Forskarutbildningskursen
Korrespondensanalys i utbildnings- och kultursociologin (5 poäng),
okt-dec 2003

<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-kor03.htm>

Allmän info
Kursplan
Litteratur
Schema
Deltagare


Allmän info

Undervisningstillfällen tre dagar 6-8 oktober samt tre dagar 2-4 december 2003.

Lokal: Rum 1219, ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminariegatan 1, Uppsala.

Kursledning:
Donald Broady <broady@nada.kth.se>, URL http://www.skeptron.uu.se/broady/
Mikael Börjesson <mikael.borjesson@ilu.uu.se>, URL   http://www.skeptron.uu.se/research/borjesson/,  tel arb 018/4712436, tel hem 08-6444957
Sverker Lundin <sverker@cs.chalmers.se>
Joachim Johansson <joachim@dei.se>.

Administration forskarutbildningen i pedagogik: Ingegerd Öfverstedt <ingegerd.ofverstedt@ped.uu.se>. Postadress Pedagogiska institutionen, Box 2109, 750 02 Uppsala. Besöksadress: Stureg. 4, en trappa upp. Tel 018-4712475.

Forskningsadminstratör SEC: Marie Ols <marie.ols@ilu.uu.se>, 018-4712459. Postadress: ILU, Uppsala universitet, Box 2136, 750 02 Uppsala. Besöksadress: rum 1415, ILU, Seminarieg. 1, Uppsala.

Denna kurs liknar till stora delar den kurs med samma rubrik som gavs okt-dec 2002
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-kor02.htm>

Även den som genomfört någon av våra tidigare kurser i korrespondensanalys är välkomna. Det kan behövas repetitioner, och dessutom finns en hel del nya inslag i denna kurs, bl.a. om SQL.

Kursmaterial tillgängligt på SECs BSCW-server. Användar-ID och lösenord erhålles från kursledningen, som även tillhandahåller studentlicenser för SPSS och SPAD.


Kursplan

UPPSALA UNIVERSITET
Pedagogiska institutionen
Forskarutbildningen

KURSPLAN FÖR ”KORRESPONDENSANALYS I UTBILDNINGS- OCH KULTURSOCIOLOGI”, 5 POÄNG
Correspondence analysis in the sociology of education and culture, 7,5 ECTS

Kursplanen är fastställd av institutionsstyrelsen 2002-01-23

Kursen är en specialkurs inom forskarutbildningen i pedagogik. Den ges i samverkan mellan Pedagogiska institutionen och Institutionen för lärarutbildning. Kursen är även öppen för C- och D-studerande.

MÅL

Kursens syfte är att ge deltagarna en orientering om hur korrespondensanalys används inom fransk utbildnings- och kultursociologi samt en viss praktisk träning i att genomföra analyser och tolka resultat. Dessutom skall deltagarna tillägna sig kunskaper om grundläggande registerhantering i SPSS.

INNEHÅLL

Korrespondensanalys, en statistisk teknik som utvecklades under 1960-talet av Jean-Paul Benzécri, är vanlig inom dagens franska samhällsvetenskap. Den används för att studera fördelningar av kvalitativa data, exempelvis fördelningar av individers egenskaper och tillgångar inom ett socialt fält. Kursen behandlar:

·        exempel på hur korrespondensanalysen tillämpats i Pierre Bourdieus och hans medarbetares och efterföljares empiriska undersökningar

·        tekniker för genomförande av enkel och multipel korrespondensanalys

·        principer för tolkning av analysresultat

·        grundläggande registerhantering i SPSS: hantering av variabler och modaliteter; urvalsproblem; kategorisering

 

GENOMFÖRANDE

Kursen genomföres som en intensivkurs uppdelad på två perionder. Den första berör databehandling i SPSS. Den senare ägnas åt korrespondensanalys. Föreläsningar kombineras med seminarier och laborationer. En skriftlig examinationsuppgift lämnas in i slutet av kursen.

EXAMINATION

Kursen examineras genom skriftliga redovisningar. Betygen Underkänd och Godkänd ges.

LITTERATUR

Enligt särskild förteckning


Litteratur

TILL FORSKARUTBILDNINGSKURS ”KORRESPONDENSANALYS I UTBILDNINGS- OCH KULTURSOCIOLOGI”, 5 POÄNG

Fastställd av institutionsstyrelsen 2002-01-23. Några titlar bland stödlitteraturen utbytta nedan. Kopior av flertalet texter finns hos Marie Ols.

OBLIGATORISK LITTERATUR:

Hjellbrekke, Johs. (1999): Innføring i korrespondanseanalyse. Bergen: Fagbokforlaget (127 s.). Kopia finns hos Marie Ols.

Broady, Donald (1991): "Sociologi och statistik”, pp. 473-527 i Sociologi och epistemologi. Stockholm; HLS Förlag, 2 uppl. (eller pp. 479-534 i 1 uppl. 1990).

STÖDLITTERATUR

Broady, Donald (1991): Sociologi och epistemologi. Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin. Stockholm: HLS förlag.

Bourdieu, Pierre (1984): Kap. 2-6 (pp. 99-371) i Distinction. Cambridge, Mass: Harvard University Press. Eller pp. 109-431 i det franska originalet La distinction. Critique sociale du jugement. Paris: Minuit, 1979 (2 utv. uppl. 1982).

Chiche J., Le Roux B., Perrineau J., & Rouanet H.: "L'espace politique des électeurs français à la fin des années 1990: nouveaux et anciens clivages, hétérogénéité des électorats", Revue française de science politique, vol 50, no 3, 2000.

Greenacre, Michael J. & Blasius, Jörg (Eds): Correspondance Analyses in the Social Sciences, kap 1, 3 och 6 (100 s.)

Greenacre, Michael J. (Ed.): Visualisation of Categorial Data, kap 16 (24 s.)

Rosenlund, Lennart (1995): "Korrespondanseanalyse. Dataanalysens magiske øye", Sosiologisk tidsskrift nr. 1 (1995), 55-78.

Rosenlund, Lennart (1998): "Sosiale strukturer og deres metamorfoser", Sosiologisk tidsskrift nr. 1 (1998) 45-74.

Samt handledningar till registerhantering i SPPS och det franska korrespondensanalysprogrammet SPAD (Sammanställda av Mikael Börjesson och Sverker Lundin, sammanlagt ca 150 sidor).

Totalt läses ca 600 sidor.


Schema

Undervisningstillfällen tre dagar 6-8 oktober samt tre dagar 2-4 december 2003.

Måndag den 6 oktober

kl 10.15-12.00
Presentation av kursens delar, dvs Korrespondensanalys, SPSS och SQL
Presentation av korrespondensanalysen
Installation av program, nätverk, etc.

kl 13.15-17.00
Introduktion av SPSS
Grundläggande databehandling: Läsa in, samt skriva in data. Grundläggande dataanalys: Frekvenstabeller, Korstabeller, Stapeldiagram, Histogram. Kopiera resultat till Excel och Word. Praktiskt arbete i SPSS med handledning. Dataset A
 

Tisdag den 7 oktober

kl 09.30-12.00
Introduktion till syntaxprogrammering, som ett alternativ och komplement till menyerna.
Genomgång av viktiga syntaxkommandon: STRING, COMPUTE, IF, SUBSTR, ANY, VARIABLE LABELS, VALUE LABELS, CONCAT, SORT, RECODE, AUTOMATIC RECODE
Praktiskt arbete i SPSS med handledning. Dataset B (A), Syntax I

13.15-17.00
Om hur man förbereder data för korrespondensanalys. Saker att tänka på när det gäller val av variabler och antal modaliteter. Skillnaden mellan enkel och multipel korrespondensanalys, och hur man förbereder data för de två metoderna.Olika metoder för att kodning och omkodning av variabler. Praktiskt arbete i SPSS med handledning. Dataset C (A,B), Syntax II
 

Onsdag den 8 oktober

kl 09.30-12.00
Lite om SQL och databaser. Från rådata till färdig korrespondensanalys - möjlig arbetsgång. Fortsatt arbete med kodning och omkodning i SPSS. Dataset C, Syntax II

13.15-16.00
Fortsatt arbete med SPSS
Introduktion av kursens andra del.
Avslutande diskussion.
 

Tisdag den 2 december

Ta med bärbar pc med nätverkskort. Vi kommer att installera SPAD (program för korrespondensanalys) på era datorer. Därutöver är det bra att ha tillgång till SPSS, Word, Excel. Det går bra att arbeta med eget datamateial. Det finns också datamaterial att tillgå.

kl 10.15-12.00
Presentation av kursens delar, installation av programvara, nätverk etc.
Den multipla korrespondensanalysens historia och position idag
Exempel på MCA:
Bokförlagens fält (P. Bourdieu)
Det politiska fältet i frankrike (Rouanet m. fl.)
Det ekonomiska fältet i Norge (J. Hjellbrekke)

kl 13.15-17.00
Introduktion till vårt datamaterial, en enkät till svenska studenter i högre utbildning 1989
Henry Rouanets och Brigitte Le Rouxs metodologi för MCA
Introduktion till korrespondensanalysens matematik
Praktiskt arbete

 

Onsdag den 3 december

kl 09.30-12.00
Korrespondensanalysens matematik ur ett statistiskt perspektiv
Föreläsning av Joachim Johansson, teknologie doktor i matematisk statistik, Chalmers tekniska högskola.

13.15-17.00
Seminarium om skillnaden mellan det franska och det angloamerikanska sättet att arbeta med korrespondensanalys.

 

Torsdag den 4 december
kl 09.30-12.00
Korrespondensanalysens matematik: konsekvenser för konstruktion och tolkning
Tekniker för att lösa vanliga problem
Praktiskt arbete

13.15-16.00
Praktiskt arbete
Diskussion av MCA med utgångspunkt från egna erfarenheter under kursens gång
Eventuellt repetition av metodologi och grundläggande begrepp
Avslutande diskussion


Deltagare

Stina Bohman <kristina.bohman@hist.uu.se>,
Carina Carlhed <carina.carlhed@mdh.se>,
Ingegerd Gunvik-Gronblad <ingegerd.gunvik-gronbladh@ped.uu.se>,
Gerd
Halskov <gerd.halskov@get2net.dk>,
Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@hist.uu.se>,
Ida Lidegran <ida.lidegran@ilu.uu.se>,
Eline Noiesen <elnoi@gentoftehosp.kbhamt.dk>
Karin Anna Petersen <karin.anna.petersen@ped.uu.se>
 

Samt enbart dec. 2003:
Mattias Eriksson <mattias.eriksson_1@spray.se>,
Bo Ekelund <ekelundb@english.su.se>,
Bo G Ekelund <bo.g.ekelund@hem.utfors.se>,
Jan Apel <Jan.Apel@sau.se>,
Lars Vigerland <lars.vigerland@telia.com>,
Monica Langerth Zetterman <monica.langerth@ped.uu.se>,
Marianne Høyen <marianne@hoyen.dk>

samt som kursassistent Micke Börjesson <mikael.borjesson@ilu.uu.se> och som gästlärare 2-4 dec Sverker Lundin <sverker@dei.se> och Joachim Johansson <joachim@dei.se>


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-kor03.htm
Back to SEC home page
Created by Donald Broady. Last updated 11 Aug 2011