Sociology of Education and Culture
Events, seminars and conferences 1996

(Forskningsgruppen f�r utbildnings- och kultursociologi,
arrangemang 1996)


Note to non-Swedish readers: The language is most often Swedish. It is indicated in the TOC when the information below is in French or English.

Table of contents

Disputation, 13 Dec 1996. Agneta Linn� f�rsvarar doktorsavhandlingen Moralen, barnet eller vetenskapen? En studie av tradition och f�r�ndring i l�rarutbildningen.

Slutseminarium, 12 Dec 1996. Granskning av Annika Ullmans avhandlingsmanus "Rektorn. En historisk studie studie av en titel och dess b�rare".

Basil Bernstein: "Pedagogizing Knowledge: Studies in Recontextualizing", 26 Sept 1996.

Thomas Osborne: "Foucault and the Idea of an Aesthetic Politics", 25 Sept 1996.

Nikolas Rose: "The Crisis of the Social - refiguring the Social Question", 25 Sept 1996.

Alice Dinerman, Seminar on "Interpreting the re-traditionalization of local power in Mozambique", 2 Sept 1996. Information below in English.

Conference "Formation des �lites et culture transnationale", Moscow, 26-29 April 1996. Information below in French. The conference languages were French and Russian (simultaneous translation both ways).

Stephen Ball and Meg Maguire, Workshop "Ethnographic studies on schooling and market", 14 May 1996.

Monique de Saint Martin, seminars 10-11 April 1996.


"Slutseminarium" om Boel Englunds avhandlingsmanus

Tisd 4 febr kl 09.30 intr�ffar "slutseminarium" d� Boel Englunds n�stan f�rdiga avhandlingsmanus uts�tts f�r granskning. En l�sgrupp kommer att ge sina kommentarer. Lokal: A35 p� adressen R�lambsv 24. Obs denna lokal finns i en byggnad fem minuters promenad fr�n d�r vi vanligen h�ller till.

Avhandlingens titel �r "Skolans tal om litteratur. Om gymnasieskolans litteraturstudium och dess plats i ett kulturellt �ter-skapande". Staffan Selander �r handledare.

I v�rt kafferum p� f�rsta v�ningen, V�sterbroplan 1, finns en holk som inneh�ller kopior av ett utdrag, att avh�mtas av den som s� �nskar. Den som vill l�sa rubbet f�r kontakta Boel <boel.englund@lhs.se>, tel arbete 08-7375657, tel hem 08-966644.


Disputation: Agneta Linn� f�rsvarar doktorsavhandlingen Moralen, barnet eller vetenskapen? En studie av tradition och f�r�ndring i l�rarutbildningen (HLS F�rlag, Stockholm 1996).

Tid: 13 dec 1996 kl 10.00 Plats: sal H303, L�rarh�gskolan, R�lambsv�gen 24. Oppontent: Daniel Kall�s

Disputation, 13 Dec 1996 kl 10.00 i sal H303, L�rarh�gskolan, R�lambsv�gen 24. Agneta Linn� f�rsvarar sin doktorsavhandling " Moralen, barnet eller vetenskapen? En studie av tradition och f�r�ndring i l�rarutbildningen. Stockholm: HLS F�rlag, 1996. Oppontent: Daniel Kall�s.


Inbjudan till "slutseminarium" om Annika Ullmans avhandlingsmanus

Tid och plats: Torsdagen den 12 december 1996 kl 10.00-12.00 i rum A35, L�rarh�gskolan, R�lambsv�gen 24.

Obs, lokalen �r s�ledes rum A35 som ligger A-huset p� L�rarh�gskolans omr�de, R�lambsv�gen 24. Det �r fem minuters promenad fr�n huset d�r vi brukar h�lla till.


Vi skall diskutera Annika Ullmans avhandlingsmanus "Rektorn. En historisk studie studie av en titel och dess b�rare". Det h�r kommer att h�nda under seminariet:

F�rst kommer Staffan Selander och Kenneth Hultqvist att ge sina kommentarer. De har i denna omg�ng fungerat som s.k. l�sgrupp.

Ytterligare kommentarer levereras av Jim Walch.

D�rn�st blir det kommentarer fr�n n�gra som l�st manuskriptet i ett tidigare skede, n�mligen Lars-Magnus Engstr�m och Per-Johan �dman, ev. �v Bo Lindensj�.

Sedan har vi �vriga m�jlighet att bidra med v�ra synpunkter.

Hela manuskriptet kommer att kopieras i en begr�nsad upplaga, fr�mst avsedd f�r dem som har �tagit sig att l�mna kommentarer. En utskrift av hela manuskriptet kommer i god tid innan seminariet att finnas tillg�nglig i en p�rm i v�rt kafferum i Lysbomben, V�sterbroplan 1, f�rsta v�ningen. Denna p�rm f�r inte bortf�ras.

Dessutom kommer som underlag f�r seminariet ett kortare utdrag att kopieras i en n�got st�rre upplaga som placeras i en holk i samma kafferum. Tag g�rna ett ex.

Och om du inte har m�jlighet att vara med den 12 december men har synpunkter p� manuskriptet, skriv en rad till mej <broady@nada.kth.se> med Cc till Annika, s� att vi kan ta med dina synpunkter till seminariet.

Annika n�s p� adress annika.ullman@lhs.se, tel arb 08-7375586, tel hem 08-329542

V�l m�tt!

Donald Broady


Basil Bernstein, Institute of Education, University of London
Pedagogizing Knowledge: Studies in Recontextualizing

Lokal: Duvslaget, V�sterbroplan 1, Plan 1.
Torsdagen den 26 september, kl. 13.15

Basil Bernstein beh�ver knappast introduceras f�r en svensk pedagogisk publik. Dock, han �r numera professor Emiritus vid Institute of Education, vid London University. Han �r Englands fr�mste utbildningssociolog. I en rad olika teoretiskt och empiriskt avancerade arbeten har han kunnat visa hur pedagogiken differentierar efter social och kulturell bakgrund, bl a i de arbeten d�r han ber�rt och analyserat den s.k. synliga och osynliga pedagogiken. Hans f�redrag "Pedagogizing Knowledge. Studies in Recontextualizing", �r en forts�ttning p� denna forskning.

More information: Elisabeth Hultqvist < Elisabeth.Hultqvist@lhs.se> och Kenneth Hultqvist <Kenneth.Hultqvist@lhs.se>


Thomas Osborne, Department of Sociology, University of Bristol
Foucault and the Idea of an Aesthetic Politics

Lokal: Duvslaget, V�sterbroplan 1, Plan 1.
Onsdagen den 25 september kl 15.00.

Thomas Osborne �r Dr i sociologi och verksam vid sociologiska institutionen, University of Bristol. Osborne har i olika studier ber�rt f�rh�llandet mellan den liberala professionen och politisk styrning med fokus s�rskilt p� det medicinska kunskapsomr�det. F�r n�rvarande arbetar han med fr�gor om etik och konstruktionen av det etiska subjektet; ett tema som onekligen �r relevant f�r svenska f�rh�llanden, inte minst f�r pedagoger och forskare. I dag �r etik och moral topprankade p� den politiska och vetenskapliga dagordningen. I sitt f�redrag, rubricerat "Foucault and the Idea of an Aesthetic Politics", utvecklar Osborne n�gra tankar om den franske id�historikem Michel Foucaults' politiska ansats; en sida av Foucault som inte r�nt s�rskilt stor uppm�rksamhet i Sverige.

More information: Elisabeth Hultqvist < Elisabeth.Hultqvist@lhs.se> och Kenneth Hultqvist <Kenneth.Hultqvist@lhs.se>


Nikolas Rose, Goldsmith's College,University of London
The 'Crisis of the Social' - refiguring the 'Social Question'

Lokal: Duvslaget, V�sterbroplan 1, Plan 1.
Onsdagen den 25 september, kl 12.30

Nikolas Rose �r en internationellt k�nd professor i sociologi och fn. Dean of the Social and Mathematical Sciences vid Goldsmith's College, University of London. Ett centralt tema i Roses forskning �r f�rh�llandet mellan makt och kunskap, n�rmare best�mt den modema vetenskapens roll och betydelse f�r att stadf�sta eller iscens�tta bilder av den m�nskliga subjektiviteten -- inom psykologin, pedagogiken. och angr�nsande forskningsomr�den. Av hans arbeten kan n�mnas The Psychological Complex (1985) och Governing the Soul, the shaping of the private self (1989), liksom hans senaste arbete Inventing Our Selves: Psychology, Power and Personhood (1996). I sitt f�redrag diskuterar Rose de senaste decenniernas f�r�ndringar inom det v�lf�rdstatliga omr�det.

More information: Elisabeth Hultqvist < Elisabeth.Hultqvist@lhs.se> och Kenneth Hultqvist <Kenneth.Hultqvist@lhs.se>


Alice Dinerman, Seminar on "Interpreting the re-traditionalization of local power in Mozambique, 2 Sept 1996

Interpreting the re-traditionalization of local power in Mozambique

Seminar with Alice Dinerman, St. Antony's College, Oxford

in room "Duvslaget", V�sterbroplan 1 9 Ist floor,

Monday, 2at 13.00)

The American researcher Alice Dinerman is currently working on a doctoral thesis focusing on the analysis of Frelimo's anti-traditionalism and its recent redefinition. Part of her empirical work centres on the relations between local administration and traditional power hierarchies in the traditionally matri-lineal Erati district in Nampula province in an historical perspective. In her seminar introduction, Alice Dinerman will probably also review theoretical dualisms in official thinking and government policy, as well as in recent Mozambican studies.

Alice Dinerman's critical article in Journal of Southern African Studies, Vol 20, No 4, 1994, on the French anthropologist Christian Geffray's analysis in La cause des armes au Mozambique. Anthropologie d'une guerre civile (Paris: Karthala, 1990) was sent to participants on request.

Seminar participants was also referred to recent literature on Mozambique, for example Christian Geffray: Ni p�re, ni m�re. Critique de la parent�: le cas makhuwa (Paris: Seuil, 1990), an exemplarie description of the matri-lineal system; Joseph Hanlon's Who calls the shot? London and Bloomington: James Curry and Indiana University Press, 1991; Hans Abrahamsson's and Anders Nilsson's review of social and political developments in Mozambique since independence in Mo�ambique em transi��o. Um estudo da hist�ria de desenvolvimento durante o per�odo 1974-1992. Maputo and Gothenburg: ISRI and Padrigu, Gothenburg University, 1994; or William Minter: Apartheid's Contras: An Inquiry Into the Roots of War in Angola and Mozambique. London: Zed Press, 1994.

Further information:

Mikael Palme tel off (+46) 8-7375609, FAX off (46) 8-737 5610, tel home (46) 8-6482984, e-mail: mikael.palme@lhs.se

Kerstin Simberg, tel off (+46) 8 7375732, FAX off +46 8 7375610, tel home +46 8 55068866, e-rnail: kerstin.simberg@lhs.se


Conference "Formation des �lites et culture transnationale", Moscow, 26-29 April 1996

The conference "Formation des �lites et culture transnationale", Moscow 26-29 April 1996, was chaired by Donald Broady (Stockholm Institute of Education), Monique de Saint Martin (�cole des Hautes �tudes en Sciences Sociales, Paris), and Natasja Chmatko (Russian Academy of Science).

Program

Samedi 27 avril

Matin: Ouverture du colloque. D. Broady, M. de Saint Martin, N. Chmatko.

Session "Les reconversions". Communications de N. Chmatko & M. de Saint Martin; Y. Katchanov; E. Voznesenkaia; M. Pin�on & M. Pin�on-Charlot.

Apr�s-midi: Session "La transnationalisation dans les pays de l'Europe de l'Est". Communications de M. Ioan; M. Gheorghiu; I. Bajomi; D. Konstantinovskij; A. Medouchevskij.

Dimanche 28 avril

Matin: Session "La formation des �lites et la culture transnationale". Communications de C. Baudelot; D. Broady, I. Heyman & M. Palme; A-C Wagner; N. Panayotopoulos; G. Scarf� Ghellab.

Apr�s-midi: Session "La circulation des biens culturels". Communications de O. Henry; M. R. Loureiro; M. Vasconcellos; J. Heilbron.

Lundi 29 avril

Matin: Session "L'�tat et les �lites politiques". Communications de B. Niane; V. Radaev; A. Zdravomislov; G. Tcherednitchenko.

Apr�s-midi: Table ronde "Le champ politique de Russie avant les �lections pr�sidentielles". Avec l'intervention de J. Tostchenko, A. Popov, Vladimir Zdravomisliov, V. Boikov, E. Okotskij, Konstantin Ivanov, Michel Pin�on. Delar av diskussionen s�ndes av den ryska televisionen.

 

Liste des participants, avec les titres des communications

Ivan Bajomi: "Processus de transnationalisation observables en Hongrie dans le domaine de l'�ducation."

Christian Baudelot: "La formation des �lites dans les Grandes �coles en France"

Donald Broady/Ingrid Heyman/Mikael Palme: "Le capital culturel contest�. Quelques r�flexions sur la transformation de l'espace des formations secondaires � Stockholm sur la base d'une analyse ethnographique de deux lyc�es"

Natacha Chmatko/Monique de Saint Martin: "Les reconversions des anciens bureaucrates dans l'�conomie de march� en Russie"

Grazia Scarf� Ghellab: "Le syst�me d'enseignement et la reconversion de la classe des gestionnaires en Maroc"

Mihai Dinu Gheorghiu: "Les multinationales scolaires et la r�d�finition des rapports entre le champ politique et le champ intellectuel en Allemagne de L'Est et en Roumanie"

Johan Heilbron: "Traductions et �changes transnationaux"

Odile Henry: "La circulation des biens symboliques : importation de l'Organisation rationnelle du travail, mutations de la doctrine et institutionnalisation"

Mariana Ioan: "L'internationalisme prol�tarien et l'invention des �coles de parti"

Youri Katchanov: "La formation du corps social des hommes politiques de Russie"

David Konstantivovskij: "La reproduction des �lites russes : la g�n�ration nouvelle en marche"

Marita Rita Loureiro: "The professional and political impacts of internationalization of economics in Brazil"

A. Medouchevskij: "Le constitutionnalisme russe : le capital symbolique et les structures sociales"

Boubacar Niane: "De la facticit� d'un pouvoir — l'alternative � l'�tat central"

Nikos Panayotopoulos: "Le coll�ge d'Ath�nes : Une �cole pour 'les citoyens transnationaux' "

Michel Pin�on et Monique Pin�on-Charlot: "Conversion et reconversion des �lites : le cas de l'�migration russe en France"

Vadime Radaev: "Les facteurs de renouvellement des hautes couches sociales et la constitution de l'�lite nationale en Russie"

Galina Tcherednitchenko: "La formation des �lites politiques : le cas des dirigeants 'Choix d�mocratique de la Russie' "

Ann-Catherine Wagner: "Le jeu du national et de l'international : les strat�gies des cadres internationaux en France"

Maria Vasconcellos: "L'internationalisation de la formation des cadres : le cas des �coles de gestion"

H�l�ne Voznesenskaia: "Le champ de la production architecturale en Russie : les fonctionnaires et les ind�pendants"

Andrei Zdravomislov: "Les perspectives de la socialisation de l'�lite politique de Russie"

Participants de la table round "Le champ politique de Russie avant les �lections pr�sidentielles": J. Tostchenko, A. Popov, Vladimir Zdravomisliov, V. Boikov, E. Okotskij, Konstantin Ivanov, Michel Pin�on.

Autres participants: Johan �berg (Ambassade de Su�de � Moscou), Alexis Berelovitch (Ambassade de France � Moscou), Jutta Scherrer (EHESS, Paris)

 

Formation des �lites et culture transnationale, Moscou, 26-29 avril 1996. Compte rendu par Michel Pin�on et Monique Pin�on-Charlot

Le colloque de Moscou sur � la formation des �lites �, par la composition des participants et par le lieu o� il s'est tenu, s'est inscrit de mani�re forte dans les probl�mes du monde actuel. �taient en effet r�unis des chercheurs russes, hongrois, roumains, grecs, italiens, br�siliens, n�erlandais, su�dois et fran�ais. Et ceci � Moscou, c'est-�-dire dans la capitale d'une grande puissance qui conna�t aujourd'hui les soubresauts et les incertitudes que l'on sait et o� se pose de fa�on cruciale la question du renouvellement ou de la permanence des �lites.

Par son th�me le colloque s'inscrivait donc dans cette probl�matique de la mondialisation o�, � la g�n�ralisation des �changes, r�pond une internationalisation de la formation et de la culture. Les mutations �conomiques et sociales tendent ainsi � donner aux rapports sociaux une dimension internationale, au moins au niveau des cat�gories qui ont des responsabilit�s dans les affaires : en cons�quence les formations s'internationalisent elles aussi en m�me temps que se mettent en place les �l�ments d'une culture dont la sp�cificit� serait d'affirmer une universalit� au-del� des particularismes nationaux ou locaux.

Notre communication s'inscrivait dans cette probl�matique en s'interrogeant sur le paradoxe apparent de la vitalit� de formes culturelles traditionnelles et nationales, incarn�es dans une lign�e de la noblesse russe, qui trouvent aujourd'hui � s'investir avec succ�s dans la nouvelle Russie. Paradoxe qui n'est au fond qu'apparent puisque ces formes culturelles avaient d�j� une dimension cosmopolite durant la p�riode pr�r�volutionnaire. Autrement dit, les cons�quences de la mondialisation serait peut-�tre d'autant plus profitables aux classes dominantes solidement install�es que celles-ci sont, par la logique m�me de leur position, amen�es � participer d'une culture originale qui a pour trait caract�ristique d'�tre cosmopolite, c'est-�-dire de d�passer les formes nationales sans les nier mais en les poss�dant, au contraire, au plus haut niveau.

Plusieurs communications ont en tout cas mis accent sur la dimension internationale fort d�lib�r�ment mise en avant par les �tablissements d'enseignement, priv�s ou publics, destin�s � former les �lites. D'autres approches ont soulign� d'autres modalit�s de la r�f�rence � l'international � travers les �coles des partis communistes qui fond�rent leur enseignement sur un internationalisme d'un autre ordre, id�ologique et non �conomique. Mais souvent, que ce soit dans les affaires ou dans la politique, les interventions des chercheurs russes ont insist� sur la permanence de certains dirigeants de l'appareil au-del� des vicissitudes historiques. Dans l'ensemble, les communications ont permis de pr�ciser les contours d'une classe dirigeante dont le caract�re essentiel est aujourd'hui de s'internationaliser: si de nouvelles couches apparaissent, la permanence de certains dirigeants, ou de certaines lign�es, s'appuie sur la reconversion ou la r�actualisation de ressources dont le caract�re international �tait d�j� une composante. Ainsi les enjeux de cette internationalisation des �lites ne sont pas, bien �videmment purement �conomiques: c'est de rapports sociaux et de domination qu'il s'agit encore.

Aussi cette connaissance des agents qui occupent des positions de pouvoir d'autant plus puissantes qu'elles ont cette dimension transnationale devient une exigence de la d�mocratie et de la justice sociale. Parce que les probl�mes et leurs solutions sont d'autant plus complexes que leurs causes ne sauraient se formuler � l'�chelle d'un seul pays. Parce que les formes les plus aigu�s de la mis�re sociale aujourd'hui renvoient � cette mondialisation du capital et de sa gestion. Les plus assur�s de leurs positions sont aussi ceux qui ma�trisent les nouvelles dimensions des r�gles du jeu, ce qui marginalise encore davantage ceux qui n'ont plus les moyens, mat�riels et intellectuels, de prendre connaissance des enjeux et des modalit�s de leur propre exclusion. Alors qu'a contrario les nouvelles donn�es de 1'� ordre � mondial confortent les dominants dans leurs positions.

Le sentiment partag� d'un colloque r�ussi doit pouvoir s'analyser dans le cas pr�sent comme r�sultant de l'homologie tr�s satisfaisante qui s'est �tablie entre l'internationalisation de fait de ses conditions (des chercheurs de diff�rents pays r�unis dans un pays �tranger � la plupart d'entre eux, mais qui est aussi un pays confront� avec une extr�me brutalit� aux exigences de la mondialisation) et son objet, la formation cosmopolite des �lites internationales. La mise en pr�sence d'exp�riences nationales contrast�es dans un pays dont on sait et dont on voit les bouleversements induits par les exigences li�es � son inscription dans � le march� �, C'est-�-dire dans l'�conomie mondiale domin�e par quelques pays, quelques groupes mondiaux et quelques institutions internationales, est un facteur qui favorise la r�flexion et la mise en perspective des exp�riences singuli�res.

De ce point de vue les communications des coll�gues russes les discussions qu'elles ont suscit�es ont �t� particuli�rement fructueuses. Que ce soit autour de la question de l'�mergence de nouvelles �lites �conomiques ou de la r��mergence des anciennes, datant de la p�riode socialiste. Ou encore qu'il s'agisse des conditions de la d�finition d'une nouvelle �lite politique. La table ronde qui a cl�t le colloque a �t� particuli�rement significative. Consacr�e aux conditions dans lesquelles se pr�parent les �lections pr�sidentielles, elle a mis en lumi�re la force de p�n�tration de conceptions ultra-lib�rales dans le champ politique. Certains intervenants ont soulign� ainsi la n�cessit�, face � l'absence d'une v�ritable � opinion publique � en Russie aujourd'hui, de fabriquer des produits politiques, c'est-�-dire des candidats susceptibles de rallier sur leur image, � scientifiquement � fabriqu�e, les suffrages d'�lecteurs peu soucieux d'id�ologie.

L'internationalisation prenait l� un tour inattendu. Mais, au-del�, le colloque dans son ensemble, parce qu'il a rassembl� des chercheurs suffisamment proches, a �t� un passionnant lieu d'�changes. La confrontation, sur des recherches tr�s voisines quant � leurs objets, d'exp�riences �loign�es mais convergentes, dans ce contexte d'un pays en pleine mutation, a �t� productrice de plus d'interrogations que de conclusions, ce qui est, comme chacun sait, le propre de toute recherche fructueuse.


Workshop "Ethnographic studies on schooling and market", 14 maj 1996

med deltagande av Stephen Ball och Meg Maguire, King's College, University of London

Tid: Tisdagen den 14 maj 1996 kl 10.15-16.30

Lokal: Duvslaget, L�rarh�gskolan, V�sterbroplan 1, Stockholm (p� Kungsholmen, vid V�sterbron).

P� senare �r har skolan i olika avseenden underkastats marknadsmekanismer. Det har varit mycket tal om marknadsstyrning, resultatenheter, profilering, effektivitet, aff�rsid�er etc. Konkurrensen mellan skolor och mellan utbildningsalternativ har h�rdnat, och nya privata alternativ har vuxit fram. Principerna f�r skolans styrning har �ndrats. I vissa avseenden har marknaden �vertagit statens roll.

Workshopen skall �gnas �t dessa f�r�ndringar och framf�r allt deras inverkan p� livet i skolan. Under f�rmiddagen kommer Stephen Ball och Meg Maguire fr�n King's College, University of London att tala om situationen i England. Under eftermiddagen, som skall �gnas �t diskussioner av utvecklingen i Sverige, kommer resultat fr�n p�g�ende svensk forskning att presenteras. F�rbered g�rna egna korta inl�gg. Spr�ket blir engelska.

Workshopen arrangeras av forskarn�tverket Forum f�r studier av utbildning och kultur, som st�ds av Skolverket och samordnas av Donald Broady, L�rarh�gskolan i Stockholm, samt Sverker Lindblad. Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet.

Alla intresserade �r hj�rtligt v�lkomna. Vi bjuder p� lunch och kaffe. I enstaka fall kan vi bidra till resekostnader f�r deltagare i n�tverket Forum f�r studier av utbildning och kultur - h�r i s� fall av er och ber�tta om behoven Anm�lan senast 1 maj till Ingrid Heyman <Ingrid.Heyman@hls.se>, tel. 08-7375657, fax 08-7375610.

Donald Broady <broady@nada.kth.se> och Sverker Lindblad


Monique de Saint Martin, 10 och 11 april 1996

Den 10 och 11 april 1996 ordnas tv� seminarier med Monique de Saint Martin, Centre de sociologie de l�ducation et de la culture, �cole des Hautes �tudes en Sciences Sociales, Paris.

Monique de Saint Martin, sociolog och verksam som directeur d�tudes och co-directeur f�r Centre de sociologie de l'�ducation et de la culture vid �cole des Hautes �tudes en Sciences Sociales, har under m�nga �r studerat den franska aristokratin och bl.a. publicerat Lespace de la noblesse, �ditions M�taili�, Paris 1993. Hon har �ven arbetat med maktens sociologi och utbildningssociologi och tillsammans med Pierre Bourdieu skrivit �tskilliga artiklar i dessa �mnen, ofta publicerade i tidskriften Actes de la recherche en sciences sociales (se t.ex. en studie av f�retagsledare i no 20-21, 1978; en studie av de franska biskoparna i no 44-45, 1982; en studie av universitetsf�ltet i no 69, 1987).

En France, � la noblesse n'existe plus �, comment l'�tudier sociologiquement?

Tid: onsdagen den 10 april 1996 kl 13.00-16.00:

Lokal: Duvslaget, L�rarh�gskolan, V�sterbroplan 1, Stockholm (p� Kungsholmen, vid V�sterbron).

Adeln har numer formellt sett ingen s�rst�llning i det franska samh�llet och dess egna medlemmar s�ger g�rna att den inte l�ngre finns. Sociologiska studier visar n�got annat. Men vilka forskningsmetoder �r anv�ndbara?

Les reconversions des �lites : deux exemples

Tid: torsdagen den 11 april 1996 kl 10.15-12.30

Lokal: Duvslaget, L�rarh�gskolan, V�sterbroplan 1, Stockholm (p� Kungsholmen, vid V�sterbron).

Monique de Saint Martin redovisar resultat fr�n en p�g�ende studie i samarbete med den ryska sociologen Natasja Chmatko, �gnad �t bl.a. fr�gan om hur den tidigare ryska nomenklaturans medlemmar i dag v�xlar in sitt politiska kapital i andra tillg�ngar. Dessa ryska eliter j�mf�res med de franska eliter som fr�n �mbetsmannav�rlden tar steget �ver till det privata n�ringslivet (s.k. pantouflage).

Spr�k: Monique de Saint Martin kommer under b�da seminarierna att tala franska men simultantolkas till svenska.

F�rberedelsel�sning: Introduction, s. 5-22 i Monique de Saint Martin, L'espace de la noblesse, �ditions M�taili�, Paris 1993. Kopia kan rekvireras fr�n Ingrid Heyman <Ingrid.Heyman@hls.se>, tel. 08-7375657, fax 08-7375610.

Bes�ket arrangeras i samverkan med Franska institutet, d�r Monique de Saint Martin tisdagen den 9 april kl 18.30 ger en f�rel�sning under rubriken "La soci�t� fran�aise est-elle m�ritocratique ou �litiste?". Adress: Grevgatan 36-38, Stockholm. Denna f�rel�sning ges p� franska och �vers�ttes inte.

Alla intresserade �r hj�rtligt v�lkomna. Ingen anm�lan beh�vs.

Donald Broady <broady@nada.kth.se>


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-96.htm
Back to SEC home page
Created by Donald Broady. Last updated 1997