Forskarutbildningskursen "Vetenskapsteori"
sept 1996-febr 1997

<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-vet96.htm>

Kursen "Vetenskapsteori", sept 1996-febr 1997, ing�r i den obligatoriska delen av forskarutbildningen vid L�rarh�gskolan i Stockholm l�s�ret 1996-97.


Kursplan f�r forskarutbildningskursen "Vetenskapsteori" (5 po�ng)

L�rarh�gskolan, Inst. f. pedagogik, september 1996-februari 1997

Kursplanen daterad 1996-04-14, senast reviderad 1996-11-14, men inga inneh�llsliga skillnader.

Syfte

Kursens syfte �r att ge en historisk orientering om grundl�ggande filosofiska och vetenskapsteoretiska problem av relevans f�r nutida humanvetenskap.

Inneh�ll och arbetsformer

Kursen kommer att behandla centrala str�mningar inom v�sterl�ndsk filosofi, med tonvikt vid nittonhundratalets traditioner, s�som nykantianism, logisk positivism, fenomenologi, hermeneutik, pragmatism, strukturalism etc. Dessutom inneh�ller kursen tillbakablickar p� �ldre filosofiska traditioner.

Dessa klassiska och nyare filosofiska traditioner kommer att tj�na som orienteringspunkter i behandlingen av den nutida vetenskapens teoretiska och metodiska f�ruts�ttningar.

Kursen �r avsedd som en introduktion. Kursdeltagarna skall erh�lla hj�lp med att teckna sin egen �versiktskarta �ver nittonhundratalets forskningstraditioner, och att till�gna sig n�got av den begreppsapparat och den vokabul�r som den vetenskapsteoretiska diskussionen f�ruts�tter.

Kursen �r avsedd att fungera som en upptakt till forskarutbildningen i pedagogik vid L�rarh�gskolan, d�r den �r obligatorisk. �ven doktorander som kommit en bit p� v�g i sin utbildning men som tror sig ha luckor i sin filosofiska allm�nbildning �r v�lkomna.

Kursen genomf�res i form av f�rel�sningar och seminarier. Kortare skriftliga redovisningar inl�mnas under kursens g�ng.

Litteratur

Kurslitteraturen best�r av

V�r tids filosofi, del 1-2 (red. Poul L�bcke), Bokf�rlaget Forum, Stockholm, 2 uppl. 1991, 821 sidor. (Originalet utgavs i Danmark 1982. �ven den f�rsta svenskspr�kiga utg�van som utkom 1987 kan anv�ndas.) F�rsta volymen b�r undertiteln "Engagemang och f�rst�else - tysk och fransk filosofi", och andra volymen undertiteln "Vetenskap och spr�k - anglosaxisk filosofi".

n�got eller n�gra filosofiska eller vetenskapsteoretiska originalverk, vilka v�ljes i samr�d med kursledningen (verken b�r om m�jligt l�sas p� originalspr�k, men det �r inget tv�ng);

duplicerade korta texter som delas ut i samband med undervisningstillf�llena.

Ytterligare kurslitteratur kan tillkomma

Ut�ver den ovan n�mnda kurslitteraturen b�r deltagarna ha tillg�ng till ett filosofiskt lexikon, f�rslagsvis Filosofilexikonet (red. Poul L�bcke), Bokf�rlaget Forum, Stockholm 1988. Dessutom b�r deltagarna ha tillg�ng till filosofihistorisk handbokslitteratur som t�cker tiden f�re 1900-talet. Det �r l�mpligt att friska upp eventuella gymnasiekunskaper om filosofins historia. Deltagarna b�r �ven ha n�got av de g�ngse filosofihistoriska �versiktsverken till hands.

Examination

Kursen f�ruts�tter aktivt deltagande. Examinationen sker i form av en skriftlig inl�mningsuppgift. Inl�mningsuppgifterna kan vara av olika slag, f�rslagsvis:

en n�rl�sning av en vetenskaplig text, i syfte att vaska fram filosofiska och vetenskapsteoretiska premisser som texten i fr�ga vilar p�;

en j�mf�relse mellan ett par filosofiska eller vetenskapliga texter eller traditioner;

en j�mf�relse studie av hur ett best�mt problem behandlas inom n�gra filosofiska eller vetenskapliga traditioner.

�ven andra slag av inl�mningsuppgifter kan v�ljas i samr�d med kursledningen.

Riktlinjer f�r arbetet med inl�mningsuppgiften:

Det kursen framf�r allt kan erbjuda �r en m�jlighet till f�rdjupning i f�rfattarskap och problemomr�den som du har intresse av. V�lj litteratur som du tror att du kommer att ha gl�dje av �ven i framtiden; l�t inte kurspo�ngen bli den enda beh�llningen av l�sarbetet!

Inl�mningsuppgiften skall redovisa ett sj�lvst�ndigt l�sarbetet. Det skall framg� vad du p� egen hand f�tt ut av litteraturen. T�nk sj�lv! - vilket inte hindrar att du dessutom tar hj�lp av handb�cker och sekund�rlitteratur. Undvik rena referat av den l�sta litteraturen, och undvik att okritiskt �terge uppfattningar som cirkulerar i sekund�rlitteraturen. Din inl�mningsuppgift skall vittna om att du sj�lv g�tt i n�rkamp med originallitteraturen.

Inl�mningsuppgiften skall best� av en text som �r genomarbetad, �ven i spr�kligt avseende. D�r skall finnas korrekta och precisa k�llh�nvisningar med angivande av sidor. Det skall framg� vad du bygger dina slutsatser p�. L�saren m�ste kunna skilja mellan det du h�mtar ur originalliteraturen, det du h�mtar ur sekund�rlitteraturen och det som �r dina egna sj�lvst�ndiga tolkningar. Inl�mningsuppgiften skall f�rses med en f�rteckning �ver inl�st litteratur. Inl�mningsuppgiftens omfattning har ingen avg�rande betydelse - 10 eller 15 sidor kanske kan vara lagom. Samarbete �r till�tet och uppmuntras, men i s� fall skall varje deltagare ansvara f�r f�rfattandet av en egen del av den gemensamt inl�mnade texten.

Deltagare

Deltagarna �r forskarstuderande vid L�rarh�gskolan samt forskarstuderande fr�n andra institutioner. �ven deltagare med annan bakgrund �r v�lkomna efter �verenskommelse med kursledningen. (Studerande med annan hemvist �n L�rarh�gskolan m�ste f�r att tillgodr�kna sig kurspo�ngen inh�mta samtycke fr�n ansvariga l�rare vid den egna institutionen.)

Inom forskarutbildningen i pedagogik vid L�rarh�gskolan tillh�r denna kurs de obligatoriska kurserna. Nyantagna forskarstuderande uppmanas att l�sa denna kurs s� tidigt som m�jligt.

Tid

Kursen ges under h�stterminen 1996. Undervisningstillf�llena f�rl�ggs till vissa m�ndagar kl 17.00-19.00.

Plats

L�rarh�gskolan, Institutionen f�r pedagogik, V�sterbroplan 1 (en tegelbyggnad mellan SvD-huset och V�sterbron), f�rsta v�ningen, lokal Duvslaget.

Kursledning och sekretariat

Kursledare och examinator: Donald Broady, tel 08-7375602, datorpost <broady@nada.kth.se>, URL http://www.nada.kth.se/~broady.

Sekretariat f�r forskarutbildningen: Barbara H�gberg, tel 08-7375560, datorpost barbara.hogberg@lhs.se.

Postadress: L�rarh�gskolan, Inst. f. pedagogik, Box 34103, 100 26 Stockholm.

Fax 08-7375610.

1996-04-15


Schema f�r forskarutbildningskursen "Vetenskapsteori" (5 po�ng), sept 1996—febr 1997 (Version 2 1996-11-14)

Kursens syfte och utformning framg�r av kursplanen, daterad den 14 april 1996 (en aktuell version �r tillg�nglig p� URL http://www.lhs.se/resunits/sec/, men inga n�mnv�rda f�r�ndringar har skett i f�rh�llande till den ursprungliga versionen).

I kursplanen finns �ven upplysningar om kurslitteraturen, examination m.m.

Lokalen �r Duvslaget, V�sterbroplan 1. Till V�sterbroplan kommer man med T-bana till Thorildsplan eller bussarna 40, 54, 56, 57, 62.

H�r en �versikt �ver undervisningstillf�llena:

M�ndagen den 16 september kl. 17.00—19.00. Seminarium 1: subjektsfilosofi. N�rl�sning av l�sestycken av Descartes och Kant. Inledning till hermenutiken.

M�ndagen den 7 oktober kl. 17.00—19.00. Seminarium 2: hermeneutik och fenomenologi. G�stf�rel�sare: Fredrik Svenaeus (Tema H�lsa och samh�lle. Link�pings universitet). L�s i f�rv�g om hermeneutiken i P. L�bcke (red), V�r tids filosofi, Forum, Stockholm, 1987 (2 uppl. 1991), del 1, s. 15—39, 121—154, 163—176, 187—193. L�s i f�rv�g om fenomenologin i a.a., del 1, s. 40—80, 92—101, 311—324, 325—344.

M�ndagen den 28 okt kl. 17.00—19.00. Seminarium 3: Klassisk positivism och marxism. L�s i f�rv�g om marxismen och frankfurtskolan i a.a., del 1, s. 194—276, 304—310, 345—362.

M�ndagen den 18 november kl. 17.00—19.00. Seminarium 4: strukturalismen, poststrukturalismen. L�s i f�rv�g om strukturalismen och poststrukturalismen i a.a., del 1, s. 363—398.

OBS! Inst�llt seminarium m�ndagen den 9 december

M�ndagen den 16 december kl. 17.00—19.00. Seminarium 5: pragmatismen, den logiska positivismen, den analytiska spr�kfilosofin. L�s i f�rv�g i a.a., del 2, om pragmatismen s. 401—429; om den analytiska spr�kfilosofin a.a., del 2, s. 432, 484—501, 567—584, 619—650, 695—703; samt om bl.a. den logiska positivismen �terstoden av a.a., del 2.

Skriftliga inl�mningsuppgifter skall vara Donald Broady tillhanda senast m�ndagen den 27 januari 1997 kl 19.

M�ndagen den 3 februari 1997 kl. 17.00—19.00. Skriftliga inl�mningsuppgifter diskuteras.

Ytterligare n�got eller n�gra undervisningstillf�llen kan tillkomma.

Vissa av seminarierna kommer delvis att �gnas �t n�rl�sning av korta utdrag ur klassiska texter, samlade i kompendiet L�sestycken f�r samh�llsvetare, version 4, rapporter fr�n FUKS, L�rarh�gskolan i Stockholm, januari 1994, som delas ut till kursdeltagarna.

Av kursplanen framg�r att vi kommer att g�ra flitigt bruk av Poul L�bckes �versiktsverk V�r tids filosofi, som behandlar 1900-talet. Dessutom uppmanas deltagarna att konsultera filosofihistorisk handbokslitteratur som �ven t�cker tidigare perioder. Som n�mns i kursplanen �r Filosofilexikonet (red. Poul L�bcke, Bokf�rlaget Forum, Stockholm 1988) en anv�ndbar uppslagsbok. Det slumpade sig ocks� s� — eller �r det ingen tillf�llighet? —att inte mindre �n fyra stora filosofihistorier utkom p� svenska f�rra �ret, n�mligen:

Bland dessa b�cker �r min egen favorit den som Nordin skrivit.

Med f�rhoppning om givande l�sning och goda samtal i h�st

Donald Broady <broady@nada.kth.se>

Kursen Vetenskapsteori

D. Broady, 1996-09-16, reviderad 1996-11-14


N�gra f�rslag till l�sning

Enligt kursplanen skall deltagarna l�sa "n�got eller n�gra filosofiska eller vetenskapsteoretiska originalverk, vilka v�ljes i samr�d med kursledningen". Det finns f�rst�s mycket att v�lja p�, de f�ljande titlarna �r bara n�gra exempel.

Hermenutik

Engdahl, Horace et al.: Hermeneutik. Stockholm: Rab�n & Sj�gren, 1977. (Texter av Heidegger, Gadamer, Ricoeur, J.-P. Richard, Jauss, R. Bubner)

Fenomenologi

Husserl, Edmund: Cartesianska meditationer. En inledning till fenomenologin. �vers�ttning och f�rors: Daniel Birnbaum och Sven-Olof Wallenstein. G�teborg: Daidalos, 1992. Standardutg�va: Husserl, Edmund: Cartesianische Meditationen und Pariser Vortr�ge (utg. S. Strausser) [1950]. Husserliana, Bd I. Haag: Martinus Nijhoff, 2 uppl. 1963. Fransk version: Husserl, Edmund: M�ditations cart�siennes. Introduction � la ph�nom�nologie [1931]. Paris: Vrin, 1986.

Husserl, Edmund: Filosofins id�. �vers�ttning, f�rord och kommentar: Jan Bengtsson. Inledning: Dick A.R. Haglund. G�teborg: Daidalos, 1989. Standardutg�va: Husserl, Edmund: Der Idee der Ph�nomenologie. F�nf Vorlesungen. (utg. W. Biemel). Husserliana, Bd II. Haag: Martinus Nijhoff, 1950.

Frankfurtskolan

Adorno, Theodor W. et al.: Kritisk teori — en introduktion (red. John Burill). G�teborg: Daidalos, 1987.

Strukturalism och poststrukturalism

Saussure, Ferdinand de: Kurs i allm�n lingvistik. Staffanstorp: Bo Cavefors bokf�rlag, 1970. Standardutg�va: Saussure, Ferdinand de: Cours de linguistique g�n�rale [1915]. �dition critique pr�par�e par Tullio de Mauro. Paris: Payot, 1972.

Foucault, Michel: �vervakning och straff. F�ngelsets f�delse. Lund: Arkiv, 1987. �vers. av Foucault, Michel: Surveiller et punir. Naissance de la prison. Paris: Gallimard, 1975.

Foucault, Michel: Diskursens ordning. Installationsf�rel�sning vid Coll�ge de France den 2 december 1970. Stockholm/Stehag: Brutus �stling Bokf�rlag Symposion, 1993. �vers. av: Foucault, Michel: L'ordre du discours. Le�on inaugurale au Coll�ge de France prononc�e le 2 d�cembre 1970. Paris: Gallimard, 1971

Pragmatism

Peirce, Charles S.: Pragmatism och kosmologi. Valda uppsatser i �vers�ttning av Richard Matz och med inledning av Margareta Bertilsson och Peder Voetmann Christiansen. G�teborg: Daidalos, 1990.

De f�r diskussionen om pragmatismen viktigaste bidragen samlades f.f.g. i Collected Papers of Charles Sanders Peirce (ed. Charles Hartshorne; Paul Weiss). Vol V. Pragmatism and Pragmaticism. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1934, fotomekaniskt nytryck 1960.

Den enda Peirce-utg�van som lever upp till textkritiska krav �r Writings of Charles S. Peirce. A Chronological Edition, vars f�rsta volymer utkom 1986. Den klassiska artikelsviten i Popular Science Monthly under rubriken "Illustrations of the Logic of Science" �terfinns i Writings of Charles S. Peirce. A Chronological Edition. Volume 3. 1872-1878 (Ed. Ed. Christian J.W. Kloesel et al). Bloomington: Indiana University Press, 1986.

Logisk positivism och analytisk filosofi

Texter av Moore, Russel, Carnap, Wittgenstein, Ryle, Austin och Quine i Filosofin genom tiderna . 1900-talet (utg. Konrad Marc Wogau). Stockholm: Bonniers, 1964.

Wittgenstein, Ludwig: Filosofiska unders�kningar. Stockholm: Thales, 1992 (1 uppl. Bonniers, Stockholm 1978). �vers. av Wittgenstein, Ludwig: Philosophische Untersuchungen/Philosophical Investigations. Oxford: Basil Blackwell, 1953. Tysk pocketversion: Wittgenstein, Ludwig: Werkausgabe, Band 1, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 7 uppl. 1970, som inneh�ller Tractatus logico-philosophicus; Tageb�cher 1914-1916; Philosophische Untersuchungen.


Meddelande 12 nov. 1996 om schema�ndring

D. Broady, 12 nov. 1996

Till deltagarna i forskarutbildningskursen "Vetenskapsteori"

Meddelande om inst�llt seminarium den 9 december,

samt nyinsatt seminarium den 3 februari

Seminariet den 9 december 1996 st�lles in.

Som planerat intr�ffar terminens sista seminarium den 16 december 1996. Det blir allts� seminarium 5, som skall behandla pragmatismen, den logiska positivismen och den analytiska spr�kfilosofin.

L�s i f�rv�g i L�bcke, V�r tids filosofi, del 2, om pragmatismen s. 401—429; om den analytiska spr�kfilosofin a.a., del 2, s. 432, 484—501, 567—584, 619—650, 695—703; samt om bl.a. den logiska positivismen �terstoden av a.a., del 2.

Ett nyinsatt seminarium �ger rum m�nd den 3 februari 1997. Tid och plats som vanligt kl 17—19 i Duvslaget. Under detta seminarium, som avslutar kursen, skall skriftliga inl�mningsuppgifter diskuteras.

Jag beh�ver f� era inl�mningsuppgifter mig tillhanda senast m�ndagen den 27 januari 1997 kl 19. L�mna i mitt fack (Institutionen f�r pedagogik, V�sterbroplan 1, f�rsta v�ningen, dvs samma plan som Duvslaget) eller skicka till postadressen nedan.

Donald Broady
L�rarh�gskolan
Institutionen f�r pedagogik
Box 34103
100 26 Stockholm.

PS.

De av er som t�nker f�lja forskarutbildningskursen Samh�llsvetenskapliga forskningstraditioner, jan—maj 1997, skall veta att undervisningstillf�llena blir vissa m�ndagar kl 17—19, n�ml. 27 jan, 17 febr, 10 mars, 24 mars, 14 april och 26 maj. Ytterligare seminarier kan tillkomma. Lokalen blir Duvslaget.


URL of this page is <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-vet96.htm>

Back to SEC home page

Created by Donald Broady. Last updated 14 Feb 1997