Kursplan "Digital litteratur p� internet"

<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-dli96.htm>

L�rarh�gskolan, Inst. f. pedagogik, okt 1996 - juni 1997

D. Broady, version 3, 1996-10-24 (denna version �r inneh�llsligt of�r�ndrad sedan den prelimin�ra versionen daterad 1996-09-03)

Se vidare http://www.nada.kth.se/~broady/dl-dli.html.


Syfte

Kursens syfte �r att ge blivande l�rare och forskare en introduktion till hur internet kan anv�ndas f�r att sammanst�lla och publicera l�romedel och annan digital litteratur, samt att erbjuda tillf�lle till publicering av material som deltagarna sj�lva framst�ller.

Kursen �r i f�rsta hand avsedd f�r PPU-studerande (praktisk-pedagogisk utbildning) vilka genomf�r ett examensarbete som innefattar publicering av material p� internet, samt f�r forskarstuderande.

Moment

Inneh�ll och arbetsformer

Kursen genomf�res i form av f�rel�sningar, demonstrationer, seminarier, laborationer samt individuellt arbete med framst�llning av eget material.

Litteratur

Kurslitteraturen best�r framf�r allt av material h�mtat fr�n internet. D�r finns den mest aktuella och utf�rliga informationen.

Dessutom kan deltagarna beh�va n�gon handbok om internet och HTML, varav det finns m�nga att v�lja p�. Handb�ckerna �r sj�lvfallet alltid mindre aktuella �n den information som finns tillg�nglig p� internet. Till de b�sta h�r Peter Flynn The WorldWideWeb Handbook. A guide for users, authors, and publishers. International Thomson Computer Press, London 1995 (351 s.), en ovanligt tillf�rlitlig l�robok i konsten att f�rfatta HTML-dokument. Den inleds dessutom med en kort introduktion till olika internettj�nster, alternativa tekniska l�sningar f�r uppkoppling etc. En annan anv�ndbar och nyare handbok �r White, Bebo: HTML and the Art of Authoring for the World Wide Web. Boston/Dordrecht/London: Kluwer Academic Publishers, 1996. B�da de n�mnda b�ckerna har f�rdelen att de betonar att HTML �r en till�mpning av SGML, vilket �ven kommer att vara kursens perspektiv (det finns m�nga mer kokboksliknande HTML-handb�cker d�r denna aspekt �r fr�nvarande).

Som �verkurs f�r deltagare med s�rskilt intresse f�r SGML f�resl�s Herwijnen, Eric van: Practical SGML. Second Edition. Boston/Dordrecht/London,; Kluwer Academic Publishers, 1994.

Vidare uppsatser som delas ut vid undervisningstillf�llena.

Deltagare

Deltagarna �r i f�rsta hand PPU-studerande (praktisk-pedagogisk utbildning) som i samband med examensarbetet �nskar publicera material p� internet, samt forskarstuderande. S�rskilt intresserade deltagare med annan bakgrund �r i m�n av plats v�lkomna efter �verenskommelse med kursledningen.

F�rkunskaper och andra f�ruts�ttningar, riktlinjer f�r publiceringsarbetet

Vana vid och tillg�ng till dator

Deltagarna f�ruts�ttes beh�rska n�got av de vanliga textbehandlingsprogrammen. I �vrigt fordras ingen st�rre datorvana. Viktigare �r att deltagarna �r f�rtrogna med och beredda att borra djupare i det �mnesomr�de inom vilket de avser att publicera material.

Det �r �nskv�rt att deltagarna har tillg�ng till en egen dator (en PC som klarar Windows 95 eller en Macintosh av inte alltf�r gammal modell), samt helst ett modem.

Det publicerade materialets karakt�r

Deltagarna skall sammanst�lla ett material som kan publiceras p� internet, i f�rsta hand i HTML-format.

Materialet skall vara av s� allm�nt intresse att det �r v�rt att publiceras. Det �r d�rf�r osannolikt att t.ex. en examensarbetesuppsats f�rtj�nar att publiceras i sin helhet. I st�llet kommer den som skriver en examensarbetesuppsats i normalfallet att producera denna p� papper varefter examinationen sker p� ordin�rt s�tt, dvs. utanf�r ramen f�r denna kurs. Men i samband med uppsatsarbetet kan deltagarna sammanst�lla ett material f�r publicering p� internet. Omf�nget beh�ver inte vara stort, en eller ett par websidor kan r�cka. Kvaliteten och inte kvantiteten �r avg�rande. Inneh�llet beror p� deltagarnas intresseomr�den. N�gon deltagare kanske vill framst�lla material till hj�lp f�r svenskl�rare som undervisar om Strindbergs R�da rummet, eller f�r biologil�rare som undervisar om kryptogamer.

Det �r inte n�dv�ndigt att deltagarna f�rfattar ett helt nytt material. Lika anv�ndbara �r t.ex. en litteraturgenomg�ng med h�nvisningar till relevanta tryckta k�llor och l�nkar till relevanta digitala arkiv, eller en kommenterad utg�va av en befintlig text (t.ex. en litter�r text eller en historisk k�lla, ett utdrag ur en l�robok, en FN-deklaration). Materialet kan �ven best� av f�rslag till planering av ett undervisningsmoment eller en lektion.

Doktorander som deltar i kursen kanske f�rdrar att sammanst�lla material om ett visst forskningsomr�de, att presentera den egna forskningsgruppens arbete eller att publicera en egen vetenskaplig uppsats.

Den l�ngsiktiga ambitionen �r att kursdeltagarna skall skaffa sig en kompetens som till�ter dem att aktivt bidra till uppbyggnaden av offentligt tillg�ngliga arkiv som i framtiden kan utnyttjas av l�rare, elever eller forskare.

Anknytning till vetenskapliga teorier

Samtliga deltagare skall uppm�rksamma fr�gorna om den digitala informationens kvalitet och anv�ndbarhet i vetenskapliga sammanhang.

De deltagarna som i anslutning till kursen f�rdigst�ller ett examensarbete m�ste beakta att examensarbetet enligt g�llande best�mmelser skall genomf�ras p� s� s�tt att vetenskapliga teorier relateras till det kommande arbetet. Blivande l�rare skall s�ledes relatera vetenskapliga teorier till l�rararbetet. I samband med kursen kan detta krav tillfredsst�llas genom att deltagarna dels f�rh�ller sig till den vetenskapliga litteraturen inom det egna intresseomr�det - inklusive den som �r tillg�nglig p� internet - , dels relaterar sitt eget praktiska publiceringsarbete till aktuell teoribildning inom IT-relaterade forskningsomr�den s�som elektronisk publicering, strukturerad dokumenthantering, beskrivande m�rkspr�k etc.

Examination

Kursen f�ruts�tter aktivt deltagande. F�r examination finns tv� alternativ.

  1. F�r l�rarstuderande vilka genomf�r ett examensarbete som innefattar publicering av material p� internet �r kursen �r ett st�d f�r genomf�randet av examensarbetet. Det inneb�r att kursen ing�r som en delkurs inom "Examensarbete med pedagogisk inriktning" f�r vilken kursplanen fastst�lldes 1996-04-17, dnr 41-P 49/96, och att examinationen sker i samband med redovisning av examensarbetet. I samband med examinationen skall deltagarna inl�mna en separat kortare redog�relse f�r sina erfarenheter av arbetet med att s�ka, sammanst�lla och publicera material p� internet.
  2. F�r forskarstuderande sker examinationen i form av en skriftlig redog�relse d�r deltagarna redog�r f�r inl�st litteratur, resultatet av inventeringar av digitalt material p� bl.a. internet samt erfarenheter av eget arbete med att framst�lla material f�r publicering p� internet. Till redovisningen fogas det material som deltagarna sj�lva publicerat. Av redovisningen skall �ven framg� vilken litteratur deltagarna studerat (motsv. minst 500 sidor, vari kan inkluderas material h�mtat fr�n internet).

F�r ev. deltagare med annan bakgrund g�ller detsamma som f�r forskarstuderande.

Samarbete till�tes och uppmuntras, men av redovisningen m�ste framg� vilka avsnitt varje deltagare haft eget ansvar f�r.

Redog�relserna kan antingen skrivas ut p� papper eller utformas som ett HTML-dokument med inlagda l�nkar till den p� internet tillg�ngliga litteraturen. I det senare fallet skall deltagarna f�rutom de digitala versionerna �ven inl�mna en version av materialet utskrivet p� papper, inkl. utskrifter av de viktigaste bland de externa websidor som det egna materialet l�nkar till. Pappersversioner av material som h�mtats fr�n internet m�ste vara f�rsedda med URI (dvs URL eller annan adress) samt datum.

Po�ngs�ttning

Som n�mnts ovan finns tv� alternativ.

  1. F�r l�rarstuderande, vilka genomf�r ett examensarbete som innefattar publicering av material p� internet, �r kursen en delkurs inom ramen f�r examensarbetet, och ger inga po�ng d�rut�ver.
  2. F�r forskarstuderande ger kursen 5 po�ng, som kan tillgodor�knas inom forskarutbildningen i pedagogik vid L�rarh�gskolan.

�ven deltagare som studerar p� andra niv�er och andra utbildningar kan erh�lla 5 po�ng, som dock kan tillgodor�knas enbart under f�ruts�ttning att den studerande inh�mtat samtycke fr�n kursansvarig vid den egna institutionen.

Tid

Kursens f�rel�sningar ges vissa torsdagar kl 17-19 under perioden okt.-nov. 1996, prel. 24 okt, 31 okt, 7 nov, 14 nov och 21 nov. Ytterligare f�rel�sningar kan tillkomma.

D�rtill kommer seminarier, laborationer och handledningstillf�llen anpassade till individuella behov under december 1996 och v�rterminen 1997.

F�r laborationer och deltagarnas individuella arbete med egna material �r L�rarh�gskolans datasalar f�r PC och Mac tillg�ngliga varje tisdag kl 16.00-21.00 under perioden 3 dec 1996 - 4 febr 1997 (med undantag f�r julafton 24 dec och ny�rsafton 31 dec).

Plats

H�gskolan f�r l�rarutbildning, R�lambsv. 24. F�rl�sningarna sker i Sal D3.

Kursledning och sekretariat

Kursledare: Donald Broady, tf professor, <broady@nada.kth.se>, tel 08-7375602, URL http://www.nada.kth.se/~broady/.
Donald Broady �r �ven examinator f�r forskarstuderande som genomf�r kursen.

Kursassistent och koordinator f�r kursen: Hans Melkersson <melker@nada.kth.se>, URL http:// www.lhs.se/~melker/, tel arb 08-7375576, tel hem 0156-26569, mobiltel 070-55 256 69.
Hans Melkersson �r �ven ansvarig f�r handledning av examensarbeten i anslutning till kursen.

Ansvarig f�r examination av examensarbeten: Jannis Garefalakis <jannis.garefalakis@lhs.se>, tel 08-7375569.

Postadress: L�rarh�gskolan, Inst. f. pedagogik, Box 34103, 100 26 Stockholm.

Fax 08-7375610.

Anm�lan

Anm�lan till Hans Melkersson, adress som ovan


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-dli96.htm

Back to SEC home page

Created by Donald Broady. Last updated 11 Aug 2011