UPPSALA UNIVERSITET : EDU : Utbildnings- och kultursociologi (SEC)   
SEC Home | Coordinators | Staff | Research | Courses | Archives  | Events   


Momentet "Metoder inom utbildnings- och kultursociologin" (3,75 hp)

april-juni 2009

inom forskarutbildningskursen Teori och metod

URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-09-utbsoc-metod-foutb.htm

Kursen Teori och metod är avsedd för vissa doktorander, särskilt relativt nyantagna, i ämnena didaktik, pedagogik och utbildningssociologi vid Uppsala universitet. Flertalet är verksamma vid Institutionen för didaktik, Pedagogiska institutionen eller Institutionen för utbildning, kultur och medier, dvs. de tre institutioner som ingår i Pedagogikumorganisationen. Ansvariga för kursen är Donald Broady, Ann-Carita Evaldsson, Ulf P. Lundgren och Leif Östman.

Momentet "Metoder inom utbildnings- och kultursociologin" utgör kursens sista fjärdedel och ges under april-juni 2009. Lärare är Donald Broady <donald.broady@edu.uu.se>.


Schema

för momentet "Metoder inom utbildnings- och kultursociologin" inom forskarutbildningskursen Teori och metod

Lokal är rum 1440, Seminarieg. 1, Uppsala (på fjärde våningen, ta trapporna eller hissen så högt upp som det går i huset).

Seminarium 1: torsd 23 april 2009 kl 13.15-16.00.
Seminarium 2:
onsd 13 maj 2009 kl 13.15-16.00.
Seminarium 3:
tisd 2 juni 2009 kl 10.15-12.00.

Examinations-pm insändes senast lörd. 30 maj till donald.broady@edu.uu.se


Litteratur

till momentet "Metoder inom utbildnings- och kultursociologin"

Broady, Donald & Mikael Börjesson (2002): "En social karta över gymnasieskolan i Stockholm i slutet av 1990-talet", Studies in Educational Policy and Educational Philosophy. E-tidskrift, 2002:1 (Uppsala universitet, red. Ulf P. Lundgren). (9 s.)
PDF-version (372 KB) <www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-broady-borjesson-020407-social-karta.pdf>

[Alternativt: Broady, Donald & Mikael Börjesson (2006):"En social karta över gymnasieskolan", Ord&Bild, nr 3-4 2006, pp. 90-99.]

Broady, Donald (1998): Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg. Uppsala: SEC/ILU, Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi nr 15. (26 s.)
PDF-version (129 kb) <www.skeptron.uu.se/broady/sec/ske-15.pdf>

Börjesson, Mikael (2006): "Om att klassificera sociala grupper". I: Mikael Börjesson, Ingrid Heyman, Monica Langerth Zetterman, Esbjörn Larsson, Ida Lidegran & Mikael Palme (red): Fältanteckningar. Uppsala: Uppsala universitet, SEC, Skeptronserien, s. 249-258. (10 s.)
Digital version se http://www.skeptron.uu.se/monicalz/faltanteckningar/ 

Erikson, Robert & Jan O. Jonsson: Ursprung och utbildning. Social snedrekrytering till högre studier. Huvudbetänkande från Utredningen om den sociala snedrekryteringen till högre studier. SOU 1993:85. (432 s.)

Frykman, Jonas (1998): Ljusnande framtid! Skola, social mobilitet och kulturell identitet. Lund: Historiska media. (201 s.)

Moi, Toril (1996): Simone de Beauvoir. Hur man skapar en kvinnlig intellektuell. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, s. 21-102 (dvs. inledningen samt kapitel 1 och 2).
[Övers. av den norska utgåvan av Simone de Beauvoir: The Making of an Intellectual Woman. Oxford, UK/Cambridge, USA: Blackwell Publishers, 1994]
(82 s.)

En doktorsavhandling som väljs i samråd med kursledningen, ca 250 s.
[Ett förslag är Ida Lidegrans avhandling i utbildningssociologi med titeln Utbildningskapital. Om hur det alstras, fördelas och förmedlas, som ska ventileras fred 15 maj 2009 kl 10.15 i sal X i Universitetshuset, Uppsala. Besök gärna denna disputation! Avhandlingen kommer att finnas tillgänglig tre veckar innan.]

Summa 1 010 s.


Examination

Kursmomentet "Metoder inom utbildnings- och kultursociologin" examineras genom att deltagarna lämnar in en pm som behandlar litteraturen. Denna pm skall skickas senast lörd 30 maj 2009 kl 24 per mejl till Donald Broady, som därefter gör utskick av samtliga pm till samtliga deltagare. Dessa pm ska utgöra diskussionsunderlag vid det avslutande seminariet tisd 2 juni Tänkbara ämnen är:

(1) Besvara frågan: hur skulle det kunna gå till att med hjälp av utbildningssociologiska och kultursociologiska begrepp, metoder och forskningstekniker studera något som är föremål för ditt avhandlingsarbete eller som du av andra skäl är intresserade av att begripa dig på? Det kan skriva en sådan pm antingen som ett rent tankeexperiment eller som ett led i planeringen av en undersökning som du så småningom (vilket förstås inte behöver ske inom ramen för denna kurs) ämnar genomföra.

(2) Ett alternativ är att du ägnar din examinations-pm åt att jämföra t.ex. några utbildningssociologiska eller kultursociologiska forskningstraditioner med varandra, eller sådana forskningstraditioner med andra traditioner

Det finns många andra alternativ. Huvudsaken är att du utöver kurspoängen får glädje och nytta av arbetet. Försök hitta på ett meningsfullt ämne och rådgör med kursledningen vid behov. Huvudsaken när det gäller godkännande är att du visar att du tillgodogjort dig och fått ut något väsentligt av litteraturen och våra diskussioner.

URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-09-utbsoc-metod-foutb.htm


SEC home | Coordinators | Staff | Research | Courses | Archives  | Events

 ©-2009 SEC/EDU, Uppsala University, Box 2136, SE-750 02 Uppsala
Last updated: 2011-08-11   | Responsible: Donald Broady