UPPSALA UNIVERSITY : Dept. of Studies in Education, Culture and Media : SEC : Research projects

Uppsala universitet

EDU
SEC
Bo G. Ekelund


Languages, Education, Society

Home
In Swedish
Calendar
Summary and full proposal (in Swedish)
Texts
 

 

Språken, skolan, samhället

 

Finansierat av Vetenskapsrådet
Period Jan 2009-Dec 2011.

Projektledare: Bo G Ekelund, FD i engelska, lektor vid Engelska institutionen, Stockholms universitet; knuten till SEC, Uppsala universitet, som forskare.


Forskare
Sammanfattning

 

Forskare

Peter Bernhardsson, FK i historia; doktorand, EDU, Uppsala universitet

Emil Bertilsson, FK i historia; doktorand, EDU, Uppsala universitet

Donald Broady, FD i pedagogik; professor, EDU, Uppsala universitet

Mikael Börjesson, FD i pedagogik; lektor/forskarassistent, EDU, Uppsala universitet

Bo G. Ekelund, FD i engelska; lektor, Engelska institutionen, Stockholms universitet

Eva Hemmungs-Wirtén,  FD i litteraturvetenskap; professor, Biblioteks och informationsvetenskap, Institutionen för ABM, Uppsala universitet

Monica Langerth-Zetterman, FD i pedagogik; lektor, EDU, Uppsala universitet

Ida Lidegran, FD i utbildningssociologi; Studierektor, lektor, EDU, Uppsala universitet

Ola Winberg, FM i historia; forskningsassistent, EDU, Uppsala universitet
 

Sammanfattning

Situationen för språken i skola och högskola verkar paradoxal. Under de senaste 50 åren har behovet av språkkunskaper ständigt ökat. Ändå står språken som förlorare. Antalet studerande på avancerade språkkurser minskar. Förkunskaperna försämras. Framtiden är fortsatt dyster, bara några få vill bli språklärare. Så, vad beror språkens kräftgång på? Det vill projektet Språken, skolan, samhället 1960-2010 svara på genom att placera språkstudier i ett socialt och samhälleligt sammanhang.  

I en första delstudie ska relationerna mellan social bakgrund, språkval, betyg i språk och benägenhet att välja utbildningar i språk studeras. En andra delstudie ägnas åt de utländska språkresorna. Området är outforskat trots att resorna utan tvekan utgör ett betydelsefullt komplement till språkstudier i hemlandet. Den tredje delstudien väger samman resultaten från de förra och utvecklar dem. De moderna språkens relation till andra ämnen studeras. Frågor om elevers, studenters och lärares värdering av språk undersöks. En specialstudie av översättare ger kunskap om utbildningsvägar för ett yrke med språkfärdighet som främsta redskap.  

Projektet samlar utbildningssociologer, litteratursociologer och historiker. Det empiriska underlaget utgörs av offentlig statistik, enkäter och intervjuer. Övergripande statistiska analyser kombineras med fallstudier.


 

©-2010. SEC/UPPSALA UNIVERSITET, Box 2136, 750 02 Uppsala
Uppdaterad | Updated: 2010-03-16 
Informationsansvarig | Responsible for content: bo.ekelund@edu.uu.se
URL: <http://www.skeptron.uu.se/boge/>