UPPSALA UNIVERSITET : EDU : Utbildnings- och kultursociologi (SEC)   
SEC Home | Coordinators | Staff | Research | Courses | Archives  | Events   


Forskarutbildningskursen "Utbildningshistoria, metoder" (7,5 hp)

Vårterminen 2010 (precisa tidpunkter meddelas senare)

URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-10-utbhist-metod.htm

Jfr kursinformation för tidigare kurs på:
http://www.skeptron.uu.se/utbhist/k-utb-metoder-vt09.htm

Kursen anordnas av Nationella forskarskolan i utbildningshistoria.

För mer upplysningar om kursen, kontakta forskarskolans koordinator Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se>, som även fungerar som kursledare.

Information om forskarskolan
http://www.skeptron.uu.se/utbhist/


Schema

erhålles från Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se>


Prel. kursplan

Kursplan för forskarutbildningskursen

Utbildningshistoria, metoder (7,5 hp) vt-09
(Methods in the History of Education, 7,5 ECTS)

 

Kursen anordnas av Nationella forskarskolan i utbildningshistoria.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:

• redogöra för olika metoder inom det utbildningshistoriska forskningsfältet

• diskutera möjligheter och begränsningar med olika historie- och samhällsvetenskapliga angreppssätt

• reflektera över förhållandet mellan en undersöknings syfte, teori, metod och resultat

• kritiskt granska utbildningshistoriska studier ur ett metod-perspektiv

• diskutera hur metoder kan och bör presenteras

• tillämpa en av de metoder som presenteras under kursens gång

Innehåll

Genomförande

Kursen genomförs i form av föreläsningar och seminarier. En skriftlig examinationsuppgift (provundersökning) lämnas in som ventileras i slutet av kursen.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga redovisningar. Betygen Underkänd och Godkänd ges.

Kurslitteratur

Se särskild förteckning


Prel. kurslitteratur (kommer att ändras), Utbildningshistoria, metoder

Axelsson, Thom 2007, Rätt elev i rätt klass. Skola, begåvning och styrning 1910-1950, Linköping. (urval).

Börjesson, Mats 2003, Diskurser och konstruktioner. En sorts metodbok, Lund. (urval)

Börjesson, Mikael, 2006, ”Om att klassificera sociala grupper” i Mikael Börjesson mf.l. (ed.), Fältanteckningar. Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady, Uppsala.

Englund, Tomas 1988, "Om nödvändigheten av läroplanshistoria" i Utbildningshistoria 1988.

Enefalk, Hanna 2008, En patriotisk drömvärld. Musik, nationalism, genus, Uppsala. (urval).

Larsson, Esbjörn 2005, Från adlig uppfostran till borgerlig utbildning. Kungl. Krigsakademien mellan åren 1792 och 1866, Uppsala. (urval)

Lindmark, Daniel, 1995, Uppfostran, undervisning, upplysning. Linjer i svensk folkundervisning före folkskolan, Umeå (urval).

Lundgren, Ulf P 1989, Att organisera omvärlden. En introduktion till läroplansteori, Stockholm. (urval)

Marcus, Thomas 1996, ”Early nineteenth century school space and ideology” i Paedagogica Historica, Vol. 32, No. 1.

Trever, Amy, 2006, ”Institutions and organizational change: reforming New York City’s public school system”, Journal of Education Policy, Vol. 21, No. 5.

Wennerholm, Staffan, 2005, Framtidsskaparna. Vetenskapens ungdomskultur vid svenska läroverk 1930-1970, Lund.

Westberg, Johannes 2008, Förskolepedagogikens framväxt. Pedagogisk förändring och dess förutsättningar, ca 1835-1945, Uppsala. (urval)

Summa: ca 1 000 sidor


 URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-10-utbhist-metod.htm


SEC home | Coordinators | Staff | Research | Courses | Archives  | Events

 ©-2009 SEC/EDU, Uppsala University, Box 2136, SE-750 02 Uppsala
Last updated: 2012-09-13   | Responsible:  Johannes Westberg & Donald Broady