UPPSALA UNIVERSITET : EDU : Utbildnings- och kultursociologi (SEC) : Courses  
SEC Home | Coordinators | Staff | Research | Courses | Archives  | Events   


Kursen Utbildningssociologi, traditioner

September - oktober 2009

URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-09-utbsoc-trad.htm

Kursen ges av Institutionen för utbildning, kultur och medier, Uppsala universitet och ingår i masterprogrammet i utbildningsvetenskap med inriktning utbildningssociologi.

Start torsd 3 sept 2009 kl 13.15-16.30. Därefter samma klockslag vissa torsdagar framöver, se schema nedan.

Upplysningar om masterinriktningen utbildningssociologi <www.skeptron.uu.se/broady/sec/master-utbsoc.htm>

Lärare: Donald Broady <donald.broady@edu.uu.se>, Ida Lidegran <ida.lidegran@edu.uu.se> och Mikael Börjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se>.

Schema
Kursplan
Kurslitteratur
Examination
Vägbeskrivning och karta


Schema

Lokalerna finns i Seminariet, Seminariegatan 1, Uppsala.
Den som vill inta lunch innan seminarierna kan göra det i källaren. Där finns ett bra matställe, kallat Nyfiket. Varning dock för att köerna är långa ca kl 12.00 - 12.30.

Torsd 3 sept kl 13.15-16.30. Lokal: rum 1223. Seminarium 1. Seminarieledare: Donald Broady.
 
Torsd 10 sept kl 13.15-16.30. Lokal: rum 1440. Seminarium 2. Seminarieledare: Donald Broady.
Läs i förväg Bourdieu & Passeron, Les héritiers och så mycket som möjligt i Durkheim, L’évolution pédagogique en France.

Månd 28 sept kl 13.15-16.30. Lokal: rum 1440. Seminarium 3. Seminarieledare: Mikael Palme. Läs i förväg P. Bourdieu, La noblesse d'État.
 
Torsd 8 okt kl 13.15-16.30. Lokal: rum 1223. Seminarium 4. Seminarieledare Mikael Börjesson. Läs i förväg texterna av Boli & Ramirez och Parsons, samt påbörja läsningen av Lauder et al.
 
Torsd 22 okt kl 13.15-16.30. Lokal: rum 1224. Seminarium 5. Seminarieledare: Ida Lidegran. Läs i färväg Lauder et al.
 
Deltagarna ska senast sönd 25 okt kl 24 ha skickat in definitiva versioner av sina kurs-pm.
 
Torsd 29 okt kl 13.15- 16.30. Lokal: rum 1440. Seminarium 6. Ventlilering av deltagarnas pm. Seminarieledare: Donald Broady.


Kursplan

Fastställd 2008-03-11

[Nedladdad från http://www.selma.uu.se/publik/main?AF=0200&funktion=kplan&fakultet=LU&amne=USI&kurs=4UK028]

Utbildningssociologi, traditioner, 7.5 högskolepoäng

Kurskod: 4UK028
Beslut: 2008-03-11
Beslutad av
: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
Förkunskaper: Examen på grundnivå om minst 120 p/180 hp varav minst 60 p/90 hp i humanistiskt el samhällsvetenskapligt ämne eller motsvarande.
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd , G Godkänd, U Underkänd
Huvudområde Utbildningssociologi

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den ges också inom Masterprogrammet i utbildningsvetenskap med inriktning mot utbildningssociologi.

Kursplanen gäller från och med höstterminen 2008.

Kursansvarig institution: Institutionen för utbildning, kultur och medier

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande

• kunna karaktärisera ett antal samhällsvetenskapliga traditioner av central betydelse för utbildningssociologin

• kunna analysera skillnader mellan sådan traditioner

• ha tränat förmågan att tillägna sig tidigare forskning som ett led i egna undersökningar

Innehåll

Kursen ger en överblick över klassiska och nyare samhällsvetenskapliga författarskap och forskningstraditioner som är centrala för utbildningssociologin.

Tonvikten ligger vid

• centrala klassiska och nyare författarskap och problemställningar inom samhällsvetenskapen

• samhällsvetenskaplig begreppsapparat och vokabulär med särskild tonvikt vid utbildningssociologin

• prov på aktuell utbildningssociologisk forskning

Undervisning

Föreläsningar och seminarier. Kortare skriftliga redovisningar lämnas in under kursens gång och en skriftlig examinationsuppgift i slutet av kursen.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga redovisningar.

Övriga föreskrifter

Obligatorisk närvaro krävs vid ventileringen av skriftliga redovisningar.


Kurslitteratur

Boli, John & Francisco Ramirez (1993): "Compulsory schooling in the Western Cultural Context". I: R.F. Arnove, Philip G. Altbach & Gail B. Kelly (Eds.): Emergent issues in education. Comparative perspectives. Albany, N.Y.: State University of New York Press, 1993, s. 25-38. (13 s.)

Bourdieu, Pierre & Jean-Claude Passeron (1964): Les héritiers. Les étudiants et la culture. Paris: Minuit, pp. 7-115.
[Eng. övers. The Inheritors. French students and their relation to culture. Chicago; London: The University of Chicago Press, 1979, pp. 1-76.]
(108 s.)

Collins, Randall (1979): The Credential Society. A Historical Sociology of Education and Stratification, Academic Press, New York. (222 s.) [Den som har svårt hitta denna bok, som inte är tillgänglig i bokhandeln, kan byta ut den mot annan litteratur efter att ha rådgjort med kursledningen]

Durkheim, Émile (1969): L’évolution pédagogique en France [1938]. Paris: P.U.F. 2 uppl. 1969.
[Eng övers. The Evolution of Educational Thought. London: Henley and Boston: Routledge & Kegan Paul, 1977]
(40
3 s.)

Lauder, Hugh, Phillip Brown, Jo-Anne Dillabough & A.H. Halsey (Eds.) (2006): Education, Globalization and Social Change. Oxford: Oxford University Press, s. 1-188. (189 s.)

Parsons, Talcott (1959): "The School Class as a Social System: Some of its functions in American society", Harvard Ed. Rev., Vol. XXIX, No. 4, 1959, pp. 297-318.
[Omtryck i bl.a. Parsons: Social Structure and Personality.
London: The Free Press/Macmillan, 1964.]
(22 s.)

Summa 984 s.


Ändring av litteraturlistan sept. 2009:
Eftersom Randall Collins bok är svår att få tag i ersätter vi den med P. Bourdieu, La noblesse d'État. Grandes écoles et esprit de corps, Minuit, Paris 1989, 569 sidor, ISBN 2-7073-1278-9. (Eng övers. The State Nobility. Elite Schools in the Field of Power, Stanford University Press, Stanford 1996, 475 s., ISBN 0-8047-1778-8.) Detta var Bourdieus mest omfattande och syntetiska analys av relationerna mellan utbildningens fält och maktens fält i Frankrike.

Förslag till ytterligare litteratur:

En introduktionstext om Bourdieus nyckelbegrepp är Donald Broady, Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg, 2 korr. utg. uppl., Skeptronhäften 15, Uppsala universitet, 26 p.
PDF version (129 KB) www.skeptron.uu.se/broady/sec/ske-15.pdfExamination

Kursen examineras genom att deltagarna lämnar in en pm som behandlar litteraturen. Denna pm skall inlämnas i tid för att kunna utgöra ett diskussionsunderlag vid ett avslutande seminarium.

Tänkbara ämnen är:

(1) Besvara frågan: hur skulle det kunna gå till att med hjälp av samhällsvetenskapliga och i synnerhet utbildningssociologiska begrepp, metoder och forskningstekniker studera något som du är intresserade av att begripa dig på? Det kan skriva en sådan pm antingen som ett rent tankeexperiment eller som ett led i planerandet av en undersökning som du så småningom (vilket förstås inte behöver ske inom ramen för denna kurs) ämnar genomföra, exempelvis i form av en kommande masteruppsats eller ett lärarexamensarbete.

(2) Ett alternativ är att du ägnar din examinations-pm åt att jämföra t.ex. några utbildningssociologiska forskningstraditioner med varandra, eller någon eller några utbildningssociologiska forskningstraditioner med andra traditioner.

Det finns många andra alternativ när det gäller ämnesvalet. Huvudsaken är att du utöver kurspoängen får glädje och nytta av arbetet. Rådgör med kursledningen vid behov.

Denna examinations-pm skall vara genomarbetad, även i språkligt avseende. Där skall finnas genomtänkt rubriksättning, paginering, korrekta och precisa källhänvisningar med angivande av sidor, och i slutet en förteckning över inläst litteratur. Det skall framgå vad du bygger dina slutsatser på. Läsaren måste kunna skilja mellan det du hämtar ur originallitteratur, det du hämtar ur handböcker eller annan sekundärlitteratur och det som är dina egna självständiga tolkningar. Läsningen redovisas på ett självständigt sätt. Det innebär att det skall framgå vad du på egen hand fått ut av litteraturen. Tänk själv! - vilket inte hindrar att du dessutom tar hjälp av handböcker och sekundärlitteratur. Undvik rena referat av den lästa litteraturen, och undvik att okritiskt återge uppfattningar som cirkulerar i sekundärlitteraturen. Din redovisning skall vittna om att du själv gått i närkamp med originallitteraturen. Egna åsikter är inget minus men huvudsaken när det gäller godkännande är att du visar att du tillgodogjort dig och fått ut något väsentligt av litteraturen och våra diskussioner. Textens omfång kan förslagsvis vara 10 sidor. Hellre koncist och genomarbetat än långt och pratigt. Samarbete tillåtes och uppmuntras, men om flera kursdeltagare skriver en pm gemensamt måste det framgå vem som ansvarat för vilka avsnitt.


Vägbeskrivning och karta

Seminarierna sker i Seminariebyggnaden, Seminariegatan 1, Uppsala. Vägbeskrivning för resenärer: Seminariebyggnaden är ett pampigt tegelhus i Uppsalas nordvästra hörn. Från Uppsala C en halvtimmes promenad (gå längs Fyrisåns västra strand i nordvästlig riktning så kommer du rätt till slut). Bilåkare från Stockholm fortsätter på E4an tills Uppsala börjar ta slut, sen när det dyker upp skylt mot Svartbäcken ta av till vänster och kör Gamla Uppsalagatan så kommer du fram till Seminariebyggnaden när du kört över ån och svängt först till vänster, sedan till höger. På gården brukar finnas parkeringsplats, stoppa 10 kr i automaten för en dags parkering. Se karta <http://www.skeptron.uu.se/broady/images/karta-m-seminariet.gif>.

URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-09-utbsoc-trad.htm


SEC home | Coordinators | Staff | Research | Courses | Archives  | Events

 ©-2009 SEC/EDU, Uppsala University, Box 2136, SE-750 02 Uppsala
Last updated: 2011-09-11   | Responsible: Donald Broady