Enkätundersökning av studentrekrytering,

<www.skeptron.uu.se/broady/sec/survey-a.htm>

Vid Uppsala Universitet bedrivs ett av Vetenskapsrådet finansierat forskningsprojekt om rekryteringen av studenter till universitet och högskolor, Kampen om studenterna. Det svenska högskolefältet och lärosätenas rekryteringsstrategier 1993-2003. Vetenskaplig ledare är Donald Broady
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/kast.htm>

Ett anslutande av Vetenskapsrådet finansierat projekt som leds av Karin Anna Petersen är Sjuksköterskeutbildningar: rekrytering och yrkesidentitet under omstrukturering
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/r-sjskut.htm>

I anslutning till dessa projekt har vi delat ut ett frågeformulär till studenter vid ett antal utbildningar, främst i Stockholm, Uppsala och Gävle. Syftet med denna enkätundersökning, som påbörjas i april 2004, var att samla in uppgifter om studenters förutsättningar och villkor, vägar genom utbildningssystemet och syn på studierna och framtiden, samt att jämföra rekryteringen till olika utbildningar. Enkäten är helt anonym.

Som motprestation kommer alla utbildningar som deltar i undersökningen att erhålla en sammanfattande sammanställning av hur studenterna vid utbildningen i fråga besvarat enkätfrågorna.

De utbildningar som önskar ett mer innehållsrikt material anpassat för de egna behoven kan kontakta oss för att diskutera förutsättningarna för ett sådant samarbete. Närmast till hands ligger att vi sammanställer en rapport som innehåller jämförelser med andra utbildningar vid samma eller andra lärosäten. Utöver enkäterna disponerar vi omfattande register över samtliga svenska universitetsstudenter med detaljerade uppgifter om bland annat deras sociala bakgrund, gymnasiebetyg och resultat på högskoleprovet. Därmed har vi möjlighet att undersöka hur rekryteringen till olika utbildningar liknar eller skiljer sig från varandra.

Kontaktadresser

Professor Donald Broady <broady@nada.kth.se>, vetenskaplig ledare

Mikael Börjesson <mikael.borjesson@ilu.uu.se>, koordinator utbildningssociologi

Karin Anna Petersen <karin.anna.petersen@ped.uu.se>, 018–4711608, projektledare för undersökningen av vårdstudenter.

Mikael Palme <mikael.palme@lhs.se>, tel 0708-648122, koordinator för enkätundersökningen.

Ingegerd Gunvik Grönblad < ingegerd.gunvik.gronbladh@ped.uu.se>, tel 018–471 16 57, koordinator för den del av enkätundersökningen som rikar sig till vårdstudenter.

Ida Lidegran <ida.lidegran@ilu.uu.se>

Ingrid Nordkvist <int@hig.se>

Elisabeth Hultqvist <elisabeth.hultqvist@lhs.se>

Gergei Farkas <gergei_farkas@yahoo.se>

 

Frågeformuläret

PDF-format (478 KB)
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/040322-enkat-sv-studenter-final.pdf>

Dansk version, PDF-format (490 KB)
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/040324-enkat-da-studenter-final.pdf>

English translation, PDF format (491 KB)
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/041003-survey-form-swedish-students.pdf>

 


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/survey-a.htm
Back to SEC home page <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/>
Created by Donald Broady. Last updated 30 maj 2006