Moderna l�romedel f�r 1870-talet, Part 3

Moderna l�romedel f�r 1870-talet, intro

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4


Sk�p 3

275 E12 Grube, A. W.: Natur och kulturlif i jemf�rda bilder. F�r gamla och unga l�sare af A. W. Grube. F�rra delen. �fvers�ttning af C. D. Stockholm, P. G. Berg. 1861.
[Sammanbunden med:] Grube, A. W.: Natur och kulturlif i jemf�rda bilder. F�r gamla och unga l�sare af A. W. Grube. Sednare delen. �fvers�ttning af C. D. Stockholm, P. G. Berg. 1861.

276 E13 Berlin, N. J.: L�sebok i naturl�ran f�r Sveriges allmoge af Dokt. R. F. Berlin, professor i kemi vid universitetet i Lund. Med 137 tr�dsnitt. Af Kongl. Maj:t bel�nad t�flingsskrift. Sjunde upplagan, till�kt och f�rb�ttrad. Lund, tryckt p� bokhandlaren C. W. K. Gleerups f�rlag, uti Berlingska boktryckeriet, 1871. �

276 E13 Berlin, N. J.: L�sebok i naturl�ran f�r Sveriges allmoge af Dokt. R. F. Berlin, professor i kemi vid universitetet i Lund. Med 137 tr�dsnitt. Af Kongl. Maj:t bel�nad t�flingsskrift. Sjunde upplagan, till�kt och f�rb�ttrad. Lund, tryckt p� bokhandlaren C. W. K. Gleerups f�rlag, uti Berlingska boktryckeriet, 1871. (SKINNBAND NATURKUNNIGHET)

276 E13 Berlin, N. J.: L�sebok i naturl�ran f�r Sveriges allmoge af Dokt. R. F. Berlin, professor i kemi vid universitetet i Lund. Med 122 tr�dsnitt. Af Kongl. Maj:t bel�nad t�flingsskrift. Sjette, genomsedda upplagan. Lund, tryckt p� bokhandlaren C. W. K. Gleerups f�rlag, uti Berlingska boktryckeriet, 1866.

277 E14 Paijkull, C. W.: Stenriket. Kort v�gledning f�r undervisningen i folkskolan, af C. W. Paijkull. Fil. D:r, t. f. folkskole-instrukt�r. Stockholm, 1868. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare. (SKINNBAND NATURKUNNIGHET 97)

277 E14 Paijkull, C. W.: Stenriket. Kort v�gledning f�r undervisningen i folkskolan, af C. W. Paijkull. Fil. D:r, t. f. folkskole-instrukt�r. Stockholm, 1868. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare.

278 E15 Sandberg, Fredrik: Inre hush�llsl�ra eller praktiska r�d och upplysningar i de vigtigaste hush�llsg�rom�len. En l�sebok f�r flickskolan och hemmet, i samr�d med erfarna husm�drar utarbetad af Fredrik Sandberg. Folkskoleinspekt�r. Stockholm, Adolf Bonnier, Kongl. hof- och universitets-bokhandlare. 1866. �

279 E16 Magne, J. H.: Valet af h�star eller Beskrifning p� alla de k�nnetecken, som utvisa h�stars brukbarhet till olika behof, af J. H. Magne, direkt�r och professor i zootekni vid k. veterin�rskolan i Alfort. Svenska �fvers�ttningen granskad och f�rsedd med f�rord af J. G. H. Kinberg, Fil. och Med. Dr., Kir. Mag., professor. Med 21 afbildningar. Stockholm, Albert Bonniers f�rlag. 1866.

280 E17 Klencke, H.: Doktor H. Klenckes kemiska kokbok. Fullst�ndiga, l�ttfattliga, p� wetenskapliga grunder st�dda allm�nna och detaljerade anvisningar: Om f�do�mnena, s�som k�tt, fl�sk, gr�nsaker, kaffe, th�, chokolad, mj�lk, mj�lr�tter och br�d, �gg m.fl.; om deras best�ndsdelar och tillredning, deras werkan p� kroppen och olika f�rm�ga att bidraga till hans n�ring och underh�ll; om kokvattnet, saltet, k�ksk�rlen; om spiseln och f�rbr�nningar p� densamma m.m., som hwarje omt�nksam husmoder m�ste k�nna, f�r att r�tt w�lja och tillaga familjens f�do�mnen, och derigenom, med inbesparing af on�diga utgifter, vinna en god och kraftig f�da; om f�do�mnenas �ndam�lsenliga f�rwaring, s� w�l p� wanliga s�tt, genom syltning, torkning o.s.w. som efter den appertska methoden m.fl.; tillika med ett bihang: Sjukk�ket. Bearbetning i sammandrag af Wilhelm Kjellgren. Andra upplagan. Stockholm, Sigfrid Flodins f�rlag. 1860.

281 E18 Celander, G. M.: L�robok i naturl�ra f�r folkskolor, efter de b�sta k�llor bearbetad och utgifven af G. M. Celander, l�rare vid Arboga folkskola f�r gossar. Med 128 tr�snitt. Stockholm, L. J. Hiertas f�rlagsexpedition. 1872. (SKINNBAND NATUR-KUNNIGHET) �

282 E19 Johnston, James F. W.: Hvardaglifvets chemi. Af James F. W. Johnston. �fvers�ttning af Gustaf Thom�e. F�rra delen. Med talrika illustrationer. Stockholm, Adolf Bonnier. 1854.

282 E19 Johnston, James F. W.: Hvardaglifvets chemi. Af James F. W. Johnston. �fvers�ttning af Gustaf Thom�e. Sednare delen. Med talrika illustrationer och chartor. Stockholm, Adolf Bonnier. 1855.

283 E20 Gerle, F.: Kort hjelpreda i sm�r- och ostberedning af F. Gerle. Andra �fwersedda och till en del omarbetade upplagan. Carlshamn 1872. Tryckt p� bokhandlaren Nils Quidings f�rlag � Nya tryckeri-bolagets officin.

284 E21 B�ckman, J.: Naturalhistoria. En l�sebok f�r skolan och hemmet. Efter dels svenska och dels utl�ndska arbeten sammandragen och bearbetad af J. B�ckman. Adjunkt vid Hern�sands seminarium. F�rra delen: Om d�ggdjuren. Med 60 tr�snitt. Stockholm. P. A. Huldbergs bokhandel. N:o 11 Regeringsgatan. 1867.
[Sammanbunden med:] Senare delen: Om foglarne, kr�ldjuren och fiskarne. Med 50 tr�snitt. Stockholm. P. A. Huldbergs bokhandel. N:o 11 Regeringsgatan. 1869. (SKINNBAND NATURKUNNIGHET 81) �?

285 E22 Paykull, C. W.: L�robok i naturl�ra f�r folkskolan och hemmet af C. W. Paykull Fil. dr., t. f. folkskole-instrukt�r. Stockholm, 1868. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare.

286 E23 Rasch, H.: Om medlen att f�rb�ttra w�ra Lax- och s�tvattens-fisken; jemte fullst�ndig anvisning till idkande af konstmessig fiskafwel. Af H. Rasch, professor. �fwersatt af Hjalmar Nathorst. Med en lithografierad plansch. �rebro, 1858. N. M. Lindhs Boktryckeri.

287 E24 Thorelius, F.: Bikungskupan. F�rs�k till kort, tydlig och fullst�ndig handledning i n�jsam och l�nande bisk�tsel. (Med Dzierzonska och andra kupor.) P� Kongl. Werml. hush�llnings-s�llskapets beg�ran af F. Thorelius. Andra till�kta och f�rb�ttrade upplagan. G�teborg. Fr. P:son Beijer. Carlstad. G. P:son Beijer, distribuent. Lund Jakob Gleerup. 1867.

289 E26 Bernstein, A.: Naturvetenskaplig boksamling f�r l�sare af alla samh�llsklasser, af A. Bernstein. �fvers�ttning af Wilhelm Kjellgren. F�rsta boken. Naturkrafternas hastighet. Jordens tyngd. Ljuset. Astronomiens under. Djurens instinkt. Stockholm, Sigfrid Flodins f�rlag. 1863.
[Sammanbunden med andra, tredje och fj�rde boken:] Andra boken. Litet kemi. Om menniskokroppens n�ring och underh�ll. Stockholm, Sigfrid Flodins f�rlag. 1863; Tredje boken. N�ringsmedell�ra f�r folket. Om v�derleksl�ran N�got om jordens lif. Stockholm, Sigfrid Flodins f�rlag. 1864; Fjerde boken. F�rvandlingar och vandringar i naturen. Om de hemliga naturkrafterna, I. Stockholm, Sigfrid Flodins f�rlag. 1864.

289 E26 Bernstein, A.: Naturvetenskaplig boksamling f�r l�sare af alla samh�llsklasser, af A. Bernstein. �fvers�ttning af Wilhelm Kjellgren. Femte boken. Om de hemliga naturkrafterna, II. Stockholm, Sigfrid Flodins f�rlag. 1864.
[Sammanbunden med sj�tte, sjunde och �ttonde boken:] Sjette boken. Om de hemliga naturkrafterna, III. Fettets nytta och betydelse i menniskokroppen. Stockholm, Sigfrid Flodins f�rlag. 1864; Sjunde boken. En fantasiresa i verldsrymden. Stockholm, Sigfrid Flodins f�rlag. 1864; �ttonde boken. Kycklingens utveckling i �gget. �gat och en camera obscura. N�got ur djurens nerv-lif. Stockholm, Sigfrid Flodins f�rlag. 1864.

289 E26 Bernstein, A.: Blickar i naturens lif. F�r l�sare af alla samh�llsklasser af A. Bernstein. �fvers�ttning af Wilhelm Kjellgren. Blott en skruflampa. Om bad och deras verkan. Om planeternas r�relse. Praktisk eldning och uppv�rmning. Om v�xternas, djurens och menniskans lif. Hvad menniskan �r och hvad hon uppfinner. Stockholm, Sigfrid Flodins f�rlag. 1869. [F�rs�ttstitel: Naturvetenskaplig boksamling. Andra serien. Blickar i naturens lif af A. Bernstein.]

289 E26 Kjellgren, Wilhelm: I naturens sk�te. Sm�taflor och skildringar ur naturlifvet f�r ungdomen och dess v�nner, i A. Bernsteins man�r, af Wilhelm Kjellgren. Stockholm, Sigfrid Flodins f�rlag. 1869. [F�rs�ttstitel: Naturvetenskaplig boksamling. Tredje serien. I naturens sk�te. Sm�taflor och skildringar, i A. Bernsteins man�r, af Wilhelm Kjellgren.]

290 E27 Lindqvist, C. A.: Hjelpreda vid den f�rsta behandlingen af husdjurens allm�nnaste sjukdomar. Till landtm�nnens tjenst utarbetad af C. A. Lindqvist, adjunkt vid K. veterin�r-institutet i Stockholm. Stockholm, J. Arrhenii f�rlag. 1871.

291 E28 Arrhenius, J.: Om odlingen af sockerbetor af J. Arrhenius. Tredje omarbetade upplagan, med till�gg om beredning af betkaffe, betsirap och betmos. Stockholm, J. Arrhenii f�rlag. 1869.

292 E29 Cederborgh, Fr.: Om mj�lkhush�llning och sm�rberedning af Fr. Cederborgh. Stockholm, J. Arrhenii f�rlag. 1868.

293 E30 Cederborgh, Fr.: Om ostberedning af Fr. Cederborgh. Stockholm, J. Arrhenii f�rlag. 1869.

294 E31 Zetterstedt, G. W.: Om mossar, deras behandling och tillgodog�rande f�r olika �ndam�l. Af G. W. Zetterstedt, landtbruks-ingengi�r. Stockholm, p� J. Arrhenii f�rlag. 1871.

295 E32 Nonnen, Edward: Betraktelser �fwer foderodlingens wigt, med beskrifning om odlingen af rotfrukter och af rofwor isynnerhet, �fwen f�r mindre jordbrukare, af Edward Nonnen. �rebro, N. M. Lindh. 1856.

296 E33 Cohn, Wilhelm: Benmj�let, och dess anw�ndning s�som g�dsel�mne. Nyaste erfarenhetsr�n, sammanst�llda af Dr. Wilhelm Cohn. �fvers�ttning. Stockholm, Sigfrid Flodins f�rlag. 1863.

277 E34 Bong, J. M.: Lilla murareboken eller L�ttfattlig anwisning att tillaga flera sorters murbruk, f�r murning och rappning, tegeltaks gipsning, w�ggars rappning och �fwerstrykning, fyllning under golf m.m. af J. M. Bong. Stockholm, Sigfrid Flodins f�rlag. 1867.

298 E35M Combie, William: Om uppf�dande och g�dning af n�tboskap, samt handeln med densamma. Minnen och erfarenhetsr�n skildrade af William M�Combie p� Tillyfour. �fvers�ttning fr�n danska spr�ket af O. Nylander. Assistent vid Kgl. landtbruks-akademiens agrikulturkemiska laboratorium. Med f�rord af C. Juhlin-Dannfelt. Stockholm, Sigfrid Flodins f�rlag. 1869.

299 E36 Arrhenius, J.: Om husdjurens utfodring i missw�xt�r. Af J. Arrhenius. Stockholm, J. Arrhenii f�rlag. 1868.

300 E37 Arrhenius, J.: W�rt b�sta guld. N�gra ord till landtmannen uti en f�r jordbruket synnerligen wiktig fr�ga af J. Arrhenius. Andra upplagan, med till�gg Om Kalkpudrett, dess anw�ndning och werkan. Stockholm, J. Arrhenii f�rlag. 1868.

301 E38 Chevalier, M.: Vinberedning utan drufvor och med h�gst ringa kostnad, eller Anvisningar att af frukter, b�r, potatis och spanm�l, tillaga �fver 70 slags viner, samt andra helsosamma, v�lsmakande och billiga drycker, deribland ocks� engelsk porter, �fven i de minsta qvantiteter f�r eget behof. Af M. Chevalier. Kemist och professor af kejs. franska vetenskaps-akademien m.m. �fvers�ttning efter 12:te originalupplagan. Andra svenska upplagan, genomsedd och till�kad af Jac. D. Leufvenmark. Stockholm, Sigfrid Flodins f�rlag. 1869.

302 E39 Koksaltet, s�som medel att �ka ladug�rdens afkastning. Af en praktisk landthush�llare. �fvers�ttning. Stockholm, Sigfrid Flodins f�rlag. 1863.

303 E40 Nyholm, C. A.: Halmfl�tning. En l�ttfattlig anvisning att p� egen hand l�ra tillverka halmfl�tor af C. A. Nyholm. Med 7 tr�snitt. Stockholm, Sigfrid Flodins f�rlag. 1870.

304 E41 Den praktiske insj�-fiskaren eller Nyaste och l�ttfattligaste metoder att med nyuppfunnen och billig redskap f�nga fisk och kr�ftor; jemte beskrifning p� fiskredskap, det enklaste s�ttet att odla fisk, samt tillf�rlitliga r�n och vigtiga fiskare-reglor. Andra upplagan. Stockholm, Sigfrid Flodins f�rlag. 1871.

305 E42 Nylander, Oscar: Om v�xternas f�da samt Om de medel, genom hvilka jordens fruktbarhet kan underh�llas och f�r�kas. F�rs�k till en kortfattad framst�llning om v�xtn�rings�mnena samt om de allm�nnaste g�dningsmedlen, deras f�rekomst, sammans�ttning och anv�ndning. Af Oscar Nylander. Assistent vid Kongl. landtbruks-akademiens agrikulturkemiska f�rs�ksanstalt. Stockholm, J. Arrhenii f�rlag. 1870.

306 E43 Bj�rling, Fridolph: Nya h�nsboken eller Fullst�ndig anwisning till h�nssk�tselns rationela bedrifwande. Af Fridolph Bj�rling. Med teckningar. Stockholm, Sigfrid Flodins f�rlag. 1867.

307 E44 Afzelius, J. A.: Om de f�r landtbruket nyttiga vilda djuren hvilka s�som landtmannens v�nner och bundsf�rvanter b�ra skyddas. Efter Gloger af J. A. Afzelius. Stockholm, p� J. Arrhenii f�rlag. 1866.

308 E45 �berg, Emil: Den praktiske landtm�taren. Anvisning att fullkomligt p� egen hand uppm�ta och afv�ga egor, ber�kna h�jder samt m�ta plana och solida figurer. Af Emil �berg. F�rf. till Sveriges l�kedomsv�xter, Den lilla v�xtl�keboken m.m. Med 55 figurer i tr�snitt. Stockholm, Sigfrid Flodins f�rlag. 1869.

309 E46 Georgsson Hjort, Erik: Kort och l�ttfattlig skogs-kurs, hufvudsakligen afsedd att kunna begagnas vid rikets landtbruks-skolor, af Erik Georgsson Hjort. Andra upplagan. Link�ping, Fridolf Wallins boktryckeri. 1869.

310 E47 �stman, P.: Grunderna f�r handsmidet. En anvisning f�r nybegynnare, hufvudsakligast afsedd f�r landtbruksskolor och allmogens s�ner i allm�nhet. Af P. �stman. Stockholm, Sigfrid Flodins f�rlag. 1870.

311 E48 Rabe, Carl Arvid: Hemf�rgaren. Handledning att efter nyaste metoder f�rga ylle, bomull och silke; om blekning och tv�ttning samt f�rg�mnenas bed�mande. Till svenska husm�drars tjenst utgifven af Carl Arvid Rabe. F�rgare i Wisby. Stockholm, Sigfrid Flodins f�rlag. 1869.

312 E49 Fryklund, M.: Kort anwisning att odla w�ra wanligaste insj�fiskar. Efter norska fiskerif�rest�ndaren Hetting m.fl. f�rfattare, jemte egen erfarenhet, utgifwen af M. Fryklund, fiskodlare, f. d. elev vid Statens fiskodlingsskola. Med en plansch. �rebro, 1868, N. M. Lindhs boktryckeri.

313 E50 Bj�rkman, C. A. T.: Handledning i skogs-sk�tsel f�r allmoge. Af C. A. T. Bj�rkman. Prisbel�nt af Kongl. patriotiska s�llskapet. Stockholm, Sigfrid Flodins boktryckeri. 1870.

314 E51 Hermelin, C. A.: Om hornboskapens vinterutfodring. De olika foder�mnenas n�ringsv�rde, deras beredning och blandning. Efter W. Schlitte af C. A. Hermelin. Stockholm, Sigfrid Flodins f�rlag. 1868.

315 E52 Om odlingen af humle samt dess r�tta behandling till winnande af en f�r w�ra bryggerier fullgod handelswara. Efter J. von Bischoffshausen med f�rord och till�gg af J. Arrhenius. Stockholm, J. Arrhenii f�rlag. 1868.

316 E53 Rarey, J. S.: J. S. Rareys s�tt att t�mja vilda h�star, uppgifvet af honom sjelf. �fvers�ttning fr�n det engelska originalet af G. W. Sj�stedt L�rare i veterin�r och zoologi vid Ultuna landtbruks-institut. Upsala P� J. Arrhenii f�rlag. 1858.

317 E54 Hvad �terst�r att g�ra till f�rekommande af misshandling mot djuren? Afhandling af A. L. N. (Aftryck ur P�dagogisk Tidskrift.) Stockholm, tryckt hos E. Westrell, 1866. �

318 E55 Westerlund, A. F.: Torfmossarnes anv�ndbarhet i hush�llet, industrien, metallurgien, byggnadskonsten, h�lsov�rden, jordbruket m.m. af A. F. Westerlund. Stockholm, Sigfrid Flodins f�rlag. 1868.

319 E56 de Frese, A.: Hemsysslor. Anvisningar om st�dning, barnflickans �ligganden, s�mnad, k�ksg�rom�l, tv�tt, brygd, slagt, ljusst�pning, bakning, v�fnad, ladug�rdsg�rom�l, tj�rning, ystning m.m. Af A. de Frese. "Det �r v�r tids stora paradox att f�r qvinnan som en �ra fordra r�ttigheten att lemna sin sfer. Hennes �ra ligger uti hennes sfer." F. W. Robertson. Stockholm, Sigfrid Flodins f�rlag. 1869.

320 E57 Bong, J. M.: Redskapsfabrikanten p� landet. Anvisning att p� egen hand f�rf�rdiga kastmaschiner, hackelsemaschiner, tran�rtsharpor, hjulnaf, hjul och sellokor. Af J. M. Bong, f�rf. till "Lilla m�lareboken" och "Lille byggm�staren". Med litografierade figurer. /Allm�nnyttigt handbibliotek. N:r 6./ Stockholm, Sigfrid Flodins f�rlag. 1861.

321 E58 Den praktiska snickare-boken med anwisningar om de s�rskildta tr�slagens olika anw�ndbarhet, iakttagelser wid deras ink�p och torkning, tr�arbetens hops�ttningar �fwensom limmets tillredning, linolje-rening, fernissberedning, betsning, polering, m�lning m.m., f�r �stadkommande af prydliga och waraktiga snickeriarbeten. Efter H. F. St�ckel, hofsnickare och A. W. Hertel, byggm�stare. Andra upplagan. Med litografierade figurer. Stockholm, Sigfrid Flodins f�rlag. 1867.

322 E59 Str�m, Isr.: Om skogarnas v�rd och sk�tsel samt s�kraste och enklaste s�ttet att dervid g� tillv�ga. F�rs�k till en kort och l�ttfattlig v�gledning i skogshush�llningen af Isr. Str�m, hof-j�gm�stare och intendent �fver Kongl. Djurg�rden. T�flingsskrift, bel�nad af Upsala l�ns Kgl. hush�llnings-s�llskap. Andra, �fversedda och till�kade upplagan. Upsala, p� J. Arrhenii f�rlag. 1860.

323 E60 Holmgren, Aug. Emil: Sm�rre uppsatser i skogshush�llning, jagt och naturkunnighet, till l�sning f�r folket, utgifna af l�rare vid Kongl. skogsinstitutet. III. Om sm�foglarna. Den nytta de g�ra och det skydd de beh�fwa. Af Aug. Emil Holmgren. Stockholm, Sigfrid Flodins f�rlag. 1869.

324 E61 Holmgren, Aug. Emil: Om konstgjorda fogelbon och deras inbyggare till nytta och n�je f�r ungdomen samt till gagn f�r det allm�nna af Aug. Emil Holmgren, l�rare i naturvetenskaperna vid Kungl. skogsinstitutet. Andra upplagan. Stockholm, P. A. Norstedt & S�ner. 1870. [F�rs�ttstitel: Svensk folkl�sning, utgifven af Artur Hazelius. 2. Om konstgjorda fogelbon och deras inbyggare af Aug. Emil Holmgren.] �

324 E61 Holmgren, Aug. Emil: Om konstgjorda fogelbon och deras inbyggare till nytta och n�je f�r ungdomen samt till gagn f�r det allm�nna af Aug. Emil Holmgren, l�rare i naturvetenskaperna vid Kungl. skogsinstitutet. Andra upplagan. Stockholm, P. A. Norstedt & S�ner. 1870. [F�rs�ttstitel: Svensk folkl�sning, utgifven af Artur Hazelius. 2. Om konstgjorda fogelbon och deras inbyggare af Aug. Emil Holmgren.]

325 E62 Falkman, Ludvig B.: Om br�nntorf. Folkskrift, f�rfattad af Ludwig B. Falkman, general-direkt�r f�r landtm�teriet, och prisbel�nt af Kongl. patriotiska s�llskapet. "Hwarje br�nntorfsmosse �r en guldgrufwa, s�wida man f�rst�r, att med enkla, billiga och praktiska inr�ttningar tillgodog�ra guldet i densamma." Torf-Berwerthungen in Europa, von Dr. Dullo. "Br�nntorf fr�n swenska mossar kan betjena hela den st�rre, dagligen w�xande industrien och g�ra den i senare tider ofantligt �kade inf�rseln af engelska stenkol i ringa m�ngd beh�flig." Kongl. landtbruks-akademiens f�rwaltnings-komitt�. Stockholm, Iwar H�ggstr�ms boktryckeri. 1870.

326 E63 Sj�stedt, G. W.: R�dgifvare f�r landtmannen vid behandlingen af husdjurens sjukdomar. Efter Dr. W. Th. Jos. Spinola af G. W. Sj�stedt, l�rare i veterin�r och zoologi vid Ultuna landtbruks-institut. Andra, �fversedda och till�kade upplagan. Upsala p� J. Arrhenii f�rlag. 1856.

327 E64 Huss, Magnus: Om kaffe; dess bruk och missbruk. En folkskrift, rikets hush�llnings-s�llskaper tillegnad af D:r Magnus Huss. Stockholm, tryckt hos Joh. Beckman, 1865.

328 E65 V�ra b�sta mat-svampar eller Kortfattad anvisning till de i v�rt land f�rekommande mest matnyttiga svamparnes igenk�nnande och anv�ndning. Utgifven p� f�ranstaltande af Kongl. patriotiska s�llskapet. Stockholm. Tryckt hos A. Holmberg & Comp. 1867. (SKINNBAND NATURKUNNIGHET) (UNDERSK�P 3) �

328 E65 V�ra b�sta mat-svampar eller Kortfattad anvisning till de i v�rt land f�rekommande mest matnyttiga svamparnes igenk�nnande och anv�ndning. Utgifven p� f�ranstaltande af Kongl. patriotiska s�llskapet. Stockholm. Tryckt hos A. Holmberg & Comp. 1867. [Utan exlibris.] (UNDERSK�P 3)

329 E66 Anvisning att f�r folkskolorna insamla och anordna f�rem�l ur v�xtriket. Stockholm, P. A. Norstedt & S�ner. 1868. �

329 E66 Anvisning att f�r folkskolorna insamla och anordna f�rem�l ur v�xtriket. Stockholm, P. A. Norstedt & S�ner. 1868.

330 E67 N�gra ord om djurskyddsf�reningar och deras verksamhet i fr�mmande l�nder. Stockholm, 1870. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare. �

331 E68 Nathorst, Hjalmar: Det skotska pl�jningss�ttet eller Anvisning till tegpl�jning och drilluppl�ggning. Af Hjalmar Nathorst. Med 16 i texten intryckta figurer. Andra till�kta upplagan. Stockholm, p� L. J. Hiertas f�rlag. 1866.

332 E69 Praktisk g�dsell�ra efter D:r Emil Wolff, professor och f�rest�ndare f�r den kemiska f�rs�ksstationen vid Hohenheim. Med �tskilliga till�gg af Hjalmar Nathorst. Stockholm, p� L. J. Hiertas f�rlag, 1868.

333 E70 Nathorst, Hjalmar: Anvisningar till anl�ggandet af sl�tter- och betesvallar af Hjalmar Nathorst. Stockholm. P� L. J. Hiertas f�rlag. 1868.

334 E71 Hartig, G. L.: Kort undervisning om skogens behandling och kultur af G. L. Hartig. �fvers�ttning af H. F. Segerdahl. �fverj�gare. Stockholm. Tryckt hos Isaac Marcus, 1860.

335 E72 Gloger, C. W.: Landtmannens v�nner och fiender bland djuren, eller Hwilka �ro de djur, som landtmannen b�r skona och skydda, och hwilka f�rebygga och f�rhindra skador af insekter och gnagare p� �ker och �ng, i tr�dg�rd och skog. En af preussiska regeringen prisbel�nt afhandling af D:r C. W. Gloger. Swensk �fwers�ttning af Wilh. Kjellgren. Andra upplagan. Stockholm, Albert Bonniers f�rlag. 1862.

336 E73 M�ller, Daniel: Skogsv�nnen. Anvisning att till skog uppodla ofruktbar mark, f�rb�ttra glesa skogar, plantera all�er, h�ckar m.m., till motverkande af den hotande vedbristen, till klimatets f�rb�ttring och landets f�rsk�ning, af Daniel M�ller. Med flere tr�snitt och en lithografi. Andra upplagan. Stockholm, Albert Bonniers f�rlag. 1864.

337 E74 M�ller, Daniel: Tr�dg�rdsv�nnen. Anvisning att anl�gga och underh�lla k�ks-, frukt-, blomster-, f�nster- och lust-tr�dg�rdar. Jemte almanacha, som efter tidsf�ljden uppr�knar de under de olika �rstiderna f�refallande g�rom�len. Till tjenst f�r v�nner och v�nninor af v�xtodling, af Daniel M�ller. Tredje upplagan. Med flera i texten intryckta tr�snitt. Stockholm, Albert Bonniers f�rlag. 1866.

338 E75 Menniskans lefnadsf�rn�denheter, deras ursprung och beredning. En farfars undervisande ber�ttelser f�r vettgirig ungdom. �fvers�ttning fr�n tyskan af L. J. Siktberg, Philos. Magister. Med 62 tr�dsnitt och 6 kolorerade planscher. Stockholm. C. H. Fahlstedts bokhandel, h�rnet af Storkyrkobrinken och Stadssmedjegatan. 1862.

339 E76 Keyser, C. Joh.: Blad ur naturens bok. Till l�sning f�r folket utgifne af C. Joh. Keyser, Fil. mag., l�rare i kemi och naturl�ra vid Tekniska elementarskolan och Ebersteinska s�ndags och aftonskolan i Norrk�ping. F�rsta samlingen. �rebro, 1863. N. M. Lindhs boktryckeri.

340 E77 Arrhenius, J.: Jordbruksl�rans hufwudgrunder framst�llde af J. Arrhenius, Kongl. landtbruks-akademiens sekreterare. Andra, omarbetade upplagan, med 29 tr�snitt. Stockholm, J. Arrhenii f�rlag 1870.
[Parallelltitel: Landtbruks-Praktika af J. Arrhenius och C. A. Lindqwist. F�rsta delen: Jordbruksl�rans hufwudgrunder.]

341 E78 Scheutz, Georg: Jorden. Illustrerade naturbilder af Georg Scheutz. Tredje upplagan. R�ttad och betydligt till�kt efter de nyaste uppt�ckter, samt f�rsedd med register. Stockholm, Axel Hellstens f�rlag. 1862. �

342 E79 Felisch, J.: Luften, och hvad der f�rsigg�r. Allm�nfattliga f�redrag �fver lufttryck, luftsegling och meteorologi med afseende p� h�jdf�rh�llandena i s�rskilda l�nder. Af J. Felisch. Med en charta �fver nederb�rd och vindar. �fvers�ttning. Stockholm, Zacharias H�ggstr�ms f�rlag, Iwar H�ggstr�ms boktryckeri 1867.

343 E80 Igelstr�m, L. J.: Sveriges malmer och nyttiga mineralier, deras f�rekomsts�tt, igenk�nningstecken, profvande och upps�kande. Af L. J. Igelstr�m. Andra genomsedda och till�kta upplagan. �rebro, 1872. Abr. Bohlins boktryckeri.

344 E81 Fries, Th. M.: Bilder ur v�xtverlden. Popul�ra f�redrag af Th. M. Fries. Stockholm, J. Arrhenii f�rlag. 1868.

345 E82 Widegren, Hjalmar & Holmgren, Aug. Emil: Handbok i zoologi f�r landtbrukare, skogshush�llare, fiskeriidkare och j�gare, utgifven af Hjalmar Widegren, Zool. docens, fiskeri-intendent vid Kongl landtbruks-akademien, och Aug. Emil Holmgren, l�rare i naturvetenskaperna vid Kongl. skogsinstitutet. I. Delen. Skandinaviens d�ggdjur af Aug. Emil Holmgren. Stockholm, 1865. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare.

* (345) Widegren, Hjalmar & Holmgren, Aug. Emil: Handbok i zoologi f�r landtbrukare, skogshush�llare, fiskeriidkare och j�gare, utgifven af Hjalmar Widegren, Zool. docens, fiskeri-intendent vid Kongl. landtbruks-akademien, och Aug. Emil Holmgren, l�rare i naturvetenskaperna vid Kongl. skogsinstitutet. II. Delen. Skandinaviens foglar af Aug. Emil Holmgren. Stockholm, 1870. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare. �

* (345) Widegren, Hjalmar & Holmgren, Aug. Emil: Handbok i zoologi f�r landtbrukare, skogshush�llare, fiskeriidkare och j�gare, utgifven af Hjalmar Widegren, Zool. docens, fiskeri-intendent vid Kongl landtbruks-akademien, och Aug. Emil Holmgren, l�rare i naturvetenskaperna vid Kongl. skogsinstitutet. II. Delen. Skandinaviens foglar af Aug. Emil Holmgren. Senare bandet. Stockholm, 1867-71. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare.

347 E84 Wistrand, A. Timol.: Handbok i husmedicinen, eller Anwisning f�r igenk�nnandet och den enklaste behandlingen af inre och yttre sjukdomar, jemte en kort sundhetsl�ra och w�gledning f�r de wanligaste medikamenternas r�tta bruk; utgifwen till tjenst f�r dem, som icke genast kunna tillkalla l�karehjelp, och isynnerhet f�r afl�gse hush�ll p� landet; af A. Timol. Wistrand. Med. Doktor och provincial-l�kare. Femte upplagan, genomsedd med �ndringar och till�gg f�rsedd af D:r A. Hilarion Wistrand. Stockholm, P. A. Huldbergs bokhandel. Regeringsgatan n: o 11. 1871.

348 E85 Sj�stedt, G. W.: De allm�nna grunderna f�r husdjurssk�tseln och husdjursafveln af G. W. Sj�stedt, professor vid Kongl. veterin�r-inr�ttningen i Stockholm, f. d. l�rare i husdjursk�tsel och zoologi vid Ultuna landtbruks-institut. Upsala, C. A. Leffler, Kongl. akad. boktryckare. 1862.
[Parallelltitel: Handbok i husdjurssk�tseln f�r Sveriges jordbrukare af G. W. Sj�stedt. Andra delen. De allm�nna grunderna f�r husdjurssk�tseln och husdjursafveln.]

349 E86 af Zell�n, J. O.: Handledning vid skogars indelning till ordnad hush�llning, i enlighet med Kongl. skogs-styrelsens circul�r af den 29 juni 1867. Jemte ett till�gg om indelning af hagmarker, utarbetad af J. O. af Zell�n t. f. �fverj�gare och f�rest�ndare f�r Danielslunds skogsskola. Med en karta. Stockholm, Sigfrid Flodins f�rlag. 1869.

350 E87 Hartwig, Georg: Jordens inre med dess skatter och under. Af D:r Georg Hartwig. F�rfattare af "S�derhafvets �ar", "Tropikverlden", "Den h�ga norden" och "Lifvet i Hafvet". �fvers�ttning af C. J. Dahlberg. Stockholm. Tryckt hos P. G. Berg, 1862.

351 E88 Hartwig, Georg: Lifvet i hafvet. Af D:r Georg Hartwig. F�rfattare af "Tropikverlden", "Den h�ga norden", "S�derhafvets �ar" och "Jordens inre med dess skatter och under". �fvers�ttning fr�n femte upplagan af C. J. Dahlberg. Stockholm, P. G. Berg. 1863.

352 E89 Ur v�r tids forskning. Popul�ra skildringar utgifna af prof. Axel Key och Dr. Gust. Retzius. 1. Om stenkol Deras uppkomst, utbredning och betydelse af Dr. P. T. Cleve. Stockholm, Klemmings antiqvariat 1872.

353 E90 Willkomm, Moritz: Mikroskopets under eller En verld i det minsta af Moritz Willkomm. �fvers�ttning fr�n tredje tyska upplagan af A. M. Selling. Med 199 illustrationer. Stockholm p� EM: Girons f�rlag 1871.

354 E91 Swederus, G.: Handlexicon f�r swenska landthush�llare, inneh�llande det wigtigaste i landtbruk, skogssk�tsel, tr�dg�rdssk�tsel, fiske, jagt, sl�jd, kemi, teknik, w�derleksf�rh�llanden, helsol�ra m.m. Upptagande omkring 2000 �mnen af ofwansagda arter, af G. Swederus. Stockholm. P Palmqwists f�rlag, Malmskilnadsgatan n:o 48 C. Tryckt hos A. Holmberg & Comp. 1869.

355 E92 Arrhenius, J.: Handbok i svenska jordbruket af J. Arrhenius, Kgl. landtbruks-akademiens sekreterare, f. d. f�rest�ndare f�r Ultuna landtbruks-institut. F�rsta delen. Andra upplagan. Med 28 tr�snitt. Upsala 1862. P� f�rfattarens f�rlag.

355 E92 Arrhenius, J.: Handbok i svenska jordbruket af J. Arrhenius, Kgl. landtbruks-akademiens sekreterare, f. d. f�rest�ndare f�r Ultuna landtbruks-institut. Andra delen. Andra upplagan. Med 26 tr�snitt. Upsala 1862. P� f�rfattarens f�rlag.

355 E92 Arrhenius, J.: Handbok i svenska jordbruket af J. Arrhenius, Kgl. landtbruks-akademiens sekreterare, f. d. f�rest�ndare f�r Ultuna landtbruks-institut. Tredje delen. Andra upplagan. Med 40 tr�snitt. Upsala 1862. P� f�rfattarens f�rlag.

356 E93 Holmgren, Aug. Emil: De f�r tr�d och buskar nyttiga och skadliga insekterna jemte utrotningsmedel f�r de sednare. En handbok f�r skogshush�llare, tr�dg�rdsodlare och jordbrukare utarbetad af Aug. Emil Holmgren, l�rare i naturvetenskaperna vid Kongl. skogsinstitutet. Med 133 tr�snitt. Stockholm, Albert Bonniers f�rlag. 1867.

357 E94 Smitt, J. W.: Skandinaviens f�rn�msta �tliga och giftiga svampar. Popul�r framst�llning, utgifven som f�rklaring �fver en st�rre f�rgtryckt planche af J. W. Smitt. Andra upplagan. Stockholm, 1867. P� utgifvarens f�rlag. �

357 E94 Smitt, J. W.: Skandinaviens f�rn�msta �tliga och giftiga svampar. Popul�r framst�llning, utgifven som f�rklaring �fver en st�rre f�rgtryckt planche af J. W. Smitt. Andra upplagan. Stockholm, 1867. P� utgifvarens f�rlag. (SKINNBAND NATUR-KUNNIGHET 96)

F. V�lskrivning

358 F1 T. A. Mentzers skrifbok. [U.�.]

359 F2 Engdahl, C.: Ny f�rskrift af C. Engdahl. I trettio blad, inneh�llande 106 f�rskriftsrader. Tredje upplagan. Stockholm, 1872. L. J. Hiertas f�rlagsexpedition. [Utan exlibris.] (SKINNBAND W�LSKRIFNING) �

360 F3 Sandberg, Fredrik: Skrifbok i sex kurser utarbetad af Fredrik Sandberg folkskoleinspekt�r. [...] M�nster-skrifbok i sex kurser af Fr. Sandberg. Lith. Aktie-bolaget i Norrk�ping. 18e upplagan. [U.�.] (SKINNBAND W�LSKRIFNING) �

361 F4 Me�erberg, C. J.: Skrifkurs utarb. f�r Statens r�kning af C. J. Me�erberg. Lithogr. Aktiebolagets i Norrk�ping f�rlag. [U.�.] �

361 F4 Me�erberg, C. J.: Skrifkurs utarb. f�r Statens r�kning af C. J. Me�erberg. Lithogr. Aktiebolagets i Norrk�ping f�rlag. [U.�.] (SKINNBAND W�LSKRIFNING 137)

362 F5 von Mentzer, T. A.: Ny f�rskrift f�r elementar- och folk-skolor enligt grunderna f�r den kalligrafiska metoden. Jemte reglor f�r skrif�fningarnes till�mpning af T. A. von Mentzer. Tredje upplagan. F�rsta kursen. Stockholm, L. J. Hiertas f�rlag. 1870. (SKINNBAND W�LSKRIFNING 139) (UNDERSK�P 3)

363 F6 von Mentzer, T. A.: Kalligrafiska skrifmetoden eller Kalligrafien till�mpad som grund f�r skrif�fningarne inom svenska skolverket. Med tillh�rande planschverk. Af T. A. v. Mentzer. Stockholm, tryckt hos L. J. Hierta, 1846. �

364 F7 Skrifkurs utarbetad f�r Stockholms borgareskolor samt f�r Svenska sl�jdf�reningens skola. Stockholm 1865. Stockholm, J F Meyer & Cies Kongl hof-stentryckeri. (SKINNBAND W�LSKRIFNING) (UNDERSK�P 3)

364 F7 Skrifkurs utarbetad f�r Stockholms borgareskolor samt f�r Svenska sl�jdf�reningens skola. Stockholm 1865. Stockholm, J F Meyer & Cies Kongl hof-stentryckeri. (UNDERSK�P 3)

364 F7 Skrifkurs utarbetad f�r Stockholms borgareskolor samt f�r Svenska sl�jdf�reningens skola. Stockholm 1865. Stockholm, J F Meyer & Cies Kongl hof-stentryckeri. (UNDERSK�P 3)

365 F8 Wessblad, J. W. M.: Praktisk handledning i w�l- och r�tt-skrifning af J. W. M. Wessblad. Stockholm. 1860. Lith och Tr hos Salmson. (UNDERSK�P 3) �

H. Musik och s�ng

367 H1 Hjelpreda vid s�ngundervisningen. (SKINNBAND MUSIK OCH S�NG 151)

368 H2 Engstr�m, L. G. & Widerstr�m, C. J.: Svenska kyrkans koralmelodier och messa i sol-fa-notation jemte en kort ledtr�d vid s�ngundervisningen i folkskolan med s�rskild h�nsyn till sol-fa-systemet, utgifne af L. G. Engstr�m och C. J. Widerstr�m, l�rare vid Norrk�pings folkskolor. Stockholm hos A. L. Norman. 1868.

368 H2 Engstr�m, L. G. & Widerstr�m, C. J.: Svenska kyrkans koralmelodier och messa i sol-fa-notation jemte en kort ledtr�d vid s�ngundervisningen i folkskolan med s�rskild h�nsyn till sol-fa-systemet, utgifne af L. G. Engstr�m och C. J. Widerstr�m, l�rare vid Norrk�pings folkskolor. Stockholm hos A. L. Norman. 1868.

369 H3 Melodierna till svenska kyrkans psalmer, noterade med siffror, f�r skolor och menigheten. Andra upplagan. �rebro, N. M. Lindhs boktryckeri, 1840. P� P. M. Lindhs f�rlag. �

370 H4 Sandberg, Fredrik: Promemoria vid den f�rsta s�ng-undervisningen jemte en kort underr�ttelse om sol-fa-systemet af Fredrik Sandberg, folkskoleinspekt�r. Femte upplagan. Norrk�ping, M. W. Wallberg f�rlag. 1866. (SKINNBAND MUSIK OCH S�NG) �

370 H4 Sandberg, Fredrik: Promemoria vid den f�rsta s�ng-undervisningen jemte en kort underr�ttelse om sol-fa-systemet af Fredrik Sandberg, folkskoleinspekt�r. Femte upplagan. Norrk�ping, M. W. Wallberg f�rlag. 1866.

371 H5 Sandberg, Fredrik: S�ngbok f�r skolor, inneh�llande musik till femtio s�nger ur "L�sebok f�r Folkskolan", med bidrag af flere svenska tons�ttare, utgifven af Fredrik Sandberg, folkskoleinspekt�r och utn. seminarii-rektor. Stockholm hos A. L. Norman. 1869. �

372 H6 Sandberg, Fredrik: N�gra ord om sol-fa s�ngmethoden, jemte fyra melodier i sol-fa notation af Fredrik Sandberg. Norrk�ping, tryckt p� bokhandlaren M. W. Wallbergs f�rlag i F�reningens boktryckeri, 1865. �

373 H7 Musik-bilagor till de af Geijer och Afzelius utgifna svenska folkvisor med sina gamla melodier; harmoniskt bearbetade af framl. hofkapellm�staren H�ffner. Stockholm, 1846. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare.

374 H8 Sandberg, Fredrik: Melodibok f�r skolan och hemmet. En samling svenska folkmelodier med f�r barn l�mpad text. Utgifven af Fredrik Sandberg, folkskoleinspekt�r och utn. seminarii-rektor. Stockholm hos A. L. Norman. 1869. �

375 H9 Sandberg, Fredrik: Folkskolans s�ngbok inneh�llande 100 en- och flerst�mmiga f�r folkskolan l�mpliga s�nger. Utgifven af Fredrik Sandberg, folkskoleinspekt�r. Andra upplagan. Stockholm. P� Abr. Hirschs f�rlag. 1870. �

376 H10 Nordblom, J. E.: S�ng-schola, eller L�robok i s�ng, f�r l�gre och h�gre undervisningsverk; af J. E. Nordblom, Director musices vid Kongl. universitetet i Uppsala samt ledamot af Kongl. Svenska musikal. akad. F�rsta cursen. Andra upplagan. Stockholm, Zacharias H�ggstr�m, 1848.

377 H11 Josephson, J. A.: En- och flerst�mmiga s�ngstycken till begagnande vid undervisningen i elementar- och folk-skolor dels samlade och arrangerade, dels komponerade af J. A. Josephson. F�rsta h�ftet, inneh�llande en- och tv�st�mmiga s�nger. Andra upplagan. Upsala, Edquist & Berglund. 1865.
[Sammanbunden med:] Andra h�ftet, inneh�llande en-, tv�- och trest�mmiga s�nger. Andra upplagan. Upsala, Esaias Edquist. 1872.
[Samt med:] Tredje h�ftet, inneh�llande tv�-, tre- och fyrst�mmiga s�nger. Upsala, Edquist & Berglund. 1862. (SKINNBAND MUSIK OCH S�NG) �

378 H12 Cronhamn, J. P.: S�ngl�ra f�r skolan. F�r folkskolans och elementarskolans l�gre klasser af J. P. Cronhamn. F�r l�rjungar. (Utdrag ur den fullst�ndiga S�ngl�ran.) Stockholm, 1872. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare. (SKINNBAND MUSIK OCH S�NG) �

379 H13 Lundh, L. Aug.: Harmonil�ra f�r seminarier och h�gre elementarl�roverk, �fvensom till sjelfstudium f�r dem, hvilka �nska att till en gifven melodi kunna s�tta ett enkelt och regelr�tt ackompanjemang. Efter de b�sta k�llor utarbetad af L. Aug. Lundh, musik-direkt�r vid Stockholms folkskolel�rarinne-seminarium. Stockholm, Elkan & Schildknecht, Fredsgatan n:o 17. 1871. (SKINNBAND MUSIK OCH S�NG)

380 H14 Lundh, L. Aug.: Tontr�ffnings-skola. Samling af �fningar til begagnande vid s�ngundervisningen i seminarier, elementarl�roverk och folkskolor utarbetade af L. Aug. Lundh. Musikl�rare vid Stockholms folkskolel�rarinne-seminarium, cantor vid Catharina elementar-l�roverk, Maria folkskola, m.m. Stockholm, Elkan & Schildknecht, Fredsgatan no. 17. [U.�.] (SKINNBAND MUSIK OCH S�NG 159) (UNDERSK�P 3) �

(380 H14) Lundh, L. Aug.: Tontr�ffnings-skola. Samling af �fningar til begagnande vid s�ngundervisningen i seminarier, elementarl�roverk och folkskolor utarbetade af L. Aug. Lundh. Musikl�rare vid Stockholms folkskolel�rarinne-seminarium, cantor vid Catharina elementar-l�roverk, Maria folkskola, m.m. Stockholm, Elkan & Schildknecht, Fredsgatan no. 17. [U.�.] (UNDERSK�P 3)

I. Gymnastik och vapen�vning

381 I1 Nybl�us, Gust.: Handledning i gymnastik och vapen�fning vid folkskolel�rare-seminarier och folkskolor. Enligt Kongl. Maj:ts n�diga befallning utarbetad af Gymnastiska central-institutet genom dess f�rest�ndare Gust. Nybl�us. �fverste. Tredje upplagan. Stockholm, 1878. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare.

382 I2 Nybl�us, Gust.: Anvisning f�r undervisningen i gymnastik och vapen�fning vid folkskolel�rare-seminarier och folkskolor. Enligt Kongl. Maj:ts n�diga befallning utarbetad af Gymnastiska central-institutet genom dess f�rest�ndare Gust. Nybl�us. �fverstel�jtant. 1867. (SKINNBAND GYMNASTIK OCH WAPEN�FNING) �

382 I2 Nybl�us, Gust.: Anvisning f�r undervisningen i gymnastik och vapen�fning vid folkskolel�rare-seminarier och folkskolor. Enligt Kongl. Maj:ts n�diga befallning utarbetad af Gymnastiska Central-institutet genom dess f�rest�ndare Gust. Nybl�us. �fverstel�jtant. Andra upplagan. 1867.

383 I3 Nybl�us, Gust.: Underwisning i gymnastik efter Ling af G. Nybl�us, gymnastikl�rare wid Lunds universitet. F�rsta delen. (Gymnastik f�r folkskolor) Andra, genom sedda upplagan. Lund, tryckt uti Berlingska boktryckeriet, 1860. �

384 I4 Tabeller f�r simundervisningens enklaste r�relser. Till ledning f�r blifvande gymnastikl�rare o. a., som leda friskas kropps�fningar. �rebro, Abr. Bohlin, 1869.

385 I5 Reglemente f�r gymnastik. Andra upplagan. Genomsedd med ledning af Lings egenh�ndiga anm�rkningar. Stockholm, Philipp J. Meyer. 1853. (SKINNBAND GYMNASTIK OCH WAPEN�FNING) �

J. Tr�dg�rdssk�tsel

387 J1 Eneroth, Olof: Handbok i svensk pomologi af Olof Eneroth. I. Inledning till frukttr�dens och tr�dfrukternas beskrifning med s�rskildt afseende p� Sverge. 1864.
[Sammanbunden med:] Handbok i svensk pomologi af Olof Eneroth. II. Svensk pomona, eller Beskrifning �fver �dlare i Sverge p� fritt land odlade tr�dfrukter och frukttr�d. [U.�.] �

388 J2 Eneroth, Olof: Tr�dg�rdsbok f�r allmogen. Af Olof Eneroth. Fjerde upplagan. Stockholm, 1867. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare. �

388 J2 Eneroth, Olof: Tr�dg�rdsbok f�r allmogen. Af Olof Eneroth. Fjerde upplagan. Stockholm, 1867. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare. (SKINNBAND TR�DG�RDSSK�TSEL)

389 J3 Holm, J. F.: Handledning i tr�dg�rdssk�tsel f�r tr�dg�rdodlare och blomsterv�nner. Af J. F. Holm, handelstr�dg�rdsm�stare i Stockholm. I. K�ksv�xtodling. Omfattande anl�ggning och underh�llande af k�kstr�dg�rdar samt odlingen af de f�r v�ra klimatiska f�rh�llanden b�st passande k�ksv�xter, b�rbuskar och frukttr�d. Med 6 tr�snitt. Stockholm, Sigfrid Flodins f�rlag. 1869.
[Sammanbunden med:] II. Blomsterodling i boningsrum, tillika inneh�llande Sk�tseln af blomster och bladv�xter f�r kalljord hvilka b�ra �fvervintras inomhus; Odling af blomsterl�kar samt Kalender f�r blomsterodlare. Andra upplagan. Stockholm, Sigfrid Flodins f�rlag. 1871.
[Samt med:] III. Blomsterodling p� fritt land. Odling af ett- och fler�riga blomster- och bladv�xter, rank och slingerv�xter, tr�d och buskar f�r grupper, blomsterl�kar m.m. �fvensom Gr�splaners anl�ggning samt Kalender f�r tr�dg�rdsodlare. Stockholm, Sigfrid Flodins f�rlag. 1869.

389 J3 Holm, J. F.: Handledning i tr�dg�rdssk�tsel f�r tr�dg�rdodlare och blomsterv�nner. Af J. F. Holm, handelstr�dg�rdsm�stare i Stockholm. I. K�ksv�xtodling. Omfattande anl�ggning och underh�llande af k�kstr�dg�rdar samt odlingen af de f�r v�ra klimatiska f�rh�llanden b�st passande k�ksv�xter, b�rbuskar och frukttr�d. Med 6 tr�snitt. Andra upplagan. Stockholm, Sigfrid Flodins f�rlag. 1871.
[Sammanbunden med:] II. Blomsterodling i boningsrum, tillika inneh�llande Sk�tseln af blomster och bladv�xter f�r kalljord hvilka b�ra �fvervintras inomhus; Odling af blomsterl�kar samt Kalender f�r blomsterodlare. Andra upplagan. Stockholm, Sigfrid Flodins f�rlag. 1871.
[Samt med:] : III. Blomsterodling p� fritt land. Odling af ett- och fler�riga blomster- och bladv�xter, rank och slingerv�xter, tr�d och buskar f�r grupper, blomsterl�kar m.m. �fvensom Gr�splaners anl�ggning samt Kalender f�r tr�dg�rdsodlare. Andra upplagan. Stockholm, Sigfrid Flodins f�rlag. 1872. (SKINNBAND TR�DG�RDSSK�TSEL)

390 J4 Lindgren, Erik: Tr�dg�rdsbok f�r folkskolor och landtm�n. Anvisning till odling af k�ksv�xter, frukttr�d, b�rbuskar, tr�d och buskar f�r parker, blommor p� kalljord och i boningsrum, m.m., af Erik Lindgren. Fjerde omarbetade och betydligt till�kade upplagan. Med 125 i texten intryckta tr�snitt. Stockholm, Sigfrid Flodins f�rlag. 1873. (SKINNBAND TR�DG�RDSSK�TSEL) �

390 J4 Lindgren, Erik: Tr�dg�rdsbok f�r folkskolor och landtm�n. Anvisning till odling af k�ksv�xter, frukttr�d, b�rbuskar, tr�d och buskar f�r parker, blommor p� kalljord och i boningsrum, m.m., af E. Lindgren. Tredje omarbetade och till�kade upplagan. Med 79 tr�snitt i texten. Stockholm, Sigfrid Flodins f�rlag. 1866.

391 J5 Eneroth, Olof: Frukttr�ds plantering och w�rd. Af Olof Eneroth. (Aftryckt ur tidskriften: L�sning f�r folket.) 1860.

392 J6 Dahlberg, Carl: Handledning i tr�dg�rdssk�tsel. Uppst�lld efter undervisningsplanen f�r de s�rskilda klasserna vid folkskolel�rare-seminarium i Link�ping och derjemte l�mpad f�r folkskolor och tr�dg�rdsodlingens v�nner, af Carl Dahlberg, l�rare i tr�dg�rdssk�tsel vid seminarium i Link�ping. Norrk�ping, M. W. Wallbergs f�rlag. 1870. �

393 J7 Ekstr�m, Fr. Aug.: Tr�dg�rdsbok f�r folkskolan, folkskoll�rare och allmogen af Fr. Aug. Ekstr�m. Skrift, af Kongl Maj:t bel�nad p� dess Wetenskaps-akademies f�rord. Tredje upplagan, omarbetad och f�rsedd med flere tr�snitt. Stockholm, Sigfrid Flodins f�rlag. 1866.

394 J8 M�ller, Daniel: Frukttr�dsodlingens katekes. En i fr�gor och svar framst�lld afhandling �fver frukttr�ds uppdragande af k�rnor, ympning, okulering, behandling i tr�dskolor, besk�rning och �frig sk�tsel, af Daniel M�ller. Med 26 figurer. Stockholm, Albert Bonniers f�rlag. 1859.

K. Pedagogik och metodik

 

395 K1 Ber�ttelser om folkskolorna i riket f�r �ren 1867-1868, afgifna af tillf�rordnade folkskole-inspekt�rer. II. Stockholm, 1869. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare. (SKINNBAND PEDAGOGIK OCH METODIK) �

396 K2 F�rhandlingar vid sjette Allm�nna svenska folkskolem�tet i �rebro den 28, 29, 30 juli 1868, utgifna af Bestyrelsen. �rebro. L�nstidningens bok- och stentryckeri, 1869.

397 K3 Uppgifter om folkskolev�sendets tillst�nd �ren 1867 och 1868 ur folkskoleinspekt�rernas ber�ttelser sammandragna och utgifna af ecclesiastik-departementet. Stockholm, Iwar H�ggstr�ms boktryckeri. 1870. �

399 K5 Tor�n, C. A.: Om religionsundervisningen i n�gra fr�mmande l�nder. Ber�ttelse afgifven af C. A. Tor�n. Stockholm, 1863. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare. (SKINNBAND PEDAGOGIK OCH METODIK 180) �

399 K5 Tor�n, C. A.: Om religionsundervisningen i n�gra fr�mmande l�nder. Ber�ttelse afgifven af C. A. Tor�n. Stockholm, 1863. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare. (SKINNBAND PEDAGOGIK OCH METODIK)

400 K6 Sandberg, Fredrik: Pedagogiska anvisningar grundade p� den Heliga Skrift och erfarenheten. Efter Zellers "Lehren der Erfahrung" till ledning f�r den svenska folkskolans l�rare och v�nner bearbetade och utgifna af Fredrik Sandberg, folkskoleinspekt�r. �rebro, N. M. Lindh. 1868. �

400 K6 Sandberg, Fredrik: Pedagogiska anvisningar grundade p� den Heliga Skrift och erfarenheten. Efter Zellers "Lehren der Erfahrung" till ledning f�r den svenska folkskolans l�rare och v�nner bearbetade och utgifna af Fredrik Sandberg, folkskoleinspekt�r. �rebro, N. M. Lindh. 1868. (SKINNBAND PEDAGOGIK OCH METODIK 177)

401 K7 Midsommardagen i Gammelstr�ng eller Allmogen och folkskolan. Hudikswall, Sam. Hellstr�ms f�rlag. 1870.

402 K8 Anjou, L. Chr. m.fl.: Bidrag till pedagogik och metodik f�r folkskolel�rare af L. Chr. Anjou, sem.-rektor, K. W. Kastman, sem.-rektor, N. A. Kastman, sem..-adjunkt. H�ftet I. Metodik: Geografi och historia. Tredje upplagan. Link�ping, Fridolf Wallins boktryckeri, 1874.
[Sammanbunden med h�fte 2, 4, 5 och 6:] H�ftet II. Metodik: Biblisk historia. Tredje upplagan. Link�ping, Fridolf Wallins boktryckeri, 1871; H�ftet IV. Metodik: Modersm�let. Tredje upplagan. Link�ping, Fridolf Wallins boktryckeri, 1871; H�ftet V. Metodik: R�knekonsten i folkskolan. Tredje upplagan. Link�ping, C. F. Ridderstad, 1871; H�ftet VI. Pedagogik. Om uppfostran och uppfostringsanstalter. Link�ping, C. F. Ridderstad, 1872. (SKINNBAND PEDAGOGIK OCH METODIK) �

403 K9 Nybl�us, Gustaf: N�got om gymnastik och vapen�fning s�som medel f�r allm�n uppfostran af Gustaf Nybl�us, t. f. f�rest�ndare f�r Kongl. gymn. centr. institutet. Stockholm, 1863. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare. (SKINNBAND PEDAGOGIK OCH METODIK 187)

404 K10 Siljestr�m. P. A.: Inledning till skol-arkitekturen. Af P. A. Siljestr�m. Stockholm, 1856. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare. (SKINNBAND PEDAGOGIK OCH METODIK 194) �

405 K11 Tidning f�r folkskolan. Utgifven af Chr. J. Anjou, under medverkan af flere seminarii-l�rare och folkskole-inspekt�rer. � [Nr 1-12 1867.]

405 K11 Tidning f�r folkskolan. Utgifven af Chr. J. Anjou, under medverkan af flere seminarii-l�rare och folkskole-inspekt�rer. [Nr 1-12 1869.]

405 K11 Tidning f�r folkskolan. Utgifven af Chr. J. Anjou, under medverkan af flere seminarii-l�rare och folkskole-inspekt�rer. [Nr 1-12 1870.]

405 K11 Tidning f�r folkskolan. Utgifven af Chr. Anjou och K. W. Kastman, under medwerkan af l�rare wid folkskolel�rare-seminarierna samt af flere folkskole-inspekt�rer. [Nr 123/24 1871.]

405 K11 Tidning f�r folkskolan. Utgifven af Chr. Anjou och K. W. Kastman, under medwerkan af l�rare wid folkskolel�rare-seminarierna samt af flere folkskole-inspekt�rer. [Nr 123/24 1872.] (SKINNBAND PEDAGOGIK OCH METODIK 192)

406 K12 Om de sanit�ra f�rh�llandena i skolan. Betraktelser af Med. D: r Guillaume. Svensk bearbetning af Fredrik Sandberg, folkskoleinspekt�r. Stockholm, 1867. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare. �

407 K13 F�rfattningar r�rande folkundervisningen. Tredje omarbetade och till�kta upplagan. Stockholm, 1869. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare. �

407 K13 F�rfattningar r�rande folkundervisningen. Fjerde omarbetade och till�kta upplagan. Stockholm, 1872. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare.

407 K13 F�rfattningar r�rande folkundervisningen. Fjerde omarbetade och till�kta upplagan. Stockholm, 1872. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare.

407 K13 F�rfattningar r�rande folkundervisningen. Fjerde omarbetade och till�kta upplagan. Stockholm, 1872. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare.

407 K13 F�rfattningar r�rande folkundervisningen. Fjerde omarbetade och till�kta upplagan. Stockholm, 1872. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare. (SKINNBAND PEDAGOGIK OCH METODIK)

407 K13 F�rfattningar r�rande folkundervisningen. Fjerde omarbetade och till�kta upplagan. Stockholm, 1872. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare. (SKINNBAND PEDAGOGIK OCH METODIK 190)

408 K14 Sandberg, Fredrik: Undervisningsl�ra med s�rskilt h�nsyn till folkskolan. Anteckningar och bidrag af Fredrik Sandberg, rektor vid Folkskolel�rarinne-seminarium i Stockholm. Stockholm. P. Palmqvists f�rlag. Malmskilnadsgatan n:o 48 C. 1870.

409 K15 Eneroth, Olof: Om skoltr�dg�rdar af Olof Eneroth. Andra upplagan, (med ett till�gg om seminariitr�dg�rdar m.m.) Stockholm, 1863. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare. (SKINNBAND PEDAGOGIK OCH METODIK 188) �

410 K16 Holmberg, J. J.: Grunddragen af svenska folkundervisningens historia, utgifne af J. J. Holmberg, folkskoll�rare. Stockholm, Zacharias H�ggstr�m. 1853.

411 K17 Sandberg, Fredrik: Sm�-skolan. En handledning f�r dem, hvilka syssels�tta sig med den f�rsta barnaundervisningen i skolan. Af Fredrik Sandberg, rektor vid Folkskolel�rarinne-seminarium i Stockholm. I. �sk�dnings-, tanke och tale�fningar. Andra upplagan. Stockholm, F. & G. Beijers f�rlag. 1870.
[Sammanbunden med del II-IV:] Sm�-skolan. En handledning f�r dem, hvilka syssels�tta sig med den f�rsta barnaundervisningen i skolan. Bearbetad och utgifven af Fredrik Sandberg, folkskoleinspekt�r. II. R�kne�fningar. (Hufvudr�kning.) �rebro, N. M. Lindh. 1866.; Sm�-skolan. En handledning f�r dem, hvilka syssels�tta sig med den f�rsta barnaundervisningen i skolan. Af Fredrik Sandberg, folkskoleinspekt�r. III. Skrif- och l�se�fningar. (Ljud- och skrifl�se-metoden.) �rebro, Abr. Bohlin. 1868.; IV. Bibliska ber�ttelser och religi�sa samtal (jemte ett bihang). Stockholm, F. & G. Beijers f�rlag. 1869.

411 K17 Sandberg, Fredrik: Sm�-skolan. En handledning f�r dem, hvilka syssels�tta sig med den f�rsta barnaundervisningen i skolan. Af Fredrik Sandberg, rektor vid Folkskolel�rarinne-seminarium i Stockholm. I. �sk�dnings-, tanke och tal�fningar. Andra upplagan. Stockholm, F. & G. Beijers f�rlag. 1870.
[Sammanbunden med del II-IV:] II. R�kne�fningar. (Hufvudr�kning.) Andra upplagan. Stockholm, F. & G. Beijers f�rlag. 1872.; Sm�-skolan. En handledning f�r dem, hvilka syssels�tta sig med den f�rsta barnaundervisningen i skolan. Af Fredrik Sandberg, folkskoleinspekt�r. III. Skrif- och l�se�fningar. (Ljud- och skrifl�se-metoden.) �rebro, Abr. Bohlin. 1868.; IV. Bibliska ber�ttelser och religi�sa samtal (jemte ett bihang). Stockholm, F. & G. Beijers f�rlag. 1869. (SKINNBAND PEDAGOGIK OCH METODIK 179)

412 K18 Brod�n, Johan Ivar: Kort �fversigt �fver det svenska skolv�sendet. F�r folkskoll�rare-seminarier och till allm�nhetens tjenst utgifven af Johan Ivar Brod�n. Lector. Stockholm. P. Palmqvists f�rlag. Malmskillnadsgatan n:o 48 C. 1871. (SKINNBAND PEDAGOGIK OCH METODIK 189) �

413 K19 Humble, Julius: V�r tids ungdomsl�sning. Hennes inflytande och riktiga ledning. Af Julius Humble, lektor. Stockholm. Jos. Seligmanns f�rlag, Drottninggatan 25. 1871.

414 K20 Comenius, Johan Amos: Moderskolan. (Informatorium maternum.) En anwisning f�r kristliga f�r�ldrar och barnaw�rdare, af Johan Amos Comenius. Marc. 10: 14. P� swenska utgifwen af Fredrik Sandberg, folkskoleinspekt�r. Stockholm, tryckt hos A. L. Norman, 1868.

415 K21 Bormann, K.: Pedagogik f�r folkskolel�rare af K. Bormann, skolr�d i Berlin, �fwersatt, med bearbetning och till�gg, af Mag. J. Wallin, inspektor f�r G�teborgs folkskolor. G�teborg, Fr. P:son Beijers f�rlag. 1866. (SKINNBAND PEDAGOGIK OCH METODIK 176) �

416 K22 Blomqvist, Jehubba: Om l�roanstalter f�r d�fstumma med s�rskildt h�nseende till tal- och spr�kundervisningen. Af Jehubba Blomkvist. F�rest�ndare f�r �rebro l�ns d�fstumskola. Stockholm, Ivar H�ggstr�ms boktryckeri. 1875. �

417 K23 Normalplan f�r undervisningen i folkskolor och sm�skolor. Stockholm, 1878. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare. �

418 K24 Kastman, Karl: Metodiska anvisningar f�r den f�rsta undervisningen i modersm�let af Karl Kastman, seminarii-adjunkt. Andra upplagan. Norrk�ping, M. W. Wallbergs f�rlag. 1868. �

419 K25 de Laveleye, Emile: V�r tids folkundervisning af Emile de Laveleye. �fversatt, och f�rsedt med ett till�gg r�rande folkskolev�sendets nuvarande st�llning inom de trenne skandinaviska l�nderna, af Hugo Hamilton. Stockholm, Albert Bonniers f�rlag. 1867. �

420 K26 Waldenstr�m, P.: Om ungdomens farligaste fiende. Ett ord till f�r�ldrar och l�rare af P. Waldenstr�m. Theol. lector. Lund, tryckt uti Berlingska boktryckeriet, 1867.

L. Diverse

421 L1 Sveriges rikes lag, gillad och antagen p� riksdagen �r 1734, med till�gg af de stadganden, som utkommit till den 27 januari 1872. Jemte bihang, inneh�llande vidlyftigare f�rfattningar, hvilka icke kunnat i lagboken inf�ras. Fjerde upplagan. Stockholm, 1872. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare.

422 L2 Sveriges kyrkolag af 1686, jemte �nnu g�llande stadganden, genom hvilka den blifvit �ndrad eller till�kt, utgifven af A. J. Ryd�n. Sjette �fversedda upplagan, med till�gg af de ecklesiastika f�reskrifter, som tillkommit till b�rjan af �r 1871. G�teborg, D. F. Bonniers f�rlag. Tryckt hos C. J. Lundgrens enka i J�nk�ping. 1871.

423 L3 Linde, Lars Gustaf: Systematisk framst�llning af svenska kameral-lagfarenheten af Lars Gustaf Linde. Andra omarbetade upplagan. �rebro, N. M. Lindhs boktryckeri, 1867.

424 L4 Linde, Lars Gustaf: Systematisk framst�llning af svenska ekonomi-lagfarenheten af Lars Gustaf Linde. Andra omarbetade upplagan. Stockholm, F. & G. Beijer. 1868.

425 L5 Sveriges grundlagar och s. k. konstitutionella stadgar, jemte utdrag af kommunal-lagarna, Kongl. kung�relsen ang�ende vissa domsagors och st�ders indelning i valkretsar, m.m., samt Norges grundlov. Med utf�rligt register �fver Sveriges grundlagar och riks-akten, ordnade och utgifna af C. G. Strandberg, revisions-sekreterare. Stockholm, 1866. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare.

426 L6 F�rfattnings-sammandrag eller Handbok f�r kommunal-myndigheter. Utgifven �r 1863 af Ivar T�rnebladh, h�radsh�fding och l�ns-notarie i Stockholms l�n. Stockholm, p� Adolf Bonniers f�rlag. 1863.

427 L7 L�sning f�r folket af S�llskapet f�r nyttiga kunskapers spridande. F�rsta �rg�ngen. Stockholm, 1862. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare. [�rg. 1-2? + till�ggsh�fte 1 och 2.] �

427 L7 L�sning f�r folket. Af S�llskapet f�r nyttiga kunskapers spridande. Tredje �rg�ngen. Stockholm, 1837. Tryckt hos P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare.
[Sammanbunden med:] L�sning f�r folket. Af S�llskapet f�r nyttiga kunskapers spridande. Fjerde �rg�ngen. Stockholm, 1838. Tryckt hos P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare. �

427 L7 L�sning f�r folket. Af S�llskapet f�r nyttiga kunskapers spridande. Femte �rg�ngen. Andra upplagan. Stockholm, 1861. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare.
[Sammanbunden med:] L�sning f�r folket. Af S�llskapet f�r nyttiga kunskapers spridande. Sjette �rg�ngen. Andra upplagan. Stockholm, 1861. Tryckt hos P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare. �

427 L7 L�sning f�r folket. Af S�llskapet f�r nyttiga kunskapers spridande. Sjunde �rg�ngen. Stockholm, 1852. Omtryckt hos P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare.
[Sammanbunden med:] L�sning f�r folket. Af S�llskapet f�r nyttiga kunskapers spridande. �ttonde �rg�ngen. Stockholm, 1863. Omtryckt hos P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare. �

427 L7 L�sning f�r folket. Af S�llskapet f�r nyttiga kunskapers spridande. Nionde �rg�ngen. Stockholm, 1843. Tryckt hos P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare.
[Sammanbunden med:] L�sning f�r folket. Af S�llskapet f�r nyttiga kunskapers spridande. Tionde �rg�ngen. Stockholm, 1844. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare. �

427 L7 L�sning f�r folket. Af S�llskapet f�r nyttiga kunskapers spridande. Elfte �rg�ngen. Stockholm, 1861. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare.
[Sammanbunden med:] L�sning f�r folket. af S�llskapet f�r nyttiga kunskapers spridande. Tolfte �rg�ngen. Stockholm, 1862. Omtryckt hos P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare. �

427 L7 L�sning f�r folket. Af S�llskapet f�r nyttiga kunskapers spridande. Trettonde �rg�ngen. Stockholm, 1862. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare.
[Sammanbunden med:] L�sning f�r folket. Af S�llskapet f�r nyttiga kunskapers spridande. Fjortonde �rg�ngen. Stockholm, 1863. Omtryckt hos P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare. �

427 L7 L�sning f�r folket. Af S�llskapet f�r nyttiga kunskapers spridande. Femtonde �rg�ngen. Andra upplagan. Stockholm, 1862.
[Sammanbunden med:] L�sning f�r folket. Af S�llskapet f�r nyttiga kunskapers spridande. Sextonde �rg�ngen. Andra upplagan. Stockholm, 1863. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare. �

427 L7 L�sning f�r folket. Af S�llskapet f�r nyttiga kunskapers spridande. Sjuttonde �rg�ngen. Stockholm, 1851. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare. �

427 L7 L�sning f�r folket. Af S�llskapet f�r nyttiga kunskapers spridande. Nittonde �rg�ngen. Stockholm, 1853. Tryckt hos P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare.
[Sammanbunden med:] L�sning f�r folket. Af S�llskapet f�r nyttiga kunskapers spridande. Tjugonde �rg�ngen. Stockholm, 1854. Tryckt hos P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare. �

427 L7 L�sning f�r folket. Af S�llskapet f�r nyttiga kunskapers spridande. Tjugondef�rsta �rg�ngen. Andra upplagan. Stockholm, 1859. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare.
[Sammanbunden med:] L�sning f�r folket. Af S�llskapet f�r nyttiga kunskapers spridande. Tjugondeandra �rg�ngen. Andra upplagan. Stockholm, 1859. Tryckt hos P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare. �

427 L7 L�sning f�r folket. Af S�llskapet f�r nyttiga kunskapers spridande. Tjugondetredje �rg�ngen. Stockholm, 1857. Tryckt hos P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare.
[Sammanbunden med:] L�sning f�r folket. Af S�llskapet f�r nyttiga kunskapers spridande. Tjugondefjerde �rg�ngen. Stockholm, 1860. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare. �

427 L7 L�sning f�r folket. Af S�llskapet f�r nyttiga kunskapers spridande. Tjugondefemte �rg�ngen. Stockholm, 1859. Tryckt hos P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare.
[Sammanbunden med:] L�sning f�r folket. Af S�llskapet f�r nyttiga kunskapers spridande. Tjugondesjette �rg�ngen. Stockholm, 1860. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare. �

427 L7 L�sning f�r folket. Af S�llskapet f�r nyttiga kunskapers spridande. Tjugondesjunde �rg�ngen. Stockholm, 1861. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare.
[Sammanbunden med:] L�sning f�r folket. Af S�llskapet f�r nyttiga kunskapers spridande. Tjuge�ttonde �rg�ngen. Stockholm, 1862. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare. �

427 L7 L�sning f�r folket. Af S�llskapet f�r nyttiga kunskapers spridande. Tjugonionde �rg�ngen. Stockholm, 1863. Tryckt hos P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare.
[Sammanbunden med:] L�sning f�r folket. Af S�llskapet f�r nyttiga kunskapers spridande. Tretionde �rg�ngen. Stockholm, 1864. Tryckt hos P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare. �

427 L7 L�sning f�r folket. Af S�llskapet f�r nyttiga kunskapers spridande. Tretiondef�rsta �rg�ngen. Stockholm, 1865. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare.
[Sammanbunden med:] L�sning f�r folket. Af S�llskapet f�r nyttiga kunskapers spridande. Tretiondeandra �rg�ngen. Stockholm, 1866. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare.

427 L7 L�sning f�r folket. Af S�llskapet f�r nyttiga kunskapers spridande. Tretiondetredje �rg�ngen. Stockholm, 1867. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare.
[Sammanbunden med:] L�sning f�r folket. Af S�llskapet f�r nyttiga kunskapers spridande. Tretiondefjerde �rg�ngen. Stockholm, 1868. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare.

427 L7 L�sning f�r folket. Utgifwen af S�llskapet f�r nyttiga kunskapers spridande. Ny f�ljd. F�rsta bandet. (�rg. 35.). Stockholm, 1870. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare.
[Sammanbunden med:] L�sning f�r folket. Utgifwen af S�llskapet f�r nyttiga kunskapers spridande. Ny f�ljd. Andra bandet. (�rg. 36.). Stockholm, 1870. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare.

427 L7 L�sning f�r folket. Af S�llskapet f�r nyttiga kunskapers spridande. Ny f�ljd. Tredje bandet. (�rg. 37.) 1871. Stockholm, 1871. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare.
[Sammanbunden med:] L�sning f�r folket. Utgifwen af S�llskapet f�r nyttiga kunskapers spridande. Ny f�ljd. Fjerde bandet. �rg. 38. Stockholm, 1872. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare.

428 L8 Jonzon, Gust.: Om swenska hemman, deras uppkomst, skattl�ggning och indelning m.m. Ett bidrag till Sweriges sockenbibliotheker af Gust. Jonzon. Kommissions-landtm�tare. Norrk�ping, F�reningens boktryckeri, 1862.

429 L9 Fl�rden och n�den. Tankar i en af dagens sociala fr�gor, framst�llda af f�rfattaren till "Grannarne i Sk�rg�rden." Andra upplagan. Stockholm, 1868. Tryckt hos C. M. Thimgren.

430 L10 Om egofriden jemte Anvisning att anl�gga lefvande h�ckar samt att uppf�ra annan �ndam�lsenlig st�ngsel. Upsala. C. A. Leffler, Kongl. akad. boktryckare. 1858.

431 L11 L�sning f�r Sweriges allmoge. F�rsta boken: om skriftkonsten, boktryckerikonsten och papperet. Ett bidrag till sockenbiblioteker och passande s�som g�fwa till folkskolans l�rjungar. Hern�sand, 1864. J. A. Johansson.

432 L12 Gad, Marius: Det allm�nna v�lst�ndets natur och orsaker. En kortfattad framst�llning af statsekonomiens hufvudgrunder af Marius Gad. �fvers�ttning. Stockholm. Axel Hellstens f�rlag. 1860.

433 L13 Om fattiges w�rd och f�rs�rjning. K�ping, 1869. Tryckt hos J. F. S�fberg.

434 L14 Bring, Swen Libert: "I skolen allsintet sw�rja." N�gra ord till det swenska folket om de swenska ederna, af Swen Libert Bring. Andra genomsedda upplagan. 1862.

436 L16 Bidrag till Sveriges officiela statistik. p) Folkundervisningen den 31 december 1868. Stockholm, Iwar H�ggstr�ms boktryckeri. 1870. (UNDERSK�P 3)

 


End of Part 1

Go to Part 4


Moderna l�romedel f�r 1870-talet, intro

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Back to SEC home page

This HTML version created by Donald Broady. Last updated 12 March 1997