Kurser om utvecklingsländer, sept 2001- juni 2002

<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-utv01.htm>

Kurser om utvecklingsländer på A-, B-, C- och D-nivå ges  läsåret 2001/2002 vid Lärarhögskolan i Stockholm

Ansv. Mikael Palme <mikael.palme@lhs.se>

För mer information se http://www.lhs.se/skl/utbildning/kurser/utvecklingslander/index.html

Kurserna ansluter till verksamheten inom forskarnätverket
Utbildningsforskning i utvecklingsländer <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/erdc.htm>


Kurserna om utvecklingsländer handlar om förhållanden i utvecklingsländer, inte i första hand om hur lärare i sin egen undervisning kan behandla tredje världen. De syftar både till att ge en inblick i faktiska sociala, kulturella, institutionella och ekonomiska förhållanden i det vi kallar utvecklingsländer och till att skapa förtrogenhet med olika tanketraditioner och vetenskapliga traditioner med vars hjälp dessa förhållanden kan förstås.

Samtliga kurser behandlar i varierande grad utbildning och skola, men har ett lika viktigt fokus på de sociala och kulturella förhållanden utanför utbildningssystemen som utgör villkor för deras sätt att fungera. De vänder sig till studenter med egen erfarenhet av arbete i eller med utvecklingsländer och behov av att systematisera en kunskap de redan besitter, till lärare med särskilt intresse för tredje världen och globaliseringsfrågor och till yngre studerande med intresse för utvecklingsfrågor.

Samtliga kurser kan läsas på A- till D-nivå, beroende på den studerandes tidigare studier i ämnet pedagogik, men med delvis olika krav på läsning och examination. Kurserna Samhälle, kultur och utbildning i utvecklingsländer och Lärande och undervisning i utvecklingsländer kompletterar varandra och är av mer grundläggande karaktär och tänkta som en introduktion till de frågor de behandlar. Kurserna Ekonomisk och social utveckling i tredje världen och Religioner och samhällsutveckling i utvecklingsländer är mer specialiserade i den meningen att de handlar i första fallet om utvecklingsteori, i det andra om religioner. Kursen Skolan kris i Afrika består av en resa till Afrika med eget fältarbete och syftar till att ge en personlig, direkt erfarenhet av hur förhållanden i ett utvecklingsland kan studeras. Undervisningen ges alltid på halvfart under en tioveckorsperiod och på kvällarna (17-19), i avsikt att göra det möjligt för yrkesarbetande att läsa dem. Heltidsstuderande som så önskar kan läsa två kurser parallellt.

Alla kurser kan också läsas som en del av inriktningen mot utvecklingsländer inom det magisterprogram i pedagogik med samhällsvetenskaplig och kultursociologisk orientering som institutionen erbjuder. Tredje- och fjärdeterminsstudenter under 33 år (C- och D-nivå) har möjligheter att genom institutionen söka s.k. MFS-stipendium (Minor Field Study) från Sida för att finansiera en längre vistelse i ett utvecklingsland i samband med uppsatsskrivande.

 

Samtliga undervisande lärare är specialister inom sina områden:

Mikael Palme, ansvarig för kursområdet i sin helhet, är utbildningssociolog med mångårig erfarenhet av forsknings- och utvecklingsarbete i Afrika och skrifter om bl a skolan i Moçambique, Tanzania och Etiopien;
Kenneth Hermele är miljö- och utvecklingsekonom, författare till bl a Det globala kasinot (2001) och Ekonomerna, tillväxten och miljön (2000);
Christer Hedin är forskare och lärare vid Lärarhögskolan i Stockholm och Stockholms Universitet, islamspecialist, författare till bl a Islam i samhället: muslimsk politik i retorik och praktik (2001) och Abrahams barn: vad skiljer och förenar judendom, kristendom och islam? (1999);
Gunilla Höjlund, lärare och forskare på Lärarhögskolan i Stockholm, har mångårig erfarenhet av utvecklingsarbete i Tanzania och av fältstudier i Afrika och Asien.


 

Samhälle, kultur och utbildning i utvecklingsländer, 5 poäng.

Kursen ger en översikt över utvecklingsteori, modernisering och globalisering, utbildningshistoria, social och politisk historia, språk och språkpolitik, religioner och deras historiska och sociala roll, antropologisk analys av utbildningens funktioner i agrara och urbana samhällen, gender- och demokratifrågor. Ges på halvfart med ett undervisningstillfälle i veckan kl 17-19 under cirka 10 veckor under tiden september – november ht 2001 och januari – mars vt 2002. Lärare: Mikael Palme

 

Lärande och undervisning i utvecklingsländer, 5 poäng.

Kursen behandlar undervisningsförhållanden och klassrumsinteraktion, lärarna som kulturförmedlare, läroplansteori och läromedel, språkundervisning i flerspråkliga samhällen, kulturellt bestämda förståelseformer och ämnesdidaktik, pedagogisk mätning, undervisningens relevans för lokal samhällsutveckling. Ges på halvfart med ett undervisningstillfälle i veckan kl 17-19 under cirka 10 veckor under tiden november – januari ht 2001 och april – juni vt 2002. Lärare: Mikael Palme.

 

Ekonomisk och social utveckling i tredje världen, 5 poäng.

Kursen behandlar utvecklingstankens utveckling under efterkrigstiden ur dels ekonomiska, dels statvetenskapliga perspektiv; regional skillnader mellan Afrika, Asien och Latinamerika; utveckling, befolkning och miljö; handelspolitik, utveckling och miljö; sociala konsekvenser av att ekonomiska föreställningar om utvecklingsgens drivkrafter omsätts i praktisk politik. Ges på halvfart med ett ungefär ett undervisningstillfälle i veckan kl 17-19 under cirka 10 veckor under tiden januari – mars vät 2002. Lärare: Kenneth Hermele

 

Religioner och samhällsutveckling i utvecklingsländer, 5 poäng.

Kursen behandlar islam i modern tid, reformrörelser och inflytande; Indiens religioner, hindunationalismens framväxt; Sydostasiens religioner, möten och motsättningar; Afrika, några mångkonfessionella stater – Sydafrika, Sudan och Nigeria, samt relationen mellan animism, släktsamhälle och ”moderna” religioner; Latinamerika – befrielseteologi och katolsk konservatism; jämställdhetsfrågor; religionernas nyväckta självkänsla, stamkulturernas roll. Ges på halvfart med cirka ett undervisningstillfälle i veckan kl 17-19 under cirka 10 veckor under tiden november – januari ht 2001 och april – juni vt 2002. Lärare: Christer Hedin

 

Res till Afrika!: kursen Skolans kris i Afrika, 5 eller 10 poäng

Genom att fokusera vad som kan kallas skolans kris i Afrika, dvs analysen av svårigheterna att i svarta Afrika ge den moderna, västerländska skolan en fungerande form och ett fungerande innehåll, ger kursen en allmän introduktion till studiet av samhälle, kultur och utbildning i utvecklingsländer, samt till lärande och undervisning i en tredje världen-kontext.

I sin 5-poängsvariant består kursen av en vistelse under 5 veckor i Tanzania där möjlighet ges till egna fältstudier av sociala och kulturella förhållanden och av utbildning och skola. Fältstudierna bedrivs i delar av landet som väljs ut i samråd med handledaren och görs tillgängliga genom kontakter med lärarhögskolor runt om i Tanzania med samordning från den i Morogoro. Helt individuella studieresor i landet är också möjliga. Dessa fältstudier kombineras med en förberedande samt en avslutande och syntetiserande seminarievecka på Morogoro Teachers Training College. Viss obligatorisk litteraturläsning tillkommer samt en kortare skriftlig och muntlig presentation av det bedrivna fältarbetet.

10-poängsvarianten av kursen består dessutom av litteraturläsning och undervisningsseminarier före och efter resan, samt författandet av ett examensarbete baserat på litteraturen och den egna fältstudien.

Kostnad för resa och uppehälle: cirka 12 000. Extra studiemedel kan sökas. Lärare kan ansökan om bidrag inom ramen för skolans/kommunens fortbildningsverksamhet. Kursen ges under ht 2002 och Tanzaniavistelsen infaller enligt planerna i oktober månad och en vecka in i november. Lärare: Mikael Palme och Gunilla Höjlund

 

Magisterprogrammet i pedagogik med samhällsvetenskaplig och kultursociologisk inriktning

Kurserna om utvecklingsländer kan också läsas som del av en inriktning på utvecklingsländer inom ramen för det magisterprogrammet i pedagogik med samhällsvetenskaplig och kultursociologisk orientering.

För att erhålla en magisterexamen krävs 80 poäng (fyra terminers heltidsstudier) i ett huvudämne, i detta fall ämnet Pedagogik, samt därutöver ytterligare 80 poäng i minst två andra akademiska ämnen, varav minst 40 poäng i ett av dessa. SKLs magisterprogram har fyra inriktningar eller profileringar: Idrott och fritidskulturer, Kultursociologi och utbildningshistoria, Hälsopedagogik och Utvecklingsländer.

Programmet är uppbyggt så att de studerande upp till 80-poängsnivå läser kurser motsvarande 40 poäng inom den valda inriktningen samt ytterligare 40 poäng av gemensamma kurser. Tillsammans med ytterligare 80 poäng i andra universitetsämnen än pedagogik utgör dessa poäng grunden för en magisterexamen. Studierna kan bedrivas på hel- eller halvfart eller i den takt den studerande önskar.


Information och anmälan

För information hänvisas till den huvudansvarige läraren för detta kursområde, Mikael Palme, 08/7375609 (arb) eller 0708/648122 (mobil), e-post mikael.palme@lhs.se, eller till institutionens administrative kurshandläggare Åsa Flygare, 08/7375566, e-post asa.flygare@lhs.se.

Studieplatser finns f.n. på samtliga kurser. Anmälan till kurserna Lärande och undervisning i utvecklingsländer och Religioner och samhällsutveckling i utvecklingsländer ht 2001 (kursstart den 7 resp 12 november) bör göras snarast. Anmälningstiden till kurserna vt 2002 går ut den 22 oktober men senare anmälningar tas i mån av plats emot fram till början av januari, 2002. Både för kurserna ht 2001 och kurserna vt 2002 måste också en formell, skriftlig ansökan göras, så att den sökandes behörighet för högskolestudier och nivå i examinationsämnet pedagogik kan fastställas.


Genomförande/uppläggning

HT 2001

Lärande och undervisning i utvecklingsländer

Undervisningen är förlagd till onsdagar och måndagar kl 17-19 och är förlagd till Lärarhögskolans lokaler på Konradsberg
(tunnelbana Thorildsplan; se karta på http://www.lhs.se/organisation/kartor.html).

Kursstart: onsdagen den 7 november kl 17-19
Lärare: Mikael Palme

7/11 i sal Q326
14/11 i sal Q326
21/11 i sal Q326
3/12 i sal Q326
5/12 medd senare
10/12 i sal Q326
17/12 i sal Q326
16/1 i sal Q326
21/1 medd senare

Observera att både datum och salsbokning kan komma att ändras om särskilda skäl föreligger och att sådana ändringar bara meddelas via Lärarhögskolans kurskonferenssystem som är tillgängligt via Internet på adressen http://learnloop.lhs.se/learnloop/.

 

Religioner och samhällsutveckling i utvecklingsländer

Undervisningen är förlagd till måndagar, tisdagar och onsdagar kl 17-19 och är förlagd till Lärarhögskolans lokaler på Konradsberg
(tunnelbana Thorildsplan; se karta på http://www.lhs.se/organisation/kartor.html).

Kursstart: måndagen den 12 november kl 17-19
Lärare: Christer Hedin

12/11 i sal Q227
19/11 i sal Q227
22/11 i sal Q227
27/11 i sal Q227
4/12 i sal Q252
11/12 i sal Q227
18/12 i sal Q227
8/1 i sal Q227
15/1 i sal Q252

Observera att både datum och salsbokning kan komma att ändras om särskilda skäl föreligger och att sådana ändringar bara meddelas via Lärarhögskolans kurskonferenssystem som är tillgängligt via Internet på adressen http://learnloop.lhs.se/learnloop/.


VT 2002

Samhälle, kultur och lärande i utvecklingsländer

Kursen beräknas börja i mitten av februari 2002, cirka 10 veckor framåt, ett undervisningsseminarium i veckan, sannolikt måndagar, kl 17-19
Lärare: Mikael Palme

 

Ekonomisk och social utveckling i tredje världen

Kursen beräknas börja i slutet av januari 2002, cirka 10 veckor framåt, totalt cirka åtta undervisningsseminarier, kl 17-19, ej måndagar
Lärare: Kenneth Hermele

 

Lärande och undervisning i utvecklingsländer

Kursen beräknas börja i slutet av mars 2002, cirka 10 veckor framåt, ett undervisningsseminarium i veckan, sannolikt måndagar
Lärare: Mikael Palme

 

Religioner och samhällsutveckling i utvecklingsländer

Kursen beräknas börja i slutet av mars 2002, cirka 10 veckor framåt, ett undervisningsseminarium i veckan, ej måndagar
Lärare: Christer Hedin


 

HT 2002

Samhälle, kultur och lärande i utvecklingsländer

Kursen beräknas börja i början av september 2002, cirka 10 veckor framåt, ett undervisningsseminarium i veckan, sannolikt måndagar, kl 17-19
Lärare: Mikael Palme

 

Ekonomisk och social utveckling i tredje världen

Kursen beräknas börja i början av september 2002, cirka 10 veckor framåt, totalt cirka åtta undervisningsseminarier, kl 17-19, ej måndagar
Lärare: Kenneth Hermele

 

Lärande och undervisning i utvecklingsländer

Kursen beräknas börja i mitten av november 2002, cirka 10 veckor framåt, ett undervisningsseminarium i veckan, sannolikt måndagar
Lärare: Mikael Palme

 

Religioner och samhällsutveckling i utvecklingsländer

Kursen beräknas börja i mitten av november 2002, cirka 10 veckor framåt, ett undervisningsseminarium i veckan, ej måndagar
Lärare: Christer Hedin

 

Skolans kris i Afrika, 10 poäng

Kursen beräknas börja i början av september. Cirka 3 seminarier kvällstid 17-19 fram till början av oktober då avresa till Tanzania sker. Därefter en veckas seminarier och individuell handledning i Morogoro, tre veckors fältarbete individuellt eller i grupp, samt en avslutande syntetiserande vecka i Morogoro med nya seminarier och diskussioner. Därefter ytterligare cirka 3 seminarier kvällstid 17-19 i Stockholm fram till mitten av december, bland annat med presentation av papers skrivna utifrån de bedrivna fältstudierna.
Lärare: Mikael Palme och Gunilla Höjlund

 

Skolans kris i Afrika, 5 poäng

Kursstart med ett eller två inledande seminarier kvällstid 17-19 cirka tre veckor innan avresan till Tanzania i början av oktober. Avresa till Tanzania i början av oktober. Därefter en veckas seminarier och individuell handledning i Morogoro, tre veckors fältarbete individuellt eller i grupp, samt en avslutande syntetiserande vecka i Morogoro med nya seminarier och diskussioner. Eventuellt ett uppföljande seminarium i Stockholm efter hemkomsten i november.
Lärare: Mikael Palme och Gunilla Höjlund


Senast ändrad 2001-10-23
URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-utv01.htm
Back to SEC home page