Forskarn�tverket
Utbildningsforskning i utvecklingsl�nder

(Network for educational research in developing countries, with a focus on sub-Saharan Africa)

<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/n-erdc.htm>

Kontaktpersoner:
Mikael Palme <mikael.palme@ped.su.se>
Donald Broady <donald.broady@edu.uu.se>

Postadress: SEC, ILU, Uppsala Universitet, Box 2136, S-750 02 Uppsala.
Bes�ksadress: Seminariegatan 1, Uppsala.

N�tverket Utbildningsforskning i utvecklingsl�nder

Utbildningsforskning i utvecklingsl�nder f�ruts�tter � ena sidan bruk av vetenskapliga traditioner och redskap inom discipliner som sociologi, antropologi, lingvistik, historia och didaktik, � andra sidan kunskap om och kontakter i utvecklingsl�nderna. N�tverket Utbildningsforskning i utvecklingsl�nder samordnas fr�n SEC (Forskningsgruppen f�r utbildnings- och kultursociologi), EDU (ILU (Institutionen f�r l�rarutbildning), Uppsala Universitet. Deltagarna representerar olika universitet, h�gskolor och discipliner och f�renas i ett intresse av att bidra till kvalificerad svensk forskning p� omr�det. S�rskild tonvikt l�ggs vid studier av afrikanska l�nder s�der om Sahara. N�tverket, som fick milj�st�d fr�n Sarec f�r perioden 1999�2001, samlar f�r n�rvarande forskare med erfarenhet fr�n forskning och utvecklingsarbete i l�nder som Guinea-Bissau, Etiopien, Tanzania, Zimbabwe, Mo�ambique, Sydafrika och Namibia, och �ven l�nder utanf�r Afrika s�som Laos.

Kontakter

Koordinator f�r n�tverket �r Mikael Palme <mikael.palme@ped.su.se>. �vriga forskare bakom n�tverkets ans�kan till Sarec var Donald Broady, Uppsala universitet; Carol Benson, Stockholms universitet; Staf Callewaert, K�penhamns Universitet; Jan-Erik Johansson, G�teborgs Universitet; Wiggo Kilborn, G�teborgs Universitet; Valdy Lindhe, Uppsala universitet; Oleg Popov, Ume� Universitet; Christopher Stroud, Centrum f�r tv�spr�kighetsforskning, Stockholms Universitet.

N�tverkets institutionsadress:
Sociology of Education and Culture (SEC)
Institutionen f�r utbildning, kultur och medier
Uppsala universitet
Box 2136
75002 Uppsala.

Bes�ksadress: Seminariegatan 1, Uppsala
Se karta (gif 90 kb).

Forskning om kulturella och sociala villkor f�r skolundervisning

Fyra huvudomr�den prioriteras: sociologi/antropologi, lingvistik, didaktik, samt pedagogisk m�tning och utv�rdering. En str�van �r att f�rena analysen av kulturella och sociala villkor f�r skolundervisningen som kulturell f�rmedling med analyser av sj�lva undervisningsprocessen. Till n�tverket knutna forskare studerar f�r n�rvarande skolans funktioner i olika sociala kontexter i afrikanska l�nder; flickors roll i afrikanska skolan; afrikanska skoll�rare; sociala gruppers och barns anv�ndning av koloniala och afrikanska spr�k som en f�ruts�ttning f�r skolans spr�kanv�ndning; afrikanska skolbarns matematikinl�rning; naturkunskaps- och teknologiundervisningens villkor och m�jligheter; milj�undervisning; samt utveckling av �ndam�lsenliga instrument f�r olika slags pedagogisk m�tning i afrikanska l�nder.

Seminarier, konferenser

N�tverket anordnar seminarier och konferenser i Sverige och samarbetar med forskare i andra l�nder, inte minst utvecklingsl�nder. Gemensamma forskningsprojekt och st�d till unga svenska och afrikanska utbildningsforskare �r under planering. 

Bland tidigare av n�tverket anordnade seminarier och workshops kan n�mnas:

Vidare har det ordnats seminarier spr�k, om islam och afrikanska skolan och om de tv� k�nens st�llning i afrikansk utbildning. 

Kurser med inriktning mot utbildning i utvecklingsl�nder

Som en del av n�tverkets verksamhet har med start h�stterminen 1999 kurser erbjudits p� C- och D-niv� med inriktning mot utbildning i utvecklingsl�nder. Kurserna, som ingick i uppbyggnaden av en bredare forskningsmilj� kring utbildningsfr�gor i utvecklingsl�nder, kunde ing� i en magisterexamen i pedagogik men kan �ven l�sas av deltagare med andra behov. 

Bl.a. har tv� 5-po�ngskurser p� C-niv� givits. Den f�rsta var inriktad mot centrala vetenskapliga traditioner av relevans f�r utbildningsforskning i utvecklingsl�nder. Den andra var av metodkarakt�r och behandlade forskningsverktyg och tillv�gag�ngss�tt inom dessa traditioner. B�da kurserna gav samtidigt ge en inblick i politiska, institutionella, sociala och kulturella villkor f�r skolundervisning i utvecklingsl�nder, s�rskilt i Afrika. Kurserna t�ckte f�ljande omr�den (ansvarig huvudl�rares namn inom parentes): underutveckling, nord/syd-problem, bist�nd (Kenneth Hermele, Mikael Palme); antropologi/sociologi (Gustave Callewaert, Mikael Palme, Donald Broady); lingvistik (Christopher Stroud); didaktik (Wiggo Kilborn, Oleg Popov); litteratur- och diskussionsseminarier (Mikael Palme).

Ut�ver de tv� n�mnda 5-po�ngskurserna kan studenter skriva en uppsats p� C-niv� motsv. 10 po�ng.

F�r ytterligare information kontakta Mikael Palme <mikael.palme@ped.su.se>.


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/n-erdc.htm
Created by Donald Broady and Mikael Palme. Last updated 09 Mar 2011

Back to SEC home page