UPPSALA UNIVERSITET : EDU : Utbildnings- och kultursociologi (SEC) : Courses  
SEC Home | Coordinators | Staff | Research | Courses | Archives  | Events   


Kursen Utbildningssociologi, metoder

Februari-april 2009

URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-09-utbsoc-metod.htm

Kursen ges av Institutionen för utbildning, kultur och medier (EDU), Uppsala universitet. Den ingår i masterprogrammet i utbildningsvetenskap med inriktning mot utbildningssociologi och ges även som fristående kurs.

För information om kursen, kontakta kursledaren Donald Broady <donald.broady@edu.uu.se>, eller för allmänna frågor om masterprogrammet studierektor Mats Jakobsson <mats.jakobsson@edu.uu.se>.

Schema och lokal
Kursplan
Kurslitteratur
Examination
Vägbeskrivning, karta och praktiska upplysningar


Schema, förberedelseläsning och lokal

Månd 2 febr 2009 kl 10.15-12.00. Seminarium 1. Introduktion. Lärare Donald Broady.

Tisd 24 febr kl 13.15-16.30. Seminarium 2. Lärare Donald Broady. Läs i förväg:
- Moi, Toril (1996): Simone de Beauvoir. Hur man skapar en kvinnlig intellektuell
- Broady, Donald & Mikael Börjesson (2002): "En social karta över gymnasieskolan i Stockholm i slutet av 1990-talet"
- Broady, Donald (1998): Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg

Tisd 3 mars kl 13.15-16.30. Seminarium 3. Lärare Emil,Bertilsson. Läs i förväg:
- Erikson, Robert & Jan O. Jonsson: Ursprung och utbildning. Social snedrekrytering till högre studie
- Börjesson, Mikael (2006): "Om att klassificera sociala grupper".

Tisd 31 mars kl 13.15-16.30. Seminarium 4. Lärare Mikael Palme. Läs i förväg:
- Frykman, Jonas (1998): Ljusnande framtid! Skola, social mobilitet och kulturell identitet
- En doktorsavhandling, vald i samråd med kursledningen

Senast fred 10 april (långfredagen) skall deltagarna mejla sina examinations-pm till Donald Broady <donald.broady@edu.uu.se>, som därefter mejlar ut samtliga pm till alla deltagare.

Tisd 14 april kl 13.15-16.30. Seminarium 5. Ventilering av deltagarnas pm.

Lokal: rum 1440 i byggnaden Seminariet, Seminariegatan 1, Uppsala (f.d.
ILU, Institutionen för lärarutbildning). Gå in genom vänstra ytterporten och ta hissen till plan 4 som är den översta våningen. Eller trapporna så högt upp som man kan komma.


Kursplan, kursen Utbildningssociologi, metoder

Fastställd 2008-03-11

[Nedladdad från http://www.selma.uu.se/publik/main?AF=0200&funktion=kplan&fakultet=LU&amne=USI&kurs=4UK027]

Utbildningssociologi, metoder, 7.5 högskolepoäng

Kurskod: 4UK027
Beslut: 2008-03-11
Beslutad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
Förkunskaper: Examen på grundnivå om minst 120 p/180 hp varav minst 60 p/90 hp i humanistiskt el samhällsvetenskapligt ämne eller motsvarande.
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd , G Godkänd, U Underkänd

Huvudområde

Utbildningssociologi

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den ges också inom Masterprogrammet i utbildningsvetenskap med inriktning mot utbildningssociologi.

Kursplanen gäller från och med höstterminen 2008.

Kursansvarig institution: Institutionen för utbildning, kultur och medier

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande

Innehåll

Kursen ger en överblick över centrala forskningsmetoder samt bekantskap med insamlings- och bearbetningstekniker.

Tonvikten ligger vid

I kursen ingår att bevista och i efterhand kommentera minst en doktorsdisputation, gästföreläsning eller liknande.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier. Kortare skriftliga redovisningar lämnas in under kursens gång och en skriftlig examinationsuppgift i slutet av kursen.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga redovisningar.

Övriga föreskrifter

Obligatorisk närvaro krävs vid ventileringen av skriftliga redovisningar. 


Kurslitteratur

Kurslitteratur, 4UK027 Utbildningssociologi, metoder 7,5 hp:

Broady, Donald & Mikael Börjesson (2002): "En social karta över gymnasieskolan i Stockholm i slutet av 1990-talet", Studies in Educational Policy and Educational Philosophy. E-tidskrift, 2002:1 (Uppsala universitet, red. Ulf P. Lundgren). (9 s.)
[PDF-version (373 KB) <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-broady-borjesson-020407-social-karta.pdf>]

Broady, Donald (1998): Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg. Uppsala: SEC/ILU, Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi nr 15.
[PDF version (129 KB) <www.skeptron.ilu.uu.se/broady/sec/ske-15.pdf>]
(26 s.)

Börjesson, Mikael (2006): "Om att klassificera sociala grupper". I: Mikael Börjesson, Ingrid Heyman, Monica Langerth Zetterman, Esbjörn Larsson, Ida Lidegran & Mikael Palme (red): Fältanteckningar. Uppsala: Uppsala universitet, SEC, Skeptronserien, s. 249-258. (10 s.)
[PDF-version (327 KB) <www.skeptron.ilu.uu.se/broady/sec/p-borjesson-06-att-klassificera.pdf>]

Erikson, Robert & Jan O. Jonsson: Ursprung och utbildning. Social snedrekrytering till högre studier. Huvudbetänkande från Utredningen om den sociala snedrekryteringen till högre studier. SOU 1993:85. (432 s.)

Frykman, Jonas (1998): Ljusnande framtid! Skola, social mobilitet och kulturell identitet. Lund: Historiska media. (201 s.)

Moi, Toril (1996): Simone de Beauvoir. Hur man skapar en kvinnlig intellektuell. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, s. 21-102 (dvs. inledningen samt kapitel 1 och 2).
[Övers. av Simone de Beauvoir: The Making of an intellectual woman. Oxford, UK/Cambridge, USA: Blackwell Publishers, 1994]
(82 s.)

En doktorsavhandling som väljs i samråd med kursledningen, ca 250 s.
[Ett förslag är Mikael Palme, Det kulturella kapitalet, 2008.
PDF-version (stor fil, 23 835 KB) <www.skeptron.ilu.uu.se/broady/sec/p-palme-mikael-081106-diss.pdf>.
Ett annat förslag är Ingrid Heyman (1995):
Gånge hatt till... Omvårdnadsforskningens framväxt i Sverige. Sjuksköterskors avhandlingar 1974-1991, Daidalos, Göteborg 1995 (346 s.). Se engelsk summary <www.skeptron.ilu.uu.se/broady/sec/p-heyman-95-summary.htm>]
(250 s.)

Summa 1 010 s.

Förslag till mer läsning, se litteraturförteckningar till den pågående forskarutbildningskursen Kapital och fält. Metoder för studier av utbildning och kultur <www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-kap09.htm>


Examination

Kursen examineras genom att deltagarna lämnar in en pm som behandlar litteraturen. Denna pm skall inlämnas senast fred 10 april (långfredagen) kl 24.00 och utgöra ett diskussionsunderlag vid det avslutande seminariet tisd 14 april.

Tänkbara ämnen är:

(1) Besvara frågan: hur skulle det kunna gå till att med hjälp av samhällsvetenskapliga eller humanistiska och i synnerhet utbildningssociologiska begrepp, metoder och forskningstekniker studera något som du är intresserade av att begripa dig på? Det kan skriva en sådan pm antingen som ett rent tankeexperiment eller som ett led i planerandet av en undersökning som du så småningom (vilket förstås inte behöver ske inom ramen för denna kurs) ämnar genomföra, exempelvis i form av en kommande masteruppsats eller ett lärarexamensarbete.

(2) Ett alternativ är att du ägnar din examinations-pm åt att jämföra t.ex. några utbildningssociologiska (eller mer generellt samhällsvetenskapliga eller humanistiska) forskningsmetoder med varandra, eller någon eller några utbildningssociologiska forskningsmetoder med andra traditioner.

Det finns många andra alternativ när det gäller ämnesvalet. Huvudsaken är att du utöver kurspoängen får glädje och nytta av arbetet. Rådgör med kursledningen vid behov.

Denna examinations-pm skall vara genomarbetad, även i språkligt avseende. Där skall finnas genomtänkt rubriksättning, paginering, korrekta och precisa källhänvisningar med angivande av sidor, och i slutet en förteckning över inläst litteratur. Det skall framgå vad du bygger dina slutsatser på. Läsaren måste kunna skilja mellan det du hämtar ur originallitteratur, det du hämtar ur handböcker eller annan sekundärlitteratur och det som är dina egna självständiga tolkningar. Läsningen redovisas på ett självständigt sätt. Det innebär att det skall framgå vad du på egen hand fått ut av litteraturen. Tänk själv! - vilket inte hindrar att du dessutom tar hjälp av handböcker och sekundärlitteratur. Undvik rena referat av den lästa litteraturen, och undvik att okritiskt återge uppfattningar som cirkulerar i sekundärlitteraturen. Din redovisning skall vittna om att du själv gått i närkamp med originallitteraturen. Egna åsikter är inget minus men huvudsaken när det gäller godkännande är att du visar att du tillgodogjort dig och fått ut något väsentligt av litteraturen och våra diskussioner. Textens omfång kan förslagsvis vara 10 sidor. Hellre koncist och genomarbetat än långt och pratigt. Samarbete tillåtes och uppmuntras, men om flera kursdeltagare skriver en pm gemensamt måste det framgå vem som ansvarat för vilka avsnitt.


Vägbeskrivning, karta och praktiska upplysningar

Seminarierna sker i rum 1440,  Seminariebyggnaden, Seminariegatan 1, Uppsala. Vägbeskrivning för resenärer: Seminariebyggnaden är ett pampigt tegelhus i Uppsalas nordvästra hörn. Från Uppsala C en halvtimmes promenad (gå längs Fyrisåns västra strand i nordvästlig riktning så kommer du rätt till slut). Bilåkare från Stockholm fortsätter på E4an tills Uppsala börjar ta slut, sen när det dyker upp skylt mot Svartbäcken ta av till vänster och kör Gamla Uppsalagatan så kommer du fram till Seminariebyggnaden när du kört över ån och svängt först till vänster, sedan till höger. På gården brukar finnas parkeringsplats, stoppa 10 kr i automaten för en dags parkering. Se karta <http://www.skeptron.uu.se/broady/images/karta-m-seminariet.gif>.

För att komma till rum 1440 gå in genom vänstra ytterporten och ta hissen till plan 4 som är den översta våningen. Eller trapporna så högt upp som man kan komma.

För den som vill äta lunch innan seminarierna finns en bra personalrestaurant "Nyfiket" i byggnadens källare. Varning: kön vara ganska lång efter kl 12.

URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-09-utbsoc-metod.htm


SEC home | Coordinators | Staff | Research | Courses | Archives  | Events

 ©-2009 SEC/EDU, Uppsala University, Box 2136, SE-750 02 Uppsala
Last updated: 2011-09-11   | Responsible: Donald Broady