Momentet "Utbildnings- och kultursociologi" inom forskarutbildningskursen Teori och metod (10 p)

Ped inst, Uppsala universitet, 28 april 2005

<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-utbkulsoc-05.htm>

Kursledare för detta moment är Donald Broady <broady@nada.kth.se>. Ansvariga för hela kursen är Ulla Riis och Christer Stensmo.

Åt momentet "Utbildnings- och kultursociologi", som motsvarar en kurspoäng, ägnas ett enda men i gengäld lite längre seminarium. Det inträffar torsdagen den 28 april 2005 kl 11.15-16.00.  Lokalen är Ped inst, Stureg 4, Sem A+B. Läsningen av litteraturen skall ske i förväg och varje deltagare skulle senast den 24 april sända in en text som underlag för seminariet. Se vidare nedan under "Anvisningar".

De insända texterna finns samlade i en fil und-050428-kurs-teori-o-metod-underlag.pdf som Donald den 25 april mejlade till deltagarna.


Litteratur

Följande tre rapporter från pågående undersökningar inom SEC om gymnasieskolor och högre utbildning läses. Det kanske verkar konstigt att pracka på er tre empiritunga och vad gäller metod snarlika rapporter. Men avsikten är bl.a. att visa på de möjligheter till överblick och jämförelse som uppstår när man genomför delstudier som hänger ihop. Och att döma av den policy som svenska finansiärer av samhällsvetenskaplig forskning företräder förefaller ensamforskarens tid att vara förbi.

Att vissa sidor anbefalles för läsning innebär att omfattande appendix etc. räknats bort. Därmed återstår ett sidantal som brukar motsvara en kurspoäng, dvs. runt 200 sidor.

Sidorna 9-146 i Mikael Börjesson, Svenska studenter i Paris – i mötet mellan två nationella utbildningssystem, prel. version, 2004.  (136 s läses., hela rapporten omfattar 206 s.)
PDF-version (2 173 KB) <borjesson-050411-sv-stud-paris.pdf>
[Finns inte på webben, mejlades till deltagarna 12 april]

Sidorna 7-68 i Ida Lidegran, Uppsala – en akademiskt dominerad gymnasieskola (SEC Report 34, prel version, 2004) (59 s. läses, hela rapporten omfattar 105 s.)
PDF-version (976 KB) <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-lidegran-040929-sec34-gy-uppsala.pdf>

Sidorna 1-43 i Ingrid Nordqvist och Monica Langerth Zetterman, Gymnasieskolan som konkurrensfält. Ett regionalt perspektiv – Gävleborgs län (SEC Report 33, prel version, 2004) (43 s. läses, hela rapporten omfattar 54 s.)
PDF-version (744 KB) <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-33.pdf>

Totalt antal sidor att läsas: 238

Därutöver uppmuntras deltagarna att rekapitulera den litteratur som hösten 2004 användes i samma moment "Utbildnings- och kultursociologi" under kursen Det svenska pedagogikämnet.
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-utbkulsoc-04.htm>

 

Anvisningar

Rapporterna är grundliga empiriska redovisningar med många tabeller och grafer, och det är inte meningen att du ska lusläsa varenda sida. Din uppgift är att skaffa dig en uppfattning om hur man bär sig åt i den här sortens Bourdieu-inspirerade utbildningssociologiska studier, hur begrepp som kapital, habitus, fält och strategier kan brukas som forskningsredskap, vilka slags data som samlas in, vilka bearbetningstekniker som används och hur tolkningarna går till.

Inläsningen ska vara gjord innan seminariet den 28 april så att vi då kan resonera om rapporterna (och om litteraturen från förra seminariet i höstas). Dessutom vill jag att du innan seminariet och senast söndag kväll den 24 april till mig <broady@nada.kth.se> mejlar en kort text där du försöker besvara följande fråga: hur skulle något fritt valt område som ligger dig varmt om hjärtat (förslagsvis något med anknytning till ditt eget avhandlingsarbete) kunna utforskas med hjälp av Bourdieu-traditionens verktyg ?

Ett alternativ är att du i din text bygger vidare på den text du åstadkom till seminariet 12 okt 2004 (de flesta av er var med då). Den gången var uppgiften att försöka skissera några likheter och skillnader mellan å ena sidan sociologiska traditioner och i synnerhet Bourdieus utbildnings- och kultursociologi, å andra sidan någon eller några andra forskningstraditioner som du är bekant med. Kanske du har kommit på något du vill tillfoga.

Jag inser att du inte kan ta dig tid med någon mer omfattande utredning. Jag ber inte om någon utförlig och genomskriven inlämningsuppgift. Skriv gärna kort och koncist. Avsikten är framför allt att få fram ett underlag så att vi under seminariet kan resonera om vad forskningsverktyg duger till och jämföra med andra forskningstraditioner. Skriv ned det du hinner och kan. Öppna frågor att diskuteras under seminariet duger om du vill avstå från att ge svar.

/Donald


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-utbkulsoc-05.htm
Created by Donald Broady.  Last updated 11 Aug 2011
Back to SEC home page