Den sociala ordningen och kunskapens ordning, 5 poäng

Februari - maj 2001

<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-sko01.htm>

Forskarutbildningkurs som ges av Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC), ILU, Uppsala universitet <www.skeptron.uu.se/broady/sec/>  i samarbete med forskarskolan Lärande och IT (LearnIT) <www.ped.gu.se/learnit/>.

Kursledare: Donald Broady <broady@nada.kth.se>, URL http://www.skeptron.uu.se/broady/
Professor i pedagogik vid Institutionen för lärarutbildning, Uppsala universitet, och Director för Uppsala Learning Lab.

Kursassistenter:
Mikael Börjesson <mikael.borjesson@ilu.uu.se>
Mats B Andersson <mats.b.andersson@ilu.uu.se>

Administration: Ingegerd Öfverstedt <ingegerd.ofverstedt@ped.uu.se>. Postadress Pedagogiska institutionen, Box 2109, 750 02 Uppsala. Tel 018-4712475.

Adminstratör vid ILU är Christina Johansson <christina.johansson@ilu.uu.se>, ILU, rum 3256, tel 018-4712455.

Adminstratör för forskningsprogrammet LearnIT: Doris Gustafson <doris.gustafson@ped.gu.se>. Postadress: LearnIT/IPD, Göteborgs universitet, Box 300, 405 30 Göteborg.

TID OCH PLATS

Kursen ges febr-maj 2001. Två flerdagssammankomster sker  i Uppsala, från onsd 7 febr kl 13.15 till fred 9 febr kl 12.30, samt från onsd 9 maj kl 13.15 till fred 11 maj kl 12.30. Ytterligare seminarier kan tillkomma.

Plats för sammankomsterna: Institutionen för lärarutbildning (ILU),  Seminariegatan 1, Uppsala, rum 1219. Gå in genom vänstra ytterporten och ta trappan till vänster upp en våning så kommer du rätt.

Vägbeskrivning för resenärer: ILU är en pampig tegelbyggnad i Uppsalas nordvästra hörn. Från Uppsala C en halvtimmes promenad (gå längs Fyrisåns västra strand så kommer du rätt till slut) eller buss 13 som går längs Dragarbrunnsgatan. Bilåkare från Stockholm fortsätter på E4an tills Uppsala börjar ta slut, sen när det dyker upp skylt mot Svartbäcken ta av till vänster och kör Gamla Uppsalagatan så kommer du fram till ILU omedelbart efter ån. På gården brukar finnas parkeringsplats, stoppa 6 kr i automaten för en dags parkering. Se karta (gif 90 kb).

PLATTFORM

Tekniska upplysningar om kursens webbplattformen LearnLoop


Kursplan, forskarutbildningskursen 

UPPSALA UNIVERSITET
Pedagogiska institutionen
Forskarutbildningen

KURSPLAN FÖR ”DEN SOCIALA ORDNINGEN OCH KUNSKAPENS ORDNING”, 5 POÄNG
The social order and the ordering of knowledge, 7,5 ETC

Kursplanen är fastställd av institutionsstyrelsen 2000-05-18

Kursen är en specialkurs inom forskarutbildningen i pedagogik. Den ges i samverkan mellan Pedagogiska institutionen och Institutionen för lärarutbildning. Kursen är även öppen för D-studerande.

MÅL

Kursens syfte är att deltagarna skall

- stifta bekantskap med några klassiska franska analyser av sambanden mellan sociala förhållanden och kunskapens organisering

- fördjupa sin kännedom om hur kunskap, i synnerhet vetenskaplig kunskap, i dag ordnas och representeras på Internet.

- lära känna några av de framväxande standarderna för märkning av innehåll, struktur och metadata hos vetenskapligt digitalt material.

INNEHÅLL

Några klassiska verk av Durkheim, Mauss, Foucault och Bourdieu läses. Verktyg ur dessa forskningstraditioner skall prövas i analyser av hur kunskap i dag ordnas på internet, med tonvikt vid klassificering, organisering och representation av vetenskaplig kunskap. Vidare kommer kursen att behandla en del mer tekniska aspekter på de aktuella försöken att skapa standarder för komplext flyttbart material. Därmed innebär kursen ett möte mellan två slag av forskningstraditioner, dels fransk vetenskapsfilosofi och kultursociologi, dels den övervägande anglosachsiska utvecklingen av strukturerad dokumenthantering och märkspråksteknologi.

GENOMFÖRANDE

Kursen genomföres i form av två intensiva undervisningstillfällen (ca två dagar vardera, ett i början av kursen och ett i slutet) med föreläsningar och seminariediskussioner, samt undervisning och kommunikation på Internet. Deltagarna avlämnar kortare skriftliga redovisningar under kursens gång. En skriftlig examinationsuppgift lämnas in i slutet av kursen.

EXAMINATION

Kursen examineras genom skriftliga redovisningar. Betygen Underkänd och Godkänd  ges.

LITTERATUR

Enligt särskild förteckning


LITTERATUR TILL FORSKARUTBILDNINGSKURSEN

”DEN SOCIALA ORDNINGEN OCH KUNSKAPENS ORDNING”, 5 POÄNG

Av de två böckerna av Foucault väljes den ena.

- Durkheim, Émile & Marcel Mauss: "De quelques formes primitives de classification. Contribution a l'étude des représentations collectives", L'Année sociologique. Sixième année (1901-1902), 1903, pp. 1-72.
Omtryck pp. 395-461 i É. Durkheim: Journal sociologique. Paris: P.U.F., 1969.  
Omtryck pp
. 13-89 I M. Mauss: i Marcel Mauss: Œuvres 2. Représentations collectives et diversité des civilisations. Paris: Minuit, 1969.  
Eng övers. Primitive Classification. London: Cohen and West/Chicago: University of Chicago Press 1963. (2 uppl. 1970 i serien Routledge paperback)

- Foucault, Michel: Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines. Paris: Gallimard, 1966. (400 s.)
Eng övers. The order of things. An archaeology of the human sciences. New York: Vintage/Random House, 1970.

Eller:

- Foucault, Michel: L’Archéologie du savoir. Paris: Gallimard, 1969. (275 s.)
Sv. övers. Vetandets arkeologi. Lund: Bo Cavefors Bokförlag, 1972.

P. Bourdieu, Homo academicus, Minuit, Paris 1984, ISBN 2-7073-0696-7 (295 sidor)
Sv. övers. Homo academicus. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 1996.
Eng. övers. Homo academicus. Cambridge: Polity Press, 1988.
Tysk övers. Homo academicus. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1988.

Litteratur om märkspråksteknologi, huvudsakligen hämtad från Internet (motsv. ca 250 s.)

Duplicerade texter som utdelas i samband med kursen


Anmälda deltagare

Mats B Andersson <mats.b.andersson@ilu.uu.se>,
Mikael Borjesson <mikael.borjesson@ilu.uu.se>,
Carina Carlhed <carina.carlhed@mdh.se>,
Matts Dahlkwist <matts.dahlkwist@ilu.uu.se>,
Ingegerd Gunvik-Grönbladh <ingegerd.gunvik-gronbladh@ped.uu.se>,
Tina Hedmo <tina.hedmo@fek.uu.se>,
Niklas Lundblad <niklas.lundblad@ipfuppsala.se>,
Hans Melkersson <melker@nada.kth.se>,
Niclas Månsson <niclas.mansson@ilu.uu.se>,
Mikael Palme <mikael.palme@lhs.se>,
Johanna Parikka-Altenstedt <johanna_parikka_altenstedt@hotmail.com>,
Jan Sjunnesson <jan.sjunnesson@ilu.uu.se>,
Ulrika Tornberg <ulrika.tornberg@ilu.uu.se>,
Linda Wedlin <linda.wedlin@fek.uu.se>


Schema intensivseminarium 7-9 febr 2001

Lokal: rum 1219, ILU, Seminariegatan 1, Uppsala.

Onsd 7 febr kl 13.15-17.30
Kl 13.15-15.00 Bourdieus studier av fält. Donald Broady
15.00- 15.15 kaffe
kl 15.15 -17.30.
Ingrid Heyman <ingrid.heyman@ped.uu.se> om sin studie av omvårdnadsforskningens framväxt (Gånge hatt till... Omvårdnadsforskningens framväxt i Sverige. Sjuksköterskors avhandlingar 1974-1991. Göteborg: Daidalos, 1995). Samt diskussion.
18.30 Gemensam middag

Torsd 8 febr kl 09.15-17.00.
09.15-10.15 Fransk epistemologi fran Bachelard till Foucault och Bourdieu. Donald Broady
10.15-10.30 kaffe
10.30-12.00 Bo G. Ekelund
<bo.ekelund@engelska.uu.se> och Mattias Bolkéus Blom om en pågående studie ”Literary Generations and Social Authority: A Study of American Prose-Fiction Debut Writers, 1940-2000”. Samt diskussion.
12.00-13.30 lunch på restaurant Java, Svartbäcksg. 68 (fem minuters promenad från ILU).
13.30-17.00 Hasse Haitto <haitto@synex.se>:  "Om märkspråk, kunskap och ordning" <http://www.skeptron.uu.se/broady/dl/p-010207-haitto-soko.pdf>. Därefter diskussion om om informationshantering på Internet.

Fred 9 febr kl 09.15-12.30. Diskussion.

Två gemensamma måltider ordnas: middag onsd 7 febr och lunch torsd 8 febr. Övriga luncher och middagar får deltagarna ordna själva. 


Anvisningar till kursdeltagare

senast reviderade 2011-08-11

 

 MÅL

Kursens syfte är att deltagarna skall

- stifta bekantskap med några klassiska franska analyser av sambanden mellan sociala förhållanden och kunskapens organisering,
- fördjupa sin kännedom om hur kunskap, i synnerhet vetenskaplig kunskap, i dag ordnas och representeras på Internet,
- lära känna några av de framväxande standarderna för märkning av innehåll, struktur och metadata hos vetenskapligt digitalt material.

INNEHÅLL

Några klassiska verk av Durkheim, Mauss, Foucault och Bourdieu läses. Verktyg ur dessa forskningstraditioner skall prövas i analyser av hur kunskap i dag ordnas på internet, med tonvikt vid klassificering, organisering och representation av vetenskaplig kunskap. Vidare kommer kursen att behandla en del mer tekniska aspekter på de aktuella försöken att skapa standarder för komplext flyttbart material. Därmed innebär kursen ett möte mellan två slag av forskningstraditioner, dels fransk vetenskapsfilosofi och kultursociologi, dels den övervägande anglosachsiska utvecklingen av strukturerad dokumenthantering och märkspråksteknologi.

GENOMFÖRANDE

Undervisning och kommunikation sker via e-post och en webb-plattform. Dessutom ordnas två sammankomster med föreläsningar och seminariediskussioner, den ena i början av kursen och den andra i slutet. Varje sammankomst pågår under en eftermiddag, en heldag och en förmiddag.

Deltagarna avlämnar kortare skriftliga redovisningar under kursens gång. En skriftlig examinationsuppgift lämnas in i slutet av kursen.

Eftersom kursen behandlar två slag av traditioner, finns möjlighet för deltagarna att lägga tonvikten vid den ena. Vissa deltagare kan nöja sig med en orientering vad gäller Internetteknologi och i stället fördjupa sig i den samhällsvetenskapliga analysen av samband mellan sociala förhållanden och former för klassificering och ordnande av kunskap. Dessa deltagare skall som en tillämpningsuppgift genomföra analyser av kunskapsorganisering på Internet, men utan att gräva ned sig i teknologin. Andra deltagare kan ägna mer uppmärksamhet åt de metoder för märkning av innehåll, struktur och metadata som ger möjligheter att inom exempelvis skilda vetenskapliga specialiteter skapa digitala arkiv, diskussionsfora, elektroniska vetenskapliga tidskrifter, textkritiska digitala utgåvor av litterära och historiska källor och så vidare.

 

EXAMINATION

Kursen examineras genom skriftliga redovisningar. Betygen Underkänd och Godkänd ges.

 

LITTERATUR

Av de två böckerna av Foucault väljes den ena.

- Durkheim, Émile & Marcel Mauss: "De quelques formes primitives de classification. Contribution a l'étude des représentations collectives", L'Année sociologique. Sixième année (1901-1902), 1903, pp. 1-72.
Omtryck pp. 395-461 i É. Durkheim: Journal sociologique. Paris: P.U.F., 1969.
Omtryck pp. 13-89 i Marcel Mauss: Œuvres 2. Représentations collectives et diversité des civilisations. Paris: Minuit, 1969.
Eng övers.
Primitive Classification. London: Cohen and West/Chicago: University of Chicago Press 1963. (2 uppl. 1970 i serien Routledge Paperback)

- Foucault, Michel: Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines. Paris: Gallimard, 1966. (400 s.)
Eng övers. The order of things. An archaeology of the human sciences. New York: Vintage/Random House, 1970.

Eller:

- Foucault, Michel: L’Archéologie du savoir. Paris: Gallimard, 1969. (275 s.)
Sv. övers. Vetandets arkeologi. Lund: Bo Cavefors Bokförlag, 1972.

Bourdieu, Pierre: Homo academicus, Paris: Minuit, 1984. (295 s.)
Sv. övers. Homo academicus. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 1996.
Eng. övers. Homo academicus. Cambridge: Polity Press, 1988.
Tysk övers. Homo academicus. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1988.

Litteratur om märkspråksteknologi, huvudsakligen hämtad från Internet, motsv. ca 250 s. Som referenslitteratur rekommenderas Bob DuCharme: XML. The Annotaded specification. Upper Saddle River: Prentice Hall, 1999 (339 s.).

Duplicerade texter som utdelas i samband med kursen.

RESEUTGIFTER 

Forskningsprogrammet LearnIT bekostar resor för utsocknes deltagare. Skicka reseräkningen med samtliga biljetter och andra färdhandlingar i original till LearnITs administratör Doris Gustafson <doris.gustafson@ped.gu.se>. Postadress: LearnIT/IPD, Göteborgs universitet, Doris Gustafson, Box 300, 405 30 Göteborg.


Några viktiga författare
behandlade under seminariet 8 febr 2001

Durkheimianerna

De mest centrala medarbetarna i första serien av
L'Année sociologique Vol I-XII, 1896-1912

Durkheim, É. (1859-1917)
Mauss, M. (1872-1950)
Hubert, H. (1872-1927)
Herz, R. (1881-1915) 
Simiand, F. (1873-1935)
Halbwachs, M. (1877-1945)
Bourgin, H. (1874-1955)
Bouglé, C. (1870-1940)
Lapie, P. (1869-1927)
Parodi, D. (1870-1955)
Fauconnet, P. (1874-1938) 
Davy, G. (1885-1976)

-------------

Senare tillkom bl.a.:
Granet, M. (1884-1940)
Lévy-Bruhl, L. 

 

Den historiska epistemologin,
prominenta företrädare

Gaston Bachelard, 1884-1962
Georges Canguilhem, 1904-1995
Jean Cavaillès, 1903-1944


Länkar

En PDF-version av den presentation "Om märkspråk, kunskap och ordning" som Hasse Haitto gav på kursseminariet 8 febr 2001 finns tillgänglig på adressen
http://www.skeptron.uu.se/broady/dl/p-010207-haitto-soko.pdf 


Korrespondens

Mejl 2001-03-11:

Till deltagarna i forskarutbildningskursen ”Den sociala ordningen och kunskapens ordning”

Jag hoppas att ni sedan vi sågs sist, 7-9 februari, umgåtts med kurslitteraturen och haft glädje av det. Det börjar snart bli dags att cirkulera korta preliminära texter där ni berättar om era reflexioner. Jag hör av mig om teknikaliteterna beträffande hur cirkulationen ska gå till.

Nu skriver jag för att vidarebefordra ett budskap från LearnIT om finaniering av era utgifter för resor till våra seminarier, jag citerar:

”Kostnader för deltagarnas resor och uppehälle vid de två fysiska mötena betalas enligt följande: deltagare med doktorandfinansiering från KK-stiftelsen betalar sina egna kostnader för såväl resa som uppehälle. Deltagare utan sådan finansiering får sina kostnader för de fysiska mötena (tåg och hotell) täckta med särskilt anslag från LearnIT under förutsättning att doktoranden slutför kursen. Resenären skall välja det lämpligaste och billigaste färdsättet med hänsyn till kostnad och tid. Inom landet rekommenderas resor med tåg, 2:a klass, framför flyg. Vid lokala transporter skall i första hand allmänna kommunikationer av typ buss, tunnelbana och spårvagn användas. Bilmedgivande kan erhållas för resor inom ett avstånd av 10 mil från kursort.) /---/ Traktamente utgår ej.”

Dvs ni får ersättning för reseutgifter först när ni slutfört och blivit godkända på kursen.

 /Donald

 

Mejl 2001-03-28:

Till deltagarna i forskarutbildningskursen ”Den sociala ordningen och kunskapens ordning”, jan-maj 2001

Jag vill ber er att senast torsdagen den 5 april skicka in en prelimnär version av, eller råmaterial till, er examinationsuppgift till kursens diskussionsforum ”exuppg”. Det behöver inte vara någon lång text, men se till att få in något utkast senast den 5 april så att vi kan få till en diskussion. Nedan finns instruktioner om hur ni tar er in på detta diskussionsforum.

För att använda plattfomen, som heter LearnLoop, måste du gå till webbadress http://www.learnloop.org/broady/ och välja "Create login", varmed du hamnar på sidan "Create New Login" där du fyller i förnamn, efternamn, användarnamn (som du väljer själv) samt din e-postadress. Efter en kort stund får du per e-post ditt lösenord. Nu kan du återvända till http://www.learnloop.org/broady/, klicka på fliken Workspace och på anmodan ange ditt användarnamn och löseord. Därfter väljer du kursen "socialordn" och på knappen "Apply" varefter du är registerad som kursdeltagare.

En handledning för användning av LearnLoop finns på http://www.learnloop.org/. Inte helt aktuell dokumentation men det mesta stämmer. Vi kommer att använda plattformen främst för att utväxla texter och för att kommentera varandras texter. En mängd andra funktioner finns som du kan utforska om du har tid och lust.

Diskussionsutrymmena inom LearnLoop kallas forum. Jag har alltså bl.a. skapat ett forum "exuppg", till vilket du som nämnts skall skicka in stoff till den examinationsuppgift som ska lämnas in i slutet av kursen.

Frågor besvaras av kursassistenten Mikael Borjesson <mikael.borjesson@ilu.uu.se> eller kursledaren Donald Broady <broady@nada.kth.se>

 Information om kursen finns som ni vet på kurssidan http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-sko01.htm 

 /Donald

 

Mejl 2001-03-10:

Till deltagarna i forskarutbildningskursen Den sociala ordningen och kunskapens ordning

De flesta av er har skickat utkast till examinationsuppgift till kursens diskussionsyta som är rubricerad ”exuppg”. Verkar lovande. Mina kommentarer har jag skickat per mejl och även lagt in på diskussionsytan.

Ni som ännu inte skickat in inte skickat utkast, gör det! Och alla uppmanas att ta del av andra deltagares utkast och kommentarer och att bidra med egna kommentarer.

Jag skickar i dag i separat mejl tekniska anvisningar om hur ni ska bära er åt för att skicka in utkast och kommentarer till kursens plattform LearnLoop. Om du stöter på tekniska problem skicka i stället texten per mejl till Donald Broady <broady@nada.kth.se>, Mikael Borjesson <mikael.borjesson@ilu.uu.se>.

Er alla vill jag uppmana att ägna någon (större eller mindre) del av examinationsuppgiften åt att analysera hur kunskap (gärna vetenskaplig kunskap) ordnas, klassificeras och och presenteras på webben inom ett område som intresserar er. Det vore värdefullt om t ex Niclas kunde ta sig an hur lärarutbildningens innehåll görs tillgängligt på webben, om Mikael & Mikael kunde botanisera bland SCBs och INSEEs webbsidor om befolkningsstatistik och liknande, om Carina kunde ge en bild av hur kunskap om handikap och behandlingsformer representeras på webben, om Linda kunde ge undersöka hur business schools’ kunskapsområden och skolorna själva och rankingresultat presenteras, om Tina kunde undersöka hur internationella professionella NGOs presenterar sig och sina kunskapsområden, och om Ulrika hur lingvister utnytttjar webben. Jag nämner här inte Johanna, Janne och Mats eftersom de redan har berättat att de tänker ge sig i kast med att utforska hur kunskap representeras på webben.

Kursen handlar ju om två slag av forskningstraditioner, dels fransk vetenskapsfilosofi och kultursociologi, dels den övervägande anglosachsiska utvecklingen av strukturerad dokumenthantering och märkspråksteknologi. Jag påminner om att det i anvisningarna om genomförandet på kurssidan <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-sko01.htm> står:

 

”Eftersom kursen behandlar två slag av traditioner, finns möjlighet för deltagarna att lägga tonvikten vid den ena. Vissa deltagare kan nöja sig med en orientering vad gäller Internetteknologi och i stället fördjupa sig i den samhällsvetenskapliga analysen av samband mellan sociala förhållanden och former för klassificering och ordnande av kunskap. Dessa deltagare skall som en tillämpningsuppgift genomföra analyser av kunskapsorganisering på Internet, men utan att gräva ned sig i teknologin. Andra deltagare kan ägna mer uppmärksamhet åt de metoder för märkning av innehåll, struktur och metadata som ger möjligheter att inom exempelvis skilda vetenskapliga specialiteter skapa digitala arkiv, diskussionsfora, elektroniska vetenskapliga tidskrifter, textkritiska digitala utgåvor av litterära och historiska källor och så vidare.”


Om någon av er föredrar att göra ett annat slag examinationsuppgift kan det gå för sig. Skicka i så fall per mejl ett förslag till mej. Men min förhoppning är att så många som möjligt av er som ett inslag i arbetet med examinationsuppgiften botaniserar på webben för att lista ut hur kunskap där ordnas och presenteras inom ett område som intresserar er. Tanken med kursen är ju att vi med gemensamma krafter skall åstadkomma ”ett möte mellan två slag av forskningstraditioner, dels fransk vetenskapsfilosofi och kultursociologi, dels den övervägande anglosachsiska utvecklingen av strukturerad dokumenthantering och märkspråksteknologi”, som det står i kursplanen.

Glad påsk.

/Donald

Mejl 2001-03-10

Till deltagarna i forskarutbildningskursen Den sociala ordningen och kunskapens ordning

Här tekniska upplysningar om hur du använder plattformen LearnLoop.

I kursen skall vi använda den webbbaserade plattfomen LearnLoop som forskarskolan LearnIT ställer till vårt förfogande. Du behöver inget annat än en webbläsare för att ta dig in. Själv har jag haft problem med läsaren MS Internet Explorer 5.50 (vår diskussionsyta laddas inte in som den ska), men tidigare versioner av samma läsare lär fungera. Jag har nu kollat att det även fungerar bra med Netscape 6.01 (laddas ned från www.netscape.com), förmodligen även med tidigare Netscape-versioner.

Vi kommer inte alls att använda alla LearnLoops funktioner. Främst ska vi använda en diskussionsyta som heter ”exuppg”. Nedan anvisningar om hur man gör.

Du behöver alltså tills vidare enbart kolla diskussionsytan ”exuppg", strunta i allt annat. Ifall vi börjar använda annat på plattformen skickar jag meddelande per mejl.

ALLRA FÖRST: SKAFFA LOGIN OCH REGISTRERA DIG SOM KURSDELTAGARE

För att använda plattfomen LearnLoop, måste du gå till webbadress http://www.learnloop.org/broady/ och välja "Create login", varmed du hamnar på sidan "Create New Login" där du fyller i förnamn, efternamn, användarnamn (som du väljer själv) samt din e-postadress. Nästan omedelbart får du per e-post ditt lösenord. Nu kan du återvända till http://www.learnloop.org/broady/, klicka på fliken Workspace och på anmodan ange ditt användarnamn och löseord. Därfter väljer du kursen "socialordn" och på knappen "Apply" varefter du är registerad som kursdeltagare.

ATT ANVÄNDA DISKUSSIONSYTAN "exuppg"

Diskussionsytorna inom LearnLoop kallas fora. Jag har skapat ett forum "exuppg", till vilket du skall skicka in stoff till den examinationsuppgift som ska lämnas in i slutet av kursen.

För att nå vårt forum forum "exuppg" går du till adressen http://www.learnloop.org/broady/, klickar på Workspace, anger på anmodan ditt användarnamn och löseord, väljer kursen "socialordn" och därefter forumet "exuppg", varefter du i fönstret till höger får upp en innehållsförteckning och alla inläggen. Om du inte ser alla inläggen kan det bero på att du inte valt ”Show all” (man kan växla mellan kommandot ”Show all” och ”Show active”, enklast är att alltid använda alternativet ”Show all”). Om du fortfarande har problem med att se forumets innehåll, dvs om innehållsförteckningen och bidragen inte syns i fönstret till höger, kan det bero på att du använder en webbläsarversion som LearnLoop ännu inte klarar. Jag hade själv som nämnts problem med version 5.50 av MS Internet Explorer och blev tvungen ladda ned Netscape 6.01.

För att skicka in ett utkast till examinationsuppgift ge kommandot ”Add contribution” (längst upp till vänster i exuppg-fönstret). Du får upp en ruta ”Subject” där du skriver rubrik (helst en självförklarande rubrik, t.ex. ”Niclas Månsson utkast 1”) och därunder en ruta ”Contribution” där du klistrar in din text (enbart råtext fastnar, dvs du förlorar eventuell formatering och fotnoter). När du är färdig, klicka på ”Send”.

På samma sätt, med användning av kommandot ”Add contribution”, gör du när du vill skicka in en reviderad version av ditt utkast (med en ny rubrik, t.ex. ”Niclas Månsson utkast 2”) eller när du vill introdcera annat nytt diskussionstema.

Alla slags kommentarer (dvs. kommentarer till andras utkast, kommentarer till andras kommentarer, samt tillägg till dina egna inlägg) skickar du in genom att gå till det inlägg du önskar kommentera och därefter välja kommandot ”Reply” längst upp vid högermarginalen i huvudet ovanför inlägget.

Om du i efterhand vill göra ändringar i något av dina redan inskickade inlägg klickar du på en ikon omedelbart till höger om inläggets rubrik.

DU BEHÖVER INTE BRY DEJ OM ANDRA TEKNIKALITETER

Om du inte vill behöver du inte bry dej om handledningarna för användning av LearnLoop som finns på http://www.learnloop.org/ under fliken documentation.. Handledningarna avser en tidigare version så det är ganska mycket som inte stämmer. Och det är inte meningen att du ska behöva fördjupa dej i alla funktionerna. Dock har jag givit alla deltagare ganska mycket rättigheter, så överallt där du ser en ikon i form av en penna har du rätt att redigera och stoppa i egna saker. Om du har tid och lust det är fritt fram att lägga in sådant du vill att vi andra ska ta del av. Men vi kommer nog att att använda plattformen enbart för att utväxla texter och för att kommentera varandras texter.

Frågor besvaras av kursassistenten Mikael Borjesson <mikael.borjesson@ilu.uu.se> eller kursledaren Donald Broady <broady@nada.kth.se>

Information om kursen finns som ni vet på kurssidan http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-sko01.htm

/Donald

 

Mejl 2001-04-26

Till deltagarna i forskarutbildningskursen Den sociala ordningen och kunskapens ordning

Kursens avslutande seminarium ska som planerat äga rum från onsd 9 maj kl 13.15 till fred 11 maj kl 12.30. Lokalen blir liksom förra gången Institutionen för lärarutbildning (ILU), Seminariegatan 1, Uppsala, rum 1219.

De hittills influtna inläggen om de examinationsuppgifter ni tänker er finns som ni vet tillgängliga på diskussionsytan forum "exuppg" inom kursen "socialordn" på adressen http//www.learnloop.org/broady/. Om teknikaliteterna se info i tidigare utskickade brev. Kopior av dessa brev liksom andra upplysningar finns som vanligt på kurssidan http//www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-sko01.htm. Bidra gärna till diskussionsyten med fler inlägg, kommentarer till kommentarer etc -- allt för att vi ska få till så mycket diskussionsunderlag som möjligt.

För att diskussionen när vi träffas 9-11 maj ska bli givande är det väsentligt att ni lämnar ifrån er examinationsuppgifterna senast torsd kväll den 3 maj. Skicka som mejl-bilaga till adressaterna i huvudet på detta brev. Det gör inget om ni inte åstadkommit en fullbordad examinationsuppgift. Det viktiga är att ni, även om den är rå och ofärdig, verkligen skickar den text ni blivit färdiga med den 3 maj. Om ni absolut inte vill skicka den till samtliga deltagare, skicka åtminstone till Donald Broady <broady@nada.kth.se>, Mikael Borjesson <mikael.borjesson@ilu.uu.se>.

/Donald

Mejl 2001-05-07


Till deltagarna i forskarutbildningskursen Den sociala ordningen och kunskapens ordning”


TEXTER, KOMMENTATORER

Jag har med behållning läst texterna ni skickat som vi ska ventilera på onsdag och torsdag.

Tina Hedmo och Ingegerd Gunvik-Grönbladh har redan tidigare berättat att de inte kommer att hinna skriva färdigt. Det betyder att vi har åtta texter att behandla. Texterna kommer inte att presenteras av författarna, det förutsätts att alla läst dem. Efter varje text har jag skrivit ned förslag till kommentator. Meningen är att ni som nedan figurerar som kommentatorer ska inleda diskussionen om den text ni fått er tilldelad. Kort kommentar, tack! Bara tio minuter eller så, för att väcka några frågor eller vädra några invändningar som start för diskussionen.

Mats B. Andersson & Jan Sjunnesson, utlovad text om om kategorisering, med lärares fortbildning som exempel (denna text ännu inte utskickad). Kommentator: Hans Melkersson

Mikael Börjesson & Mikael Palme, text om klassificering av sociala grupper. Kommentator: Linda Wedlin

Carina Carlhed, text om hur habiliteringsdiskurser och motsvarande fält skulle kunna utforskas med verktyg hämtade från dels Foucault, dels Bourdieu . Kommentator: Ulrika Tornberg

Hans Melkersson: ”Märk språket! Om språk och (märk)språk: från människa till människa via organisation eller kommunikation mellan sociala aktörer?”. Kommentator: Niclas Månsson

Niclas Månsson: text om hur sambandet social ordning/kunskapens ordning behandlas av Durkheim, Mauss, Lévi-Strauss och Bourdieu. Kommentatorer: Mats B. Andersson & Jan Sjunnesson

Johanna Parikka-Altenstedt: ”Hemsidan - familjens plats på nätet”. Kommentator: Carina Carlhed

Ulrika Tornberg: ”Några aspekter av chomskyansk lingvistik betraktade utifrån Foucaults The Archaeology of Knowledge. Ett försök till exemplifierande läsning”. Kommentator: Johanna Parikka-Altenstedt

Linda Wedlin: ”Determining field boundaries in business education.”. Kommentatorer: Mikael Börjesson & Mikael Palme.

Ni ska förhoppningsvis ha fått texterna per mejl, och i format som är läsbart för er. Kontakta i annat fall författaren.


DISKUTIONENS INRIKTNING


Vi ska försöka låta diskussionen handla om kursens innehåll, dvs. dels franska traditioner när det gäller samband mellan social ordning och kunskapens ordning, dels hur kunskap, särskilt vetenskaplig kunskap, i dag ordnas på webben.

PREL. PROGRAM


Onsd em 9/5 kl 13.15-17.00: ventilering av texter av Hans Melkersson, Niclas Månsson, Johanna Parikka-Altenstedt

Onsd em 9/5 på kvällen gemensam middag för dem som har tid och lust

Torsd fm 10/5 kl 09.30: ventilering av texter av Mikael Börjesson & Mikael Palme, Linda Wedlin, Ulrika Tornberg

Torsd 10/5 vid tolvtiden gemensam lunch


Torsd em 10/5 ventilering av texter av Carina Carlhed, Mats B. Andersson & Jan Sjunnesson. Avslutande diskussion. Tack och adjö klockan 16.00.

Programmet ovan är preliminärt såtillvida att vi kan behöva ta texterna i annan ordning om det passar somliga deltagare bättre. Som nämnts behöver vi inte använda fredagen 12/5 vilket ursprungligen var planerat. Observera också att vi på torsdag morgon startar kl 09.30 (det stod annan tid i ett av mina tidigare mejl), vilket innebär att tåget från Stockholm kl 08.10 är lämpligt för dem som reser från det hållet.

Lokalen blir densamma som förra gången dvs rum 1219 på Institutionen för lärarutbildning, Seminariegatan 1.


ÖVR. PRAKTIKALITETER

Jag har just nu inte något att tillägga utöver vad soms står på kurssidan http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-sko01.htm. Någon av er frågade om resekostnader. Det som gäller står på kurssidan, nämligen att LearnIT betalar deltagarnas reseutgifter (billigaste alternativ) men först i efterhand när ni är godkända på kursen. Den som behöver assistans med hotell el dyl, kontakta Mikael Börjesson eller mej.

Väl mött på onsdag

/Donald


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-sko01.htm

Back to SEC home page

Created by Donald Broady. Last updated May 2001