UPPSALA UNIVERSITET  • Sociology of Education and Culture (SEC)
SEC Start   |  About us   |  Staff   |  Research   |  Courses   |   Events   |  Archives   |  Tools   |  Search   |  Contact

 

Konstnärliga fält

En masterkurs vid Uppsala universitet, inom inriktningen Utbildningssociologi

Kursstart fred. 21 okt kl 13.15-16.30

Kurslokaler: Campus Blåsenhus, Uppsala universitet, gatuadress von Kraemers allé 1 (Med Slottet och Botaniska trädgården som närmsta grannar)

Kursledare Donald Broady <donald.broady@edu.uu.se>
Kursadmin.  för masterprogrammet Monica Skogsberg < monica.skogsberg@edu.uu.se >
Studierektor för masterprogrammet Mikael Palme <mikael.palme@edu.uu.se>


Kursplan

[kopierad från http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kpid=22122&type=1]

Konstnärliga fält
Artistic Fields

7.5 högskolepoäng
Kurskod: 4UK115
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Utbildningssociologi A1N
Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG).
Inrättad: 2010-12-14
Inrättad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
Kursplan gäller från: vecka 34, 2010
Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp varav minst 90 hp i humanistiskt el samhällsvetenskapligt ämne.

Beslut och riktlinjer
Kursen är en fristående kurs. Den ges också inom Masterprogrammet i utbildningsvetenskap med inriktning mot utbildningssociologi.

Mål
Kursens syfte är att studenten ska få fördjupad kunskap om den franske sociologen Pierre Bourdieus sociologiska forskning om konstnärliga fält och därav inspirerad forskning om motsvarande fält i Norden.
Efter genomgången kurs ska studenten kunna
• redogöra för hur Bourdieu använder sina grundläggande begrepp kapital, fält, strategi och habitus i studier av konstnärliga fält
• analysera förhållandet mellan teoretiska begrepp, metodologiska överväganden och empiriskt material i studier av konstnärliga fält
• redogöra för betydelsen av utbildning inom konstnärliga fält och diskutera skillnader i utbildningens betydelse mellan fält och över nationsgränser
• beskriva prosopografisk metod och analysera hur denna används och kan användas i studier av konstnärliga fält

Innehåll
Kursen tar utgångspunkt i Pierre Bourdieus studier av konstnärliga fält och berör motsvarande undersökningar av nordiska konstnärliga fält.
Tonvikten ligger vid
• grundläggande begrepp och metoder i Pierre Bourdieus studier av konstnärliga fält
• relationen mellan begrepp, metoder och material i dessa studier
• tillämpningar av begrepp och metoder vid studier av konstnärliga fält i Norden
• betydelsen av utbildning inom konstnärliga fält

Undervisning
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Examination
Kursen examineras genom en skriftlig uppgift.

Övriga föreskrifter
Obligatorisk närvaro krävs vid ventileringen av skriftlig examinationsuppgift.


Kurslitteratur

Gäller från: vecka 45, 2010

Bourdieu, Pierre (1992): Les règles de l'art. Genèse et structure du champ littéraire, Seuil, Paris 1992. 480 sidor, ISBN 2-02-018159-2.
Brett upplagd analys av ett kulturellt fält, nämligen konstens och litteraturens fält i Frankrike under modernismens genombrottsskede, med portalfigurer som Flaubert, Baudelaire och Manet.
Sv. övers. Konstens regler. Det litterära fältet uppkomst och struktur, Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Stockholm/Stehag 2000, 523 s., ISBN 91-7139-116-9. Eng. övers: The Rules of Art. Genesis and Structure of the Literary Field, Polity Press, Cambridge 1996. På engelska finns även ett antal förarbeten samlade i volymen The field of Cultural Production. Essays on Art and Literature, Ed. Randal Johnson, Polity Press, Cambridge 1993.

Broady, Donald (2002), "French prosopography. Definition and suggested readings", Poetics, vol. 30, nr 5-6, Elsevier Science Publishers, 381-385. Tidskriften Poetics finns för nedladdning från Uppsala Universitetsbibliotek.

Börjesson, Mikael & Ekelund, Bo G. (2005), "Comparing literary worlds: An analysis of the spaces of fictional universes in the work of two US prose fiction debut cohorts, 1940 and 1955", Poetics, vol. 33, nr 5-6, 253-418. Tidskriften Poetics finns för nedladdning från Uppsala Universitetsbibliotek.

Praktiske Grunde. Nordisk Tidsskrift for Kultur- og Samfundsvidenskab, temanummer "Utbildnings- och kultursociologiska studier av konstnärer och konstutbildningar i Sverige 1945-2007", temared. Martin Gustavsson & Mikael Börjesson,  pp. 6-93. Tidskriften Praktiske Grunde finns för nedladdning från http://www.hexis.dk/praktiskegrunde.html

 

Fler litteraturtips, se kurssidan för den kommande forskarutbildningskursen Kapital och fält
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-12-kap.htm>
 

URL of this page: www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-11-konstn-falt.htm      

SEC Start   |  About us   |  Staff   |  Research   |  Courses   |  Events   |  Archives   |  Tools   |  Search   |  Contact
© 2011 SEC, Uppsala universitet   |  Responsable:  Donald Broady   |  Last updated: