UPPSALA UNIVERSITET  • Sociology of Education and Culture (SEC)
SEC Start   |  About us   |  Staff   |  Research   |  Courses   |   Events   |  Archives   |  Tools   |  Search   |  Contact

 

Pierre Bourdieus utbildningssociologi

Masterkurs, Uppsala universitet, våren 2012

Kursledn.:  Mikael Palme <mikael.palme@edu.uu.se>, som lämnar upplysningar.

Start sista veckan i mars 2012.


Kursplan

Pierre Bourdieus utbildningssociologi
(Pierre Bourdieu's Sociology of Education)

7.5 högskolepoäng
Kurskod: 4UK086
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Utbildningssociologi A1N
Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG).
Inrättad: 2010-06-16
Inrättad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
Reviderad: 2010-08-30
Reviderad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
Kursplan gäller från: vecka 34, 2010
Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp varav minst 90 hp i humanistiskt el samhällsvetenskapligt ämne.
Beslut och riktlinjer
Kursen är en fristående kurs. Den ges också inom Masterprogrammet i utbildningsvetenskap med inriktning mot utbildningssociologi.

Mål
Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna
• relatera till varandra centrala begrepp, metodologiska utgångspunkter och viktiga resultat i Pierre Bourdieus utbildningssociologiska studier
• analysera förhållandet mellan begrepp, metoder och resultat i dessa studier och diskutera utvecklingslinjerna i studierna
• använda några av de centrala begreppen i en analys av ett utbildningssociologiskt problem och motivera val av begrepp

Innehåll
Kursen avhandlar Pierre Bourdieus utbildningssociologi och tar utgångspunkt i de centrala utbildningssociologiska studierna.
Tonvikten ligger vid
• centrala begrepp, metodologiska utgångspunkter och viktiga resultat i de centrala utbildningssociologiska studierna
• förhållandet mellan begrepp, metoder och resultat i dessa studier
• användandet av begreppen i analys av utbildningssociologiska problem

Undervisning
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Examination
Kursen examineras genom kortare skriftliga redovisningar som lämnas in under kursens gång och en skriftlig examinationsuppgift i slutet av kursen.

Övriga föreskrifter
Obligatorisk närvaro krävs vid ventileringen av skriftlig examinationsuppgift


Kurslitteratur

Bourdieu, Pierre; Passeron, Jean-Claude, Les héritiers : les étudiants et la culture. Paris, c 1964, 1964 - 189 s., LIBRIS-ID: 71571. Eng. övers. The Inheritors. French students and their relation to culture. Chicago; London: The University of Chicago Press, 1979 (108 s.)

Bourdieu, Pierre; Passeron, Jean-Claude, La reproduction : Éléments pour une théorie du système d'enseignement. Paris,c 1970, 1970 - 279 s. ISBN: 2-7073-0226-0 LIBRIS-ID: 39394. Urval 200 s. Sv. övers. Bourdieu, Pierre & Jean Claude Passeron, Reproduktionen. Bidrag till en teori om utbildningssystemet, Lund, Arkiv, 2008

Bourdieu, Pierre, Homo academicus. Paris : Éd. de Minuit, 1984 - 302 s., ISBN: 2-7073-0696-7 LIBRIS-ID: 5857001. Sv övers. Bourdieu, Pierre, Homo Academicus. Symposion Stockholm/Stehag, 1996

Bourdieu, Pierre, La noblesse d'État : grandes écoles et esprit de corps. Paris : Minuit, 1989 - 568 s. ISBN: 2-7073-1278-9 LIBRIS-ID: 5857075. Urval 450 s. Eng övers. Bourdieu, Pierre,The State Nobility. Elite Schools in the Field of Power, Stanford University Press, Stanford 1996, 475 s., ISBN 0-8047-1778-8.

Bourdieu, Pierre, Méditations pascaliennes. Paris : Seuil, 1997 - 316, [6] s.ISBN: 2-02-032002-9 LIBRIS-ID: 2296140; Urval 200 s. Eng övers. Bourdieu, Pierre, Pascalian Meditations, Camebridge, Polity Press, 2000

URL of this page: www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-12-pb-utbsoc.htm      

SEC Start   |  About us   |  Staff   |  Research   |  Courses   |  Events   |  Archives   |  Tools   |  Search   |  Contact
© 2012 SEC, Uppsala universitet     |  Responsable: Mikael Palme & Donald Broady   |  Last updated: