. Vid en lång rad institutioner finns didaktiker som studerar olika aspekter på undervisning. Mycker mer skulle kunna nämnas.

Under hösten 2012 och den tidiga våren 2013 ska en förnyad inventering av utbildningsvetenskaplig forskning vid Uppsala universitetet genomföras. I väntan på resultaten kan den intresserade ta del av

Se även fler dokument om utbildningsvetenskaplig forskning vid Uppsala universitet.
Där finns bl.a. dokument från Kollegiet för utbildningsvetenskaplig forskning vid Uppsala universitet, som inrättades av Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden våren 2004 och vars verksamhet upphörde sommaren 2011.

URL to this page is www.skeptron.uu.se/uvuu/