UPPSALA UNIVERSITET : EDU : Utbildnings- och kultursociologi (SEC)   
SEC Home | Coordinators | Staff | Research | Courses | Archives  | Events   


Momentet "Metoder inom utbildnings- och kultursociologin" (3,75 hp)

april-maj 2008

inom forskarutbildningskursen Teori och metod

URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-08-utbsoc-metod-foutb.htm

Kursen Teori och metod är avsedd för doktorander, särskilt relativt nyantagna, i ämnena didaktik, pedagogik och utbildningssociologi vid Uppsala universitet. Flertalet är verksamma vid Institutionen för didaktik, Pedagogiska institutionen eller Institutionen för utbildning, kultur och medier, dvs. de tre institutioner som ingår i Pedagogikumorganisationen. Lärare inom kursen är Donald Broady, Mikael Börjesson, Ann-Carita Evaldsson, Ulf P. Lundgren och Leif Östman.

Momentet "Metoder inom utbildnings- och kultursociologin" utgör kursens sista fjärdedel, ges under april-maj 2008 och samläses med masterkursen "Utbildningssociologi, metoder". Lärare är Donald Broady <donald.broady@edu.uu.se> och Mikael Borjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se>.


Schema

för momentet "Metoder inom utbildnings- och kultursociologin" inom forskarutbildningskursen Teori och metod

Lokal är rum 1219, Seminarieg. 1, Uppsala

Seminarium 1: tisd 22 april 2008 kl 10.15-12.00. Seminarieledare Mikael Börjesson.
Seminarium 2:
tisd 29 april 2008 kl 10.15-12.00. Seminarieledare Donald Broady.
Seminarium 3:
tisd 6 maj 2008 kl 10.15-12.00. Seminarieledare Mikael Börjesson.
Seminarium 4:
Torsd 15 maj 2008 kl 13.15-16.00. Seminarieledare Donald Broady (medverkar endast i början av seminariet) och Mikael Börjesson.


Litteratur

till momentet "Metoder inom utbildnings- och kultursociologin"

Broady, Donald & Mikael Börjesson (2002): "En social karta över gymnasieskolan i Stockholm i slutet av 1990-talet", Studies in Educational Policy and Educational Philosophy. E-tidskrift, 2002:1 (Uppsala universitet, red. Ulf P. Lundgren). (9 s.)
PDF-version (372 KB) <www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-broady-borjesson-020407-social-karta.pdf>

[Alternativt: Broady, Donald & Mikael Börjesson (2006):”En social karta över gymnasieskolan”, Ord&Bild, nr 3-4 2006, pp. 90-99.]

Broady, Donald (1998): Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg. Uppsala: SEC/ILU, Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi nr 15. (26 s.)
PDF-version (129 kb) <www.skeptron.uu.se/broady/sec/ske-15.pdf>

Börjesson, Mikael (2006): "Om att klassificera sociala grupper". I: Mikael Börjesson, Ingrid Heyman, Monica Langerth Zetterman, Esbjörn Larsson, Ida Lidegran & Mikael Palme (red): Fältanteckningar. Uppsala: Uppsala universitet, SEC, Skeptronserien, s. 249-258. (10 s.)
Digital version se http://www.skeptron.uu.se/monicalz/faltanteckningar/ 

Erikson, Robert & Jan O. Jonsson: Ursprung och utbildning. Social snedrekrytering till högre studier. Huvudbetänkande från Utredningen om den sociala snedrekryteringen till högre studier. SOU 1993:85. (432 s.)

Frykman, Jonas (1998): Ljusnande framtid! Skola, social mobilitet och kulturell identitet. Lund: Historiska media. (201 s.)

Moi, Toril (1996): Simone de Beauvoir. Hur man skapar en kvinnlig intellektuell. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, s. 21-102 (dvs. inledningen samt kapitel 1 och 2).
[Övers. av Simone de Beauvoir: The Making of an intellectual woman. Oxford, UK/Cambridge, USA: Blackwell Publishers, 1994]
(82 s.)

En doktorsavhandling som väljs i samråd med kursledningen, ca 250 s.
[Ett förslag är Ingrid Heyman (1995): Gånge hatt till... Omvårdnadsforskningens framväxt i Sverige. Sjuksköterskors avhandlingar 1974-1991, Daidalos, Göteborg 1995 (346 s.). Se engelsk summary <www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-heyman-95-summary.htm>]
(250 s.)

Summa 1 010 s.


Examination

Kursmomentet "Metoder inom utbildnings- och kultursociologin" examineras genom att deltagarna lämnar in en pm som behandlar litteraturen. Denna pm skall inlämnas senast tisd 13 maj (skicka den per mejl till Donald Broady, Mikael Börjesson och samtliga kursdeltagare) och skall utgöra diskussionsunderlag vid det avslutande seminariet månd 19 maj 2008. Tänkbara ämnen är:

(1) Besvara frågan: hur skulle det kunna gå till att med hjälp av utbildningssociologiska och kultursociologiska begrepp, metoder och forskningstekniker studera något som är föremål för ditt avhandlingsarbete eller som du av andra skäl är intresserade av att begripa dig på? Det kan skriva en sådan pm antingen som ett rent tankeexperiment eller som ett led i planeringen av en undersökning som du så småningom (vilket förstås inte behöver ske inom ramen för denna kurs) ämnar genomföra.

(2) Ett alternativ är att du ägnar din examinations-pm åt att jämföra t.ex. några utbildningssociologiska forskningstraditioner med varandra, eller någon eller några utbildningssociologiska forskningstraditioner med andra traditioner

Det finns många andra alternativ. Huvudsaken är att du utöver kurspoängen får glädje och nytta av arbetet. Försök hitta på ett meningsfullt ämne och rådgör med kursledningen vid behov. Huvudsaken när det gäller godkännande är att du visar att du tillgodogjort dig och fått ut något väsentligt av litteraturen och våra diskussioner.

URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-08-utbsoc-metod-foutb.htm


SEC home | Coordinators | Staff | Research | Courses | Archives  | Events

 ©-2007 SEC/EDU, Uppsala University, Box 2136, SE-750 02 Uppsala
Last updated: 2011-08-11   | Responsible: Donald Broady