Seminarier momentet "Utbildnings- och kultursociologi" inom forskarutbildningskursen Det svenska pedagogikämnet: framväxt och utveckling under 1900-talet (10 p)

Ped inst, Uppsala universitet, okt 2004

<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-utbkulsoc-04.htm>

Kursledare för detta moment: Donald Broady <broady@nada.kth.se>

Tid och plats

Torsd 7 okt kl 13.15-15

Tisd 12 okt kl 15.15-18.00 (observera klockslaget, tidigare har annat klockslag meddelats)

Plats: Ped inst, Seminarium A, Stureg 4

Litteratur

Bengt Abrahamsson,: "Utbildning och samhälle: några problemområden", pp. 291-342 i Skolan som arbetsplats. Rapporter från undersökningar genomförda av Utredningen om skolans inre arbete - SIA. Del I. Stockholm: Utbildningsdepartementet 1974:1.

Bourdieu, Pierre & Jean-Claude Passeron (1964). Les héritiers. Les étudiants et la culture. Paris: Minuit, 1964, pp. 7-115. [Eng. övers. The Inheritors. French students and their relation to culture. Chicago; London: The University of Chicago Press, 1979, pp. 1-76] (108 s.)

Donald Broady, Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg, Skeptronhäften 15, ILU, Uppsala universitet, 1998 (26 s.).
PDF-version (204 kb) http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/ske-15.pdf.
(Ungefär detsamma senare publ. som "Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg", s. 435-470 i Pedagogik. En grundbok, red. Jens Berg, Liber, Stockholm 2000.)

Broady, Donald & Mikael Börjesson, ”En social karta över gymnasieskolan i Stockholm i slutet av 1990-talet” (9 s.), Studies in Educational Policy and Educational Philosophy E-tidskrift 2002:1 (elektronisk tidskrift, Uppsala universitet, red. Ulf P. Lundgren
PDF-version http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/020409-socialkartagy.pdf
eller http://www.upi.artisan.se

Donald Broady & Annika Ullman, " 'Ständigt var man i farten med att grunda och stifta'. Om fält, offentligheter och nätverk vid sekelskiftet 1900", Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr 2 2001, s. 27-46.

Sammanlagt 214 sidor.

Som framgår ovan kan somlig litteratur hämtas från webben. Den övriga litteraturen behöver ni inte leta fram. Jag tar med den till seminariet 7 okt.

 

Frågor att diskutera: Tisd 12 okt kl 15.15-18.00 ska vi resonera om litteraturen. Jag vill be dej att i förväg, senast månd 11 okt kl 13.00, skicka ett mejl till mej <broady@nada.kth.se> där du försöker dej på att skissera några likheter och skillnader mellan å ena sidan sociologiska traditioner och i synnerhet Bourdieus utbildnings- och kultursociologi, å andra sidan någon eller några andra forskningstraditioner som du är bekant med. När vi träffas på tisdag kommer jag att dela ut utskrifter av det ni skickat. Jag inser att ingen av er har tid att göra något mer omfattande. Jag ber inte om någon genomskriven inlämningsuppgift, några få rader duger om du inte hinner mer. Avsikten är bara att få fram ett underlag till en diskussion där vi jämför olika forskningstraditioner. Skriv ned det du hinner och kan. Öppna frågor om vad som skiljer och förenar forskningstraditioner duger bra även om du avstår från att besvara frågorna.

Anslutande seminarier: Delvis kommer samma forskningstraditioner att behandlas av Karin Anna Petersen under seminarierna 18 och 23 nov med rubriken Omvårdnadsforskning – framväxt och utveckling inom ramen för kursen Det svenska pedagogikämnet.
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-omvforsk-04.htm>

Mer information om Utbildnings- och kultursociologi
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/>


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-utbkulsoc-04.htm
Back to SEC home page
Created by Donald Broady. Last updated 11 Aug 2011