Forskarutbildningskursen
Samh�llsvetenskapliga forskningstraditioner (5 po�ng)
januari-maj 1997

<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-sam97.html>

Kursen "Samh�llsvetenskapliga forskningstraditioner", jan-maj 1997, ing�r i den obligatoriska delen av forskarutbildningen vid L�rarh�gskolan i Stockholm

Kursledare Donald Broady


Aktuellt
Kursplan
Schema
Anvisningar och meddelanden till kursdeltagarna
Deltagarlista. H�r finns �ven l�nkar till bidrag som deltagarna skriver under kursens g�ng.
Se http:www.lhs.se/~melker/samtrad/samtrad.html f�r annan information och senaste nytt.

Kursassistenternas adresser:
Hans Melkersson <melker@nada.kth.se>, URL http://www.lhs.se/~melker/, tel 08-7375576
(skicka per e-post s�dana texter ni vill g�ra tillg�ngliga f�r alla deltagare till Hans Melkersson )
Mikael B�rjesson <mikael.borjesson@lhs.se>, URL http://www.lhs.se/~mikbor/, tel 08-7375655;
Jonas Gustafsson <jonas.gustafsson@lhs.se>, URL http://www.lhs.se/~jongus/, tel 08-7375557.


Aktuellt

Rubriker och litteraturlistor f�r examinationsuppgifter som flutit in till sista dagen f�r inl�mning, 16 maj 1997 . Under det avslutande seminariet m�ndagen den 26 maj diskuteras inl�mningsuppgifterna.

En inl�mnad uppgift �rtillg�nglig i HTML-version, n�mligen Mikael B�rjesson, En modifierad skeptiker - centrala begrepp och vetenskapsteoretiska st�ndpunkter i Max Webers sociologi <http://www.lhs.se/~mikbor/weber.html>.

Ett annat exempel p� en inl�mningsuppgift, skriven i samband med en tidigare kurs, �r Elisabeth Hultqvist, Vad ska vi g�ra och varf�r? Om pedagogiken p� det individuella programmet <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/hultq1.html>

Vidare har Inger Tell inom kursens ram gjort en �vers�ttning till svenska av "Chapter II. Education as a social function", pp. 12—27 ur John Dewy, Democracy and Education. An introduktion to the philosophy of education [1916], 15 uppl. 1925. Full text HTML version.

Jag p�minner �terigen om att L�bckes �versiktsverk V�r tids filosofi fanns till f�rm�nligt pris p� bokrean, fortfarande tillg�nglig i somliga bokl�dor.

Tillf�lle till seminariediskussion f�r dem som har tid och lust har givits kl 16.00 - 17.00 f�re varje ordinarie undervisningstillf�lle. Samling i vanliga lokalen, dvs. Duvslaget. Syftet har varit att ge deltagarna m�jlighet att diskutera med varandra och med kursassistenterna Hans Melkersson, Mikael B�rjesson och Jonas Gustafsson, s�rskilt om uppl�ggningen av l�sarbetet och skrivarbetet.


Kursplan f�r forskarutbildningskursen Samh�llsvetenskapliga forskningstraditioner, baskurs (5 po�ng)

L�rarh�gskolan, Inst. f. pedagogik, januari-maj 1997

Kursplanen daterad 1996-04-15, senast reviderad 1997-01-27, men inga inneh�llsliga skillnader.

Syfte

Kursens syfte �r att ge en �verblick �ver klassiska samh�llsvetenskapliga traditioner.

Inneh�ll och arbetsformer

Kursen �r av introducerande karakt�r. En hel del av tiden kommer att anv�ndas till n�rl�sning och diskussion av utdrag ur klassiska samh�llsvetenskapliga verk av Comte, Durkheim, Weber, Marx, Pareto, Parsons, och �ven nyare klassiker som Lazarsfeld, Habermas, Elias etc. Med dessa klassiska texter och st�ndpunkter som referenspunkter kommer den samtida samh�llsvetenskapen att diskuteras.

Kursen �r obligatorisk f�r nyantagna studerande inom forskarutbildningen i pedagogik vid L�rarh�gskolan.

Kursen genomf�res i form av f�rel�sningar och seminarier. Kortare skriftliga redovisningar inl�mnas under kursens g�ng.

Litteratur

Kurslitteraturen best�r av

Auguste Comte, �mile Durkheim, Max Weber, Tre klassiska texter, Bokf�rlaget Korpen, G�teborg 1991 (369 sidor);

�sterberg, Dag: Sosiologiens n�kkelbegreper og deres opprinnelse. Olso: J.W Cappelens Forlag, 1977. (Sv. �vers. Sociologins nyckelbegrepp och deras ursprung. G�teborg: Bokf�rlaget Korpen, 1981.)

n�got eller n�gra klassiska samh�llsvetenskapliga originalverk, vilka v�ljes i samr�d med kursledningen;

duplicerade korta texter som delas ut i samband med undervisningstillf�llena.

Deltagarna skall till inl�mningsuppgiften foga en f�rteckning �ver inl�st litteratur (minst 1000 sidor, i enlighet med den g�ngse tumregeln 200 sidor per po�ng). Ut�ver den egentliga kurslitteraturen l�ses sekund�rlitteratur i m�n av tid och behov.

Om inneh�llet i kursboken Tre klassiska texter

Antologin Tre klassiska texter (Bokf�rlaget Korpen, G�teborg 1991) inneh�ller �vers�ttningar av f�ljande texter. Om m�jligt �r det f�rst�s b�st att l�sa p� originalspr�k.

Auguste Comte: Discours pr�liminaire sur lesprit positif, Paris 1844.

Skriften utgavs i en n�got annorlunda utformning 1914 av Soci�t� positiviste internationale under titeln Discours sur lesprit positif. Den sistn�mnda utg�van �r tillg�nglig i bokhandeln i ett fotomekaniskt omtryck (f�rlaget Vrin, flera upplagor - en billig liten bok, ca 50 francs).

�mile Durkheim: Les r�gles de la m�thode sociologique. Publicerades f�rst som en serie artiklar i Revue philosophique, 1894. Den f�rsta bokupplagan utkom �ret d�rp�, och i en andra upplaga med ett ber�mt nyskrivet f�rord 1901. M�nga senare utg�vor p� f�rlaget P.U.F.

Durkheims bok i P.U.F.:s pocketutg�va �r billig och l�tt att skaffa i bokhandeln (f�rslagsvis Hedengrens vid Stureplan, vars utl�ndska avdelning �r effektiv, tel 08-611 51 32).

Max Weber: Wissenschaft als Beruf [1919], pp. 582-613 i Gesammelte Schriften zur Wissenschaftslehre [1922] (Hrsg. Johannes Winckelmann). T�bingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 5 uppl. 1982.

Max Weber: Politik als Beruf [1919], pp. 505-560 i Gesammelte politische Schriften [1921] (Hrsg. Johannes Winckelmann). T�bingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 4 uppl. 1980.

Max Weber: Die Objektivit�t sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis, pp. 22-87 i Archiv f�r Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, neue Folge, 1. Band. T�bingen: Verlag von J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1904. (Omtryck i Gesammelte Schriften zur Wissenschaftslehre, 5 uppl. 1982, pp. 146-214.)

Examination

Kursen f�ruts�tter aktivt deltagande. Examinationen sker i form av en skriftlig inl�mningsuppgift. Inl�mningsuppgifterna kan vara av olika slag, f�rslagsvis:

en n�rl�sning av en nutida vetenskaplig text, i syfte att j�mf�ra med st�ndpunkter inom klassiska samh�llsvetenskapliga traditioner;

ett svar p� fr�gan: p� vad s�tt skulle metoderna och begreppen i den litteratur du l�st kunna anv�ndas i samh�llsvetenskapliga unders�kningar av utbildning, undervisning eller uppfostran i Sverige?

en j�mf�relse mellan ett par samh�llsvetenskapliga traditioner.

�ven andra slag av inl�mningsuppgifter kan v�ljas i samr�d med kursledningen.

Riktlinjer f�r arbetet med inl�mningsuppgiften:

Det kursen framf�r allt kan erbjuda �r en m�jlighet till f�rdjupning i f�rfattarskap och problemomr�den som du har intresse av. V�lj litteratur som du tror att du kommer att ha gl�dje av �ven i framtiden; l�t inte kurspo�ngen bli den enda beh�llningen av l�sarbetet!

Inl�mningsuppgiften skall redovisa ett sj�lvst�ndigt l�sarbetet. Det skall framg� vad du p� egen hand f�tt ut av litteraturen. T�nk sj�lv! - vilket inte hindrar att du dessutom tar hj�lp av handb�cker och sekund�rlitteratur. Undvik rena referat av den l�sta litteraturen, och undvik att okritiskt �terge uppfattningar som cirkulerar i sekund�rlitteraturen. Din inl�mningsuppgift skall vittna om att du sj�lv g�tt i n�rkamp med originallitteraturen.

Inl�mningsuppgiften skall best� av en text som �r genomarbetad, �ven i spr�kligt avseende. D�r skall finnas korrekta och precisa k�llh�nvisningar med angivande av sidor. Det skall framg� vad du bygger dina slutsatser p�. L�saren m�ste kunna skilja mellan det du h�mtar ur originalliteraturen, det du h�mtar ur sekund�rlitteraturen och det som �r dina egna sj�lvst�ndiga tolkningar. Inl�mningsuppgiften skall f�rses med en f�rteckning �ver inl�st litteratur. Inl�mningsuppgiftens omfattning har ingen avg�rande betydelse - 10 eller 15 sidor kanske kan vara lagom. Samarbete �r till�tet och uppmuntras, men i s� fall skall varje deltagare ansvara f�r f�rfattandet av en egen del av den gemensamt inl�mnade texten.

Deltagare

Deltagarna �r forskarstuderande vid L�rarh�gskolan samt forskarstuderande fr�n andra institutioner. �ven deltagare med annan bakgrund �r v�lkomna efter �verenskommelse med kursledningen. (Studerande med annan hemvist �n L�rarh�gskolan m�ste f�r att tillgodr�kna sig kurspo�ngen inh�mta samtycke fr�n ansvariga l�rare vid den egna institutionen.)

Inom forskarutbildningen i pedagogik vid L�rarh�gskolan tillh�r denna kurs de obligatoriska kurserna.

Tid

Kursen ges under v�rterminen 1997. Undervisningstillf�llena f�rl�ggs till vissa m�ndagar kl 17.00-19.00.

Plats

H�gskolan f�r l�rarutbildning, Institutionen f�r pedagogik, V�sterbroplan 1 (en tegelbyggnad mellan SvD-huset och V�sterbron), f�rsta v�ningen, Duvslaget.

Kursledning och sekretariat

Kursledare och examinator: Donald Broady <broady@nada.kth.se>, URL http://www.nada.kth.se/~broady/, tel 08-7375602.

Kursassistenter: Hans Melkersson <melker@nada.kth.se>, URL http://www.lhs.se/~melker/, tel 08-7375576; Mikael B�rjesson <mikael.borjesson@lhs.se>, URL http://www.lhs.se/~mikbor/, tel 08-7375655; Jonas Gustafsson <jonas.gustafsson@lhs.se>, URL http://www.lhs.se/~jongus/, tel 08-7375557.

Postadress: L�rarh�gskolan i Stockholm, Institutionen f�r pedagogik, Box 34103, S-100 26 Stockholm.

V�ra postfack f�r internpost finns i Lysbomben, en trappa upp (samma plan som Duvslaget).

Sekretariat f�r forskarutbildningen: Barbara Lindstr�m <barbara.lindstrom@lhs.se>, tel 08-7375560.


Schema, forskarutbildningskursen "Samh�llsvetenskapliga forskningstraditioner", jan—maj 1997

Ordinarie undervisningstillf�llen f�r forskarutbildningskursen "Samh�llsvetenskapliga forskningstraditioner", jan—maj 1997, intr�ffar vissa m�ndagar kl 17—19, n�ml. 27 jan, 17 febr, 10 mars, 24 mars, 14 april och 26 maj. Ytterligare seminarier kan tillkomma. Lokalen blir Duvslaget, V�sterbroplan 1.

�ven diskussionseminarier ordnas, med b�rjan den 10 febr. Vid dessa blir det inga f�rel�sningar utan deltagarna f�r chans att diskutera med varandra och med kursassistenterna Hans Melkersson, Mikael B�rjesson och Jonas Gustafsson, s�rskilt om uppl�ggningen av l�sarbetet och skrivarbetet.


D. Broady, inf�r seminariet 1997-01-27 (reviderad 1997-02-14)

Anvisningar till forskarutbildningskursen
"Samh�llsvetenskapliga forskningstraditioner"
jan—maj 1997

Hj�rtligt v�lkomna till kursen!

Program

Ordinarie seminarier intr�ffar f�ljande m�ndagar kl 17.00—19.00 i Duvslaget, V�sterbroplan 1, f�rsta v�ningen: 27 jan, 17 febr, 10 mars, 24 mars, 14 april och 26 maj.

Prel. program:

27 jan. Introduktion, samh�llsvetenskapens eviga fr�gor (som vi kommer att �terv�nda till under hela kursen)

17 febr. Positivismen m.m. (l�s i f�rv�g Comte, "Discours pr�liminaire sur l'esprit positif", sv. �vers. i Tre klassiska texter).

10 mars. Durkheimianismen (l�s i f�rv�g Durkheim, Les r�gles de la m�thode sociologique, sv. �vers. i Tre klassiska texter.)

24 mars. Weber (l�s i f�rv�g Webers uppsatser, sv. �vers. i Tre klassiska texter.)

14 april. F�rsta genomg�ng av inl�mningsuppgifter

26 maj. Grand final: genomg�ng av inl�mningsuppgifter

Dessutom tillkommer seminarier d�r deltagarnas f�r tillf�lle diskutera sina litteraturstudier.

F�ruts�ttningar

Kursen bygger vidare p� den kurs "Vetenskapsteori" som under n�gra �r givits som inledning till forskarutbildningen, nu senast h�sten 1996 (se kursplan, litteraturf�rslag m.m. p� URL http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-vet96.html).

Vidare f�ruts�ttes att deltagarna p� C- eller D-niv�n skaffat sig en allm�n vetenskapsteoretisk orientering motsvarande introduktioner som exempelvis Bengt Molander, Vetenskapsfilosofi, Thales, Stockholm, 2 uppl. 1988, en bok som ofta anv�nts i grundutbildningen i pedagogik vid L�rarh�gskolan.

Inl�mningsuppgiften, tidpunkt f�r inl�mning

Ett prelimin�rt utkast skall vara kursledningen tillhanda senast fred 4 april.

Den definitiva uppgiften skall skall vara kursledningen tillhanda senast fred 16 maj.

Viktiga teman: samh�llsvetenskapens "eviga fr�gor"

H�r ett antal teman som vi ofta kommer att �terv�nda till under kursen. N�r ni j�mf�r olika f�rfattare och traditioner kan ni fundera �ver hur de f�rh�ller sig till fr�gor s�som de f�ljande.

Alternativa arbets- och redovisningsformer

Eftersom flertalet av deltagarna torde ha tillg�ng till Internet, erbjuds arbets- och redovisningsformer som utnyttjar m�jligheterna till kommunikation via e-post och www, samt �ven m�jlighet f�r deltagarna att publicera mer genomarbetat material p� www. (Den som i st�llet f�redrar att genomf�ra kursen p� traditionellt s�tt kan f�rst�s g�ra s�.)

Kursplan och �vrig allm�n information n�s via http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-sam97.html. H�r kommer �ven att finnas l�nkar till aktuellt arbete inom kursens ram.

Deltagarna kan ha kontakt med kursassistenterna per e-post och till varandra skicka utkast eller prelimin�ra versioner av de texter som skrivs under kursens g�ng. En aktuell lista �ver e-postadresser administreras av Hans Melkersson <melker@nada.kth.se>, URL http:// www.lhs.se/~melker/.

Deltagarna uppmanas att utnyttja informationsk�llor p� internet (diskussionsgrupper, bibliotekskataloger, digitala tidskrifter etc) f�r att finna material som kan anv�ndas under kursen.

De deltagare som s� �nskar kan redovisa inl�mningsuppgiften i form av en HTML-presentation som p� L�rarh�gskolans webbserver g�rs tillg�nglig f�r �vriga kursdeltagare. Denna inl�mningsuppgift skall i s� fall �ven l�mnas till kursledningen utskriven p� papper, f�rsedd med datum och kompletterad med utskrifter av de viktigaste bland de externa webbsidor till vilka det egna materialet �r l�nkat.

De deltagare som har lust uppmanas dessutom att ut�ver den egentliga inl�mningsuppgiften (som �r obligatorisk f�r samtliga deltagare) f�rs�ka �stadkomma en www-presentation som f�rtj�nar en vidare spridning, dvs en presentation som �r av s� stort allm�nt intresse att den �r v�rt att publiceras p� www. Det blir d� normalt inte fr�ga om att publicera hela inl�mningsuppgiften in extenso, utan i st�llet f�rslagsvis en kommenterad samling l�nkar till anv�ndbara k�llor p� internet av intresse f�r samh�llsvetare, eller en kommenterad digital version av n�gon text av Comte, Durkheim, Weber eller n�gon annan klassiker. Omf�nget beh�ver inte vara stort, en eller ett par websidor kan r�cka. Kvaliteten och inte kvantiteten �r avg�rande. Vid publicering p� www �r det allts� inte n�dv�ndigt att f�rfatta ett helt nytt material. Lika anv�ndbara �r t.ex. en litteraturgenomg�ng med h�nvisningar till relevanta tryckta k�llor och l�nkar till relevanta digitala arkiv, eller en kommenterad utg�va av en befintlig text.

Deltagare som v�ljer att arbeta med den sist n�mnda uppgiften, dvs. publicering p� www, kan d�rmed kombinera deltagandet i tv� p�g�ende forskarutbildningskurser, dels "Samh�llsvetenskapliga forskningstraditioner", dels "Digital litteratur p� internet" (f�r den sistn�mnda kursen, se kursplan p� URL http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/ppu.html).


D. Broady, kursen Samh�llsvetenskapliga forskningstraditioner, 10 mars 1997

De mest centrala medarbetarna i f�rsta serien av
L'Ann�e sociologique Vol I-XII, 1896-1912

Durkheim, �. (1859-1917)

Mauss, M. (1872-1950)

Hubert, H. (1872-1927)

Herz, R. (1881-1915)

Simiand, F. (1873-1935)

Halbwachs, M. (1877-1945)

Bourgin, H. (1874-1955)

Bougl�, C. (1870-1940)

Lapie, P. (1869-1927)

Parodi, D. (1870-1955)

Fauconnet, P. (1874-1938)

Davy, G. (1885-1976)

-------------

Senare tillkom bl.a.:

Granet, M. (1884-1940)

L�vy-Bruhl, L. (1857-1939)

 

Durkheims publicerade verk

H�r n�mns enbart de som publicerats i bokform.

 

1893 - De la division du travail social : �tude sur l'organisation des soci�t�s sup�rieurs [Om det sociala arbetets delning: studie av h�gre samh�llens organisation].

1895 - Les r�gles de la m�thode sociologique [Den sociologiska metodens regler].

1897 - Le suicide : �tude de sociologie [Sj�lvmordet: sociologisk studie].

1912 - Les formes �l�mentaires de la vie religieuse : le syst�me tot�mique en Australie [Det religi�sa livets element�ra former: totemsystemet i Australien].

1915 - Qui a volou la guerre?: Les origines de la guerre d'apres les documents diplomatiques [Vem ville kriget? Krigets uppkomst enligt de diplomatiska dokumentet]. (tills. m. E. Denis).

1915 - L'Allemange au-dessus de tout : la mentalit� allemande et la guerre [Tyskland bakom allt: den tyska mentaliteten och kriget].

Postumt:

1922 - �ducation et sociologie [Utbildning och sociologi].

1924 - Sociologie et philosophie [Sociologi och filosofi].

1925 - L'�ducation morale [Moralisk utbildning, eller Moralisk fostran].

1928 - Le socialisme [Socialismen].

1938 - L'�volution p�dagogique en France [Den pedagogiska utvecklingen i Frankrike].

1950 - Le�ons de sociologie : physique des moeurs et du droit [F�rel�sningar i sociologi: sedernas och r�ttens fysik].

1953 - Montesquieu et Rousseau, pr�curseurs de la sociologie [Montesquieu och Rousseau, sociologins f�rel�pare].

1955 - Pragmatisme et sociologie [Pragmatism och sociologi].

1969 - Journal sociologique.

1970 - La science sociale et l'action [Samh�llsvetenskapen och handlandet].

1975a - Textes 1. �l�ments d'une th�orie sociale.

1975b - Textes 2. Religion, morale, anomie.

1975c - Textes 3. Fonctions sociales et institutions.

Dessutom ett otal uppsatser, artiklar, anm�lningar i L'Ann�e sociologique och p� andra h�ll.

 

Den som vill dyka ned i durkheimianernas f�rfattarskap och inte l�ser franska rekommenderas f�ljande tv� b�cker:

Durkheim, �mile: The Evolution of Educational Thought. Lectures on the formation and development of secondary education in France. London, Henley and Boston: Routledge & Kegan Paul, 1977. 354 s.
[�vers. av L'�volution p�dagogique en France (ed. Maurice Halbwachs). Paris: P.U.F.,1938 2, uppl 1969].

Mauss, Marcel: G�van. Uppsala: Argos F�rlag, 1972, 178 s.
[�vers av "Essai sur le don. Forme et raison de l’�change dans les soci�t�s archa�ques" (1925), pp. 143-279 i Mauss, Sociologie et anthropologie (1950). Paris: P.U.F., 7 uppl. 1980.]


D. Broady, kursen Samh�llsvetenskapliga forskningstraditioner, inf�r seminariet 24 mars 1997

Liten l�sanvisning till
Dag �sterberg, Sosiologiens n�kkelbegreper og deres opprinnelse
J.W. Cappelens forlag, Oslo 1977

Boken kan anv�ndas t.ex st�lla objektivistiska f�rklaringar (avsnitt 1, 2, 5, 6, 20, 29) mot subjektivistiska (avsnitt 7, 10, 15,16, 17, 18). Mot slutet finns avsnitt (22, 23, 24, 25) som ber�r teman (legitimitet, klass, statusgrupper) som vi skall diskuterar den 24 mars med anledning av Weberl�sningen.

H�r n�gra exempel p� samh�llsvetenskapliga begrepp vilkas genes och inneb�rd �sterberg presenterar (i den ordning vi kommer att n�mna dem 24/3):

 


URL to this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-sam97.html

Back to SEC home page

Created by Donald Broady. Last updated 18 May 1997