UPPSALA UNIVERSITET : Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden : Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi : Nationella forskarskolan i utbildningshistoria
Uppsala universitet
Hoppa över länkar

 

Nationell forskarskola i utbildningshistoria

Den nationella forskarskolan i utbildningshistoria är organiserad utifrån en nätverksmodell där en rad institutioner för pedagogik, historia och idéhistoria (eller liknande ämnen) samarbetar gällande utbildningshistorisk forskning. Med utbildningshistoria avses här historiska studier av bildning, utbildning, undervisning, fostran och lärande. I forskarskolan deltar doktorander antagna vid olika lärosäten, där de normalt har sin anställning och huvudhandledare och där merparten av utbildningen sker, liksom examinationen. Tonvikten ligger vid utbildningens moderna socialhistoria.

I anslutning till forskarskolan har även ett bredare nätverk för utbildningshistorisk forskning upprättats. Häri ingår till forskarskolan knutna och associerade doktorander och deras handledare, andra forskare och lärare från de medverkande institutionerna, och därjämte aktivt intresserade forskare, lärare och studenter från andra lärosäten, institutioner och ämnen. Nätverket fungerar som ett forum för samverkan kring kurser, seminarier, forskar- och doktorandutbyten och andra gemensamma angelägenheter.

Det övergripande syftet med forskarskolan är att tillföra historievetenskaplig kompetens till det utbildningsvetenskapliga området. Ett av forskarskolans delsyften är att låta de doktorander, andra studenter och lärarutbildare som har mindre erfarenhet av historievetenskap möta doktorander i ämnen som historia eller idéhistoria och deras handledare och lärare. Omvänt skall forskarskolan ge tillskott till historievetenskaperna, där studier av utbildning på många håll varit ett undanskymt område. Dessutom är det en förhoppning att denna fokusering på förståelse av historiska sammanhang skall bidra till den allmänna utbildningsdebatten, som ett stöd för lärarna i deras arbete och en tillgång inom de administrativa och utbildningspolitiska fälten.