UPPSALA UNIVERSITET : EDU : Utbildnings- och kultursociologi (SEC) : Courses  
SEC Home | Coordinators | Staff | Research | Courses | Archives  | Events   


Kursen Utbildningssociologi, metoder

april-maj 2008

Kursen ges av Institutionen för utbildning, kultur och medier, Uppsala universitet, och samläses med momentet "Metoder inom utbildnings- och kultursociologin" inom forskarutbildningskursen Teori och metod.

URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-08-utbsoc-metod-master-vt.htm

För information, kontakta Donald Broady <donald.broady@edu.uu.se>, Mikael Börjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se> eller för allmänna frågor om masterprogrammet studierektor Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>.


Förslag till kursplan

Utbildningssociologi, metoder, 7.5 högskolepoäng

Kurskod: XXXXXX
Beslut: 2007-XX-XX
Beslutad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
Förkunskaper: Examen på grundnivå om minst 120 p/180 hp varav minst 60 p/90 hp i humanistiskt el samhällsvetenskapligt ämne.
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd , G Godkänd, U Underkänd

Huvudområde

Utbildningssociologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Masterprogrammet i utbildningsvetenskap med inriktning mot utbildningssociologi. Kursplanen gäller från och med höstterminen 2008.

Kursansvarig institution: Institutionen för utbildning, kultur och medier

Mål

Efter genomgången kurs skall den studerande

Innehåll

Kursen ger en överblick över centrala forskningsmetoder samt bekantskap med insamlings- och bearbetningstekniker. Tonvikten ligger vid

I kursen ingår att bevista och i efterhand kommentera minst en doktorsdisputation, gästföreläsning eller liknande.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier. Kortare skriftliga redovisningar inlämnas under kursens gång. En skriftlig examinationsuppgift lämnas in i slutet av kursen.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga redovisningar.

Kurslitteratur

Broady, Donald & Mikael Börjesson (2002): "En social karta över gymnasieskolan i Stockholm i slutet av 1990-talet", Studies in Educational Policy and Educational Philosophy. E-tidskrift, 2002:1 (Uppsala universitet, red. Ulf P. Lundgren). (9 s.)
PDF-version (372 KB) <www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-broady-borjesson-020407-social-karta.pdf>

[Alternativt: Broady, Donald & Mikael Börjesson (2006):”En social karta över gymnasieskolan”, Ord&Bild, nr 3-4 2006, pp. 90-99.]

Broady, Donald (1998): Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg. Uppsala: SEC/ILU, Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi nr 15. (26 s.)
PDF-version (129 kb) <www.skeptron.uu.se/broady/sec/ske-15.pdf>

Börjesson, Mikael (2006): "Om att klassificera sociala grupper". I: Mikael Börjesson, Ingrid Heyman, Monica Langerth Zetterman, Esbjörn Larsson, Ida Lidegran & Mikael Palme (red): Fältanteckningar. Uppsala: Uppsala universitet, SEC, Skeptronserien, s. 249-258. (10 s.)
Digital version se http://www.skeptron.uu.se/monicalz/faltanteckningar/ 

Erikson, Robert & Jan O. Jonsson: Ursprung och utbildning. Social snedrekrytering till högre studier. Huvudbetänkande från Utredningen om den sociala snedrekryteringen till högre studier. SOU 1993:85. (432 s.)

Frykman, Jonas (1998): Ljusnande framtid! Skola, social mobilitet och kulturell identitet. Lund: Historiska media. (201 s.)

Moi, Toril (1996): Simone de Beauvoir. Hur man skapar en kvinnlig intellektuell. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, s. 21-102 (dvs. inledningen samt kapitel 1 och 2).
[Övers. av Simone de Beauvoir: The Making of an intellectual woman. Oxford, UK/Cambridge, USA: Blackwell Publishers, 1994]
(82 s.)

En doktorsavhandling som väljs i samråd med kursledningen, ca 250 s.
[Ett förslag är Ingrid Heyman (1995): Gånge hatt till... Omvårdnadsforskningens framväxt i Sverige. Sjuksköterskors avhandlingar 1974-1991, Daidalos, Göteborg 1995 (346 s.). Se engelsk summary <www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-heyman-95-summary.htm>]
(250 s.

Summa 1 010 s.


Schema

för momentet "Metoder inom utbildnings- och kultursociologin" inom forskarutbildningskursen Teori och metod

Lokal är rum 1219, Seminarieg. 1, Uppsala

Seminarium 1: tisd 22 april 2008 kl 10.15-12.00. Seminarieledare Mikael Börjesson.
Seminarium 2:
tisd 29 april 2008 kl 10.15-12.00. Seminarieledare Donald Broady.
Seminarium 3:
tisd 6 maj 2008 kl 10.15-12.00. Seminarieledare Mikael Börjesson.
Seminarium 4:
torsd 15 maj 2008 kl 09.30-12.30. Seminarieledare Donald Broady och Mikael Börjesson.


Examination

Kursmomentet "Metoder inom utbildnings- och kultursociologin" examineras genom att deltagarna lämnar in en pm som behandlar litteraturen. Denna pm skall inlämnas senast tisd 13 maj och skall utgöra diskussionsunderlag vid det avslutande seminariet månd 19 maj 2008. Tänkbara ämnen är:

(1) Besvara frågan: hur skulle det kunna gå till att med hjälp av utbildningssociologiska och kultursociologiska begrepp, metoder och forskningstekniker studera något som är föremål för ditt avhandlingsarbete eller som du av andra skäl är intresserade av att begripa dig på? Det kan skriva en sådan pm antingen som ett rent tankeexperiment eller som ett led i planeringen av en undersökning som du så småningom (vilket förstås inte behöver ske inom ramen för denna kurs) ämnar genomföra.

(2) Ett alternativ är att du ägnar din examinations-pm åt att jämföra t.ex. några utbildningssociologiska forskningstraditioner med varandra, eller någon eller några utbildningssociologiska forskningstraditioner med andra traditioner

Det finns många andra alternativ. Huvudsaken för dig själv är, hoppas jag, att du utöver kurspoängen får glädje och nytta av arbetet. Försök hitta på ett meningsfullt ämne och rådgör med kursledningen vid behov. Huvudsaken när det gäller godkännande är att du visar att du tillgodogjort dig och fått ut något väsentligt av litteraturen och våra diskussioner.


URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-08-utbsoc-metod-master-vt.htm


SEC home | Coordinators | Staff | Research | Courses | Archives  | Events

 ©-2007 SEC/EDU, Uppsala University, Box 2136, SE-750 02 Uppsala
Last updated: 2011-08-11   | Responsible: Donald Broady