Forskarutbildningskurs
Språket och kroppen: Cicourel och Foucault (5 p)

Pedagogiska institutionen och ILU, Uppsala universitet, sept 2003 - jan 2004

<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-spr03.htm>

Kursledn.
Karin Anna Petersen <karin.anna.petersen@ped.uu.se>, URL www.skeptron.uu.se/karinap/
Staf Callewaert
Donald Broady

Kursplan
Kurslitteratur
Hur skaffa litteraturen?
Schema
Ljudupptagningar
Vägbeskrivning
Deltagare
 


Kursplan

Fastställd 2003-11-26 av institutionsstyrelsen, Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet.

 

UPPSALA UNIVERSITET
Pedagogiska institutionen
Institutionen för lärarutbildning

KURSPLAN

Språket och kroppen: Cicourel och Foucault, 5 poäng
(Language and Body, 7,5 ECTS)

Kursen ges som en valfri kurs inom forskarutbildningen i pedagogik i samverkan mellan Pedagogiska institutionen och Institutionen för lärarutbildning. Kursen är även öppen för studerande på D-nivån i pedagogik eller pedagogik med inriktning mot personalutveckling. Kursplanen är fastställd av institutionsstyrelsen institutionen 2003-11-26.

Mål

Deltagarna skall göra sig förtrogna med några centrala forskningstraditioner för studier av situationsbundet språkligt umgänge och diskurser.

Innehåll

Inom kursen behandlas mikrosociologiska analyser av språk och praktiker, med Aaron Cicourel som främsta exempel. Särskild tonvikt läggs vid Cicourels analyser av relationer såsom de mellan forskare-läkare-patient (eller forskare-lärare-elev). Vidare behandlas Foucaults egna samt några foucaultinspirerade analyser av diskurser.

Genomförande

Kursen genomföres i form av föreläsningar och seminarier. Närläsningar av texter ingår. En skriftlig examinationsuppgift lämnas in i slutet av kursen.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga redovisningar. Betygen Underkänd och Godkänd ges. För studerande inom grundutbildningen ges betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd.

Litteratur

Enligt särskild förteckning.


Litteraturlista, forskarutbildningskursen Språket och kroppen

Fastställd 2003-11-26 av institutionsstyrelsen, Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet.

Callewaert, Staf (2003): "Pierre Bourdieus sociale teori om sprog. I anledning af Ruqaiya Hasan: 'The disempowerment Game: a Critique of Bourdieu's view on language' ", pp. 272-310 i Staf Callewaert, Fra Bourdieus og Foucaults verden - Pædagogik og sociologi, diskurser og praktikker, efter det moderne. København: Akademisk forlag, 2003.

Cicourel, Aaron V. (1988): ”Elicitation as a Problem of Discourse”, pp. 903-910 i Ammon von Ulrich, Norbert Dittmar & Klaus J. Matheier (Hrsg): Sociolinguistics/Soziolinguistik. An International Handbook of the Science of Language and Society/Ein internationales Handbuch zur Wissenschaft von Sprache und Gesellschaft. Vol. II. Berlin, New York: Walter de Gruyter. (Fransk övers. ”La sollicitation comme problème discursif”. I Cicourel, La raisonnement médical. Une approche socio-cognitive. Paris: Seuil, Paris 2002, pp. 41-59.)

Cicourel, Aaron V.(1981): ”Language and the Structure of Belief in Medical Communication”, Studia Linguistica, Vol. 35, No. 1-2, pp. 71-85. (Fransk övers. ”Langage et structure des croyances dans la communication médicale”. I Cicourel, La raisonnement médical. Une approche socio-cognitive. Paris: Seuil, Paris 2002, pp. 61-85.)

Cicourel, Aaron V. (1992): ”The interpenetration of Communicative Contexts. Examples from Medical Encounters”, pp. 293-310 i A. Duranti & C. Goodwin (Eds.): Rethinking Context. Cambridge: Cambridge University Press 1992, pp. 293-310. (Fransk övers. ”L’imbrication des contextes communicationnels : exemples d’entretiens médicaux”. I Cicourel, La raisonnement médical. Une approche socio-cognitive. Paris: Seuil, Paris 2002, pp. 115-141.)

Cicourel, Aaron V. (1990): ”The Integration of Distributed Knowledge in Collaborative Medical Diagnosis”, pp. 221-242 i J. Galegher et al (Eds.): Intellectual Teamwork. Social and Technological Foundations of Cooperative Work. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associate Publishers, New Jersey, 1990. (Fransk övers. ”L’intégration de la connaissance distribuée dans le diagnostic médical d’équipe”. I Cicourel, La raisonnement médical. Une approche socio-cognitive. Paris: Seuil, Paris 2002, pp. 143-173.)

Cicourel, Aaron V. (1995): ”Medical Speech Events as Resources for Inferring Differences in Expert-Novice Diagnostic Reasoning”, pp. 364-387 i Uta M. Quasthoff (Ed.): Aspects of Oral Communication. Berlin: Walter de Gruyter, 1995. (Fransk övers. ”Les événements langagiers médicaux comme ressources pour établir les différences de raisonnement diagnostique entre experts et novices”. I Cicourel, La raisonnement médical. Une approche socio-cognitive. Paris: Seuil, Paris 2002, pp. 175-210.)

Foucault, Michel (2000 [1963]): Naissance de la clinique [1963]. Paris : PUF, 6 éd. 2000. 214 s. (Dansk övers. Klinikkens fødsel. København: Hans Reitzels Forlag. Eng övers. The Birth of the Clinic, Vintage Books Edition)

Foucault, Michel(1994 [1978]): "La 'gouvernementalité' ", pp. 635-657 i Michel Foucault, Dits et écrits, tome III, 1976-1979. Paris: Gallimard, 1994. (Urspr. en föreläsning vid Collège de France 1 febr. 1978. Prel. sv. översättn. av Janne Sjunnesson tillgänglig för nedladdning <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-sjunnesson-overs-foucault-gouvern-0309.pdf>.
Även översatt till bl.a. italienska och engelska (engelska översättningar i Burchell, Gordon & Miller, The Foucault Effect, 1991, samt i The essential works of Foucault, vol 3, 2000).

Halliday, M.A.K.: ”Appendix. The Funcional Basis of Laguage”, pp. 342-366 i Class, Codes and Control. Volume 2. Applied Studies towards a Sociology of Language. London: Routledge & Kegan Paul, 1975 (1973).

Hasan, Ruqaiya: ”Chapter 10. Code, Register and Social Dialect”, pp. 253-292 i Class, Codes and Control. Volume 2. Applied Studies towards a Sociology of Language [1973]. London: Routledge & Kegan Paul, 1975.

Hasan, Ruqaiya: ”Meaning in Sociolinguistic Theory”, pp. 80-119 i Bolton, Kingsley & Helen Kwok (Eds.): Sociolinguistics Today. International Perspectives. London: Routledge & Kegan Paul, 1992.

Heritage, John (1995): ”Conversation Analysis: Methodological Aspects”, pp. 391-418 i Quasthoff, Uta M.: Aspects of Oral Communication. Berlin: Walter de Gruyter, 1995.

Johannisson, Karin (1990): Medicinens öga. Sjukdom, medicin och samhälle – historiska erfarenheter. Stockholm: Pan Norstedts, Inledning (pp. 7-8) samt kapitlen På spaning efter historiens sjuka (pp. 07-41); Att läka de förtryckta (om franska revolutionen och 1848 revolutionära medicin, pp. 72-98). Summa 61 s.

Johannisson, Karin (1997): Kroppens tunna skal. Sex essäer om kropp, historia och kultur. Stockholm: Pan Norstedts, Inledning (pp. 9-15)samt kapitlen  II: Den anatomiska teatern (pp. 17-62); VI: Politisk anatomi (pp.219-257). Summa 91 s.

Litteratur omfattande ytterligare ca 350 sidor, väljes i samråd med kursledningen. Däribland förslagsvis ytterligare kapitel i Staf Callewaert, Fra Bourdieus og Foucaults verden - Pædagogik og sociologi, diskurser og praktikker, efter det moderne. København: Akademisk forlag, 2003.

Summa ca 1 000 sidor

 

Stödlitteratur

De tre först nämnda texterna nedan finns bara på franska men Staf Callewaerts introduktioner under seminarierna finns tillgängliga som ljudupptagningar, se nedan.

Bourdieu, Pierre/Winkin, Yves: ”Préface”, pp. 7-19 i Cicourel, Aaron V.: La raisonnement médical. Une approche socio-cognitive. Textes recueillis et présentés par Pierre Bourdieu et Yves Winkin. Paris: Seuil, 2002.

Cicourel, Aaron V. (2002): ”Introduction”, pp. 21-39 i Cicourel, Aaron V.: La raisonnement médical. Une approche socio-cognitive. Textes recueillis et présentés par Pierre Bourdieu et Yves Winkin. Paris: Seuil, 2002.

Cicourel, Aaron V. (1985): ”Raisonnement et diagnostic : le rôle du discours et de la compréhension clinique en médecine”, pp. 87-114 i Cicourel, La raisonnement médical. Une approche socio-cognitive. Paris: Seuil, Paris 2002. (Finns endast på franska. Urspr. publ. i Actes de la recherce en sciences sociales, no 60, novembre 1985, pp. 79-89.)

Cicourel, Aaron V. (1992): ”Development and Adult Aspects of Habitus”, pp. 148-173 i G. Gebauer & C.Wulf (Hrsg.): Praxis und Aesthetik. Neue Perspektiven in Pierre Bourdieus Denken. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1992,

Cicourel, Aaron V. (1993): ”Aspects of structural and processual Theories of Knowledge”, pp. 89-115 i C. Calhoun, E. LiPuma & M.Postone (Eds.): Bourdieu. A Critical Reader. Cambridge: Polity Press, 1993.

Cicourel, Aaron V. (1996): ”Ecological Validity and ’white room effects’. The Intercation of cognitive and cultural models in the pragmatic analysis of elicited narratives”, Children Pragmatics and Cognition, Vol. 4 (2), 1996, pp. 221-264.

Cicourel, Aaron V. (1982): ”Language and Belief in a Medical Setting”, pp. 48-78 i H. Byrnes (Ed.): Contemporay Perceptions of Language. Washington DC: Georgetown University Press, 1982.

Auer, Peter (1995): ”Ethnographic Methods in the Analysis of Oral Communication. Some Suggestions for Linguists”; pp. 419-440 in Quasthoff, Uta M.: Aspects of Oral Communication. Berlin: Walter de Gruyter, 1995, 29 p.

Harsen, Gorm, Nils Mortensen (1996): ”Sociala interaktionsteorier”, pp 207-23 i Andersen, Heine/Kaspersen, Lars Bo (red): Klassisk og moderne samfundsteori [1996]. København: Hans Reitzels Forlag, 2 uppl. 1997.

Staf Callewaert: Notes for the third seminar on Aaron Cicourel, 8 Oct. 2003
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-callewaert-031008.htm>

 


Hur skaffa litteraturen

En svensk bokhandel där man är duktig på att skaffa utländsk litteratur är Hedengrens Bokhandel vid Stureplan, papperspostadress box 5509, 114 85 Stockholm, webb http://www.hedengrens.se/, e-post för allmänna ärenden hedengrens@hedengrens.se. Bra utländsk avdelning e-post utland@hedengrens.se, tel 08-611 51 32, fax 08-611 51 38.

Fransk litteratur kan man även få hos lilla boklådan Librairie L’Arc, Sibylleg. 51, 114 43 Stockholm, tel 08-6619458, epost larc.livres@telia.com. Öppettider månd-torsd 13.00-17.00, lörd 11.00-14.00.

Annars finns ju nätbokhandlarna, t.ex.
http://www.amazon.com
http://www.amazon.fr
http://www.antikvariat.net, viktigaste svenska sajten för sökning av antikvariska böcker
http://www.bokfynd.nu, prisagent som söker av nätbokhandlares webbplatser och jämför priser

De uppsatser som ingår i kurslitteraturen, bl.a. Cicourels engelskspråkiga originaltexter ska finnas tillgängliga. Kopieringsunderlag placeras i ett fack "SEC kopieringsunderlag" högst upp till vänster på väggen med personalens postfack i kanslikorridoren, ILU, Seminarieg. 1. Även Marie Ols <marie.ols@ilu.uu.se>, tel 018-4712459, ILU rum 1415, har tillgång till kopieringsunderlag. Vid tveksamheter kontakta Karin Anna Petersen <karin.anna.petersen@ped.uu.se>.


Schema

I kursen ingår vissa av SECs litteraturseminarier onsdagar kl 13.15, se http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-03.htm. Det gäller när detta skrivs seminarierna:

Dessutom ytterligare seminarier under ledning av Karin Anna Petersen <karin.anna.petersen@ped.uu.se>, URL www.skeptron.uu.se/karinap/. Kontakta Karin Anna för mer information. Tidpunkten vanligen onsdagar kl 15.30.

Vissa seminarier spelas in, se nedan. Det finns därför möjlighet att ansluta sig till kursen i efterhand.


Ljudupptagningar

Ljudupptagningar av vissa seminarier finns tillgängliga för nedladdning som MP3-filer eller WAV-filer från sidan
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-03.htm>


Vägbeskrivning

Lokalen är ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminariegatan 1, Uppsala, rum 1219. Vägbeskrivning för resenärer: ILU är en pampig tegelbyggnad i Uppsalas nordvästra hörn. Från Uppsala C en halvtimmes promenad (gå längs Fyrisåns västra strand i nordvästlig riktning så kommer du rätt till slut) eller buss 13 som går längs Dragarbrunnsgatan. Bilåkare från Stockholm fortsätter på E4an tills Uppsala börjar ta slut, sen när det dyker upp skylt mot Svartbäcken ta av till vänster och kör Gamla Uppsalagatan så kommer du fram till ILU omedelbart efter ån. På gården brukar finnas parkeringsplats, stoppa 6 kr i automaten för en dags parkering.  Karta <http://www.skeptron.uu.se/broady/images/kartamedilu.gif>.

För att komma till rum 1219, gå in genom vänstra ytterporten och ta trappan till vänster upp en våning.


Deltagare

/---/


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-spr.htm
Back to SEC home page
Created by Donald Broady. Last updated 11 Aug 2011