UPPSALA UNIVERSITET : EDU : Utbildnings- och kultursociologi (SEC) : Courses  
SEC Home | Coordinators | Staff | Research | Courses | Archives  | Events   


Kursen Utbildningssociologi, centrala problem

nov 2009 - jan 2010

URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-09-utbsoc-problem.htm

Kursen, som ingår i masterprogrammet i Utbildningsvetenskap med inriktning utbildningssociologi och även erbjuds som enstaka kurs, ges av Institutionen för utbildning, kultur och medier, Uppsala universitet.

Start torsd 5 nov 2009 kl 13.15-16.30. Se schema nedan.

Lärare:
Donald Broady <donald.broady@edu.uu.se>
Ida Lidegran <ida.lidegran@edu.uu.se>
Mikael Palme <mikael.palme@ped.su.se>

Upplysningar om masterinriktningen utbildningssociologi <www.skeptron.uu.se/broady/sec/master-utbsoc.htm>


 

Kursplan "Utbildningssociologi, centrala problem"

Fastställd 2008-03-11

[Nedladdad från http://www.selma.uu.se/publik/main?AF=0600&funktion=kplvisn&kplanid=15376&sprak=Svenska]

Kursplan "Utbildningssociologi, centrala problem"

Utbildningssociologi, centrala problem, 7.5 högskolepoäng

Kurskod: 4UK014
Beslut: 2008-03-11
Beslutad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
Förkunskaper: Examen på grundnivå om minst 120 p/180 hp varav minst 60 p/90 hp i humanistiskt el samhällsvetenskapligt ämne eller motsvarande.
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd , G Godkänd, U Underkänd
Huvudområde: Utbildningssociologi

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den ges också inom Masterprogrammet i utbildningsvetenskap med inriktning mot utbildningssociologi.

Kursplanen gäller från och med höstterminen 2008.

Kursansvarig institution: Institutionen för utbildning, kultur och medier

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna
• redogöra för hur man inom ramen för centrala forskningstraditioner tagit sig an några av utbildningssociologins centrala problem
• genomföra jämförelser mellan olika sätt att studera dessa problem
• själv analysera några aspekter av dessa problem sådana de framträtt historiskt och förekommer i utbildningsväsendet och kulturen av i dag
Innehåll

Kursen behandlar problemområden som varit och är centrala för utbildningssociologin såsom frågor om
• relationer mellan utbildning och andra samhällsområden
• den sociala och kulturella bakgrundens betydelse för rekrytering till utbildning
• utbildningens socialiserande effekter

Undervisning

Föreläsningar och seminarier. Kortare skriftliga redovisningar lämnas in under kursens gång och en skriftlig examinationsuppgift i slutet av kursen. Aktivt deltagande krävs vid ventileringen av skriftliga redovisningar.
Examination

Kursen examineras genom skriftliga redovisningar.

Övriga föreskrifter

Obligatorisk närvaro krävs vid ventileringen av skriftliga redovisningar.

Kurslitteratur

(4UK014 UTBILDNINGSSOCIOLOGI, CENTRALA PROBLEM)

Broady, Donald, Mats B. Andersson, Mikael Börjesson, Jonas Gustafsson, Elisabeth Hultqvist & Mikael Palme: "Skolan under 1990-talet. Sociala förutsättningar och utbildningsstrategier", s. 5-133 i SOU 2000:39, Välfärd och skola. Antologi från Kommittén Välfärdsbokslut, Stockholm 2000. (128 s.)
- Hela rapporten i  PDF-version (4625 KB) <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-27.pdf>.
- HTML-version av inledningen (45 KB) <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-27-inledn.html>.

Evaldsson, Ann-Carita (2006): "Schoolyard Suspect: Blame management among children and teachers”.Preprint version. To appear in J. Cromdal & M. Tholander (Eds.) (2006). Children, Morality and Interaction. Nova. (25 s.)

Göransson, Anita och Ida Lidegran (2005): "En gränslös akademi", s. 259-284 i Anita Göransson (red.): Makten och mångfalden. Eliter och etnicitet i Sverige, Rapport från Integrationspolitiska maktutredningens forskningsprogram, Justitiedepartementet, Ds 2005:12, Stockholm. (26 s.)

Lauder, Hugh, Philip Brown, Jo-Anne Dillabough & A.H. Halsey (Eds.) (2006): Education, globalization and social change. Oxford: Oxford University Press, i urval (ca 600 s.)

Lindensjö, Bo & Ulf P. Lundgren (2000): Utbildningsreformer och politisk styrning. Stockholm: HLS förlag. (220 s.). ISBN: 91-7656-487-8.

Summa 999 s.

Ev. revideringar av kurslitteraturlistan

Stryk Lindensjö/Lundgren 2000

Antalet sidor i Lauder, Brown, Dillabough & Halsey (Eds.) (2006) minskas till 300 sidor.

Lägg till Palme, Mikael: Det kulturella kapitalet. Studier av symboliska tillgångar i det svenska utbildningssystemet 1988-2008. Acta Universitatis Upsaliensis, Studier i utbildnings- och kultursociologi 1, 2008, s. 11-55, 195-276.

Lägg till Lidegran, Ida: Utbildningskapital. Om hur det alstras, fördelas och förmedlas. Acta Universitatis Upsaliensis, Studier i utbildnings- och kultursociologi 3, 2009, 371 s.


Schema

Torsd 5 nov kl 13.15-16.30. Lokal: rum 1440. Seminarium 1.
Kl 13.15-15.00 Tema: Utbildning och internationalisering. Seminarieledare: Mikael Börjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se>. Särskilt behandlas:
- Lauder et al (2006), del III, s. 189-197, 228-287; del IV, s. 289-294, 308-340; del IX, s. 851-865, 885-925
Kl 15.00-16.30 Tema: Utbildning och eliter. Seminarieledare: Ida Lidegran <ida.lidegran@edu.uu.se>. Särskilt behandlas:
- Göransson & Lidegran (2005)
- Lidegran (2009), del IV, s. 173-226 

Torsd 12 nov kl 13.15- 16.30. Lokal: rum 1223. Seminarium 2.
Tema: Utbildning och identitetsformering. Seminarieledare: Mikael Palme <mikael.palme@ped.su.se>. Särskilt behandlas:
- Palme (2008), Artikel 5, ”Personlighetsutveckling och målrationalitet”, s. 195-276
- Evaldsson (2006)
- Lauder et al (2006), del VI "Power, Culture and the Politics of Identity", dvs s. 505-615

Torsd 26 nov kl 13.15- 16.30. Lokal: rum 1440. Seminarium 3.
Tema: Utbildning, social struktur och mobilitet. Seminarieledare: Mikael Palme <mikael.palme@ped.su.se>. Särskilt behandlas:
- Broady et al i SOU 2000:39.
- Lauder et al, del V, s. 398-408, 446-467

Torsd 3 dec kl 13.15- 16.30. Lokal: rum 1223. Seminarium 4.
Tema: Utbildning och utveckling. Seminarieledare: Mikael Palme <mikael.palme@ped.su.se>. Särskilt behandlas:
- Lauder et al (2006), del X, s. 947-1039.

Torsd 17 dec kl 13.15- 16.30. Lokal: rum 1223. Seminarium 5.
Summerande diskussion samt diskussion om utkast till examinations-pm och planerade masteruppsatser. Seminarieledare: Mikael Palme <mikael.palme@ped.su.se>.

Torsd 14 jan 2010 kl 13.15- 16.30. Lokal: rum 1440. Seminarium 6.
Ventilering av deltagares pm. Seminarieledare: Donald Broady <donald.broady@edu.uu.se>.


Examination

Kursen examineras genom att deltagarna lämnar in en pm som behandlar litteraturen. Denna pm skall inlämnas senast XXX och utgöra ett diskussionsunderlag vid det avslutande seminariet 14 januari 2010.

Tänkbara ämnen är:

(1) Besvara frågan: hur skulle det kunna gå till att med hjälp av samhällsvetenskapliga eller humanistiska och i synnerhet utbildningssociologiska begrepp, metoder och forskningstekniker studera något som du är intresserade av att begripa dig på? Det kan skriva en sådan pm antingen som ett rent tankeexperiment eller som ett led i planerandet av en undersökning som du så småningom (vilket förstås inte behöver ske inom ramen för denna kurs) ämnar genomföra, exempelvis i form av en kommande masteruppsats eller ett lärarexamensarbete.

(2) Ett alternativ är att du ägnar din examinations-pm åt att jämföra t.ex. några utbildningssociologiska (eller mer generellt samhällsvetenskapliga eller humanistiska) forskningstraditioner med varandra, eller någon eller några utbildningssociologiska forskningstraditioner med andra traditioner.

Det finns många andra alternativ när det gäller ämnesvalet. Huvudsaken är att du utöver kurspoängen får glädje och nytta av arbetet. Rådgör med kursledningen vid behov.

Denna examinations-pm skall vara genomarbetad, även i språkligt avseende. Där skall finnas genomtänkt rubriksättning, paginering, korrekta och precisa källhänvisningar med angivande av sidor, och i slutet en förteckning över inläst litteratur. Det skall framgå vad du bygger dina slutsatser på. Läsaren måste kunna skilja mellan det du hämtar ur originallitteratur, det du hämtar ur handböcker eller annan sekundärlitteratur och det som är dina egna självständiga tolkningar. Läsningen redovisas på ett självständigt sätt. Det innebär att det skall framgå vad du på egen hand fått ut av litteraturen. Tänk själv! - vilket inte hindrar att du dessutom tar hjälp av handböcker och sekundärlitteratur. Undvik rena referat av den lästa litteraturen, och undvik att okritiskt återge uppfattningar som cirkulerar i sekundärlitteraturen. Din redovisning skall vittna om att du själv gått i närkamp med originallitteraturen. Egna åsikter är inget minus men huvudsaken när det gäller godkännande är att du visar att du tillgodogjort dig och fått ut något väsentligt av litteraturen och våra diskussioner. Textens omfång kan förslagsvis vara 10 sidor. Hellre koncist och genomarbetat än långt och pratigt. Samarbete tillåtes och uppmuntras, men om flera kursdeltagare skriver en pm gemensamt måste det framgå vem som ansvarat för vilka avsnitt.


Vägbeskrivning och kartor

Seminarierna sker i huset Seminariet, Seminariegatan 1, Uppsala. Rummet är vanligen rum 1440 eller rum 1219.

Vägbeskrivning för resenärer: Seminariet är en pampig tegelbyggnad i Uppsalas nordvästra hörn. Från Uppsala C en halvtimmes promenad (gå längs Fyrisåns västra strand i nordvästlig riktning så kommer du rätt till slut). Bilåkare från Stockholm fortsätter på E4an tills Uppsala börjar ta slut, sen när det dyker upp skylt mot Svartbäcken ta av till vänster och kör Gamla Uppsalagatan så kommer du fram till Seminariet omedelbart efter ån. På gården brukar finnas parkeringsplats, stoppa 10 kr i automaten för en dags parkering. Se karta <http://www.skeptron.uu.se/broady/images/kartamedilu.gif>.

Till rum 1440 kommer man genom att gå in genom vänstra ytterporten och trappan till vänster upp till översta våningen, dvs. plan 4.

Till rum 1219 kommer man genom att gå in genom vänstra ytterporten och trappan till vänster upp en våning till plan 2.

Den som vill inta lunch innan seminarierna kan göra det i källaren. Där finns ett bra matställe, kallat Nyfiket. Varning dock för att köerna är långa ca kl 12.00 - 12.30.  

 

URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-09-utbsoc-problem.htm


SEC home | Coordinators | Staff | Research | Courses | Archives  | Events

 ©-2009 SEC/EDU, Uppsala University, Box 2136, SE-750 02 Uppsala
Last updated: 2011-08-11   | Responsible: Donald Broady