UPPSALA UNIVERSITET : EDU : Utbildnings- och kultursociologi (SEC)   
SEC Home | Coordinators | Staff | Research | Courses | Archives  | Events   


Metoder inom utbildnings- och kultursociologin

(Methods in the Sociology of Education and Culture)

Forskarutbildningskurs för doktoranderna inom forskarskolan
"Flerspråkighet, litteracitet och utbildning" (FLU)
anordnad av SEC/EDU, Uppsala universitet mars-juni 2010

URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-10-metod-flu.htm

Tid: Start med gemensam lunch måndagen 15 mars 2010 kl 12.30. Samma dag sammankomster em och kväll och därefter 16 mars, 26-28 april samt 10 juni.

Lokaler i Blåsenhus, Uppsala universitet. Blåsenhus är en ny hightechbyggnad med Botaniska trädgården och Slottet som närmsta grannar. Gatuadressen är  von Kraemers allé 1, Uppsala. Tjugo minuters promenad från Uppsala C. Korsa ån och runda Slottet så hitter du Blåsenhus rakt bakom Slottet från Uppsala C betraktat.
Se karta <www.skeptron.uu.se/broady/sec/> 

Deltagare: enbart doktorander i forskarskolan FLU.

Kursledn. Donald Broady ( donald.broady@edu.uu.se )

SECs forskningssekreterare Marie Ols ( marie.ols@peki.uu.se ), tel. 018-471 5883, 018-471 2459.


TOC

Schema
Kurslitteratur
Program workshop 15 mars
Program ventileringsseminarier 10 juni 2010


Schema

Månd 15 mars kl 12.30-13.30. Gemensam lunch i lilla matsalen (rum 21:137) i Blåsenhus.

Månd 15 mars kl 13.30-17.30. Lokal: Blåsenhus rum 14:340 (dvs hus 14, våning 3, rum 340). Workshop då varje doktorand muntligen presenterar vilka metodiska överväganden han/hon hittills gjort inom ramen för avhandlingsarbetet. För var och en tio minuters presentation följd av tio minuter kommentar och diskussion. Inga skrivna pm denna gång. Ordf. Kenneth Hyltenstam ( kenneth.hyltenstam@biling.su.se ). Se nedan program för workshopen 15 mars.

Månd 15 mars kl 18.00. Gemensam middag. Lokal: Södermanlands-Nerikes nation, St. Olofsgatan 16.

Tisd 16 mars kl 09.30-12.30. Lokal: Blåsenhus rum 11:131. Seminarium 1: Introduktion. Seminarieledare: Donald Broady.

Tisd 16 mars kl 13.30-17.00. Lokal: Blåsenhus rum 11:131. Seminarium 2: Metoder för studier av kulturell kapital och utbildningskapital, särskild intervjumetoder. Föreläsare/seminarieledare: Mikael Palme ( mikael.palme@ped.su.se ). Även Donald Broady medverkar. Läs i förväg: Bourdieu 1993; Hultqvist & Palme 2010; Palme 2008.

Deadline för inlämning av utkast till examinations-pm: torsd. 22 april kl 24.00. Melja ditt utkast till samtliga deltagare och till donald.broady@edu.uu.se.

Månd 26 april kl 10.30-12.00. Lokal: Blåsenhus rum 12:010. Seminarium 3: Introduktion till studier av fält. Föreläsare/seminarieledare: Donald Broady. Läs i förväg: Bourdieu 1984b; Moi 1996.

Månd 26 april kl 13.15-17.00. Lokal: Blåsenhus rum 12:010. Seminarium 4: Bourdieu och (socio)lingvistiken (nära) trettio år senare. Föreläsare/seminarieledare: Jan Anward ( janan@isk.liu.se  ). Även Donald Broady och Mikael Palme medverkar. Läs i förväg: Anward 1996; Anward 2007; Bourdieu 1984a (orig. 1982); Labov 2002.

Tisd 27 april kl 09.30-12.30  Lokal: Blåsenhus rum 12:010. Seminarium 5: prosopografi och enkäter, social klassificering och korrespondensanalys. Föreläsare/seminarieledare: Mikael Borjesson ( mikael.borjesson@edu.uu.se ) och Martin Gustavsson ( martin.gustavsson@ekohist.su.se ). Läs i förväg återstoden av kurslitteraturen.

Tisd 27 april kl 13.30-17.00  Lokal: Blåsenhus rum 12:010. Seminarium 6: Etnografisk metod inom utbildningsforskningen: fältarbete, samtal, intervjuer. Föreläsare/seminarieledare: Elisabet Öhrn ( elisabet.ohrn@ped.gu.se ). Läs i förväg Walford 2008; Mac an Ghaill 1994.

Onsd 28 april kl 09.30-12.00. Lokal: Blåsenhus rum 13:027. Seminarium 7.

Onsd 28 april kl 13.15-17.00. Lokal: Blåsenhus rum 13:027. Seminarium 8.

Deadline för inlämning av examinations-pm: lörd 5 juni kl 24. Melja din pm till Donald Broady ( donald.broady@edu.uu.se ) som vidarebefordrar till samtliga deltagare.

Torsd 10 juni kl 10.30-17.00. Lokal: Blåsenhus rum 11:130. Seminarium 9-10. Avslutande diskussioner. Ventilering av examinationsuppgifter.


Kurlitteratur 

Anward, Jan: "Att befolka samtalsrummet. En fallstudie", s. 187-202 i Elisabet Engdahl & Anne-Marie Londen (red.): Nio studier av svenska samtal. Lund: Studentlitteratur, 2007. ISBN 978-91-44-02241-3.

Anward, Jan: "Om språkets roll i olika skeden av livet", Språk och stil, 6, 1996, s. 27-37.
[Äv. i Samspel och variation. Språkliga studier tillägnade Bengt Nordberg på 60-årsdagen. Uppsala: Institutionen för Nordiska språk, 1996, s. 43-53. ISBN 91-630-4576-1]

Bourdieu, Pierre (1984a): "Vad det vill säga att tala. Det språkliga utbytets ekonomi", s. 27-59 i Donald Broady & Ulf P Lundgren (eds.), Skeptron 1.Vad det vill säga att tala. Järfälla: Symposion Bokförlag, 1984. ISBN 91-7696-028-5.
[Övers. av Jan Anward, Donald Broady, Tomas Gerholm, Jan-Anders Hedenqvist och Peter Ölund av s. 11-95 i P. Bourdieu: Ce que parler veut dire. L'économie des échanges linguistiques. Paris: Fayard, 1982.]
Samt ordförklaringarna s. 60-68.

Bourdieu, Pierre (1993): "Comprendre", s. 903-939 i La misère du monde (dir. P. Bourdieu). Paris: Seuil, 1993. ISBN 2-02-019674-3.
[Eng. övers. i The Weight of the World. Social suffering in contemporary society. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1999. ISBN 0-7456-1592-9]

Bourdieu, Pierre (1984b): Homo academicus. Paris: Minuit, 1984 (295 s.). ISBN 2-7073-0696-7 .
[Sv. övers. Homo academicus, Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Stockholm/Stehag 1996 (304 s.), ISBN 91-7139-055-3). Eng. övers. Homo academicus, Polity Press, Cambridge 1988  (325 sidor), ISBN 0-7456-0258-4. Tysk övers. Homo academicus, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1988 (455 sidor), ISBN 3-518-57893-6).]

Broady, Donald, Mikael Börjesson, Emil Bertilsson, Esbjörn Larsson, Ida Lidegran (2009): "Skolans kungsväg. Det naturvetenskapliga programmets plats i utbildningssystemet", s. 25-31 i Resultatdialog 2009. Aktuell forskning om lärande. Stockholm: Vetenskapsrådet.
Webb: www.skeptron.uu.se/broady/dba-b-090524-kungsvag-faksimil.pdf

Börjesson, Mikael (2006): "Om att klassificera sociala grupper". I: Mikael Börjesson et al (red.): Fältanteckningar. Uppsala: Uppsala universitet, SEC, Skeptronserien, s. 249-258.
Webb http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-borjesson-06-att-klassificera.pdf

Börjesson, Mikael & Donald Broady (2008): "En social karta över gymnasieskolan", s. 24-35 i Ulf P Lundgren (ed.), Individ - samhälle - lärande. Åtta exempel på utbildningsvetenskaplig forskning, Vetenskapsrådets rapportserie 2:2008. Stockholm: Vetenskapsrådet.
[Tidigare publ. i Ord & Bild, nr 3-4 2006, s. 90-99.]
Webb: www.vr.se, www.skeptron.uu.se/broady/dba-b-080520-karta-gy-vr-preprint.pdf

Hultqvist, Elisabeth & Mikael Palme (2010): ” 'Om de kunde ge en mall'. Studenternas möte med lärarutbildningen", under utgivn. i Praktiske Grunde. Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab, våren 2010 (13 s.).

Labov, William (2002): Driving Forces in Linguistic Change. International Conference on Korean Linguistics, August 2002, Seoul National University.
Webb http://www.ling.upenn.edu/~wlabov/Papers/DFLC.htm

Mac an Ghaill, Máirtı́n (1994): The Making of Men. Masculinities, Sexualities and Schooling. Buckingham: Open Univ. Press, 1994 (209 s). ISBN 0-335-15782-3.

Moi, Toril (1996): Simone de Beauvoir. Hur man skapar en kvinnlig intellektuell. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 1996, inledningen samt kapitel 1 och 2, dvs. s. 21-102. ISBN 91-7139-298-X.
[Övers. utifrån Simone de Beauvoir: The Making of an Intellectual Woman. Oxford, UK/Cambridge, USA: Blackwell Publishers, 1994, samt utifrån den definitiva utgåvan Simone de Beauvoir. En intellektuell kvinne blir til. Oslo: Gyldendal, 3 uppl. 2008, SBN 978-82-05-37759-2]

Palme, Mikael (2008): Det kulturella kapitalet. Studier av symboliska tillgångar i det svenska utbildningssystemet 1988-2008. Acta Universitatis Upsaliensis, Studier i utbildnings- och kultursociologi 1, 2008, inledningen samt artikel 5, dvs. s. 11-55, 195-276. ISBN 978-91-554-7356-3.
Webb www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-palme-mikael-081106-diss.pdf (varning: stor fil, 23 836 KB)

Praktiske Grunde. Tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab, nr 1 2008, s. 6-45 (extensiv läsn. s. 46-93). Tema: Kunsten at blive kunstner. Uddannelses- og kultursociologiske studier af kunstnere og kunstuddannelser i Sverige 1945-2007, s. 6-45 (extensiv läsn. s. 46-93). Temared. Martin Gustavsson och Mikael Börjesson.
Webb: http://www.hexis.dk/praktiskegrunde-01-2008.pdf

Walford, Geoffrey (ed.) (2008): How to do Educational Ethnography. London: Tufnell Press, 2008 (186 sidor). ISBN 978-1-872767-92-5.

Sammanlagt 1 114 sidor.

 

Utöver den egentliga kurslitteraturen läses i mån av behov introduktioner, handböcker, forskningsöversikter, bredvidläsningslitteratur, bl.a.

Anward, Jan (2006): ”Om assonans i samtal”, pp. 5-16 i Sofia Ask, Gunilla Byrman, Solveig Hammarbäck, Maria Lindgren and Per Stille (eds.): Lekt och lärt. Vänskrift till Jan Einarsson. Växjö: Rapporter från Växjö universitet. Humaniora. Rapport 16.

Bakken, Anders (2007): Virkninger av tilpasset språkopplæring for minoritetsspråklige elever. En kunnskapsoversikt. NOVA Rapport 10/2007. Oslo: NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, 2007.
Webb http://www.reassess.no/asset/2646/1/2646_1.pdf

Av Bourdieu och hans medarbetare: För en utförlig lista med förslag till titlar, se webbinformationen om en tidigare kurs "Kapital och fält. Metoder för studier av utbildning och kultur", januari-juni 2009
Webb www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-kap09.htm

Broady, Donald (1998): Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg. Skeptronhäften nr 15. SEC/ILU, Uppsala universitet, 1998 (26 s.).
Webb www.skeptron.uu.se/broady/sec/ske-15.pdf

Donald Broady (2002): "French prosopography. Definition and suggested readings", Poetics [Elsevier Science Publishers, Holland], Volume 30, Issues 5-6, October-December 2002, p. 381-385.
Webb (Preprint HTML-version) http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-broady-0605-frenchprosop.htm

Broady, Donald (1991): "Sociologi och statistik”, pp. 473-527 i Sociologi och epistemologi. Stockholm: HLS Förlag, 2 uppl. 1991 (eller pp. 479-534 i 1 uppl. 1990). (55 s.)
Webb http://www.skeptron.uu.se/broady/dba-b-910501-soc-epist.htm

Larsson, Staffan: ”A pluralist view of generalization in qualitative research”, International Journal of Research & Method in Education, Vol. 32, No. 1, April 2009, p. 25–38.

Milroy, Lesley & Matthew Gordon (2003): Sociolinguistics. Method and Interpretation. Malden, MA: Blackwell, 2003 (261 s.). ISBN 0-631-22224-3.

Wärneryd, Bo et al (1990): Att fråga. Om frågekonstruktion vid intervjuundersökningar och postenkäter. Stockholm: Statistiska centralbyrån (SCB), 5 uppl. 1990, 280 s.

 

Rekapitulera tidigare läsning av

Street, Brian, V. (1984): Literacy in Theory and Practice. Cambridge: Cambridge University Press, 1984, kap. 1-4, dvs. s. 1-125. ISBN 0-521-24785-3.


 Program för workshop månd 15 mars 2010

Tid: måndag 15 mars 2010 kl. 13.30-17.30
Lokal: Blåsenhus rum 14:340 (dvs hus 14, våning 3, rum 340)
Ordf. Kenneth Hyltenstam

13.30-13.50

Carin Rosander

Elevers skrivutveckling i olika genrer i relation till kunskapsmålen i sv/sva i årskurs tre
"kvalitativt inriktad, longitudinell studie med en etnografisk ansats. Jag kommer att finnas med i ett antal klassrum som deltagande observatör, föra anteckningar, göra videoinspelningar av lärares undervisning, göra intervjuer med lärare och elever, samla in och analysera texter från elever samt analysera samtal mellan lärare och elever"

13.50-14.10

Ulrika Dahl

Språkliga krav i NO
"två olika textanalyser av målen i ämnet och frågor kring analys av klassrumsobservationer"

14.10-14.20

Paus

14.20-14.40

Kristina Lanå

Demokratiskt deltagande i klassrumsinteraktionen - kön, social bakgrund och etnicitet
"en etnografisk ansats (deltagande observationer, intervjuer, visst empiriskt material såsom styrdokument, arbetsuppgifter för elever etc). Som metod och analysverktyg kommer jag att använda mig av en diskursanalys"

14.40-15.00

Katrin Ahlgren

Andraspråkstalares reflektioner kring språk och identitet
”narrativ metod och transkriptioner"

15.00-15.10

Paus

15.10-15.30

Qarin Franker

Val,vägar,variation.Vuxna andraspråksinlärares interaktion med visuella texter
"Rekontextualiseringens betydelse för reliabilitet och validitet"
"problematiken med språkvalet för diskussionerna där informanternas L2 (svenska) inte räcker för att de ska kunna uttrycka sina ståndpunkter men där forskaren inte behärskar deras modersmål/diskussionsspråk"

15.30-16.00

Kaffepaus

16.00-16.20

BethAnne Yoxsimer Paulsrud

SPRINT-gymnasieskolor och elevernas litteracitet i engelska (English literacy skills of Swedish students in upper-secondary English-medium schools)
"Mest kvalitativa men även kvantitativa
Etnografiska metoder--deltagande observationer, intervjuer, enkäter om attityd, förväntningar och motivation, ev. ljudinspelningar
Deskriptiva statistiken (om de fyra aktörerna, om SPRINT-skolor i Sverige)
Textanalys--kvalitativ och kvantitativ"

16.20-16-40

Aina Bigestans

Den svenska som behövs. Om lärare med utländsk lärarexamen i den svenska skolan
"Självskattad språkförmåga - vad får man ut av en enkät med fasta svarsalternativ jämfört med intervjuer?
Kvantitativ metod grundad på enkätsvar och kvalitativ metod grundad på intervju med öppna frågor"

16.40-16.50

Paus

16.50-17.10

Håkan Forsberg

Kampen om eleverna - skolstrategier och symboliska tillgångar bland Stockholms gymnasieskolor
"korrespondensanalys, intervju och eventuellt någon form av semiotisk analys"

17.10-17.30

Peter Bernhardsson

Språkmästare och språklärare. Förändrade förutsättningar för undervisningen i moderna språk under 1800-talet
"prosopografisk metod, några problem med metoden i relation till mitt avhandlingsprojekt"


Program för ventileringen
av examinations-pm torsd 10 juni 2010

Tid: Torsd 10 juni kl 10.30-17.00
Plats: Blåsenhus rum 11:130

10.30-11.10 Peter Bernhardsson pm kommenteras av Katrin och Håkan
11.10-11.50 Ulrika Dahls pm kommenteras av Carin och BethAnne
11.50-12.30 Carin Rosanders pm kommenteras av BethAnne och Kristina
12.30-13.30 Lunch
13.30-14.10 Katrin Ahlgrens pm kommenteras av Aina och Peter
14.10-14.50 Aina Bigestans pm kommenteras av Katrin och Håkan
14.50-15.10 Kaffe
15.10-15.50 Håkan Forsbergs pm kommenteras av Peter och Ulrika
15.50-16.30 Beth-Anne Yoxsimer Paulsruds pm kommenteras av Aina och Kristina
16.30-17.00 Kristina Lanås PM kommenteras av Carin och Ulrika 


URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-10-metod-flu.htm


SEC home | Coordinators | Staff | Research | Courses | Archives  | Events

 ©-2010  SEC/EDU, Uppsala University, Box 2136, SE-750 02 Uppsala
Last updated: 2011-03-09   | Responsible: Donald Broady