Forskarutbildningskursen
"Globalisering och transnationalisering"
sept 1998 - jan 1999

<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-glo98.htm>

Kursledare: Donald Broady <broady@nada.kth.se>, URL http://www.nada.kth.se/~broady/ and http://www.skeptron.uu.se/broady/

Kursassistent: Mikael B�rjesson  <Mikael.Borjesson@ilu.uu.se>,   tel arb 018-712490, tel hem 08- 889627. URL  http://www.skeptron.uu.se/research/borjesson/

Prel. schema: kl 10.15-12.00 tisdagarna 15/9, 6/10, 27/10, 17/11, 1/12 1998 samt 12/1 1999. Ytterligare seminarier kan tillkomma.

Lokal: Seminariet A, Pedagogiska institutionen, Stureg. 4, Uppsala.

Kursen ges i samverkan mellan Pedagogiska institutionen och Institutionen f�r l�rarutbildning, Uppsala universitet

Kursplan

Litteratur

Deltagare

Prel planering

Diskussionsgrupp


Kursplan f�r forskarutbildningskursen
"Globalisering och transnationalisering", 5 po�ng

Globalisering och transnationalisering, 5 po�ng

(Globalisation and transnationalisation)

Kursen ges inom ramen f�r forskarutbildningen och �r �ppen �ven f�r D-studerande.

Planen �r fastst�lld av Pedagogiska institutionens institutionsstyrelse 1998-05-15.

Kursansvarig: Donald Broady

 

M�L

Kursens syfte �r att ge en �verblick �ver f�rfattarskap, begrepp och metoder inom senare �rs forskningen om globalisering och transnationalisering.

 

INNEH�LL

- Studium av centrala bidrag inom nyare forskning om globalisering och transnationalisering

- Grundl�ggande begrepp och metoder.

- J�mf�relser mellan hur forskningsansatserna f�rh�ller sig till varandra och till samh�llsvetenskapliga och humanistiska traditioner.

 

GENOMF�RANDE

Kursen genomf�res i form av f�rel�sningar och seminarier. Kortare skriftliga redovisningar inl�mnas under kursens g�ng.

 

LITTERATUR

Enligt s�rskild f�rteckning

 

EXAMINATION

Kursen examineras genom skriftliga redovisningar. Betygen Underk�nd, Godk�nd och V�l Godk�nd ges.

 


D. Broady och M. B�rjesson
Senst reviderad 25 aug 1998

Litteratur f�r forskarutbildningskursen
"Globalisering och transnationalisering"

 

Kurslitteraturen best�r av f�ljande obligatoriska litteratur:

Appadurai, Arjun, "Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy", i Mike Featherstone (ed.), Global Culture. Nationalism, Globalization and Modernity, Sage, London, 1995 [1990]. (16 sidor)

Broady, Donald & Mikael B�rjesson, Transnational Strategies in Swedish Higher Education. Contribution to the Conference "Research on Europe", Prague, Czech Republic, Oct. 17—19, 1997. (27 sidor)

Castells, Manuel, The Information Age: Economy, Society, Culture. Volume I: The Rise of the Network Society, Blackwell Malden/Oxford 1997 [1996]. (556 sidor, endast delar l�ses, tot. ca 300 sidor)

Dezalay, Yves, "The Big Bang and the Law: The Internationalization and Restructuring of the Legal Field," i Mike Featherstone (ed.), Global Culture. Nationalism, Globalization and Modernity, 1995 [1990]. (14 sidor)

Featherstone, Mike, "Global Culture: An Introduction", i Mike Featherstone (ed.), Global Culture. Nationalism, Globalization and Modernity, Sage, London, 1995 [1990]. (14 sidor)

Hannerz, Ulf, Transnational Connections. Culture, People, Places, Routledge, London, 1996. (201, sidor)

Jameson, Fredric, "Postmodernismens eller senkapitalismens kulturella logik", i Mikael L�fgren & Anders Molander (red.), Postmoderna tider, Nordsteds, Stockholm, 1986. (64 sidor)

Robertson, Ronald, Globalization. Social Theory and Global Culture, Sage, London, 1994 [1992], kap. 1–3. (52 sidor)

Sassen, Saskia, Cities in a World Economy, Pine Forge Press, Thousand Oaks, 1994. (157 sidor)

 

Dessutom v�ljes i samr�d med kursledningen minst 300 sidor valfri litteratur. F�rslag p� l�mplig litteratur:

Andersson, Benedict, Imagined Communities. Reflections of the Origin and Spread of Nationalism, 2 uppl. 1991. Sv. �vers�ttning: "Den f�rest�llda gemenskapen. Reflexioner kring nationalismens ursprung och spridning", Daidalos, G�teborg 1992. (256 sidor)

Bell, Daniel, The Coming of the Post-industrial Society. A Venture in Social Forecasting, Basic Books, 1973. (507 sidor)

Castells, Manuel, The Information Age: Economy, Society, Culture. Volume II: The Power of Identity, Blackwell Malden/Oxford 1997. (461 sidor)

Castells, Manuel, The Information Age: Economy, Society, Culture. Volume III: The End of Millenium, Blackwell Malden/Oxford 1998. (418 sidor)

Castells, Manuel, The Informational City. Informational Technology, Economic Restructuring, and the Urban-Regional Process, Blackwell, Oxford 1995 [1989]. (402 sidor)

Castells, Manuel and Peter Hall, Technopoles of the World. The Making of 21st Centuries Industrial Complexes, Routledge London 1994. (477 sidor)

Castells, Manuel and John H. Mellenkopf (eds.), Dual City. Restructuring New York, Russell Sage Foundation, New York 1992 [1991]. (275 sidor)

Giddens, Anthony, The Consequences of Modernity, Polity Press, Cambridge, 1994 [1990]. (186 sidor)

Harvey, David, The Condition of Postmodernity. An Inquire into the Origins of Cultural Change, Blackwell, Malden/Oxford 1997 [1990]. (378 sidor)

Hirst, Paul & Grahame Thompson, Globalization in Question. The International Economy and the Possibilities of Governance, Polity Press, Cambridge, UK 1997 [1996]. (217 sidor)

Hobsbawn, Eric, Nations and Nationalism Since 1780, The Press Syndicate of the University of Cambridge, Cambridge 1990. Sv. �vers�ttning: "Nationer och nationalism", Ordfronts f�rlag, Stockholm 1994. (293 sidor)

Jameson, Fredric, Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism, Duke University Press, 1995 [1991]. (438 sidor)

Jonsson, Ulf, "Fr�n internationalisering till globalisering. Ett paradigmskifte", Historisk Tidskrift, nr 2 1995.

Lash, Scott & John Urry, Economics of Sign and Space, Sage, London, 1994. (360 sidor)

Lyotard, Jean-Fran�ois, La condition postmoderne. Rapport sur le savoir. Paris: Minuit, Paris 1979. [Eng. version: The Postmodern Condition. A Report on Knowledge, Manchester University Press, Manchester, 1979, 1994]

Palmer, Richard, Socio-Economic Spaces of Transnationally Connected Business Professionals. Conceptualizing Transnational Aspects of Post-Industrial Economy. Examples From the Case of Sweden, Rapporter fr�n forskningsgruppen f�r utbildnings- och kultursociologi 12, HLS F�rlag, Stockholm 1996. (42 s)

Reich, Robert B., The Works of Nations. Preparing Ourselves for the 21:st Century Capitalism, Simon and Schuster, London, 1993 [1991]. (330 sidor)

Sassen, Saskia, The Global City. New York, London, Tokyo, Princeton University Press, Princeton, 1991. (397 sidor)

Sassen, Saskia, Globalization and its Disconnects, The New Press, New York 1998. (253 sidor)

S�rlin, Sverker, De l�rdas republik. Om vetenskapens internationella tendenser, Liber-Hermods, Malm�, 1994. (349 sidor)

Therborn, G�ran, European Modernity and Beyond. The Trajectory of the European Societies 1945–2000, Sage, London 1995.

Wagner, Ann-Catherine, Les strat�gies transnationales en France, Skeptron Occasional Papers Nr 13, ILU Uppsala universitet 1997.

Wallerstein, Immanuel, The Capitalist World-Economy, Cambridge University Press, Cambridge 1993 [1979]. (305 sidor)

Wulff, Helena, "Moratorium p� Manhattan. Unga svenskar och globalisering", pp. 127-141 i Johan Forn�s m.fl.: Ungdomskultur i Sverige. FUS-rapport nr 6. Stockholm/Stehag: Brutus �stlings Bokf�rlag Symposion, 1994.

 

F�rfattarna tillh�r olika discipliner, t.ex.:
- internationella relationer (Robert Gilpin, Benedict Anderson)
- ekonomi (Robert Reich, Saskia Sassen, Paul Hirst & Grahame Thompson)
- ekonomisk historia (Immanuel Wallerstein)
- cultural studies
- antropologi (Ulf Hannerz, Arjun Appadurai)
- sociologi (Manuel Castells, Ronald Robertson, Mike Featherstone, Anthony Giddens)
- stadsplanering (Saskia Sassen, Manuel Castells)
- geografi (Saskia Sassen, Manuel Castells, David Harvey)
- filosofi (Jean Fran�ois Lyotard)
- litteratur (Fredric Jameson)
- historia (Eric Hobsbawn)


D. Broady 1998-09-15

Deltagare, forskarutbildningskursen "Globalisering och transnationalisering" sept 1998 - jan 1999

Kursledare: Donald Broady <broady@nada.kth.se>, URL http://www.skeptron.uu.se/broady/  

Kursassistent: Mikael B�rjesson <mikael.borjesson@ilu.uu.se>, URL http://www.skeptron.uu.se/research/borjesson/

Barbro Andersson <barbro.andersson@strangnas.mail.telia.com>
Forskarstuderande vid Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet
Timmerv�gen 15B, 645 44 Str�ngn�s
Tel och fax hem 0152-13762.

Mats B Andersson <mats.b.andersson@imt.se>, URL http://www.skeptron.uu.se/mats/
Projektanst�lld ILU, tilltr�der snart av KK-stiftelsen finansierad doktorandtj�nst vid ILU.
Valhallav�gen 118, 114 41 Stockholm
Tel hem 08-6673317, mobil 073-9852522, tel arb ILU 018-4712490, tel arb IMT 08-4535715, tel arb KTH 08-7906299.

Lotta Brantefors <lotta.brantefors@pi.hoe.se>
Forskarstuderande vid Ped inst, Uppsala universitet. Doktorandtj�nst vid Ped inst, �rebro.
Arm�gatan 12, 723 50 V�ster�s
Tel hem 021-185519, tel arb 019-303591

Mikael B�rjesson <mikael.borjesson@ilu.uu.se>
Forskarstuderande vid LHS, skall inom kort �verflyttas till Ped inst, Uppsala universitet.
�lgrytev 19, 127 32 Sk�rholmen
Tel hem 08-889627, tel arb 018-4712490

Matts Dahlkwist <matts.dahlkwist@ilu.uu.se>
Forskarstuderande vid Ped inst, Uppsala universitet
B�rjegatan 41 C, 752 29 Uppsala
Tel hem 018-534944, tel arb 018-4712471, fax arb 018-4712400

Rolf Edstrom <rolf.edstrom@ped.uu.se>
Forskarstuderande vid Ped inst, Uppsala universitet. Av KK-stiftelsen finansierad doktorandtj�nst vid ILU
Bruksf�rvaltarv 5, 743 50 Vattholma
Tel arb 018-4711665, tel hem 018 350526

Kent Ericsson <kent.ericsson@ped.uu.se>
Forskarstuderande vid Ped inst, Uppsala universitet
Holmg�ngsv�gen 3, 754 40 Uppsala
Tel hem 018-323069, tel arb 018-4717859, mobiltel 070-7893080

Hans Melkersson <melker@nada.kth.se>, URL http://www.skeptron.uu.se/melker/
Forskarstuderande LHS, skall �verf�ras till Ped Inst, Uppsala universitet. Av KK-stiftelsen finansierad doktorandtj�nst vid LHS som inom kort skall �verf�ras till ILU.
Nora G�rd, 610 70 Vagnh�rad
Tel hem 0156-26569, mobiltel 070-5526569, fax hem 0156-10830, tel arb KTH 08-7906299.

Lena Molin <lena.molin@ilu.uu.se>
Forskarstuderande vid Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet. Doktorandtj�nst vid ILU
Alv�gen 6, 713 30 Nora
Tel hem 0587-13027, tel arb 018-4712398

Mikael Palme <mikael.palme@lhs.se>
Forskarstuderande vid LHS, doktorandtj�nst vid LHS
Kyrklundsv. 4
122 32 Enskede
Tel 08-6482984 eller 08-6480547, tel arb 08-7375609, mobil 0708-648122.

Peter Petrov <ppetrov@nada.kth.se>
Forskarstuderande vid Institutionen f�r medier och kommunikation, Ume� universitet. Doktorandtj�nst vid CID/KTH
Vita Liljans v�g 59 III, 127 34 Sk�rholmen.
Tel hem 08-882049, tel arb 08-7909272


M. B�rjesson sept 1998

Prel. planering av seminariernas inneh�ll, forskarutbildningskursen "Globalisering och transnationalisering"1    15/9        Introduktion
Definition av begrepp som globalisering, transnationell, internationell och
nationell samt redog�relse f�r olika definitioner av dagens samh�llen s�
som postmodert och postindustriellt samh�lle. Generell historisk genomg�ng
av globala perspektiv inom forskningen. Tv� dominerande inriktningar
betonande kulturella respektive ekonomiska aspekter av globalisering.


2    6/10        Kultur I: Robertson, Jameson, Featherstone
Postmodernism som kulturellt uttryck f�r dagens samh�lle samt kulturella
perspektiv p� globalisering.

3    27/10        Kultur II: Hannerz (Broady & B�rjesson)
Kultur som konstruktion, problematisering av begrepp som centrum/periferi
och diskussion om globala och transnationella tendenser inom h�gre utbildning.

4    17/11         Ekonomi och geografi I : Sassen, (Appadurai o Dezalay)
V�rldsst�ders funktioner och betydelse i en global ekonomi, andra
ekonomiska perspektiv och diskussion av n�gra andra geografiskt orienterade
studier och teorier.

5    1/12        Ekonomi och geografi II: Castells
Teknologins betydelse, n�tverkslogik och inneb�rd av en informationell och
global ekonomi. Vilka konsekvenser har dessa fenomen f�r v�r f�rst�else av
begrepp som rymd, tid, klass och politik? Vidare diskussion om
n�dv�ndigheten av nya begrepp och angreppss�tt.

6    12/1        Avslutning
Kort presentation av inl�mningsuppgifter (l�mnas in senast onsdagen den
16:e december) och gemensam diskussion av bidragen.


D. Broady 1998-09-16

Diskussionsgrupp

Kursdeltagarna kan anv�nda diskussionsytan p� adressen http://www.skeptron.uu.se/dscftr/. Anv�nd webbl�saren f�r att g� in in diskussionsgruppen, f�r att bli insl�ppt kr�vs ett anv�ndarnamn och ett l�senord som du  f�r fr�n kursledningen. Sedan kan du skriva diskussionsbidrag i ett nytt �mne eller kommentera ett �mne som redan diskuteras (det g�r bra att kopiera text fr�n ordbehandlingsprogram, men formatering och fotnoter f�rsvinner). Detta �r en l�mligt plats f�r att placera kortare texter av den sort ni kommer att skriva under kursens g�ng, Det �r en intern diskussionsgrupp s�tillvida att den �r l�senordsskyddad, men tillg�nglig f�r studenter och l�rare i flera av v�ra kurser om samh�llsvetenskapliga forskningstraditoner.


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-glo98.htm

Back to SEC home page

Created by Donald Broady. Last updated 11 Aug 2011