UPPSALA UNIVERSITET : EDU : Utbildnings- och kultursociologi (SEC)   
SEC home | Coordinators | Staff | Research | Courses | Archives  | Events   


Utbildning och kultur, forskningsmetoder I (5 p)

Läskurs vårterminen 2007 vid Institutionen för utbildning, kultur och medier, Uppsala universitet.

URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-07-ukmet.htm.

För mer information kontakta kursledaren Donald Broady, donald.broady@edu.uu.se.


Kursplan

Fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämndens grundutbildningsutskott 2006-09-19

Kursbenämning: Utbildning och kultur, forskningsmetoder I

Kurskod: 4LU035

Poäng: 5.0

Nivå: C

Annan nivå: Djup:

Betygsskala: UV

Flaggor: Fristående kurs

Behörighet: 40 poäng i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne.

Beslut och riktlinjer: Kursen är en fristående kurs.

Kursansvarig institution: Institutionen för lärarutbildning

Syfte:
Efter genomgången kurs skall de studerande kunna
- översiktligt redogöra för centrala forskningsmetoder, tekniker för datainsamling och databearbetning samt tillvägagångssätt vid tolkning av data
- praktiskt tillämpa några av dessa metoder, tekniker och tillvägagångssätt, exempelvis observationer, enkäter, intervjuer, statistisk bearbetning och utnyttjande av skriftliga källor
- påbörja planeringen av ett självständigt arbete motsvarande ett examensarbete eller en C-uppsats.
Kursen skall vara ett stöd för de deltagare som förbereder sig för att skriva D-uppsats.
 

Innehåll:
- Forskningsverktyg och tillvägagångssätt vid arbete med observationer, enkäter, intervjuer, statistisk bearbetning och utnyttjande av skriftliga källor.
- Tillämpningar inom aktuell forskning om utbildning, kultur och utbildningspolitik.
I kursen ingår att bevista och i efterhand kommentera åtminstone en doktorsdisputation, gästföreläsning eller liknande.

Undervisning:
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Deltagarna skall lämna in kortare skriftliga uppgifter under kursens gång samt en avslutande skriftlig examinationsuppgift.

Examination:
Examination sker genom bedömning av den avslutande skriftliga examinationsuppgiften.
För denna kurs ges betygen väl godkänd, godkänd eller underkänd.
Studerande som underkänts på kurs eller del av kurs vid examination har rätt att genomgå förnyad examination för att få godkänt betyg.

Övriga föreskrifter:
Efter samråd med de studerande fastställs vilka uppgifter och undervisningsmoment som ingår i examinationen.
 


Litteratur

Boli, John & Francisco Ramirez (1993): ”Compulsory schooling in the Western Cultural Context”. I: R.F. Arnove, Philip G. Altbach & Gail B. Kelly (Eds.): Emergent issues in education. Comparative perspectives. Albany, N.Y.: State University of New York Press, 1993, s. 25-38 (13 s.).

13

Broady, Donald & Mikael Börjesson (2002): ”En social karta över gymnasieskolan i Stockholm i slutet av 1990-talet”, Studies in Educational Policy and Educational Philosophy. E-tidskrift, 2002:1 (Uppsala universitet, red. Ulf P. Lundgren). (9 s.)

9

Broady, Donald (1998): Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg. Uppsala: SEC/ILU, Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi nr 15. (26 s.) [PDF version, 129 kb, tillgänglig på

http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/ske-15.pdf]

26

Börjesson, Mikael (2006): ”Om att klassificera social grupper”. I: Mikael Börjesson, Ingrid Heyman, Monica Langerth Zetterman, Esbjörn Larsson, Ida Lidegran & Mikael Palme (red): Fältanteckningar. Uppsala: Uppsala universitet, SEC, Skeptronserien, s. 249-258.

10

Moi, Toril (1996): Simone de Beauvoir. Hur man skapar en kvinnlig intellektuell. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 1995, s. 21-102 (dvs. inledningen samt kapitel 1 och 2).

[Övers. av Simone de Beauvoir: The Making of an intellectual woman. Oxford, UK/Cambridge, USA: Blackwell Publishers, 1994] (82 s.)

82

Ödman, Per Johan (1998): Kontrasternas spel En svensk mentalitets- och pedagogikhistoria. Del I-II. Stockholm: Bokförlaget Prisma, i urval ca 150 s.

150

En doktorsavhandling som väljs i samråd med kursledningen, ca 250 s.
Ett förslag är Ingrid Heyman (1995): Gånge hatt till... Omvårdnadsforskningens framväxt i Sverige. Sjuksköterskors avhandlingar 1974-1991, Daidalos, Göteborg 1995 (346 s.).
Se engelsk summary
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/hey-sum.htm>

250

Ytterligare litteratur som väljes i samråd med kursledningen (minst 450 s.)

450

Summa sidor

987

 

URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-07-ukmet.htm


SEC home | Coordinators | Staff | Research | Courses | Archives  | Events

 

©-2007. SEC/EDU, Uppsala University, Box 2136, SE-750 02 Uppsala
Last updated: 2011-08-11   | Responsible: Donald Broady