UPPSALA UNIVERSITET : EDU : Utbildnings- och kultursociologi (SEC) : Courses  
SEC Home | Coordinators | Staff | Research | Courses | Archives  | Events   


Forskarutbildningskursen
Utbildningshistoria, traditioner
(7,5 hp)

Uppsala universitet, jan-mars 2008

URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-08-utbhist-trad.htm

anordnad av Nationella forskarskolan i utbildningshistoria

_____________

Kursledare: Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se> och Donald Broady, <donald.broady@edu.uu.se>

Forskningssekreterare för SEC: Marie Ols <marie.ols@peki.uu.se>, tel 018-4715883, rum 3248 på Seminariet.

Administration forskarutbildningen i utbildningssociologi: Katarina Gahne <katarina.gahne@peki.uu.se>. Postadress Pedagogikums kansli, Box 2136, 751 25 Uppsala. Tel 018-4716349

Kursstart 21 jan 2006. Kursstarten administreras genom undervisningsplattformen PING PONG

Lokaler: Seminarieg. 1, Uppsala.

Kursplan
Litteratur
Schema


Kursplan för forskarutbildningskursen
Utbildningshistoria, traditioner (7,5 hp)
(History of Education, Traditions, 7,5 ECTS)

Kursen anordnas av Nationella forskarskolan i utbildningshistoria.

Mål
Kursens syfte är att deltagarna skall få en överblick över centrala forskningstraditioner och problemområden inom det utbildningshistoriska området.

Innehåll

Genomförande
Kursen genomföres i form av föreläsningar och seminarier. Kortare skriftliga redovisningar inlämnas under kursens gång. En skriftlig examinationsuppgift lämnas in i slutet av kursen.

Examination
Kursen examineras genom skriftliga redovisningar. Betygen Underkänd och Godkänd ges. För studerande inom grundutbildningen ges betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd.

Kurslitteratur
Se särskild förteckning


Litteratur, Utbildningshistoria, traditioner, jan-mars 2008

Kurslitteratur

Archer, Margaret S.: Social Origins of Educational Systems. University Edition. London: Sage, 1984 (234 s.). (234 s.)

Cunningham, Peter: ”Educational History and Educational Change: The Past Decade of English Historiography”, History of Education Quarterly, Vol. 29, No. 1. (Spring, 1989), pp. 77-94. (18 s.)

Durkheim, Émile: L’évolution pédagogique en France (1938). Paris: P.U.F. 2 uppl. 1969 (403 s.) [Eng övers. The Evolution of Educational Thought. Routledge & Kegan Paul, London, Henley and Boston 1977] (403 s.)

Green, Andy: Education and state formation: the rise of education systems in England, France and the USA (353 p.). London: Macmillan, 1990, kap 2 (pp. 26-75) (50 s.)

Herbst, Jurgen: ”Beyond the Debate over Revisionism: Three Educational Pasts Writ Large”, History of Education Quarterly, Vol. 20, No. 2. (Summer, 1980), pp. 131-145 (14 s.)

Jarausch, Konrad H.: ”The Old ’New History of Education’: A German Reconsideration”, History of Education Quarterly, Vol. 26, No. 2. (Summer, 1986), pp. 225-241 (17 s.)

Katz, Michael B.: ”The Origins of Public Education: A Reassessment”, History of Education Quarterly, Vol. 16, No. 4. (Winter, 1976), pp. 381-407 (27 s.)

Müller, Detlef K., Fritz Ringer & Brian Simon (eds.): The Rise of the Modern Educational System: Structural Change and Social Reproduction 1870-1920. Cambridge: Cambridge University Press/Paris: Maison des Sciences de l’Homme, 1987 (264 s.). ISBN 0-521-33001-7 (Cambridge); 2-7351-0168-1 (Paris) (264 s.)

Petterson, Lars: ”Pedagogik och historia. En komplicerad förbindelse”, pp. 359-373 Selander, Staffan (red): Kobran, nallen och majjen: tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling, 2003 (Kan laddas ned via länk från www.libris.kb.se ) (15 s.)

Simon, Brian: ”The History of Education in the 1980s”, British Journal of Educational Studies, Vol. 30, No. 1. (Feb., 1982), pp. 85-96 (11 s.)

Summa 1 053 sidor

 

Valbar litteratur

Axelsson, Thom: Rätt elev i rätt klass : skola, begåvning och styrning 1910-1950. Tema Barn, Linköping 2007. [finns som fulltext i Diva]

Bourdieu, Pierre: La noblesse d'État. Grandes écoles et esprit de corps, Minuit, Paris 1989 (569 sidor). ISBN 2-7073-1278-9. [Eng övers. The State Nobility. Elite Schools in the Field of Power. Stanford: Stanford University Press, 1996 (475 s.), ISBN 0-8047-1778-8.]       

Collins, Randall: The Credential Society. A Historical Sociology of Education and Stratification. New York: Academic Press, 1979.      

Larsson, Esbjörn: Från adlig uppfostran till borgerlig utbildning. Kungl. Krigsakademien mellan åren 1792 och 1866. Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Historica Upsaliensia 220, 2005 (411 s.). [PDF-version fulltext http://www.diva-portal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_uu_diva-6145-2__fulltext.pdf, 6 106 KB.]

Lundahl, Christian: Viljan att veta vad andra vet: Kunskapsbedömning i tidigmodern, modern och senmodern skola. Arbetsliv i omvandling 2006:8, Stockholm. [finns som fulltext i Diva]

Román, Henrik: Skönheten och nyttan : om gymnasiesvenskans litteraturundervisning 1947-1985, Uppsala Studies in Education, Uppsala 2006.

Rothblatt, Sheldon & Björn Wittrock (eds.): The European and American University Since 1800. Historical and Sociological Essays. Cambridge UK: Cambridge University Press, 1993.                                                                             

Sörlin, Sverker: De lärdas republik. Om vetenskapen internationella tendenser. Malmö: Liber-Hermods, 1994.

Schema , Utbildningshistoria, traditioner, jan-mars 2008

Torsd 2008-02-14 kl 10.15-16.00 Seminarium I & II.
Lokal: Seminariet, rum 1219.

Tisd 2008-03-18 kl 10.15-16.00 Seminarium III & IV.
Lokal: Seminariet, rum 1224.


URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-08-utbhist-trad.htm
Created by Donald Broady and Esbjörn Larsson 


SEC home | Coordinators | Staff | Research | Courses | Archives  | Events

 ©-2008 SEC/EDU, Uppsala University, Box 2136, SE-750 02 Uppsala
Last updated: 2011-08-11   | Responsible: Donald Broady