UPPSALA UNIVERSITET : EDU : SEC : Forskning

Uppsala universitet

EDU
SEC
SEC Forskning

Skolans kungsväg:
Hem
Kalendarium
Delstudier
Texter

Skolans kungsväg

Det naturvetenskapliga programmets plats i utbildningssystemet


Finansierat av Vetenskapsrådet, U
Projektperiod Jan 2006-Dec 2008

Projektledare Donald Broady, professor, SEC, Uppsala universitet Projektkoordinator Mikael Börjesson, FD, SEC, Uppsala universitet

Medverkande

Sara Backman Prytz, Doktorand, SEC, Uppsala universitet
Peter Bernhardsson, Forskningsassisten, SEC, Uppsala universitet
Emil Bertilsson, Doktorand, SEC, Uppsala universitet
Henrik Edgren, FD, SEC, Uppsala universitet
Esbjörn Larsson, FD, SEC, Uppsala universitet
Brigitte Le Roux, Prof., UFR mathématiques et informatique, Université René Descartes, Paris
Ida Lidegran, Doktorand, SEC, Uppsala universitet
Ingrid Nordqvist, Doktorand, SEC, Uppsala universitet/Högskolan i Gävle
Ola Winberg, Doktorand, SEC, Uppsala universitet

Associerade medarbetare

Ylva Boman, FD, Pedagogiska inst., Örebro universitet, och SEC, Uppsala universitet
Håkan Forsberg, Masterstudent, SEC, Uppsala universitet.
Johan Prytz, FD, Inst. för didaktik, Uppsala universitet.

 


Sammanfattning

På gymnasiets naturvetenskapliga program går inte bara blivande naturvetare. Det naturvetenskapliga programmet (NV) är en kungsväg till framgång i fortsatta studier, yrkeslivet och det sociala livet. Här hamnar många barn ur de samhällsgrupper som är bäst rustade med kulturellt kapital, och här formas framtidens eliter. Här skapas även en norm för vad som räknas som skolmässig briljans, med effekter på hela skolväsendet.

Inom projektet undersöks NVs dominerande ställning i det svenska utbildningssystemet och betingelserna för och effekterna av denna dominans. Delstudier ägnas åt olika gruppers utbildningsstrategier, inslag i den historiska utveckling som lett till matematikämnets och de naturvetenskapliga ämnenas särställning, samt lärare och elever vid NV.

Med hjälp av registerdata om svenska gymnasister tecknas en social karta över svensk gymnasieskola under de senaste tjugo åren och NVs plats på denna. Dessutom analyseras skilda gruppers banor genom utbildningsväsendet. Metoderna är hämtade från geometrisk dataanalys, bl.a. korrespondensanalys. I kompletterande studier används även geografiska data. Till dessa statistiska analyser ur fågelperspektiv fogas dels historiska studier av enskilda skolors utveckling, dels intervjuer med lärare och elever vid NV samt föräldrar. Intervjuerna skall visa vad lärare, elever och föräldrar har i bagaget, hur de uppfattar NV och hur de förhåller sig till utbildningens mål och mening och till de framtider som den förbereder för.

  

©-2007. SEC/UPPSALA UNIVERSITET, Box 2136, 750 02 Uppsala
Uppdaterad | Updated: 2006-09-05 
Informationsansvarig | Responsible for content: mikael.borjesson@edu.uu.se
URL: <http://www.skeptron.uu.se/mikaelb/>