UPPSALA UNIVERSITET : EDU : Utbildnings- och kultursociologi (SEC)ää-- : Courses  
SEC Home | Coordinators | Staff | Research | Courses | Archives  | Events   


Kursen Kultursociologi, metoder (7,5 hp)

Vårterminen 2010, med start 21 jan

URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-10-kulsoc-metod.htm

Kursen ges av Institutionen för utbildning, kultur och medier, Uppsala universitet. För information kontakta kursledaren Mikael Palme <mikael.palme@ped.su.se>.

De två kurserna "Utbildningssociologi, metoder" och "Utbildningssociologi, metoder" under första hälften av vårterminen 2010 kommer att ha gemensamma seminarier. Möjligheter finns att skräddarsy kurslitteraturen i enlighet med deltagarnas behov.  Oavsett vilken av de två kurserna (eller ev, båda) som deltagarna väljer att genomföra blir således seminarierna desamma, och även uppläggningen som bygger på att varje deltagare under kursens gång designar en egen studie utifrån ett eget valt syfte eller tema. Detta syfte preciseras efter hand i formuleringen av ett litet antal mer fokuserade frågeställningar för vilka några olika forskningsmetodiska angreppssätt successivt utprövas på grundval av kurslitteraturen. Examinationen sker genom inlämningen av en PM där syfte, frågeställningar och några valda och för dessa frågeställningar adekvata forskningsmetoder diskuteras.

Schema
Kursplan
Kurslitteratur
Examination
Vägbeskrivning och karta


Schema

Torsd 21 jan 2010 kl 13.15-16.30: Introduktion - forskningsprocessen (Mikael Palme) - Blåsenhus 12:132

Torsd 4 febr 2010 kl 13.15-16.30: Forskningsmetoder och samhällsvetenskapernas epistemologi (Donald Broady) - Blåsenhus 12:137

Torsd 18 febr 2010 kl 13.15-16.30: Intervjuer och enkäter (Ida Lidegran och Mikael Palme) - Blåsenhus 12:132

Torsd 4 mars 2010 kl 13.15-16.30: Arkivsökning av kvantitativa data, variabel- och databaskonstruktion, statistisk analys, särskilt korrespondensanalys, samt social klassificering (Martin Gustavsson, Stockholms universitet, och Mikael Börjesson) - Blåsenhus 12:132

Torsd 18 mars 2010 kl 13.15-16.30: Etnografisk observation (Raoul Galli, Stockholms universitet) - Blåsenhus 13:027

Torsd 25 mars 2010 kl 13.15-16.30: Ventilering av examinations-PM (Mikael Palme) - Blåsenhus 12:132 


Kursplan, Kultursociologi, metoder

Fastställd 2008-03-11

[Nedladdad från http://www.selma.uu.se/publik/main?AF=0200&funktion=kplan&fakultet=LU&amne=USI&kurs=4UK029]

Kultursociologi, metoder, 7.5 högskolepoäng

Kurskod: 4UK029
Beslut: 2008-03-11
Beslutad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
Förkunskaper: Examen på grundnivå om minst 120 p/180 hp varav minst 60 p/90 hp i humanistiskt el samhällsvetenskapligt ämne eller motsvarande.
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd , G Godkänd, U Underkänd
Huvudområde: Utbildningssociologi

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den ges också inom Masterprogrammet i utbildningsvetenskap med inriktning mot utbildningssociologi.

Kursplanen gäller från och med höstterminen 2008.

Kursansvarig institution: Institutionen för utbildning, kultur och medier.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande

Innehåll

Kursen ger en överblick över centrala forskningsmetoder samt bekantskap med insamlings- och bearbetningstekniker.

Tonvikten ligger vid

I kursen ingår att bevista och i efterhand kommentera minst en doktorsdisputation, gästföreläsning eller liknande.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier. Kortare skriftliga redovisningar lämnas in under kursens gång och en skriftlig examinationsuppgift i slutet av kursen.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga redovisningar.

Övriga föreskrifter

Obligatorisk närvaro krävs vid ventileringen av skriftliga redovisningar. 


Kurslitteratur, Kultursociologi, metoder

 4UK029 KULTURSOCIOLOGI, METODER

Bourdieu, Pierre (1993): "Comprendre", i La misère du monde (dir. P. Bourdieu). Paris: Seuil, s. 903-939.
[Eng. övers.
The Weight of the World. Social suffering in contemporary society. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1999.]
(43 s.)

Dahmström, Karin (2005): Från datainsamling till rapport - att göra en statistisk undersökning. Lund: Studentlitteratur, 4 uppl., 411 s., ISBN 91-44-04352-X. (200 s.)

Gilje, Nils & Harald Grimmen (1992): Samhällsvetenskapernas förutsättningar. Göteborg: Daidalos (320 s.).
[Övers. av Samfunnsvitenskapenes forutsetninger. Inføring i samfunnsfagenes vitenskapsfilosofi, 1992.]
(320 s.)

Wärneryd, Bo et al (1990): Att fråga. Om frågekonstruktion vid intervjuundersökningar och postenkäter. Stockholm: Statistiska centralbyrån (SCB), 5 uppl. 1990, 280 s. (280 s.)

Valfri litteratur om kvalitativa forskningsmetoder, väljes i samråd med kursledningen (ca 200 s.).

Summa 1 043 s.


Examination

Kursen examineras genom att deltagarna lämnar in en pm som behandlar litteraturen. Denna pm skall utgöra ett diskussionsunderlag vid det avslutande seminariet 25 april.


Vägbeskrivning och karta

Seminarierna sker i Blåsenhus, von Kraemers allé 1, Uppsala, en nyuppförd byggnad med Slottet och Botaniska trädgården som närmaste grannar.

Karta

URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-10-kulsoc-metod.htm


SEC home | Coordinators | Staff | Research | Courses | Archives  | Events

 ©-2009 SEC/EDU, Uppsala University, Box 2136, SE-750 02 Uppsala
Last updated: 2011-09-11   | Responsible: Donald Broady