UPPSALA UNIVERSITET : EDU : Utbildnings- och kultursociologi (SEC) : Courses  
SEC Home | Coordinators | Staff | Research | Courses | Archives  | Events   


Kursen Utbildningssociologi, traditioner

September - oktober 2008

URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-08-utbsoc-trad.htm

Kursen ges av Institutionen för utbildning, kultur och medier, Uppsala universitet. Deltagarna läser kursen i olika sammanhang: som enstaka kurs, inom masterprogrammet i utbildningsvetenskap med inriktning utbildningssociologi, eller inom lärarprogrammets AUO III. Vissa seminarier samordnas med  forskarutbildningskursen "Utbildningsvetenskap, traditioner".

För information, kontakta Donald Broady <donald.broady@edu.uu.se>.

Schema
Kursplan
Kurslitteratur
Examination
Vägbeskrivning och karta


Schema

De tre första seminarierna samordnas med forskarutbildningskursen "Utbildningsvetenskap, traditioner".

Onsd 2008-09-10 kl 13.15-16.30 i rum 1219, Seminariet, Seminarieg. 1:
Tysk hermeneutik och fenomenologi, fransk strukturalism och poststrukturalism. Samt något om klassisk tysk och fransk sociologi. Seminarieledare: Donald Broady. Efter seminariets slut ägnas en halvtimme (kl 16.30-17.00) åt att reda ut de adminstrativa detaljerna kring kursuppläggning, schema, litteratur, tentamina etc.

Torsd 2008-09-25 kl 13.15-16.30 i rum 1219, Seminariet, Seminarieg. 1:
Klassisk och nyare fransk sociologi med tonvikt vid studier av utbildning. Seminarieledare: Donald Broady. Läs i förväg Durkheim, L’évolution pédagogique en France. Ta även med det tidigare utdelade häftet "Läsestycken för samhällsvetare".

Tisd 2008-10-07 kl 09.15-12.00 i rum 1219, Seminariet, Seminarieg. 1:
Ventilering av doktorandernas pm. Seminarieledare: Donald Broady. Detta seminarium är inte obligatoriskt för andra än doktoranderna, men säkert av intresse för övriga som hat tid och lust att vara med.

Tisd 2008-10-07 kl 13.15-16.30 i rum 1440. Läs i förväg Bourdieu & Passeron, Les héritiers, 1964 (eng. övers. The Inheritors), samt Bourdieus två artiklar "The Social Space and the Genesis of Groups", 1985, och "Social Space and Symbolic Power", 1989. Den som har behov av en kort introduktionstext om Bourdieus nyckelbegrepp kan ladda ned en sådan <www.skeptron.uu.se/broady/sec/ske-15.pdf>. Man kommer till rum 1440 på fjärde våningen genom att gå in genom vänstra ytterporten och ta trappan till vänster upp så högt i huset som man kommer.

Torsd 2008-10-16 kl 13.15-16.00 i rum 1219. Läs i förväg resten av kurslitteraturen. Ta även med det tidigare utdelade häftet "Läsestycken för samhällsvetare".

Senast månd 27 okt kl 24.00 skall deltagarna skicka en examinations-pm till Donald Broady, donald.broady@edu.uu.se.

Torsd 2008-10-30 kl 13.15-16.00 i rum 1440. Ventilering av deltagarnas pm

Ytterligare seminarier utanför kursen: Deltagarna är välkomna till de seminarier som, vanligen på onsdagseftermiddagar, anordnas av SEC (Forskningsgruppen för om utbildnings- och kultursociologi). <www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-08.htm>


Kursplan

Fastställd 2008-03-11

[Nedladdad från http://www.selma.uu.se/publik/main?AF=0200&funktion=kplan&fakultet=LU&amne=USI&kurs=4UK028]

Utbildningssociologi, traditioner, 7.5 högskolepoäng

Kurskod: 4UK028
Beslut: 2008-03-11
Beslutad av
: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
Förkunskaper: Examen på grundnivå om minst 120 p/180 hp varav minst 60 p/90 hp i humanistiskt el samhällsvetenskapligt ämne eller motsvarande.
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd , G Godkänd, U Underkänd
Huvudområde Utbildningssociologi

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den ges också inom Masterprogrammet i utbildningsvetenskap med inriktning mot utbildningssociologi.

Kursplanen gäller från och med höstterminen 2008.

Kursansvarig institution: Institutionen för utbildning, kultur och medier

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande

• kunna karaktärisera ett antal samhällsvetenskapliga traditioner av central betydelse för utbildningssociologin

• kunna analysera skillnader mellan sådan traditioner

• ha tränat förmågan att tillägna sig tidigare forskning som ett led i egna undersökningar

Innehåll

Kursen ger en överblick över klassiska och nyare samhällsvetenskapliga författarskap och forskningstraditioner som är centrala för utbildningssociologin.

Tonvikten ligger vid

• centrala klassiska och nyare författarskap och problemställningar inom samhällsvetenskapen

• samhällsvetenskaplig begreppsapparat och vokabulär med särskild tonvikt vid utbildningssociologin

• prov på aktuell utbildningssociologisk forskning

Undervisning

Föreläsningar och seminarier. Kortare skriftliga redovisningar lämnas in under kursens gång och en skriftlig examinationsuppgift i slutet av kursen.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga redovisningar.

Övriga föreskrifter

Obligatorisk närvaro krävs vid ventileringen av skriftliga redovisningar.


Kurslitteratur

Boli, John & Francisco Ramirez (1993): "Compulsory schooling in the Western Cultural Context". I: R.F. Arnove, Philip G. Altbach & Gail B. Kelly (Eds.): Emergent issues in education. Comparative perspectives. Albany, N.Y.: State University of New York Press, 1993, s. 25-38. (13 s.)

Bourdieu, Pierre & Jean-Claude Passeron (1964): Les héritiers. Les étudiants et la culture. Paris: Minuit, pp. 7-115.
[Eng. övers. The Inheritors. French students and their relation to culture. Chicago; London: The University of Chicago Press, 1979, pp. 1-76.]
(108 s.)

Collins, Randall (1979): The Credential Society. A Historical Sociology of Education and Stratification, Academic Press, New York. (222 s.) [Den som har svårt hitta denna bok, som inte är tillgänglig i bokhandeln, kan byta ut den mot annan litteratur efter att ha rådgjort med kursledningen 

Durkheim, Émile (1969): L’évolution pédagogique en France [1938]. Paris: P.U.F. 2 uppl. 1969.
[Eng övers. The Evolution of Educational Thought. London: Henley and Boston: Routledge & Kegan Paul, 1977]
(40
3 s.)

Lauder, Hugh, Phillip Brown, Jo-Anne Dillabough & A.H. Halsey (Eds.) (2006): Education, Globalization and Social Change. Oxford: Oxford University Press, s. 1-188. (189 s.)

Parsons, Talcott (1959): "The School Class as a Social System: Some of its functions in American society", Harvard Ed. Rev., Vol. XXIX, No. 4, 1959, pp. 297-318.
[Omtryck i bl.a. Parsons: Social Structure and Personality.
London: The Free Press/Macmillan, 1964.]
(22 s.)

Summa 984 s.

Förslag till ytterligare litteratur:
Pierre Bourdieu,
"The Social Space and the Genesis of Groups", Theory and Society, Vol. 14, No. 6, (nov. 1985), pp. 723-744.
Pierre Bourdieu,
"Social Space and Symbolic Power", Sociological Theory, Vol. 7, No. 1, (Spring 1989), pp. 14-25.

En introduktionstext om Bourdieus nyckelbegrepp är Donald Broady, Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg, 2 korr. utg. uppl., Skeptronhäften 15, Uppsala universitet, 26 p.
PDF version (129 KB) www.skeptron.uu.se/broady/sec/ske-15.pdf

Examination

Kursen examineras genom att deltagarna lämnar in en pm som behandlar litteraturen. Denna pm skall inlämnas i tid för att kunna utgöra ett diskussionsunderlag vid ett avslutande seminarium.

Tänkbara ämnen är:

(1) Besvara frågan: hur skulle det kunna gå till att med hjälp av samhällsvetenskapliga och i synnerhet utbildningssociologiska begrepp, metoder och forskningstekniker studera något som du är intresserade av att begripa dig på? Det kan skriva en sådan pm antingen som ett rent tankeexperiment eller som ett led i planerandet av en undersökning som du så småningom (vilket förstås inte behöver ske inom ramen för denna kurs) ämnar genomföra, exempelvis i form av en kommande masteruppsats eller ett lärarexamensarbete.

(2) Ett alternativ är att du ägnar din examinations-pm åt att jämföra t.ex. några utbildningssociologiska forskningstraditioner med varandra, eller någon eller några utbildningssociologiska forskningstraditioner med andra traditioner.

Det finns många andra alternativ när det gäller ämnesvalet. Huvudsaken är att du utöver kurspoängen får glädje och nytta av arbetet. Rådgör med kursledningen vid behov.

Denna examinations-pm skall vara genomarbetad, även i språkligt avseende. Där skall finnas genomtänkt rubriksättning, paginering, korrekta och precisa källhänvisningar med angivande av sidor, och i slutet en förteckning över inläst litteratur. Det skall framgå vad du bygger dina slutsatser på. Läsaren måste kunna skilja mellan det du hämtar ur originallitteratur, det du hämtar ur handböcker eller annan sekundärlitteratur och det som är dina egna självständiga tolkningar. Läsningen redovisas på ett självständigt sätt. Det innebär att det skall framgå vad du på egen hand fått ut av litteraturen. Tänk själv! - vilket inte hindrar att du dessutom tar hjälp av handböcker och sekundärlitteratur. Undvik rena referat av den lästa litteraturen, och undvik att okritiskt återge uppfattningar som cirkulerar i sekundärlitteraturen. Din redovisning skall vittna om att du själv gått i närkamp med originallitteraturen. Egna åsikter är inget minus men huvudsaken när det gäller godkännande är att du visar att du tillgodogjort dig och fått ut något väsentligt av litteraturen och våra diskussioner. Textens omfång kan förslagsvis vara 10 sidor. Hellre koncist och genomarbetat än långt och pratigt. Samarbete tillåtes och uppmuntras, men om flera kursdeltagare skriver en pm gemensamt måste det framgå vem som ansvarat för vilka avsnitt.


Vägbeskrivning och karta

Seminarierna, åtminstone de tre första, sker i Seminariebyggnaden, Seminariegatan 1, Uppsala. Vägbeskrivning för resenärer: Seminariebyggnaden är ett pampigt tegelhus i Uppsalas nordvästra hörn. Från Uppsala C en halvtimmes promenad (gå längs Fyrisåns västra strand i nordvästlig riktning så kommer du rätt till slut). Bilåkare från Stockholm fortsätter på E4an tills Uppsala börjar ta slut, sen när det dyker upp skylt mot Svartbäcken ta av till vänster och kör Gamla Uppsalagatan så kommer du fram till Seminariebyggnaden när du kört över ån och svängt först till vänster, sedan till höger. På gården brukar finnas parkeringsplats, stoppa 10 kr i automaten för en dags parkering. Se karta <http://www.skeptron.uu.se/broady/images/karta-m-seminariet.gif>.

URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-08-utbsoc-trad.htm


SEC home | Coordinators | Staff | Research | Courses | Archives  | Events

 ©-2008 SEC/EDU, Uppsala University, Box 2136, SE-750 02 Uppsala
Last updated: 2011-09-11   | Responsible: Donald Broady