Sociology of Education and Culture
Events, seminars and conferences 1998

(Forskningsgruppen f�r utbildnings- och kultursociologi,
arrangemang 1998)

Forskningsgruppen f�r utbildnings- och kultursociologi , ILU, Uppsala universitet, har egna h�gre seminarier och arrangerar �ppna f�rel�sningar och seminarier. Nedan information (i omv�nd kronologisk ordning) om vissa kommande och tidigare �ppna arrangemang. Till de flesta arrangemang �r alla intresserade v�lkomna, i annat fall anges nedan att anm�lan kr�vs.

V�gbeskrivning f�r resen�rer: ILU �r en pampig tegelbyggnad i Uppsalas nordv�stra h�rn. Fr�n Uppsala C en halvtimmes promenad (g� l�ngs Fyris�ns v�stra strand s� kommer du r�tt till slut) eller buss 13 som g�r l�ngs Dragarbrunnsgatan. Bil�kare fr�n Stockholm forts�tter p� E4an tills Uppsala b�rjar ta slut, sen n�r det dyker upp skylt mot Svartb�cken ta av till v�nster och k�r Gamla Uppsalagatan s� kommer du fram till ILU omedelbart efter �n. P� g�rden brukar finnas parkeringsplats, stoppa 6 kr i automaten f�r en dags parkering. Se karta (gif 90 kb).

Note to non-Swedish readers: The language is most often Swedish. It is indicated in the TOC when the information below is in French or English.


Table of contents

Symposium "V�gar in i yrket: l�rares arbete och skolans kultur", 9-10 Dec 1998 (Trajectories to the profession: teachers' work and school culture)

F�rel�sning och seminarum "Praktiskt f�rnuft", Staf Callewaert, 19 Nov 1998 (Practical Reason)

Workshop "F�ltstudier och korrespondensanalys", 1-2 Oct 1998 (Studies on fields and correspondance analysis)

Konferens Design av inneh�ll och gr�nssnitt, KTH, 22-23 Sept 1998

Seminar "The French intellectual model: permanence and changes", Christophe Charle, 14 September 1998 (English)

Konferens Pedagogikhistorisk forskning, 10-12 Sept 1998 (Educational History Conference)

Forskarutbildningskursen "Globalisering och transnationalisering" (Post graduate course Globalisation and transnationalisation)

Sj�lvreflexion i forskningsarbetet, Ingrid Heyman, 7 Sept 1998 (Self reflection in research)

Seminarium "Prim�rskolans kris i Afrika", 11 juni 1998 (The crisis of primary education in Africa)

Seminarium "Stencilpoeter", Daan Vandenhaute, 16 March 1998 (Swedish avantgarde poets in the 70's). Se presentation av Vandenhautes avhandlingsarbete.

Seminarium "Gymnasieskolans individuella program", Elisabeth Hultqvist, 23 Feb 1998 (Individual program in secondary education). Se rapporten Jag tycker det �r f�r slappt -- Om pedagogiken p� det individuella programmet.

Seminarium "Det religi�sa f�ltet i Peru, Ulf Borelius, 19 Jan 1998 (The religious field in Peru)

 

For previous events, see:

Events 1997, see  http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-97.htm

Events 1996, see  http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-96.htm


Forskarn�tverket Forum f�r studier av utbildning och kultur inbjuder till symposium

V�gar in i yrket: l�rares arbete och skolans kultur

Tid: onsd 9 dec kl 13.00 - torsd 10 dec(avslutas med gemensam lunch kl 13.00).
Plats: Uppsala universitet (lokal meddelas senare)

N�tverket Forum f�r studier av utbildning och kultur har med st�d fr�n Skolverket existerat sedan 1993, m�nga sammankomster har ordnats och m�nga projekt diskuterats. Tiden �r nu mogen f�r en mer summerande sammankomst d�r resultat fr�n vissa projekt presenteras och d�r det ocks� blir tillf�lle att diskutera erfarenheterna fr�n n�tverket och framtidsplaner.

Arbetet p�g�r med att sammanst�lla uppgifter om projekt som varit knutna till n�tverket (och/eller till basomr�det "Skolan som kultur och arbetsmilj�" inom Skolverkets forskningsprogram). Skicka snarast uppgifter om projektets titel, institutionsplacering, projektledare, tidsperiod, finansi�r samt publikationslistor till Vivve Lindberg <living@alcom.aland.fi>.

(M�ltider (kaffe, middag kv�llen 9 dec samt lunch 10 dec) bjuder vi p�. Deltagarna m�ste dock bekosta resa och inkvartering p� egen hand. Om n�gon saknar medel, rikta en f�rfr�gan om bidrag till Vivve Lindberg. M�jligheterna att l�mna bidrag �r dock begr�nsade, s� f�rs�k allra f�rst hitta pengar p� er institution eller i n�gon projektbudget.

F�rhandsanm�lan kr�vs, s�nds till Vivve Lindberg living@alcom.aland.fi som sk�ter f�rberedelserna

Med f�rhoppning om att vi ses i Uppsala i december

Donald Broady <broady@nada.kth.se> och Sverker Lindblad <sverker.lindblad@ped.uu.se


Forskarn�tverket Forum f�r studier av utbildning och kultur inbjuder till f�rel�sning med efterf�ljande seminarium

Praktiskt f�rnuft
Uppsala universitet, 19 nov 1998

med professor Staf Callewaert, Intitut for filosofi, P�dagogik og Retorik, K�benhavns universitet

Tid: torsdagen den 19 november 1998 kl. 10.15 - ca 16.30
Plats: Pedagogiska institutionen, Sturegatan 4, Seminarierum A-B

Seminariet kommer att behandla relationerna mellan teori och praktik och olika s�tt att se p� kunskap – praktiskt f�rnuft, vetenskaplig kunskap, teknologi, konst etc. Dessa fr�gor �r av stor vikt inte minst f�r alla de yrkesutbildningar som tidigare kallades medell�nga och som under de senaste decennierna inkorporerats i universitetsv�sendet. Det g�ller t.ex. utbildning av olika slag av l�rare, arbetsterapeuter, socialarbetare och sjuksk�terskor. Vetenskapligg�randet av dessa utbildningar har lett till en str�van efter ”h�gskolem�ssighet” d�r ibland teorier, normativa modeller eller teknologier satts i h�gs�tet till f�rf�ng f�r utbildning inom det praktikomr�de den aktuella utbildningen f�rbereder f�r.

Enligt Pierre Bourdieu, som tillh�r Callewaerts inspirationsk�llor, �r praktiskt f�rnuft inte till�mpad teori utan en kunskapsform i sin egen r�tt med en egen logik som skiljer den fr�n andra kunskapsformer. Andra har motsatt uppfattning - att praktik inneb�r en till�mpning av teori. Fr�gan om relationen mellan teori och praktik kan liknas vid relationen mellan spr�k och tal, know that och know how etc. Vi anser att en diskussion om dessa sp�rsm�l �r n�dv�ndig.

F�rhandsanm�lan till Johanna Strandberg <johanna.strandberg@ped.uu.se> senast den 13 november.

I underlaget (ett kapitel i Praktikteori i sundhedsvidenskab 1995) g�r Karin Anna Petersen igenom olika teoretiska st�ndpunkter vad g�ller praktisk kunskap inkl. Bourdieus. Underlaget finns att h�mta i tidskriftsrummmet i biblioteket p� Sturegatan 4, 1 tr. cirka 10 dagar i f�rv�g.

Varmt v�lkomna!

Donald Broady, Ingrid Heyman, Sverker Lindblad, Johanna Strandberg


Workshop "F�ltstudier och korrespondensanalys"

Tid: Torsdagen den 1 oktober och fredagen den 2 oktober 1998.
Lokal: Institutionen f�r l�rarutbildning, Seminariegatan 1, Uppsala, och 2 okt i rum 1223.

(Den 1 okt sitter vi i rum 1219 (dvs "N�mndrummet") och den 2 okt i rum 1223).

Detta blir ingen introduktion till korrespondensanalys (s�dana har vi haft f�rut) utan en mindre samling f�r s�na som har erfarenheter av aktivt arbete med tekniken. Tonvikt vid tekniska och metodologiska sp�rsm�l. Fr�n Danmark kommer Staf Callwaert, Karin Anna Petersen, Marianne H�yen, Martin Munk, Jesper Nyholm.

Anm�lan kr�vs, emottages av Christina Johansson  christina.johansson@ilu.uu.se>.


Design av inneh�ll och gr�nssnitt

program f�r konferens arrangerad av CID och KK-Stiftelsen 22-23 sept 1998

Tid: tisd 22/9 kl 09.30-17.00, onsd 23/9 kl 09.00-16.00

Plats: CID, KTH, Lindstedtsv�gen 5, sj�tte v�n (man kan �ven g� in genom ytterporten Osquars backe 2 mittemot posten n�ra �stra station).

Samtliga lokaler vi skall utnyttja finns p� detta sj�tte v�ningsplan utom rum 4523 som finns en trappa ned.

Telefonmeddelanden kan ev. l�mnas till Bo Westerlund, tel 070-511 11 48

Tisdag 22/9

09.30 -10.00             kaffe serveras vid videofikat (d�r CIDs kycklinggula informationsmonter st�r, kan man inte missa)

10.00-13.00             Inneh�llsdesign, Ordf. Donald Broady. rum 4523 (v�ningsplan 5)

10.00-10.15             CIDs f�rest�ndare Yngve Sundblad presenterar CID.
Deltagarna presenterar sig.

10.15-10.45             Flyttbarhet, anpassning till internationellam�rkningsstandarder, (Donald Broady).

10.45-11.15             XML, (Mats B. Andersson).

11.15-11.30             Paus

11.30-11.45             Objektorientering och UML (Unified Modeling Language), (Ambj�rn Naeve).

11.45-12.00             IMS (Instructional Management Systems, (Donald Broady, Ambj�rn Naeve) .

12.00-12.30             Undervisningsinneh�ll. Modularisering, aggregering, anpassning till internationella standarder. Exempel fr�n matematik (Ambj�rn Naeve), ev. fr�n samh�llsvetenskap och humaniora (Donald Broady).

12.30-13.00             SGML- och XML-till�mpningar demonstreras
(John Juliusson och Hans Melkersson).

13.00-14.30             Lunch W�rdshuset. Tio minuters promenad fr�n CID. P� menyn r�k- och laxf�rsbiffar. Om ni vill ha k�tt eller vegeteriskt ordnas det p� plats.

14.30-17.00            Analys och design av gr�nssnitt, rum 4523 (v�ningsplan 5)
Ordf. Bosse Westerlund

14.30-14.45             Introduktion, diskussionstillf�lle (Bosse Westerlund).

14.45-15.00             Navigering i stora informationsm�ngder, demo av 3-D-till�mpningar, Mertz (S�ren Lenman).

15.00-15.30             Grafisk design, n�gra principer (Bosse Westerlund).

15.30-15.50             Interaktivt ber�ttande, (Bj�rn Thuresson).

15.50-16.00             Paus

16.00-17.00             Webbsidor som r�r sig och l�ter, tekniker som ShockWave, Flash, Beatnik, QuickTime (Bjarne Nyquist). Samt tillf�lle till diskussion.

Onsdagen 23/9

09.00   samling vid videofikat.

09.15             Gruppdiskussioner, NOT-webbar diskuteras i rum 1625, etik-webbar i rum 1635. (samma v�ning som CID, dvs 6:e v�ningen).

12.30   Lunch p� Quantum, KTH. Tio minuters promenad fr�n CID.

13.45   samling vid videofikat.

13.45-15.00             Imersadesken demonstreras  (Ambj�rn, Gert Svensson),
samt m�jligheter att individuellt prata med CID-medarbetare och f� demonstrationer. H�r en lista �ver namn och specialiteter:
John Juliusson (SGML, XML)
Hans Melkersson (pedagogiska fr�gor)
Ambj�rn Naeve (UML, IMS, objektorientering, java, VRML)
Bjarne Nyquist (webbdesign, ljud och r�relse)
Richard Wessblad (java, �ven animationer)
Bosse Westerlund (grafisk design)

15.00-16.00            Slutdiskussion, planering av framtida samarbete
rum 4523 (v�ningsplan 5).


Invitation to SEC seminar:

The French intellectual model: permanence and changes

Christophe Charle
Professeur d’histoire contemporaine � l’Universit� de Paris-I-Panth�on-Sorbonne

Time: Monday 14 September 1998 at 10.15-13.00.
Place: Rum 1219 (N�mndrummet), Institutionen f�r l�rarutbildning, Seminariegatan 1, Uppsala.
Language: English

Christophe Charle has published numerous eminent works on the history of French and European 19th and 20th century intellectual and academic fields. One of his most influential propositions is that the Dreyfus affair created the model for an intellectual in the modern sense. Among his book publications are Les �lites de la r�publique (Fayard, Paris 1987); Naissance des "intellectuels" 1880-1900 (Minuit, Paris 1990); Histoire sociale de la France au XIX�me si�cle (Seuil, Paris 1991); La r�publique des universitaires 1870-1940 (Seuil, Paris 1994); Les Intellectuels en Europe au XIX�me si�cle (Seuil, Paris 1996); Paris fin de si�cle, culture et politique (Seuil, Paris 1998).

For information on this and other events, see http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-98.htm

/Donald Broady <broady@nada.kth.se>


OBS! Anm�lan kr�vs, se nedan.

Inbjudan till konferensen

Pedagogikhistorisk forskning - perspektiv, betydelse och funktion i dagens samh�lle

Stockholm, 10-12 september 1998

Pedagogikhistoria �r efter en tids relativt stillast�ende ett �mne p� stark frammarsch, vilket m�rks inte minst p� avhandlingsproduktionen i pedagogik och andra �mnen. Konferensen Pedagogikhistorisk forskning syftar till att p� tv�rvetenskaplig basis samla forskare och andra engagerade kring temat pedagogikhistoria och pedagogikhistorisk forskning med sikte p� att etablera en intressegemenskap och �msesidigt utbyte. En central punkt p� dagordningen �r att diskutera den pedagogikhistoriska kunskapens inneb�rd och funktion i dagens samh�lle. Vidare kommer forskningsperspektiv och betydelsen av pedagogikhistorisk teoribildning att diskuteras.

Konferensen, som tar sin b�rjan kl 10.00 torsdagen den 10 september och avslutas kl 12.15 l�rdagen den 12:e, kommer att �ga rum i L�rarh�gskolans nya och fina lokaler i R�lambshovsparken. Den kommer att v�xla mellan gemensamma samlingar och deltagande i sessioner (se nedan). De gemensamma samlingarna kommer att best� av f�rel�sningar (se nedan), plenardiskussioner och en paneldiskussion om perspektiv- och metodfr�gor.

F�rel�sarna �r:

Kortare anf�randen av Eskil Franck, Ulf P. Lundgren, Donald Broady, Per-Johan �dman

F�r sessionerna planeras bl a f�ljande temata och sessionsledare:

Kostnader f�r konferensen
Avgift: 1 950 kr exkl moms. Deltagarna st�r sj�lva f�r finansiering av resa och inkvartering. Fredagen den 11 september kl 19 anordnas gemensam festmiddag.

Call for abstacts and papers
Vill du delta med ett paper till n�gon av sessionerna, s� uppmanas du att f�rfatta en abstract p� h�gst en A4-sida, som ska vara Annika Ullman tillhanda senast 15 april 1998. F�rdiga papers - som likas� skickas till Annika Ullman  f�r vidare befordran till sessionsledarna - ska vara inne 1 augusti 1998.

Anm�lan ska vara Annika Ullman tillhanda senast 15 maj 1998.  Anm�lningsblankett erh�lles fr�n Annika Ullman <annika.ullman@lhs.se>, L�rarh�gskolan i Stockholm, Institutionen f�r pedagogik, Box 34103,100 26 Stockholm. Eller fax 08-7375610. P� blanketten kan du ange om du vill delta med ett paper till konferensen. Vidarebefordra g�rna denna inbjudan till andra intresserade personer!

Bekr�ftelse samt abstracts och �vrig information skickas ut omkring 15 juni.

V�lkommen!

Per-Johan �dman
Professor
Donald Broady
Professor
Planeringskommitt�n

.


Forskarutbildningskursen
"Globalisering och transnationalisering"

startar tisdagen den 15 september 1998 kl 10.15-12.00. Prel schema: tisdagarna 15/9, 6/10, 27/10, 17/11, 1/12 1998 samt 12/1 1999, alltid kl 10.15-12.00. Lokal: Seminariet A, Pedagogiska institutionen, Stureg. 4, Uppsala. F�r kursinformation, se http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-glo98.htm.


SEC seminarium

Sj�lvreflexion i forskningsarbetet

med Ingrid Heyman, Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet

Tid: M�ndagen den 7 september 1998 kl 13.15-15.00.
Lokal: Rum 1219 (dvs "N�mndrummet"), Institutionen f�r l�rarutbildning, Seminariegatan 1, Uppsala

Soom underlag fnns ett prel manus till Ingrids Heymans uppsats "Epistemologisk vaksamhet - en livsnerv f�r vetenskapen eller navelsk�deri", rekvireras fr�n Ingrid Heyman <ingrid.heyman@ped.uu.se> eller Christina Johansson <christina.johansson@ilu.uu.se>


OBS! Anm�lan kr�vs, se nedan.

Inbjudan till seminarium om

Prim�rskolans kris i Afrika

Torsdagen den 11 juni 1998

Internationella kursg�rden, �vre Slottsgatan 1, Uppsala

Den allm�nna skolundervisningen i Afrika s�der om Sahara befinner sig sedan l�nge i vad som kan betecknas som ett kristillst�nd. I flertalet l�nder i svarta Afrika f�refaller Jomtienkonferensen m�l om en skola f�r alla �r 2000 i rent kvantitativa termer mycket avl�gset. En stor del av barnen i skol�ldern kommer �verhuvud taget aldrig in i skolan och bland dem som kommer dit �r kvarsittning och drop out mycket vanligt. I kvalitativa termer �r den offentliga grundskolans undervisning som regel underm�lig och dess inneh�ll sannolikt f�ga adekvat f�r �verlevnadsbehoven hos flertalet av de grupper skolan riktar sig mot. De afrikanska prim�rskoll�rarna �r i regel lika illa f�rberedda f�r sin yrkesuppgift som illa betalda och deras moral tenderar att svikta. Samh�llets eliter r�ddar sig i �kad omfattning till framv�xande privatskolesystem, samtidigt som alternativa skolformer, framf�r allt de islamitiska, framg�ngsrikt t�vlar om utrymmet med den offentliga skolan.

Seminariet om prim�rskolans kris i Afrika anordnas av Kollegiet f�r bist�ndsfr�gor och det nybildade "N�tverket f�r utbildningsforskning i utvecklingsl�nder" vid Institutionen f�r l�rarutbildning (ILU), b�da tillh�riga Uppsala Universitet. Seminariet, som h�lls p� svenska, �r framf�r allt inriktat mot diskussioner och mot m�tet mellan forskning och bist�ndspraktik. Inledningarna h�lls korta och avser att slagkraftigt sammanfatta resultat, perspektiv och fr�gest�llningar som h�rr�r ur utbildningsforskning i huvudsakligen Afrika och ur l�ngvarig erfarenhet av bist�ndsarbete.

Seminariet �r strukturerat i en introduktion och fyra d�rp� f�ljande diskussionsblock, var och ett med ett huvudtema. F�rst formuleras i ett kultursociologiskt och historiskt perspektiv fr�gan om den moderna allm�nna v�sterl�ndska skolans roll och m�jligheter i Afrika och i synnerhet i de delar av de afrikanska samh�llena som hitintills intagit eller tillskrivits marginalpositioner i den moderna samh�llsutvecklingen.

Det andra temat �r inriktat mot de kulturellt, spr�kligt och socialt betingade undervisnings- och l�randeprocesserna i skolan. Dessa utg�r oftast, i likhet med i v�ra l�nder, en svart l�da som s�llan p� allvar analyseras och diskuteras, trots att en s�dan analys �r en f�ruts�ttning f�r ett v�linformerat reformarbete genom l�roplansreformer och l�rartfortbildning. Inom matematik- och naturkunskapundervisningens omr�de samt inom omr�det pedagogisk m�tning och utv�rdering finns f�rh�llandevis gedigna svenska forskningserfarenheter fr�n bland annat Afrika och de har d�rf�r valts som exempel och utg�ngspunkt f�r de inledningar som g�rs. Det b�r framh�llas att en avg�rande aspekt av praktiskt taget all skolundervisning i Afrika, flerspr�kigheten, denna g�ng dock inte kommer att bli f�rem�l f�r specifik behandling. Eftersom fr�gan om skolundervisning i flerspr�kiga samh�llen �r s� pass omfattande och skulle kr�va �tskillig tid att ens b�rja belysa och diskutera, planeras ist�llet f�r ett senare seminarium som helt �gnas denna fr�gest�llning, och ambitionen begr�nsas h�r till att behandla den som just en ofr�nkomlig dimension av all undervisning.

Det tredje temat avser skolsystemens sociala struktur, de sociala anv�ndingar som g�rs av skolan och det frihetsutrymme som kan finnas f�r att den allm�nna skolan ska kunna bidra till s�dant som demokrati och j�mst�lldhet mellan sociala grupper och mellan k�nen.

Det fj�rde temat, slutligen, riktar intresset mot sj�lva undervisningsbist�ndet. Mot bakgrund av de f�reg�ende diskussionerna ska bist�ndets former, inneh�ll och m�l debatteras, bland annat problem och m�jligheter i partnerskapsstrategin och det nu framv�xande s.k. sektorsst�det.

Uppsala, den 20 april 1998  
Michael St�hl
Kollegiet f�r bist�ndsfr�gor
Uppsala Universitet
Mikael Palme
N�tverket f�r utbildningsforskning i utvecklingsl�nder, Inst f�r l�rarutbildning
Uppsala Universitet

**********

Anm�lan

Anm�lan b�r vara Kerstin Simberg, Institutionen f�r pedagogik, L�rarh�gskolan i Stockholm, tillhanda senast den 20 maj; skickas enklast elektroniskt till e-postadressen kerstin.simberg@lhs.se, per fax p� faxnummer 08-7379878, eller per post till adressen Inst. f�r pedagogik, L�rarh�gskolan i Stockholm, Box 34103, 100 26 Stockholm. Om anm�lan skickas elektroniskt, gl�m inte att ange institutionell eller organisatoriskt anknytning, telefon- och faxnummer, samt vilket slags lunch som �nskas. Den e–postadress fr�n vilken anm�lan skickats kommer att anv�ndas f�r svar.

F�r att skapa m�jligheter f�r en god diskussion �r ambitionen att begr�nsa deltagarantalet till 40 personer. Om anm�lningarna �verskrider detta antal, kommer tv� principer att till�mpas f�r urvalet av deltagare, p� s� s�tt att dels den turordning beaktas i vilken anm�lningarna gjordes, dels en rimlig spridningen �stadkoms n�r det g�ller deltagande fr�n olika institutioner, organisationer och andra milj�er. En bekr�ftan p� att en plats reserverats p� seminariet kommer att skickas ut till alla deltagare den 27 maj.

Resor till och fr�n Uppsala bekostas av deltagarna, liksom eventuell �vernattning i Uppsala (Kollegiet f�r bist�ndsfr�gor kan dock genom Kerstin Simberg vara behj�lplig med att ordna billig logi). F�r lunch och kaffe under seminariedagen st�r Kollegiet f�r bist�ndsfr�gor.

 

F�rfr�gningar mottas per e–post, fax eller telefon: Internationella kursg�rden i Uppsala (018-155190, fax 018-120830), Michael St�hl, Kollegiet f�r bist�ndsfr�gor (Michael.Stahl@intkursgard.uu.se; tel o fax som ovan); Kerstin Simberg (kerstin.simberg@lhs.se, tel 08-7375733), Mikael Palme, N�tverket f�r utbildningsforskning i utvecklingsl�nder (mikael.palme@lhs.se; tel 08-6480547 eller 08-6482984); dock bortrest i Afrika 30/4-8/6).

**********

Anm�lan

Anm�lan: Seminarium om prim�rskolans kris i Afrika, 11/6 1998

(B�r vara Kerstin Simberg, Inst f pedagogik, LHS, Box 34103, 100 26 Stockholm, tillhanda senast 20 maj; svar elektroniskt till kerstin.simberg@lhs.se, eller per fax 08-7379878)

Namn:

Arbetsplats:

Adress:

Telefon:

Telefax:

E-postadress:

�nskar lunch under seminariedagen: o Ja, det som bjuds o Ja, vegetarisk o Nej

**************************

Program

Kollegiet f�r bist�ndsfr�gor och N�tverket f�r utbildningsforskning i utvecklingsl�nder, ILU, Uppsala Universitet

Seminarium om prim�rskolans kris i Afrika

Internationella kursg�rden, �vre Slottsgatan 1, Uppsala, torsdagen den 11 juni 1998

900-9.20 Introduktion
Globala trender inom prim�rutbildningen och bist�ndet

Agneta Lind, Sida

9.20-10.30 Den moderna allm�nbildande grundskolans roll i utvecklingen av premoderna samh�llen
Presentation av temat

Gustave Callewaert, K�penhamns Universitet

Hur har det g�tt? Prim�rskolans situation i Afrika

Holger Daun, Stockholms Universitet

10.30 –11.00 Kaffe
11.00-14.30 Undervisning och l�rande
(med avbrott f�r lunch) Vad h�nder i klassrummet?

Mikael Palme, L�rarh�gskolan i Stockholm

Matematikundervisningens beroende av spr�k och kultur

Wiggo Kilborn, G�teborgs Universitet

Genusperspektiv i matematikundervisningen: m�jligheter och/eller problem. N�gra exempel fr�n aktuell forskning

Lisbeth Lindberg, G�teborgs Universitet

Naturkunskaps- och teknologiundervisningens tre faser i Afrika

Oleg Popov, Uppsala Universitet

G�r skolan n�gon skillnad? Kunskaper hos elever i tredje v�rlden – Varf�r och hur ska man m�ta?

Jan-Erik Johansson, G�teborgs Universitetet, och Karin Taube,

H�gskolan i Kalmar

12.30-14.00 Lunch
14.30-15.30 L�rarna, familjerna och de sociala anv�ndningarna av skolan
�r det m�jligt att kombinera Utbildning f�r alla med en politik baserad p� kostnadsdelning?

Anders N�rman, G�teborgs Universitet

Prim�rskolel�rarna, demokratin och skolsystemets sociala struktur

Mikael Palme, L�rarh�gskolan i Stockholm

15.30-16.00 Kaffe
16.00-17.00 Bist�ndet till utbildningssektorn
Bist�ndets omfattning och inriktning; prioriteringar f�r framtidens bist�nd

Sida, Undervisningsenheten

Hur ser ett partnerskap ut inom utbildningssektorn?

Lennart Wohlgemuth, Nordiska Afrikainstitutet

17.00-18.00 Avslutande debatt

Seminarium "Stencilpoeter och andra f�rfattare under 1970-talet"

Tid: M�ndagen den 16 mars 1998 kl 13.15-16.00
Plats: Institutionen f�r l�rarutbildning (ILU), Seminariegatan 1, Uppsala, rum 1219 (N�mndrummet).
G� in genom v�nstra huvuding�ngen och upp en trappa till plan 2.

Daan Vandenhaute <Daan.Vandenhaute@rug.ac.be>, doktorand vid Skandinaviska institutionen (Dept. of Nordic Studies), Universitetet i Gent, Belgien, presenterar sitt p�g�ende avhandlingsarbete om stencilr�relsen inom det svensk litter�ra f�ltet under 1970-talet. Bl.a.�nskar Daan diskutera utformningen av en enk�t till f�rfattare som debuterade under perioden men som inte tillh�rde stencilpoeterna. Se vidare presentation av avhandlingsarbetet.

Alla intresserade v�lkomna.

/Donald Broady <broady@nada.kth.se>


Forskningsgrupperna SEC (utbildnings- och kultursociologi) vid ILU, Uppsala universitet, och UTKIK (UTbildning: Kultur - Interaktion - Karri�r), Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet, inbjuder till seminarium

Gymnasieskolans individuella program

Tid: M�ndagen den 23 februari kl 13.15-16.00
Plats: Institutionen f�r l�rarutbildning (ILU), Seminariegatan 1, Uppsala, rum 1219 (N�mndrummet).
G� in genom v�nstra huvuding�ngen och upp en trappa till plan 1.

Elisabeth Hultqvist presenterar en p�g�ende studie av det individuella programmet, dit elever som inte klarar gymnasieskolans ordin�ra program h�nvisas. Diskussion bl.a. om metoder f�r klassrumsobservation.

Som underlag tv� texter av Elisabeth Hultqvist:

All intresserade v�lkomna.

Donald Broady <broady@nada.kth.se> och Sverker Lindblad <Sverker.Lindblad@ped.uu.se>


Det religi�sa f�ltet i Peru

Tid: M�ndagen den 19 januari 1998 kl 13.15-15.00
Plats: ILU, Seminariegatan 1, rum 1219 ("N�mndrummet").

Ulf Borelius presenterar ett p�g�ende avhandlingsarbete. Diskussionen kommer framf�r allt att g�lla hur f�ltbegreppet kan brukas i studier av relig�sa fenomen, samt en j�mf�relse mellan Bourdieus habitusbegrepp och Barbara Misztals begrepp "trust" (tillit).

Som diskussionsunderlag kommer ett par av Ulfs texter att finnas hos Christina Johansson <christina.johansson@ilu.uu.se>, tel 4712455.

Alla intresserade v�lkomna.

/Donald Broady


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-98.htm

Back to SEC home page

Created by Donald Broady. Last updated 11 Aug 2011