UPPSALA UNIVERSITET  • Sociology of Education and Culture (SEC)
SEC Start   |  About us   |  Staff   |  Research   |  Courses   |   Events   |  Archives   |  Tools   |  Search   |  Contact

 

 

Masteruppsats i utbildningssociologi, ht 2011

Officiell benämning: Examensarbete i utbildningssociologi, 45 hp. Kurskod: 4UK004.

Den som önskar skriva masteruppsats ombedes kontakta Mikael Palme <mikael.palme@edu.uu.se> som är studierektor för forskarutbildningen och för masterprogrammet i utbildningssociologi.


Kursplan

[   Nedladdat 2011-11-20 från http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kpid=21450&type=1   ]

Examensarbete i utbildningssociologi
Sociology of Education, Project-Assignment

Kursplan
45 högskolepoäng

Kurskod: 4UK004
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Utbildningssociologi A2E
Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG).
Inrättad: 2007-04-16
Inrättad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
Reviderad: 2010-05-18
Reviderad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
Kursplan gäller från: vecka 25, 2010
Behörighet: Examen på grundnivå om minst 120 p/180 hp varav minst 60 p/90 hp i humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne.

Beslut och riktlinjer
Kursen ges inom Masterprogrammet i utbildningsvetenskap med inriktning utbildningssociologi. Kursplanen gäller från 2007.

Mål
Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna
• med hög grad av självständighet urskilja och formulera utbildningssociologiska problem
• med hög grad av självständighet samla in, kritiskt granska och behandla ett omfattande empiriskt material utifrån de formulerade frågeställningarna
• med hög grad av självständighet avgränsa, utforma och genomföra en undersökning som är relaterad till det utbildningssociologiska forskningsfältet
• med hög grad av självständighet använda utbildningssociologiska teorier för att strukturera undersökningen och analysera resultaten
• redovisa en undersökning i en självständigt författad uppsats
• försvara en uppsats under en seminarieventilering och självständigt opponera då en annan uppsats ventileras

Innehåll
Kursen ger fördjupade kunskaper i för utbildningssociologin relevanta samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningsmetoder och undersökningstekniker samt träning i att använda sådana metoder och tekniker i egna undersökningar.

Tonvikten ligger vid
• Problemformulering
• Val av teoretiska och metodiska utgångspunkter
• Fördjupning inom det aktuella ämnesområdet
• Empiriska studier
• Rapportskrivning

Undervisning
Examensarbetet är ett självständigt arbete som utförs under handledning. Undervisningen utgörs av seminarier och handledning.

Examination
Examensarbetet redovisas i skriftlig form. Kursen examineras vid ett avslutande seminarium, dels genom att examensarbetet ventileras, dels genom att den studerande opponerar på ett annat examensarbete.

Övriga föreskrifter
För den som avser att avsluta sina studier med en magisterexamen ingår i stället ett obligatoriskt Examensarbete om 30 hp (kurskod 4UK006).

Kurslitteratur
Väljs i samråd med handledaren.

 

URL of this page: www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-11-masteruppsats-utbsoc.htm      

SEC Start   |  About us   |  Staff   |  Research   |  Courses   |  Events   |  Archives   |  Tools   |  Search   |  Contact
© 2011 SEC, Uppsala universitet     |  Responsable:  Donald Broady   |  Last updated: