UPPSALA UNIVERSITET : SEC : Konsten att lyckas som konstnär
Uppsala universitet
Hoppa över länkar

Startsida

Delstudier
Kalendarium
Texter

In English

 

Konsten att lyckas som konstnär

Socialt ursprung, utbildning och karriär 1945-2007

 

Delstudier

Delstudie 1. Konstnärliga utbildningar och lärosäten och det svenska högskolefältet
Delstudie 2. Konstnärliga utbildningar och det kulturella kapitalet
Delstudie 3. Pretendenterna. Gymnasiala och förberedande konstnärliga utbildningar
 
Delstudie 4. De krönta. Avgångselever från Konsthögskolan och Konstfack 1945-1955 och 1967-1977
Delstudie 5. Alternativa ingångar på fältet?
 Delstudie 1. Konstnärliga utbildningar och lärosäten och det svenska högskolefältet  

Det omfattande dataregister över samtliga studenter i svensk högskola 1993-1999 som SEC förfogar över möjliggör en översiktlig analys av hur konsthögskolorna är placerade i det svenska högskolefältet.[1] Dels avser vi studera hur de konstnärliga utbildningarna i vid mening (dvs. inte endast de utbildningarna vid de konstärliga högskolorna, utan även exempelvis konst- eller teatervetenskap och kulturvetarprogram vid universitet och högskolor) är relaterade till varandra. Vilka hierarkier finns mellan de konstnärliga högskolorna, finns skillnader mellan praktisk och teoretiska utbildningar, hur är konstformerna relaterade? Dels är det intressant att relatera de konstnärliga utbildningarna till andra typer av högskoleutbildningar. Vilka andra utbildningar hamnar nära respektive långt bort från de konstnärliga utbildningarna och hur kan detta förstås? I och med att registret sträcker sig över fem år är det även möjligt att studera förändringar över tid. Går det att se en tendens till ökad social elitisering, vilket sker inom andra eftersökta utbildningar som journalistutbildningen och läkarutbildningen, eller kan man se att den ekonomiska krisen på 1990-talet får andra effekter för de konstnärliga utbildningarna (som skulle kunna tänkas bedömas som för riskfulla investeringar)?


Delstudie 2. Konstnärliga utbildningar och det kulturella kapitalet

Den enkätundersökning som SEC genomfört 2004-2005 omfattar över två tusen studenter, bland annat studenter från såväl Konsthögskolan och Konstfack, som andra konstnärliga utbildningar (teaterutbildningarna i Stockholm och Malmö, arkitektur vid Kungl. tekniska högskolan) och närliggande mer teoretiskt orienterade utbildning (kulturvetarprogrammet och curatorutbildningen vid Stockholms universitet). Vi avser att använda enkätundersökningen till att ge en mer uttömmande bild av de studerande vad gäller deras livsbanor (tidigare investeringar och framtida riktning), deras orientering i kulturlivet, kulturella preferenser och praktiker – kort sagt deras tillgångar av kulturellt kapital – samt deras förhållande till utbildningen.

Enkätundersökningen kommer att kompletteras med intervjuer på Konsthögskolan, Konstfack samt Teaterhögskolan. Den senare skolan har vi tagit med för att se vad det finns för skillnader mellan konstnärliga områden. Exempelvis skiljer sig undervisningspraktikerna markant åt. Teaterutbildningen är mycket mer bunden och kollektiv till sin karaktär. Syftet är att tydliggöra det studenterna har med sig i bagaget i form av utbildningsinvesteringar och professionella investeringar och den kultur de möter på utbildningen.
 

Delstudie 3. Pretendenterna. Gymnasiala och förberedande konstnärliga utbildningar.  

Inledningsvis omnämndes vikten av att ta ett helhetsgrepp på de konstnärliga utbildningarna. De konstnärliga högskoleutbildningarna är svåra att förstå utan undervegetationen av gymnasiala och förberedande konstnärliga skolor. Dessa är strukturerade och hierarkiserade. Vad gäller gymnasieskolorna har Södra latins estetiska utbildningar länge haft en mycket dominerande position. Dessa fungerar som reellt förberedande utbildningar för antagning till högre konstnärliga utbildningar och i förlängningen inträde på kulturella fält medan många andra gymnasieutbildningar endast är nominellt förberedande. Det vore här intressant att kontrastera rekryteringen till prestigefulla konstnärliga gymnasieutbildningar som Södra latin eller Riddarfjärdsskolans balettutbildning med nyligen anlända konkurrenter. Bland de senare har många friskolor etablerat sig, men det finns även kommunala pretendenter. Kärrtorps gymnasieskola är en av de mer intressanta av dessa och väl värd en närmare studie.

En annan typ av utbildningar vi avser att studera är konstnärliga folkhögskoleutbildningar som fått en status av att vara kvasiobligatoriska för att bli antagen till de konstnärliga högskoleutbildningarna. Vi avser närstudera fyra fem av de mer centrala, såsom Nyckelviksskolan, Idun Lovén och Gerlesborgsskolan vad det gäller konst [2] och Skara skolscen, Teaterverkstan och Kulturama för teater,[3] för att se vilka elever de rekryterar, vilka tidigare investeringar de gjort, hur de förhåller sig till andra konkurrerande utbildningar, vilka sociala kontaktnät de bygger upp och hur de orienterar sig mot de högre konstnärliga utbildningarna.[4]

 

Delstudie 4. De krönta. Avgångselever från Konsthögskolan och Konstfack 1945-1955 och 1967-1977.  

Har den sociala rekryteringen till konstnärliga utbildningar förändrats över tid? För att ge svar på bland annat denna fråga ämnar vi bygga upp en prosopografisk databas med avgångselever från Konsthögskolan och Konstfack för perioderna 1945-1955 och 1967-1977.[5] Genom att även utnyttja data om studenter på konsthögskolor åren 1993-1999 (se nedan IV.1.) blir möjligheterna att göra jämförelser över en längre tidsperiod goda.

Denna delstudie är uppbyggd som en trestegsraket. En första uppgift är att sammanställa basala uppgifter om samtliga personer som gått ut Kungliga konsthögskolan och Konstfack (endast måleri och skulptur) under perioden 1945-1977. Genom att konsultera skolornas elevkataloger (som diagrammet ovan bygger på) får man tillgång till studenternas namn, kön, ålder och antagningsår. I ett andra inledande steg kommer vi att undersöka hur många av de nämnda avgångseleverna som har fått sina biografier skrivna. I denna källa finns lättillgängliga uppgifter om social bakgrund, utbildningsgångar och yrkesbanor för de – utvalda – konstnärer som fått sina liv nedtecknade. En tredje uppgift handlar om att utöka informationen om en mindre grupp studenter, nämligen samtliga som utexaminerades åren 1945-1955 och 1967-1977. Det är en arbetskrävande men nödvändig insats för att få data om hela populationen (även om de som aldrig blev etablerade och kända). Ambitionen är att leta upp uppgifter om socialt ursprung, egna ekonomiska tillgångar, utbildnings- och yrkeskarriär i källor som elevkort och elevmatriklar (som till skillnad från ovannämnda elevkataloger även redovisar studenternas födelseort och eventuella stipendier), ansökningshandlingar till de högre lärosätena (där förberedande utbildningar redovisas), mantalsuppgifter (där bl.a. civilstånd och bostadssituation framgår), taxeringslängder (som redovisar studenternas eventuella inkomster av tjänst, kapital och/eller rörelse) och födelse- och dopböcker (föräldrarnas yrken vid tiden för de undersöktas födelse).
 

Delstudie 5. Alternativa ingångar på fältet?

Det är naturligtvis inte givet att alla vägar in på konstfältet går via (svenska) konstnärliga högskolor. För att också kunna säga några ord om vilka andra strategier som har visat sig möjliga ämnar vi göra en totalundersökning av de konstnärer som ställt ut på hallstämplade gallerier i Stockholm vid två tillfällen under perioden, 1947 och 1970. 1947 är ett märkesår i svensk konsthistoria och svenskt konstliv, då debuterade 1947 års män vilket kommit att markera övergången till en mer non-figurativ, informell konst. Det senare årtalet 1970 har valts för att man då passerat 68-revolten; för att konsten då politiserats i högre grad samt för att en revidering av konsthistorien pågår genom den feministiska ansatsen.

För att identifiera de utställande konstnärerna används utställningsrecensioner (i centrala konstnärliga tidskrifter och på dagstidningarnas kultursidor). Samma typ av information som vi samlat in om de två populationerna på Konsthögskolan och Konstfack (Delstudie IV) kommer så långt det är möjligt att samlas in om dessa personer. Vi erhåller då en kompletterande databas som låter oss undersöka vilken betydelse utbildningsinstitutionerna i allmänhet och Konsthögskolan och Konstfack i synnerhet spelar för framgång inom fältet. Dessutom ser vi vilka av de utställande konstnärerna åren 1947 respektive 1970 som inte hade en studiebakgrund på någon av landets konsthögskolor? Skiljer sig dessa från de övriga på några ytterligare sätt?


[1] För översiktliga analyser av den svenska högskolan se D. Broady, M. Börjesson & M. Palme, ”Det svenska högskolefältet under 1990-talet. Den sociala rekryteringen och konkurrensen mellan lärosätena”, pp. 13-47, 135-154 i Perspektiv på högskolan i ett förändrat Sverige (red. T. Furusten), Högskoleverket, Stockholm 2002. Se även M. Börjesson, Det svenska högskolefältet och lärarutbildningarna, SEC-Reports nr 30, SEC/ILU, Uppsala universitet, Uppsala 2003.

[2] Till Konsthögskolan hade 115 av de 789 sökande år 2004 gått på Gerlesborgsskolan, 65 på Basis, 62 på Idun Lovén och 58 på Nyckelviksskolan. Intern PM Konsthögskolan.

[3] Nästan alla examinerade vid Teaterhögskolan har gått minst en förberedande teaterutbildning (88 %). Skara skolscen är den vanligaste (36 av 175, följd av Teaterverkstaden (28) och Kulturama (19). Se Bengt Carlsson, Resultat från enkät till skådespelarna på Teaterhögskolan – antagna 1978 – 2002, Intern PM, Teaterhögskolan i Stockholm, p. 11.

[4] Via enkätundersökningen och våra statistiska datamaterial är det också möjligt att gå bakvägen och undersöka vilka utbildningsvägar som lett fram till studier på Konstfack, Konsthögskolan och Teaterhögskolan. I och med att dessa skolor är de viktigaste avnämarna är det rimligt att anta att de förberedande skolornas inbördes status till största del är betingad av i vilken utsträckning de har förmågan att placera sina elever på de mest ansedda skolorna.

[5] Att vi väljer att göra halt 1977 beror på att tillgången på utbildningsstatistiska data därefter är betydligt bättre och omfattande undersökningar av den typ vi skisserar mer effektivt låter sig göras av SCB.

©-2010. UPPSALA UNIVERSITET, Box 256, 751 05 Uppsala
Uppdaterad: 2010-03-13 | Informationsansvarig: Andreas Melldahl