Forskarutbildningskursen
Korrespondensanalys i utbildnings- och kultursociologin (5 poäng),
nov-dec 2004

<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-kor04.htm>

Allmän info
Kursplan
Litteratur
Schema
Material från undervisningstillfällena
Examination
Deltagare
Vägbeskrivning
Logi i Uppsala, förslag


Allmän info

Tidpunkter och lokaler:
Den 23, 24, 25 och 26 nov 2004, ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminariegatan 1, Uppsala, rum 1440,
Den 9 och 10 dec 2004, rum 1224.

Kursledning:
Sverker Lundin < sverker.lundin@dei.se>
Karin Anna Petersen <karin.anna.petersen@ped.uu.se>
Donald Broady <broady@nada.kth.se>, URL http://www.skeptron.uu.se/broady/

Administration forskarutbildningen i pedagogik: Ingegerd Öfverstedt <ingegerd.ofverstedt@ped.uu.se>. Postadress Pedagogiska institutionen, Box 2109, 750 02 Uppsala. Besöksadress: Stureg. 4, en trappa upp. Tel 018-4712475.

Forskningsadminstratör SEC: Marie Ols <marie.ols@ilu.uu.se>, 018-4715883.

Denna kurs liknar till stora delar den kurs med samma rubrik som gavs okt-dec 2003
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-kor03.htm>

En skillnad att kursen den här gången kommer att bereda utrymme för tillämpningar inom medicin, vård, studier av normalitet och patologi etc. Genomförandet sker i samverkan med sjuksköterskeprogrammets pedagogiska del, under ledning av Karin Anna Petersen.

Även den som genomfört någon av våra tidigare kurser i korrespondensanalys är välkomna. Det kan behövas repetitioner, och dessutom tillkommer en del nya inslag i denna kurs, särskilt beträffande visualiseringstekniker.

Kursmaterial skall göras tillgängligt på SECs BSCW-server. Användar-ID och lösenord erhålles från kursledningen, som även tillhandahåller studentlicenser för det franska programmet SPAD som ska användas för korrespondensanalyserna.

Deltagarna förutsätts ha en portabel dator att ta med, programvaran SPSS installerad på denna dator samt inte alltför lite hårddiskutrymme.


Kursplan

UPPSALA UNIVERSITET
Pedagogiska institutionen
Forskarutbildningen

KURSPLAN FÖR ”KORRESPONDENSANALYS I UTBILDNINGS- OCH KULTURSOCIOLOGI”, 5 POÄNG
Correspondence analysis in the sociology of education and culture, 7,5 ECTS

Kursplanen är fastställd av institutionsstyrelsen 2002-01-23

Kursen är en specialkurs inom forskarutbildningen i pedagogik. Den ges i samverkan mellan Pedagogiska institutionen och Institutionen för lärarutbildning. Kursen är även öppen för C- och D-studerande.

MÅL

Kursens syfte är att ge deltagarna en orientering om hur korrespondensanalys används inom fransk utbildnings- och kultursociologi samt en viss praktisk träning i att genomföra analyser och tolka resultat. Dessutom skall deltagarna tillägna sig kunskaper om grundläggande registerhantering i SPSS.

INNEHÅLL

Korrespondensanalys, en statistisk teknik som utvecklades under 1960-talet av Jean-Paul Benzécri, är vanlig inom dagens franska samhällsvetenskap. Den används för att studera fördelningar av kvalitativa data, exempelvis fördelningar av individers egenskaper och tillgångar inom ett socialt fält. Kursen behandlar:

·        exempel på hur korrespondensanalysen tillämpats i Pierre Bourdieus och hans medarbetares och efterföljares empiriska undersökningar

·        tekniker för genomförande av enkel och multipel korrespondensanalys

·        principer för tolkning av analysresultat

·        grundläggande registerhantering i SPSS: hantering av variabler och modaliteter; urvalsproblem; kategorisering

 

GENOMFÖRANDE

Kursen genomföres som en intensivkurs uppdelad på två perioder. Den första berör databehandling i SPSS. Den senare ägnas åt korrespondensanalys. Föreläsningar kombineras med seminarier och laborationer. En skriftlig examinationsuppgift lämnas in i slutet av kursen.

EXAMINATION

Kursen examineras genom skriftliga redovisningar. Betygen Underkänd och Godkänd ges.

LITTERATUR

Enligt särskild förteckning


Litteratur

TILL FORSKARUTBILDNINGSKURS ”KORRESPONDENSANALYS I UTBILDNINGS- OCH KULTURSOCIOLOGI”, 5 POÄNG

Fastställd av institutionsstyrelsen 2002-01-23. Några titlar bland stödlitteraturen utbytta nedan. Kopior av flertalet texter finns hos Marie Ols.

OBLIGATORISK LITTERATUR:

Hjellbrekke, Johs. (1999): Innføring i korrespondanseanalyse. Bergen: Fagbokforlaget (127 s.). Kopia finns hos Marie Ols.

Broady, Donald (1991): "Sociologi och statistik”, pp. 473-527 i Sociologi och epistemologi. Stockholm; HLS Förlag, 2 uppl. (eller pp. 479-534 i 1 uppl. 1990).

STÖDLITTERATUR

Bourdieu, Pierre (1984): Kap. 2-6 (pp. 99-371) i Distinction. Cambridge, Mass: Harvard University Press. Eller pp. 109-431 i det franska originalet La distinction. Critique sociale du jugement. Paris: Minuit, 1979 (2 utv. uppl. 1982).

Chiche, Jean, Brigitte Le Roux, Pascal Perrineau, Henry Rouanet: "L'espace politique des électeurs français à la fin des années 1990: nouveaux et anciens clivages, hétérogénéité des électorats", Revue française de science politique, vol 50, no 3, 2000.

Greenacre, Michael & Jörg Blasius (Eds.): Correspondence Analysis in the Social Sciences. Recent Developments and Applications. London: Academic Press, 1994. [särsk. kap 1, 3 och 6, sammanlagt 100 s.]

Greenacre, Michael J. (Ed.): Visualisation of Categorial Data, kap 16 (24 s.)

Rosenlund, Lennart (1995): "Korrespondanseanalyse. Dataanalysens magiske øye", Sosiologisk tidsskrift nr. 1 (1995), 55-78.

Rosenlund, Lennart (1998): "Sosiale strukturer og deres metamorfoser", Sosiologisk tidsskrift nr. 1 (1998) 45-74.

Samt följande två handledningar till registerhantering i SPSS respektive det franska korrespondensanalysprogrammet SPAD (Sammanställda av Mikael Börjesson och Sverker Lundin, sammanlagt ca 150 sidor):

Lathund till SPSS, av Mikael Börjesson och Sverker Lundin, version per 21 nov 2002
MS Word-version (1 434 KB)
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-borjesson-021121-spss-intro.doc>

Lathund till SPAD, av Mikael Börjesson och Sverker Lundin, version per 10 nov 2002
MS Word-version (2 364 KB)
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-borjesson-021110-spad-intro.doc>

 

Totalt läses ca 600 sidor.


Tillägg till litteraturen, förslag till fördjupningsläsning (allt nedanstående finns tillgängligt hos kursledningen)

Börjesson, Mikael: ”Ett rum i skärningspunkten mellan det nationella och det internationella, befolkat av arvtagare och uppkomlingar”, avsnitt (pp. 60-99) i manuskript till avhandlingskapitel ”Svenska studenter i Paris -  i mötet mellan två nationella utbildningssystem”, manuskript, SEC, Uppsala universitet, 19 sept. 2004. [Föredömligt exempel på hur man kan förbereda för och genomföra korrespondensanalys]

Boik, Robert J.: ”An Efficient Algorithm for Joint Correspondence Analysis”, Psychometrika, Vol. 61, No. 2, June 1966, pp. 255-269.

Bressoux, Pascal/Coustère, Paul/Leroy-Audouin, Christine: ”Les modèles multiniveau dans l’analyse écologique : le cas de la recherche en éducation”, Revue française de sociologie, Vol. XXXVIII, 1997, pp. 67-96.

Broady, Donald (1991): Sociologi och epistemologi. Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin. Stockholm: HLS förlag.

Courgeau, Daniel/Baccaïni: ”Analyse multi-niveaux en sciences sociales”, Population, 4, 1997, pp. 831-864.

Cox, Trevor F./Cox, Michael A. A.: Multidimensional scaling. Second Edition. Boca Raton: Chapman & Hall, 2001.

Gifi, Albert: Nonlinear Multivariate Analysis. Chichester: John Wiley & Sons, 1990.

Gilbert, Nigel: Analyzing Tabular Data. Loglinear and logistic models for social researchers. London: UCL Press, 1993.

Gower, J.C./Hand, D.J.: Biplots. London: Chapman & Hall, 1996.

Greenacre, Michael J.: Theory and Applications of Correspondence Analysis. London: Academic Press, 1984.

Greenacre, Michael J.: "The Geometric Interpretation of Correspondence Analysis", Journal of American Statistical Association, Vol. 82, No. 398 (June 1987), pp. 437-447.

Greenacre, Michael J.: Correspondence Analysis in Praxis. London: Academic Press, 1993.

Hjort, J.S. Urban: Computer Intensive Statistical Methods. Validation, model selection and bootstrap. London: Chapman & Hall, 1994.

Høyen, Marianne: Korrespondanceanalyse. København: Akademisk Forlag, 2004 (232 s).

Lebaron, Frédéric: ”Economists and the Economic Order. The field of economists and the field of power in France”, European Societies, Vol. 3, No. 1, 2001, pp. 91-110.

McCutcheon, Allan L.: Latent Class Analysis. Newbury Park, Calif./London/New Dehli: Sage, 1987.

Rouanet, Henry/Ackermann, Werner/Le Roux, Brigitte: The Geometric Analysis of questionnaires: The lesson of Bourdieu’s La Distinction”, XXX, BMS

Rouanet, Henry/Le Roux, Brigitte: Data Analysis. From Correspondence Analysis to Structured Data Analysis. Dordreccht/Boston/London: Kluwer, 2004 2004.

Rouanet, Henry/Lebaron, Frédéric/Le Hay, Viviane/Ackermann, Werner/Le Roux, Brigitte: ”Régression et analyse géométrique des données : Réflexions et suggestions”, Math. Sci. Hum., 40e année, no 160, 2002, pp. 13-45.

Rouanet, Henry:”Bayesian Methods for Assessing Importance of Effects”, Psychological Bulletin, Vol. 119, No. 1, 1996, pp. 149-158.

Tukey, John W.: ”The Future of Data Analysis”, XXX

Vermunt, Jeroen K./Anderson, Carolyn: Joint Correspondence analysis by maximum likelihood. [källa saknas, kolla].

Wolff, M/Rouanet, H./Grosgeorge, B.: ”Analyse d’une expertise professionnelle : L’évaluation des jeunes talents au basket-ball de haut niveau, Le Travial Humaine, tome 61, no 3 1998, pp. 281-303.


Schema

Tisd 23 nov 2004 kl 13.15-17.00 i rum 1440
Onsd 24 nov 2004 kl 10.15-16.00 i rum 1440
Torsd 25 nov 2004 kl 10.15-16.00 i rum 1440
Fred 26 nov 2004 kl 10.15-15.00 i rum 1440

Torsd 9 dec 2004 kl 11.15-17.00 i rum 1224
Fred 10 dec 2004 kl 10.15-17.00 i rum 1224

 

Uppläggning

Eftersom det finns en stor variation vad gäller förkunskaper och målsättning med kursen kommer det i stor utsträckning vara upp till var och en vad man vill lägga mest tid på i det praktiska arbetet. Om man inte vill arbeta med egna data har man möjlighet att arbeta med ett antal övningsuppgifter knutna till ett dataset som delas ut vid första kurstillfället.

Den första dagen kommer att ägnas åt SPSS. Under de följande dagarna kommer man att kunna fortsätta arbeta praktiskt med SPSS, med tillgång till handledning, även om föredragen mest kommer att handla om korrespondensanalys.

Tisd 23 nov 2004 kl 13.15-17.00
Databehandling i SPSS
* Tekniker för att beskriva data
* Tekniker för omkodning
* Syntax

Onsd 24 nov 2004 kl 10.15-16.00
Korrespondensanalysens Historia
Korrespondensanalysens relation till andra tekniker för dataanalys
Centrala begrepp inom korrespondensanalys, till exempel
* profil, genomsnittlig profil
* chi2-avstånd, metrik
* projektion, optimal projektion

Torsd 25 nov 2004 kl 10.15-16.00
Metodologi för geometrisk dataanalys (GDA)
* Hantering av ?små modaliteter?
* Rubriker
* Strukturerande faktorer
* Balans
* Homogenitet
* Tolkning

Fred 26 nov 2004 kl 10.15-15.00
Tekniker för presentation av resultat
Skillnader mellan olika program som SPSS, SPAD, EyeLID, GLID

Torsd 9 dec 2004 kl 11.15-17.00 i rum 1224
Fred 10 dec 2004 kl 10.15-17.00. Dessa två dager
kommer att ägnas uteslutande åt korrespondensanalys. Grunderna kommer att repeteras. Deltagarna får tillfälle presentera sina databearbetningar. Dessa persentationer ska vara korta och koncisa, inte längre än 15 minuter. Inga långrandiga projektpresentationer utan gå direkt på frågorna om databearbetning. Mejla helst i förväg och senast månd 6 dec till Sverker <sverker@dei.se> en kort version av den presentation du vill göra 9-10 dec.


Material från undervisningstillfällena

Övningsdataset (SPSS-format)

Sverker Lundin: Metodlathund 2004-11-23

Sverker Lundin: PowerPoint-presentation 2004-11-23


Examination

Examination sker genom dels aktivt deltagande, dels inlämnad skriftlig redovisning av databearbetning. Till redovisningen ska fogas en litteraturlista som förtecknar den litteratur du tagit del av.


Deltagare

Ulf Brinkkjaer <ulf@dpu.dk>,
Carina Carlhed <carina.carlhed@mdh.se>,
Gerd Halskov <gerd.halskov@get2net.dk>,
Jens A Hansen <jensa@ruc.dk>,
Ali Kazemi <ali.kazemi@his.se>,
Lena Larson <lena.larson@ped.uu.se>,
Anna Lundin <anna.lundin@mdh.se>,
Sverker Lundin <sverker@dei.se>,
Eline Noiesen <eline.noiesen@post10.tele.dk>,
Jesper Bruus Pedersen <jbp@finansforbundet.dk>,
Søren Pedersen <story2soeren@get2net.dk>,
Karin-Anna Petersen <karin.anna.petersen@ped.uu.se>,
Leif Ulriksson <leif.ulriksson@hlk.hj.se>,
Lars Vigerland <lvi@fek.su.se>
 


Vägbeskrivning

Seminarierna sker på ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminariegatan 1, Uppsala. Vägbeskrivning för resenärer: ILU är en pampig tegelbyggnad i Uppsalas nordvästra hörn. Från Uppsala C en knapp halvtimmes promenad (gå längs Fyrisåns västra strand i nordvästlig riktning så kommer du rätt till slut) eller buss 13 som går längs Dragarbrunnsgatan. Bilåkare från Gävle: när Uppsala börjat finns på E4an en skylt mot Svartbäcken, ta den vägen till höger och kör Gamla Uppsalagatan så kommer du fram till ILU omedelbart efter ån. På gården brukar finnas parkeringsplats, stoppa 6 kr i automaten för en dags parkering. Se karta <http://www.skeptron.uu.se/broady/images/kartamedilu.gif>.

Till rum 1440 kommer man genom att gå in genom vänstra ytterporten och ta trappan till vänster upp till översta våningen där rummet ligger i högra änden av korridoren.


Logi i Uppsala, förslag

Här information om övernattningsalternativ för er som har långt att resa till Uppsala. Samtliga lågpris eller mellanklass, någorlunda centralt belägna (utom Sunnersta Herrgård) och på gångavstånd till ILU.

- Uppsala rumsförmedling
St. Johannesgatan 12
Tel: 018-109533
Hyr ut rum billigt i lägenheter runtom i stan. Enkelrum 250 exkl lakan&handduk (finns att hyra för 50 kr), dubbelrum 350 kr

- Akademihotellet
Övre Slottsgatan 5
Tel: 018-155190, fax: 018-102917
Webb: http://www.akademihotellet.uu.se/
E-post: info@akademihotellet.uu.se
600-700 kr/natt. Ligger relativt centralt, intill Carolina. Ca 5 minuters promenad från city. Pentry i korridoren.

- Fjellstedtska skolans gästhem
Östra Ågatan 6, 753 32 Uppsala
Tel: 018-161100
Webb: http://www.fjellstedtska.se/fs_gasthem.html
Ca 700 kr/natt. Trevligt, vid Fyrisån.

- Hotell Uppsala (f.d. Basic hotel)
Kungsgatan 27
Tel: 018 - 4805000, fax: 018-4805050
Webb: http://www.basichotel.com/hotel/uppsala/
E-post: hoteluppsala@profilhotels.se
Centralt beläget lägenhetshotel, rum med pentry. Parkeringsgarage. Somliga rum utsatta för trafikbuller.

Samariterhemmets gästhem
Samaritergränd 2, 753 19 Uppsala
Tel 018-103400.
530 kr per natt om man vill ha toa och dusch i rummet. Lite billigare med dito i korridoren. Nyckeln måste hämtas kl 08.00-17.00, andra tider är receptionen stängd.

samt några vandrarhem:

- STF/HI Vandrarhem Uppsala City
Adress: Kungsg. 27, 753 21 Uppsala
Tel: 018-4805055
Fax: 018-4805050
E-mail: hoteluppsala@profilhotels.se
Webb: http://www.profilhotels.se/hotel/uppsala
(Priser för STF-medlemmar: bäddpris 185:-,enkelrum 370:-)

- Uppsala Vandrarhem City V
S:t Persgatan 16
Tel: 018-100008
E-mail: bokning@uppsalavandrarhem.se
Webb: http://www.uppsalavandrarhem.se
(Bädd i sovsal 200:-/pers, fyrbäddsrum 220:-/pers dubbelrum 240:-/pers, enkelrum 350:-. 60:- för lakan och handduk.)

- Sunnersta Herrgård STF Vandrarhem (6 km från centrum, dvs. långt borta)
Adress: Sunnerstav. 24, 756 51 Uppsala
Tel: 018-324220
Fax: 018-324068
(Pris per person och dygn 190:-/bädd för STF-medlem, 235:-/bädd för ickemedlem. Eget rumstillägg 150:-. Frukostbiljett 70:-, linne 75:-. Fri utomhusparkering)

Övriga hotell: För en lista över flera hotell se
http://www.kurssekr.uadm.uu.se/hotell.html

Se även Uppsala Turism:
http://www.uppland.nu/


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-kor04.htm
Back to SEC home page
Created by Donald Broady. Last updated 11 Aug 2011