UPPSALA UNIVERSITET : Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden : Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi : Nationella forskarskolan i utbildningshistoria
Uppsala universitet
 

Utbildningshistoria, traditioner, 7,5hp

Schema

Notera att all undervisning hålls i kv. Blåsenhus, och att salnumret läses ut på följande sätt: sal 21:137 = salen i hus 21, våning 1 med rumsnummer 37.

Seminarium I, Utbildningshistoriska traditioner

Johannes Westberg och Esbjörn Larsson (Institutionen för utbildning, kultur och medier, Uppsala)

Vid detta seminarium tar vi upp trender inom utbildningshistorisk forskning under de senaste årtiondena. Som förberedelse för seminariet skall varje seminariedeltagare ha skickat en PM över den litteratur som skall diskuteras.

Texten skall vara inskickad senast den 17 mars.

Tid och Plats: 24 mars 2010, kl. 10.15-12.30, sal 12:020

Litteratur

Cunningham, Peter: ”Educational History and Educational Change: The Past Decade of English Historiography”, History of Education Quarterly, Vol. 29, No. 1. (Spring, 1989), pp. 77-94. (18 s.)

Green, Andy: Education and state formation: the rise of education systems in England, France and the USA (353 p.). London: Macmillan, 1990, kap 2 (pp. 26-75) (50 s.)

Herbst, Jurgen: ”Beyond the Debate over Revisionism: Three Educational Pasts Writ Large”, History of Education Quarterly, Vol. 20, No. 2. (Summer, 1980), pp. 131-145 (14 s.)

Jarausch, Konrad H.: ”The Old ’New History of Education’: A German Reconsideration”, History of Education Quarterly, Vol. 26, No. 2. (Summer, 1986), pp. 225-241 (17 s.)

Katz, Michael B.: ”The Origins of Public Education: A Reassessment”, History of Education Quarterly, Vol. 16, No. 4. (Winter, 1976), pp. 381-407 (27 s.)

Petterson, Lars: ”Pedagogik och historia. En komplicerad förbindelse”, pp. 359-373 Selander, Staffan (red): Kobran, nallen och majjen: tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling, 2003 (15 s.)

Simon, Brian: ”The History of Education in the 1980s”, British Journal of Educational Studies, Vol. 30, No. 1. (Feb., 1982), pp. 85-96 (11 s.)


Seminarium II, En svensk klassiker

Johannes Westberg och Esbjörn Larsson

Vid detta seminarium tar vi upp ett klassiskt inom det svenska utbildningshistoriska fältet

Som förberedelse för seminariet skall varje seminariedeltagare ha skickat en PM över den litteratur som skall diskuteras.

Texten skall vara inskickad senast den 17 mars.

Tid och Plats: 24 mars 2010, kl. 13.45-16, sal 12:020

Litteratur

Sandin, Bengt (1986), Hemmet, gatan, fabriken eller skolan, 320s.

 


Seminarium III, Det moderna utbildningssystemets framväxt

Johannes Westberg och Esbjörn Larsson

Vid detta seminarium tar vi upp olika perspektiv på det moderna utbildningssystemets framväxt.

Som förberedelse för seminariet skall varje seminariedeltagare ha skickat en PM över den litteratur som skall diskuteras.

Texten skall vara inskickad senast den 1 april.


Tid och Plats: 6 april 2010, kl. 10.15-12.30, sal 12:020

Litteratur

Archer, Margaret S.: Social Origins of Educational Systems. University Edition. London: Sage, 1984 (234 s.). (234 s.)

Lindmark, Daniel, 'Kunskapskraven i den framväxande folkskolan: linjer i folkskolans
integration 1842-1871',
Utbildningshistoria, 1992, s. 77-116, 1992, 19s

Müller, Detlef K., Fritz Ringer & Brian Simon (eds.):
The Rise of the Modern Educational System: Structural Change and Social Reproduction 1870-1920. Cambridge: Cambridge University Press/Paris: Maison des Sciences de l’Homme, 1987 (264 s.). ISBN 0-521-33001-7 (Cambridge); 2-7351-0168-1 (Paris) (264 s.)

Persson, Sofia, Läraryrkets uppkomst och förändring: en sociologisk studie av lärares villkor, organisering och yrkesprojekt inom den grundläggande utbildningen i Sverige ca. 1800-2000, Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2008,Göteborg, 2008, s. 25-66.


Seminarium IV, Utbildningens ekonomiska historia

Johannes Westberg och Erik Lindberg (Historiska institutionen, Uppsala)

Vid detta seminarium diskuteras studier av utbildningens ekonomiska historia

Som förberedelse för seminariet skall varje seminariedeltagare ha skickat en PM över den litteratur som skall diskuteras.

Texten skall vara inskickad senast den 1 april.

Tid och Plats: 6 april  2010, kl. 13.45-16, sal 12:020

Litteratur

Nilsson, Anders: ”Utbildning, ekonomisk tillväxt och fördelning”, Forskning om utbildning 1993:1, 16s

Nilsson, Anders & Svärd, Birgitta, ”Writing ability and Agrarian Change in Early 19th-Century Rural Scania, Scandinavian Journal of History 1994:3, 23s

Sanderson, Michael, ”Educational and Economic History: The Good Neighbours”, History of Education, 2007:4-5, 16s

Stoddard, Christiana, ”Why did Education Become Publicly funded. Evidence from the Nineteenth-Century Growth of Public Primary Schooling in the United States”, The Journal of Economic History 2009:1, 28s

 


Seminarium V, Folkbildningens historia

Johannes Westberg och Samuel Edqvist (Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola)

Vid detta seminarium diskuteras studier av folkbildningens historia.

Som förberedelse för seminariet skall varje seminariedeltagare ha skickat en PM över den litteratur som skall diskuteras.

Texten skall vara inskickad senast den 14 april.

Tid och Plats: 21 april 2010, kl. 10.15-12.30, sal 21:136

Litteratur

Gunnar Sundgren, "Folkbildningens särart som fenomen och problem", s. 11–73 i Annelie Andersén, Anna Lundin & Gunnar Sundgren, Folkbildningens särart? Offentlighet, forskning och folkbildares självförståelse. Delbetänkande av Utredningen för statens utvärdering av folkbildningen 2004, SOU 2003:94. Se http://www.regeringen.se/content/1/c4/06/78/3d37bcf0.pdf.

Henrik Nordvall, ”Folkbildning som mothegemonisk praktik?”, i
Utbildning & Demokrati 11 (2002), nr 2, s. 15–32. Se: http://www.resurs.folkbildning.net/download/613/nordvall.pdfSeminarium VI, Utbildningshistoria och undervisningsinnehåll

Johannes Westberg och Johan Prytz (Institutionen för didaktik, Uppsala)

Vid detta seminarium behandlas historiska studier av undervisningsinnehåll, d v s de kunskaper och värderingar som elever ska tillägna sig. Under seminariet diskuteras problemställningar, metoder och källor. Som förberedelse för seminariet ska varje seminariedeltagare skicka en PM över den litteratur som ska behandlas.

Som förberedelse för seminariet skall varje seminariedeltagare ha skickat en PM över den litteratur som skall diskuteras.

Texten skall vara inskickad senast den 14 april.

Tid och Plats: 21 april 2010, kl. 13.45-16, sal 21:136

Litteratur

Grosvenor, Ian (2009) 'Geographies of risk: an exploration of city childhoods in early twentieth-century Britain', Paedagogica Historica, 45:1,215 — 233

Hofstetter, Rita and Schneuwly, Bernard (2009) 'Knowledge for teaching and knowledge to teach: two contrasting figures of New Education: Claparède and Vygotsky',Paedagogica Historica,45:4,605 — 629

Janmaat, Jan Germen(2006) 'History and National Identity Construction: The Great Famine in Irish and Ukrainian History Textbooks', History of Education,35:3,345 — 368

Margolis, Eric and Fram, Sheila(2007)'Caught Napping: Images of Surveillance, Discipline and Punishment on the Body of the Schoolchild', History of Education,36:2,191 — 211

Prytz, Johan (2009), Professional debate and social structure in Swedish mathematics education, 1905-1962. The case of geometry instruction at the lower secondary level. In Bjarnadóttir, K. Furinghetti, F., & Schubring, G. (Eds.) (2009). “Dig where you stand”. Proceedings of the conference “On-going research in the History of Mathematics Education”.

Vehkalahti, Kaisa(2008) 'The urge to see inside and cure: letter-writing as an educational tool in Finnish reform school education, 1915-1928',Paedagogica Historica, 44:1,193 — 205

Wright, Valerie(2009)'Education for active citizenship: women's organisations in interwar Scotland', History of Education,38:3,419 — 436

 


Seminarium VII och VIII, Nya perspektiv på utbildningshistorien

Johannes Westberg

Ventilering av avslutande kurs-PM. Texterna ska vara inskickade senast 12 maj (grupp I) och 1 juni (grupp 2).

 

Tid och Plats:

Grupp I: 19 maj, kl. 10.15–16, sal 11:130

Grupp II: 8 juni, kl. 10.15–14, sal 11:130

 

Valbar litteratur

(I samråd med kursledaren går det även att välja annan motsvarande litteratur)

Axelsson, Thom: Rätt elev i rätt klass: skola, begåvning och styrning 1910-1950. Tema Barn, Linköping 2007.

Bourdieu, Pierre: La noblesse d'État. Grandes écoles et esprit de corps, Minuit, Paris 1989 (569 sidor). ISBN 2-7073-1278-9. [Eng övers. The State Nobility. Elite Schools in the Field of Power. Stanford: Stanford University Press, 1996 (475 s.), ISBN 0-8047-1778-8.]

Collins, Randall:
The Credential Society. A Historical Sociology of Education and Stratification. New York: Academic Press, 1979.

Larsson, Esbjörn:
Från adlig uppfostran till borgerlig utbildning. Kungl. Krigsakademien mellan åren 1792 och 1866. Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Historica Upsaliensia 220, 2005 (411 s.)

Lundahl, Christian: Viljan att veta vad andra vet: Kunskapsbedömning i tidigmodern, modern och senmodern skola. Arbetsliv i omvandling 2006:8, Stockholm.

Román, Henrik: Skönheten och nyttan : om gymnasiesvenskans litteraturundervisning 1947-1985, Uppsala Studies in Education, Uppsala 2006.

Rothblatt, Sheldon & Björn Wittrock (eds.):
The European and American University Since 1800. Historical and Sociological Essays. Cambridge UK: Cambridge University Press, 1993.

Sörlin, Sverker: De lärdas republik. Om vetenskapen internationella tendenser. Malmö: Liber-Hermods, 1994.