UPPSALA UNIVERSITET : EDU : Utbildnings- och kultursociologi (SEC) : Courses  
SEC Home | Coordinators | Staff | Research | Courses | Archives  | Events   


Kursen Utbildningssociologi, metoder

Vårterminen 2010, med start 21 jan

URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-10-utbsoc-metod.htm

Kursen ges av Institutionen för utbildning, kultur och medier (EDU), Uppsala universitet. Den ingår i masterprogrammet i utbildningsvetenskap med inriktning mot utbildningssociologi och ges även som fristående kurs.

För information om kursen, kontakta kursledaren Mikael Palme <mikael.palme@ped.su.se>.

De två kurserna "Utbildningssociologi, metoder" och "Utbildningssociologi, metoder" under första hälften av vårterminen 2010 kommer att ha gemensamma seminarier. Möjligheter finns att skräddarsy kurslitteraturen i enlighet med deltagarnas behov.  Oavsett vilken av de två kurserna (eller ev, båda) som deltagarna väljer att genomföra blir således seminarierna desamma, och även uppläggningen som bygger på att varje deltagare under kursens gång designar en egen studie utifrån ett eget valt syfte eller tema. Detta syfte preciseras efter hand i formuleringen av ett litet antal mer fokuserade frågeställningar för vilka några olika forskningsmetodiska angreppssätt successivt utprövas på grundval av kurslitteraturen. Examinationen sker genom inlämningen av en PM där syfte, frågeställningar och några valda och för dessa frågeställningar adekvata forskningsmetoder diskuteras.

Schema
Kursplan
Kurslitteratur
Examination
Vägbeskrivning och karta


Schema

Torsd 21 jan 2010 kl 13.15-16.30: Introduktion - forskningsprocessen (Mikael Palme) - Blåsenhus 12:132

Torsd 4 febr 2010 kl 13.15-16.30: Forskningsmetoder och samhällsvetenskapernas epistemologi (Donald Broady) - Blåsenhus 12:137

Torsd 18 febr 2010 kl 13.15-16.30: Intervjuer och enkäter (Ida Lidegran och Mikael Palme) - Blåsenhus 12:132

Torsd 4 mars 2010 kl 13.15-16.30: Arkivsökning av kvantitativa data, variabel- och databaskonstruktion, statistisk analys, särskilt korrespondensanalys, samt social klassificering (Martin Gustavsson, Stockholms universitet, och Mikael Börjesson) - Blåsenhus 12:132

Torsd 18 mars 2010 kl 13.15-16.30: Etnografisk observation (Raoul Galli, Stockholms universitet) - Blåsenhus 13:027

Torsd 25 mars 2010 kl 13.15-16.30: Ventilering av examinations-PM (Mikael Palme) - Blåsenhus 12:132 


Kursplan, kursen Utbildningssociologi, metoder

Fastställd 2008-03-11

[Nedladdad från http://www.selma.uu.se/publik/main?AF=0200&funktion=kplan&fakultet=LU&amne=USI&kurs=4UK027]

Utbildningssociologi, metoder, 7.5 högskolepoäng

Kurskod: 4UK027
Beslut: 2008-03-11
Beslutad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
Förkunskaper: Examen på grundnivå om minst 120 p/180 hp varav minst 60 p/90 hp i humanistiskt el samhällsvetenskapligt ämne eller motsvarande.
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd , G Godkänd, U Underkänd

Huvudområde

Utbildningssociologi

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den ges också inom Masterprogrammet i utbildningsvetenskap med inriktning mot utbildningssociologi.

Kursplanen gäller från och med höstterminen 2008.

Kursansvarig institution: Institutionen för utbildning, kultur och medier

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande

Innehåll

Kursen ger en överblick över centrala forskningsmetoder samt bekantskap med insamlings- och bearbetningstekniker.

Tonvikten ligger vid

I kursen ingår att bevista och i efterhand kommentera minst en doktorsdisputation, gästföreläsning eller liknande.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier. Kortare skriftliga redovisningar lämnas in under kursens gång och en skriftlig examinationsuppgift i slutet av kursen.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga redovisningar.

Övriga föreskrifter

Obligatorisk närvaro krävs vid ventileringen av skriftliga redovisningar. 


Kurslitteratur

Kurslitteratur, 4UK027 Utbildningssociologi, metoder 7,5 hp:

Broady, Donald & Mikael Börjesson (2002): "En social karta över gymnasieskolan i Stockholm i slutet av 1990-talet", Studies in Educational Policy and Educational Philosophy. E-tidskrift, 2002:1 (Uppsala universitet, red. Ulf P. Lundgren). (9 s.)
[PDF-version (373 KB) <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-broady-borjesson-020407-social-karta.pdf>]

Broady, Donald (1998): Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg. Uppsala: SEC/ILU, Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi nr 15.
[PDF version (129 KB) <www.skeptron.ilu.uu.se/broady/sec/ske-15.pdf>]
(26 s.)

Börjesson, Mikael (2006): "Om att klassificera sociala grupper". I: Mikael Börjesson, Ingrid Heyman, Monica Langerth Zetterman, Esbjörn Larsson, Ida Lidegran & Mikael Palme (red): Fältanteckningar. Uppsala: Uppsala universitet, SEC, Skeptronserien, s. 249-258. (10 s.)
[PDF-version (327 KB) <www.skeptron.ilu.uu.se/broady/sec/p-borjesson-06-att-klassificera.pdf>]

Erikson, Robert & Jan O. Jonsson: Ursprung och utbildning. Social snedrekrytering till högre studier. Huvudbetänkande från Utredningen om den sociala snedrekryteringen till högre studier. SOU 1993:85. (432 s.)

Frykman, Jonas (1998): Ljusnande framtid! Skola, social mobilitet och kulturell identitet. Lund: Historiska media. (201 s.)

Moi, Toril (1996): Simone de Beauvoir. Hur man skapar en kvinnlig intellektuell. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, s. 21-102 (dvs. inledningen samt kapitel 1 och 2).
[Övers. av Simone de Beauvoir: The Making of an intellectual woman. Oxford, UK/Cambridge, USA: Blackwell Publishers, 1994]
(82 s.)

En doktorsavhandling som väljs i samråd med kursledningen, ca 250 s.
[Ett förslag är Mikael Palme, Det kulturella kapitalet, 2008.
PDF-version (stor fil, 23 835 KB) <www.skeptron.ilu.uu.se/broady/sec/p-palme-mikael-081106-diss.pdf>.
Ett annat förslag är Ingrid Heyman (1995):
Gånge hatt till... Omvårdnadsforskningens framväxt i Sverige. Sjuksköterskors avhandlingar 1974-1991, Daidalos, Göteborg 1995 (346 s.). Se engelsk summary <www.skeptron.ilu.uu.se/broady/sec/p-heyman-95-summary.htm>]
(250 s.)

Summa 1 010 s.

Förslag till mer läsning, se litteraturförteckningar till den tiidigare forskarutbildningskursen Kapital och fält. Metoder för studier av utbildning och kultur <www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-kap09.htm>


Examination

Kursen examineras genom att deltagarna lämnar in en pm som behandlar litteraturen. Denna pm skall utgöra ett diskussionsunderlag vid det avslutande seminariet 25 april .


Vägbeskrivning och karta

Seminarierna sker i Blåsenhus, von Kraemers allé 1, Uppsala, en nyuppförd byggnad med Slottet och Botaniska trädgården som närmaste grannar.

Karta

URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-10-utbsoc-metod.htm


SEC home | Coordinators | Staff | Research | Courses | Archives  | Events

 ©-2009 SEC/EDU, Uppsala University, Box 2136, SE-750 02 Uppsala
Last updated: 2011-09-11   | Responsible: Donald Broady