UPPSALA UNIVERSITET : EDU : Utbildnings- och kultursociologi (SEC)   
SEC Home | Coordinators | Staff | Research | Courses | Archives  | Events   


Forskarutbildningskursen "Utbildningshistoria, metoder" (7,5 hp), febr.-maj 2009

URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-09-utbhist-metod.htm

Mer aktuell och utförlig och kursinformation finns på:
http://www.skeptron.uu.se/utbhist/k-utb-metoder-vt09.htm

Kursen anordnas av Nationella forskarskolan i utbildningshistoria.

För mer upplysningar om kursen, kontakta forskarskolans koordinator Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se>, som även fungerar som kursledare.

Information om forskarskolan
http://www.skeptron.uu.se/utbhist/


Schema

Torsd 2009-02-19 kl 10.15-16.00. Seminarium 1 och 2. Lokal: rum 1126.
Torsd 2009-03-12 kl 10.15-16.00. Seminarium 3 och 4. Lokal: rum 1440
Torsd 2009-04-16 kl 10.15-16.00. Seminarium 5 och 6. Lokal: rum 1440
         (Torsd 16 april Kl 17.00 gemensam
          middag för dem som har lust och möjlighet.)
Onsd 2009-05-20 kl 10.15-16.00. Seminarium 7 och 8. Lokal: rum 1126

 


Prel. kursplan

Kursplan för forskarutbildningskursen

Utbildningshistoria, metoder (7,5 hp) vt-09
(Methods in the History of Education, 7,5 ECTS)

 

Kursen anordnas av Nationella forskarskolan i utbildningshistoria.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:

• redogöra för olika metoder inom det utbildningshistoriska forskningsfältet

• diskutera möjligheter och begränsningar med olika historie- och samhällsvetenskapliga angreppssätt

• reflektera över förhållandet mellan en undersöknings syfte, teori, metod och resultat

• kritiskt granska utbildningshistoriska studier ur ett metod-perspektiv

• diskutera hur metoder kan och bör presenteras

• tillämpa en av de metoder som presenteras under kursens gång

Innehåll

Genomförande

Kursen genomförs i form av föreläsningar och seminarier. En skriftlig examinationsuppgift (provundersökning) lämnas in som ventileras i slutet av kursen.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga redovisningar. Betygen Underkänd och Godkänd ges.

Kurslitteratur

Se särskild förteckning


Kurslitteratur, Utbildningshistoria, metoder

Axelsson, Thom 2007, Rätt elev i rätt klass. Skola, begåvning och styrning 1910-1950, Linköping. (urval).

Börjesson, Mats 2003, Diskurser och konstruktioner. En sorts metodbok, Lund. (urval)

Börjesson, Mikael, 2006, ”Om att klassificera sociala grupper” i Mikael Börjesson mf.l. (ed.), Fältanteckningar. Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady, Uppsala.

Englund, Tomas 1988, "Om nödvändigheten av läroplanshistoria" i Utbildningshistoria 1988.

Enefalk, Hanna 2008, En patriotisk drömvärld. Musik, nationalism, genus, Uppsala. (urval).

Larsson, Esbjörn 2005, Från adlig uppfostran till borgerlig utbildning. Kungl. Krigsakademien mellan åren 1792 och 1866, Uppsala. (urval)

Lindmark, Daniel, 1995, Uppfostran, undervisning, upplysning. Linjer i svensk folkundervisning före folkskolan, Umeå (urval).

Lundgren, Ulf P 1989, Att organisera omvärlden. En introduktion till läroplansteori, Stockholm. (urval)

Marcus, Thomas 1996, ”Early nineteenth century school space and ideology” i Paedagogica Historica, Vol. 32, No. 1.

Trever, Amy, 2006, ”Institutions and organizational change: reforming New York City’s public school system”, Journal of Education Policy, Vol. 21, No. 5.

Wennerholm, Staffan, 2005, Framtidsskaparna. Vetenskapens ungdomskultur vid svenska läroverk 1930-1970, Lund.

Westberg, Johannes 2008, Förskolepedagogikens framväxt. Pedagogisk förändring och dess förutsättningar, ca 1835-1945, Uppsala. (urval)

Summa: ca 1 000 sidor


Instruktioner

Som förberedelse för seminarierna 1-6 ska seminariedeltagarna ha författat en PM på 2-3 sidor som behandlar den metod som beskrivs och tillämpas i respektive seminariums litteratur. Ert arbete med dessa PM är en del av förberedelsen inför den diskussion som förs vid seminarierna.
 
Vid seminarierna diskuteras följande sex metoder: diskursanalys, kulturanalys, läroplansanalys, maktanalys, organisationsanalys och prosopografisk metod. Varje seminarium inleds med att en presentation av den metod som kommer att behandlas vid seminariet. Hanna Enefalk, Esbjörn Larsson, Ulf P. Lundgren och Johannes Westberg kommer att hålla i dessa presentationer. Staffan Wennerholm och Roddy Nilsson är också kontaktade.
 
Vid slutet av kursen författas en avslutande PM på 10-15 sidor. I denna PM ska ni tillämpa en av de metoder som behandlats under kursens gång på ett källmaterial som ni väljer själva (förslagsvis från ert eget avhandlingsarbete). Er PM kommer sedan att ventileras vid seminarium 7 och 8.
 

Instruktioner till Seminarium 1 och 2:

Seminarium 1: PROSOPOGRAFISKA METODER
kl. 10.15-12.30, sal 1126, kv. Seminariet

Seminariet inleds med en introduktion av Esbjörn Larsson. Som förberedelse för seminariet skall varje seminariedeltagare ha författat en PM som behandlar metoden och dess tillämpning i litteraturen. Texten skall vara inskickad senast den 17/2.

Litteratur
Börjesson, Mikael, 2006, "Om att klassificera sociala grupper" i Mikael Börjesson mf.l. (ed.), Fältanteckningar. Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady, Uppsala, s. 249-258. (finns tillgänglig som pdf)
Larsson, Esbjörn 2005, Från adlig uppfostran till borgerlig utbildning. Kungl. Krigsakademien mellan åren 1792 och 1866, Uppsala, kap. 1-4 (finns tillgänglig som pdf på Diva)


Seminarium 2: ORGANISATIONSANALYS
kl. 13.45-16, sal 1126, kv. Seminariet

Seminariet inleds med en introduktion av Johannes Westberg. Som förberedelse för seminariet skall varje seminariedeltagare ha författat en PM som behandlar metoden och dess tillämpning i litteraturen. Texten skall vara inskickad senast den 17/2.

Litteratur
Trever, Amy, 2006, ”Institutions and organizational change: reforming New York City’s public school system”, Journal of Education Policy Vol. 21, No. 5, s. 497–514 (finns tillgänglig som pdf)
Westberg, Johannes 2008, Förskolepedagogikens framväxt. Pedagogisk förändring och dess förutsättningar, ca 1835-1945, Uppsala, kap. 1-5, 9 (finns tillgänglig som pdf på Diva


 URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-09-utbhist-metod.htm


SEC home | Coordinators | Staff | Research | Courses | Archives  | Events

 ©-2009 SEC/EDU, Uppsala University, Box 2136, SE-750 02 Uppsala
Last updated: 2011-03-09   | Responsible:  Johannes Westberg & Donald Broady