Forskningsprojektet
Sjuksköterskeutbildningar - rekrytering och yrkesidentitet under omstrukturering

<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/r-sjskut.htm>

Projektet är en utbildnings- och kultursociologisk studie av sjuksköterskeutbildningen som professionsutbildning. Sjuksköterskeutbildningarnas aktuella omvandlingar har samband med flera faktorer: (1) sjuksköterskeyrket befinner sig i en professionaliseringsfas, där kraven finns att utbildningen ska bidra till att utveckla och säkerställa yrkeskompetensen och befästa yrkets ställning som profession; (2) vårdsektorns omstruktureringen med förändrad arbetsorganisation och ändrade relationer till klienterna; (3) rekryteringen till sjuksköterskeyrket framstår som allt viktigare med tanke på yrkets professionalisering och vårdens omstrukturering. Jämförbara förändringstendenser förekommer också inom andra yrken såsom läraryrken som påverkas av likartade omstruktureringar. Projektets fokus är rekryteringen till sjuksköterskeyrket och sjuksköterskans uppgifter i dagens arbetsliv. Särskilt uppmärksammas skillnader i rekrytering ur ett historiskt komparativt perspektiv och olika slags levnadsbanors och livserfarenheters betydelse för sjuksköterskeutbildningarna och banor inom arbetslivet. Ett parallellt forskningsprojekt om lärarutbildningarnas rekrytering och omvandlingar erbjuder jämförelsematerial.

Projektledare: Karin Anna Petersen
E-post karin.anna.petersen@ped.uu.se
URL www.skeptron.uu.se/karinap/

Period: 1 januari 2002-31 dec 2005

Finansiär: Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté

Projektarbetet sker inom arbetsgruppen Normalitet och Patologi (NP) inom Utbildnings- och kultursociologi (SEC), Uppsala universitet.


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/r-sjskut.htm
Back to SEC home page
Created by Donald Broady. Last updated 09 Mar 2011