UPPSALA UNIVERSITET | EDU | Digital litteratur

Märkning av utbildningsinnehåll

(Educational Content Markup)

Ett forskningsprojekt finansierat av Vinnova

URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/dl/mu.htm

Projektperiod 1 okt 2003 - 31 sept 2006

Projektplan <http://www.skeptron.uu.se/broady/dl/mu-plan-030919.pdf>

Projektledare Donald Broady <donald.broady@edu.uu.se>
Projektkoordinator Monica Langerth Zetterman <monica.langerth@ped.uu.se>, http://www.skeptron.uu.se/monicalz/

Partners och medarbetare
English Summary
Kort projektbeskrivning
Sammanfattande om syfte, tillvägagångssätt och resultat
Publikationer och andra skrifter


Partners och medarbetare


English summary

The aim of the project Educational Content Markup is to explore and develop tools and methods for the creation and management of encoded, modularised and portable digital content to be used in educational settings. The main idea is to enable the use and reuse of one and the same content in different contexts, on different platforms, for various purposes and by user groups with different needs. On the one hand by for example students with specific requirements and interests or by teachers in their instruction and curricular planning or their self-education, and on the other hand by content designers and specialists such as editors, scholars or particularly interested teachers. By different means of organising, filtering and presentation one and the same content might thus be utilizable in various subject areas and on different educational levels, from primary to higher education or in-service and in-company training. The project will provide methods and tools to be used by teachers and students as well as by publishers and other content providers.


Kort projektbeskrivning

Syftet med projektet Märkning av utbildningsinnehåll är att utveckla metoder och verktyg för att skapa och hantera modulariserat och flyttbart digitalt material lämpat för utbildningsändamål. Grundtanken är att ett och samma innehåll skall kunna användas i skilda sammanhang, på skilda plattformar, för skilda ändamål och av grupper med skilda behov, till exempel av studerande med olika förutsättningar och intressen, eller av lärare i deras planering, undervisning, fortbildning och självbildning, eller av specialister. Ett och samma innehåll kan därmed, organiserat, filtrerat och presenterat på skilda sätt, komma till användning inom flera ämnesområden och på flera nivåer i utbildningsväsendet, från grundskolan till högskolan och företagsförlagd utbildning. Projektet skall bidra med ändamålsenliga metoder och verktyg som lärare, studenter och elever liksom förlagen och andra innehållsleverantörer har bruk för.


Sammanfattande om syfte, tillvägagångssätt och resultat

Syftet med projektet var att utveckla verktyg för att skapa och hantera modulariserat och flyttbart digitalt material lämpat för utbildningsändamål som lärare, studenter och elever liksom förlagen och andra innehållsleverantörer har bruk för.

Märkningsverktyg för författare (Enheten för digital publicering vid Uppsala universitetsbibliotek)

En central uppgift för projektet var att pröva metoder och utveckla verktyg för att åstadkomma en demonstrator som består av digitalt undervisningsmaterial, avhandlingar och andra digitalt publicerade dokument. För att kunna demonstrera den potential som uppmärkta texter erbjuder, har ett webbaserat gränssnitt för visning utvecklats.
Det innebär att det är nu möjligt för användare att använda - och återanvända - dessa texter tillsammans med externt lagrat material (som t.ex. texter från encyklopedier och ordböcker). Denna externa information blir direkt länkat utifrån texterna. Verktyget har utvecklats inom projekt och integrerats i Open Office. Verktyget tillsammans med användningsinstruktioner kan laddas ner från projektet webbplats vid: http://epc.ub.uu.se/mu/.

Annofolio (CINS)

Annofolio består av en helt ny metodik för att innehållsmärka XML-baserade texter med metadata. Metoden går ut på att man med hjälp av semantisk webbteknologi "pekar i" metadata i textresursen med hjälp av en unik identifierare - en så kallad xPointer. På denna hakar man sedan på ett så kallat "metadata record", det vill säga en metadatabeskrivning som beskriver den del av resursen som man vi beskriva. En del av en resurs kan vara allt från ett enstaka tecken till hela XML-filen. Poängen med en metodik som pekar in metadata i resursen är att innehållet, struktur och beskrivande (semantisk) metadata separeras från varandra. Därmed skapar man förutsättningar för en så kallad metadataekologi där olika aktörer, oberoende av varandra, kan tillhandahålla metadatabeskrivningar för delar av resurser. Dessa metadatabeskrivningar kan sedan användas för att till exempel koppla samma olika digitala resurser med varandra eller för att representera en resurs ur olika perspektiv och i olika kontext.
Annofolio är egentligen en applikations-prototyp som implementerar denna metodik för uppmärkning av XML-textfiler. Metodiken är dock teoretiskt tillämpbar även på andra media, exempelvis bilder eller video. Detta kräver dock ytterligare utveckling.
Dokumentation finns tillgängligt vid http://project.cins.se/fisheye/viewrep/cins/scam-annotea

Demonstratorn Filosofisk Tanke (Digital litteratur vid Uppsala universitet)

Demonstratorn Filosofisk Tanke grundar sig på masterfiler i XML, märkta enligt TEI standarden. Med utgångspunkt i XML-versionen av boken har sedan en demonstrator skapats som erbjuder olika vyer och ingångar i texten. Vi har dels en textbaserad demonstrator, dels en grafisk demonstrator där en mängd märkta namn och begrepp används som noder i gränssnittet. Demonstratorerna erbjuder ingångar i materialet via innehållsförteckning samt genom alternativa hierarkier såsom personnamn, århundraden, ortsnamn samt ett antal centrala filosofiska begrepp som boken behandlar. Genom de användarstudier som utförts har värdefull information inhämtats om vad slutanvändare (lärare och studerande) anser vara viktiga funktioner i digitaliserade version av böcker.
Förutom demonstratorerna Filosofisk Tanke finns stilmallar för bearbetning av XML-märkt innehåll tillgängliga. Vi har i projektet medverkat till att till svenska översätta engelska demonstratorer för textanalys (TAPoR-portalen) samt Text Encoding Initiatives (TEI) webbgränssnitt för generering av XML-scheman.
Resultat finns tillgängliga vid http://www.skeptron.uu.se/monicalz/mu/


Publikationer och andra skrifter

Andersson, S. (2005), XML från DiVA:s formatmallar: DocBook och TEI [Swedish], 2005. Rapport (PDF) http://epc.ub.uu.se/files/mudivxml.pdf

Engman, J. (2004), Handling fine-meshed filtering from archive to resource level. Combining RDF-metadata with XML content markup. Master thesis. Umeå University. 2004.

Langerth-Zetterman, M. & J. Cummings (2004), Legacy Data Migration: A pilot study on the methodological feasibility of conversion and enhancement of electronic resources. Joint International Conference of the Association for Literary and Linguistic Computing and the Association for Computers and the Humanities. Göteborg University, June 11 - 16, 2004.

Langerth Zetterman, M. (2005), Markup of Educational Content. Joint International Conference of the Association for Literary and Linguistic Computing and the Association for Computers and the Humanities. June 15 - June 18, 2005. University of Victoria, Brittish Colombia, Canada. 2005.

Müller, E. (2004), DiVA - Academic Archive Online. DigiCULT.Info: Issue 9, 2004, 22-25. http://www.digicult.info/downloads/digicult_info_9_xs.pdf (accessed 2006-10-15)

Müller, E., F. Sandgren, S. Andersson, U. Klosa and P. Hansson (2005), DiVA publishing system: The community´s collaborative development approach. ELPUB 2005, the 9th ICCC International Conference on Electronic Publishing, Leuven, Belgium, 8-10 June, 2005. http://epc.ub.uu.se/files/ELPUBfinal.pdf (accessed 2006-10-15)

Paulsson, F. (2004), Märkning av nationella styrdokument. Stockholm: National Agency for School Improvement, 2004.

Paulsson, F. and Engman, J. (2005), "Marking the National Curriculum - a new model for semantic mark-up," in the proceedings of eChallenges 2005, Ljubljana, Slovenia, 2005. (Artikeln tilldelades vid konferensen ett vetenskapligt pris: Ingo Husslas Innovation Award.)

Paulsson, F. and Engman, J. (2006), "Treating metadata as annotations: separating the content mark-up from the content," in the proceedings of ICL 2006, Villach, Austria, 2006.

Paulsson, F., "Treating metadata as annotations: separating the content mark-up from the content," International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), vol. 1, 2006.


©-2006. UPPSALA UNIVERSITET, Box 2136, 750 02 Uppsala
URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/dl/mu.htm
Created by Monica Langerth Zetterman and Donald Broady
Last updated: 2007-01-18 | Webmaster donald.broady@edu.uu.se
Back to Digital Literature