UPPSALA UNIVERSITET : Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden : Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi : Nationella forskarskolan i utbildningshistoria
Uppsala universitet
Hoppa över länkar
 

Utbildningshistoria, metoder, 7,5hp

Uppsala universitet, februari-maj 2009
anordnad av
Nationella forskarskolan i utbildningshistoria

Kursledare: Johannes Westberg och Donald Broady

"Utbildningshistoria, metoder", 7,5 hp ges vårterminen 2009 för doktorander och masterstudenter. Kursen består av åtta seminarier fördelade på fyra dagar som behandlar följande sex metoder: diskursanalys, kulturanalys, läroplansanalys, maktanalys, organisationsanalys och prosopografisk metod. Metoderna introduceras av bland annat Ulf P. Lundgren, Roddy Nilsson och Staffan Wennerholm.

Syftet med kursen är att dess deltagare ska introduceras till olika metoder inom det utbildningshistoriska fältet. I fokus står metodernas tillämpning i praktisk utbildningshistorisk forskning. Kurslitteraturens tyngdpunkt ligger följaktligen på avhandlingar som illustrerar hur de olika metoderna kan användas.

Som förberedelse för seminarierna 1-6 ska seminariedeltagarna ha författat en PM på 2-3 sidor som behandlar den metod som beskrivs och tillämpas i respektive seminariums litteratur. Vilka utgångspunkter och tillvägagångssätt karaktäriserar metoden? Vilka konsekvenser har den för undersökningens utformning och resultat? Vilka är dess begränsningar och förtjänster? Skiljer sig presentationen av metoden från tillämpningen av densamma? Arbetet med dessa PM är en del av förberedelsen inför den diskussion som förs vid seminarierna.

Vid slutet av kursen författas en avslutande PM på 10-15 sidor. I denna PM tillämpas en av de metoder som behandlats under kursens gång ett källmaterial som kursdeltagaren väljer själv (förslagsvis från eget uppsats eller avhandlings-arbete). Denna PM kommer sedan att ventileras vid seminarium 7 och 8.

Mer information om kursen finns tillgängligt via länkar i listen till vänster.

Frågor? Kontakta Johannes Westberg