UPPSALA UNIVERSITET : Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden : Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi : Nationella forskarskolan i utbildningshistoria
Uppsala universitet
Hoppa över länkar
 

Dokument

Tidigare dokument

Ansökningar, programförklaringar m.m.

Publicerat

Studies in Educational Policy and Educational Philosophy
E-tidskrift 2005:3

(Numret är utgivet med redaktionellt stöd från den Nationella forskarskolan i utbildningshistoria.)

Från adlig uppfostran till borgerlig utbildning. Kungl. Krigsakademien mellan åren 1792 och 1866, Esbjörn Larsson (avhandling), Uppsala 2005.
(Författad av forskare verksam vid forskarskolan)

Att rätt förfoga över tingen. Historiska studier av styrning och maktutövning, (ed.) Johannes Fredriksson [Westberg] & Esbjörn Larsson, Opuscula Historica Upsaliensia, Historiska institutionen, Uppsala 2007.
(Antologin har tillkommit med redaktionellt stöd från forskarskolan och ett antal av uppsatserna är författade av doktorander/forskare som är associerade till eller verksamma vid densamma.)

Rätt elev i rätt klass. Skola, begåvning och styrning 1910–1950, Thom Axelsson (avhandling), Linköping 2007.
(Författad av tidigare associerad doktorand)

Medicinens lyskraft och skuggor: ― om trosföreställningar och symbolisk makt i habiliteringen 1960―1980, Carina Carlhed (avhandling), Uppsala 2007.
(Författad av tidigare associerad doktorand)

Innehållsdesign: Principer, metoder och verktyg samt tillämpningar inom utbildningshistorisk forskning och undervisning,  Monica Langerth Zetterman (avhandling), Uppsala 2008.
(Författad av tidigare associerad doktorand)

Förskolepedagogikens framväxt. Pedagogisk förändring och dess förutsättningar, ca 1835-1945, Johannes Westberg (avhandling), Uppsala 2008.
(Författad av forskare verksam vid forskarskolan)

Skolans matematik. En kritisk analys av den svenska skolmatematikens förhistoria, uppkomst och utveckling, Sverker Lundin (avhandling), Uppsala 2008.
(Författad av tidigare associerad doktorand)

Ny utbildningshistorisk forskning. Tio bidrag från Nationella forskarskolan i utbildningshistoria, (ed.) Esbjörn Larsson, Uppsala 2008.
(resultatet av konferensen "Ny utbildningshistorisk forskning" arrangerad av forskarskolan)

Andreas Åkerlund, "De svenska universiteten och nazismen. Med anledning av ett seminarium i Uppsala", i: Historisk Tidskrift 2009:1, s. 65-72.
(författad av doktorand verksam vid forskarskolan)

Det mångsidiga verktyget. Elva utbildningshistoriska uppsatser, (ed.) Anne Berg & Hanna Enefalk, Uppsala 2009.
(Antologin har tillkommit med finansiellt stöd från forskarskolan och ett antal av uppsatserna är författade av doktorander/forskare som är associerade till eller verksamma vid densamma.)

 

Konferensbidrag

2006 2007 2008 2009 2010

2010

ESSHC 2010

Nordic studies as a career path
(Andreas Åkerlund)

 

2009

Den 4:e utbildningshistoriska konferensen, 1-2 oktober 2009

Journalist utbildningens dilemma - praktik eller teori
(Elin Gardeström)

Folkskolans finansiering. Om den allmänna folkundervisningens ekonomiska förutsättningar
(Esbjörn Larsson & Johannes Westberg)

 

2008

Svenska historikermötet, Lund, 24-26 april 2008

Medelklassens fruntimmer. Fruntimmersbildningen och skapandet av en svensk medelklasskvinna, ca 1780 till 1820
(Anne Berg)

Reproduktion av genus och klass hos flickor och gossar i högre flickskolor och läroverk 1870-1927
(Sara Backman Prytz)

Utlandslektorerna och den svenska kulturpolitiken gentemot Nazi-Tyskland 1935-1945
(Andreas Åkerlund)

Fostran i skola och utbildning – historiska perspektiv”, workshop vid Umeå universitet 18–19/9 2008

Betydelsen av läroplansreformer. En projektansökan om undervisningsplanen 1919 och folkskolornas undervisning och fostran under 1900-talets första hälft
(Johannes Westberg)

 

2007

”Nordic perspectives of lifelong learning in the new Europe”, Åbo, 15-17 mars 2007.

Det uppfostrande rummet. Om individualiserande teknologiers materiella kultur
(Johannes Fredriksson)

 

 

2006

The Second Biennial Conference of the International Froebel Society, Dublin Ireland, 29 juni - 1 juli 2006

A changing concept of childhood? The introduction of Froebelian practices into Swedish pre-schools
(Johannes Fredriksson)

The 6th EASR and IAHR Special Conference, Bukarest Rumänien, den 20-23 September 2006

Swedish Theology, Anti-Semitism and National Socialism – the Apologetic Writing of History
(Andreas Åkerlund)

Den tredje nordiska pedagogikhistoriska konferensen Kultur, makt och utbildning, den 28–29 september 2006, Lärarhögskolan i Stockholm.

Kampen om nationen? De samordnade och enskilda bildningsprojekten och nationsformeringsprocessen 1780–1870, med särskilt fokus på det nationella i bildningsrörelsen kring 1800–talets mitt
(Anne Berg)

En disciplinering av arbetarklassen? Det disciplinära rummet i 1800-talets förskolor
(Johannes Fredriksson)

Journalistutbildningens tillkomst i Sverige
(Elin Gardeström)

"Människor av god vilja" – om utbildningens betydelse för kvinnor kring sekelskiftet 1900
(Monica Langerth Zetterman)

Klasser i sig och för sig. Skillnader i växelundervisningens implementering för olika samhällsklasser i Sverige, ca: 1820–1870
(Esbjörn Larsson)

Folkskollärarinnor i Stockholm – strategier, arbete, offentlighet
(Agneta Linné)

Det publicistiska fältet 1810-1830 – Friktionen ger positionen: ett metodologiskt närmande
(Thomas Neidenmark)

En skola som svarar mot ändamålets och tidens fordringar. Diskussionen av en utbildningsreform i Gävle 1833-1843
(Ingrid Nordqvist)

Språk, tanke och tradition. Retorikundervisningshistoria ur ett hermeneutiskt perspektiv
(Stefan Rimm)

Som om… C.J.L. Almqvist som pedagogisk utopist
(Annika Ullman)

Svenska lektorer i Nazityskland – Biografier som förklaringsansats
(Andreas Åkerlund)

©-2006. UPPSALA UNIVERSITET, Box 2136,  S-750 02 Uppsala
Uppdaterad: 2010-04-26 | Informationsansvarig & Webmaster: Johannes Westberg