Forskarutbildningskursen
Korrespondensanalys i utbildnings- och kultursociologin (5 poäng),
 okt-dec 2002 med viss fortsättning våren 2002

<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-kor02.htm>

Kursledare: Donald Broady <broady@nada.kth.se>, URL http://www.skeptron.uu.se/broady/

Gästlärare: dr philos Johs. Hjellbrekke <johs.hjellbrekke@sos.uib.no>, Sociologisk institutt, Universitetet i Bergen, Norge.

Kursassistenter: Mikael Börjesson <mikael.borjesson@ilu.uu.se>, URL   http://www.skeptron.uu.se/research/borjesson/,  tel arb 018-712490, tel hem 08-6444957
samt Sverker Lundin <sverker@cs.chalmers.se>.

Administration forskarutbildningen i pedagogik: Ingegerd Öfverstedt <ingegerd.ofverstedt@ped.uu.se>. Postadress Pedagogiska institutionen, Box 2109, 750 02 Uppsala. Besöksadress: Stureg. 4, en trappa upp. Tel 018-4712475.

Forskningsadminstratör SEC: Adminstration: Marie Ols <marie.ols@ilu.uu.se>, 018-4712459. Postadress: ILU, Uppsala universitet, Box 2136, 750 02 Uppsala. Besöksadress: rum 1415, ILU, Seminarieg. 1, Uppsala.

Kursplan
Litteratur
Deltagare
Schema
Lokaler
Korrespondens
Seminarium om social klassificering 15 okt


Kursplan

UPPSALA UNIVERSITET
Pedagogiska institutionen
Forskarutbildningen

KURSPLAN FÖR ”KORRESPONDENSANALYS I UTBILDNINGS- OCH KULTURSOCIOLOGI”, 5 POÄNG
Correspondence analysis in the sociology of education and culture, 7,5 ECTS

Kursplanen är fastställd av institutionsstyrelsen 2002-01-23

Kursen är en specialkurs inom forskarutbildningen i pedagogik. Den ges i samverkan mellan Pedagogiska institutionen och Institutionen för lärarutbildning. Kursen är även öppen för C- och D-studerande.

MÅL

Kursens syfte är att ge deltagarna en orientering om hur korrespondensanalys används inom fransk utbildnings- och kultursociologi samt en viss praktisk träning i att genomföra analyser och tolka resultat. Dessutom skall deltagarna tillägna sig kunskaper om grundläggande registerhantering i SPSS.

INNEHÅLL

Korrespondensanalys, en statistisk teknik som utvecklades under 1960-talet av Jean-Paul Benzécri, är vanlig inom dagens franska samhällsvetenskap. Den används för att studera fördelningar av kvalitativa data, exempelvis fördelningar av individers egenskaper och tillgångar inom ett socialt fält. Kursen behandlar:

·        exempel på hur korrespondensanalysen tillämpats i Pierre Bourdieus och hans medarbetares och efterföljares empiriska undersökningar

·        tekniker för genomförande av enkel och multipel korrespondensanalys

·        principer för tolkning av analysresultat

·        grundläggande registerhantering i SPSS: hantering av variabler och modaliteter; urvalsproblem; kategorisering

 

GENOMFÖRANDE

Kursen genomföres som en intensivkurs uppdelad på två perionder. Den första berör databehandling i SPSS. Den senare ägnas åt korrespondensanalys. Föreläsningar kombineras med seminarier och laborationer. En skriftlig examinationsuppgift lämnas in i slutet av kursen.

EXAMINATION

Kursen examineras genom skriftliga redovisningar. Betygen Underkänd och Godkänd ges.

LITTERATUR

Enligt särskild förteckning


Litteratur

TILL FORSKARUTBILDNINGSKURS ”KORRESPONDENSANALYS I UTBILDNINGS- OCH KULTURSOCIOLOGI”, 5 POÄNG

Fastställd av institutionsstyrelsen 2002-01-23

OBLIGATORISK LITTERATUR:

Hjellbrekke, Johs. (1999): Innføring i korrespondanseanalyse. Bergen: Fagbokforlaget (127 s.).

Broady, Donald (1991): "Sociologi och statistik”, pp. 473-527 i Sociologi och epistemologi. Stockholm; HLS Förlag, 2 uppl. (eller pp. 479-534 i 1 uppl. 1990).

STÖDLITTERATUR

Broady, Donald (1991): Sociologi och epistemologi. Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin. Stockholm: HLS förlag.

Bourdieu, Pierre (1984): Kap. 2-6 (pp. 99-371) i Distinction. Cambridge, Mass: Harvard University Press. Eller pp. 109-431 i det franska originalet La distinction. Critique sociale du jugement. Paris: Minuit, 1979 (2 utv. uppl. 1982).

Rosenlund, Lennart (1995): "Korrespondanseanalyse. Dataanalysens magiske øye", Sosiologisk tidsskrift nr. 1 (1995), 55-78.

Rosenlund, Lennart (1998): "Sosiale strukturer og deres metamorfoser", Sosiologisk tidsskrift nr. 1 (1998) 45-74.

Gilbert, Nigel (1993): Analyzing Tabular Data. Loglinear and Logistic Models for social researchers. London: UCL-Press.

McCutcheon, Allan L. (1987): Latent Class Analysis. Quantitative Applications for the Social Sciences, Thousand Oaks, Sage.

Samt handledningar till registerhantering i SPPS och det franska korrespondensanalysprogrammet SPAD (sammanställda av Mikael Börjesson, sammanlagt ca 150 sidor).

Totalt läses ca 600 sidor


Deltagare
forskarutbildningskursen "Korrespondensanalys i utbildnings- och kultursociologin", okt-dec 2002

Viktoria Andersson <janne.viktoria@telia.com>,
Desmond Ayim-Aboagye <ayim_aboagye_desmond@yahoo.com>,
Anna Bohjort <anna.bohjort@mailbox.as>,
Mikael Borjesson <mikael.borjesson@ilu.uu.se>,
Ingegerd Gunvik Gronbladh <ingegunv@mail.anst.uu.se>,
Martin Gustavsson <martin.gustavsson@ekohist.su.se>,
Frede Krøjgaard <frede@nns.dk>,
Carola Jonsson <cjn@hig.se>,
Esbjorn Larsson <esbjorn.larsson@hist.uu.se>,
Ida Lidegran <ida.lidegran@ilu.uu.se>,
Sverker Lundin <sverker@cs.chalmers.se>,
Ingrid Nordkvist <int@hig.se>,
Mikael Palme <mikael.palme@lhs.se>,
Allan Stenlund <asu@hig.se>,
Monica Langerth Zetterman <monica.langerth@ped.uu.se>
 


Schema
forskarutbildningskursen "Korrespondensanalys i utbildnings- och kultursociologin"

Kursstart månd 14 okt 2002.

Månd 14 okt - onsd 16 okt 2002 tre heldagar föreläsningar, seminarier och laborationer. Klockslag 09.30-17.00. Tonvikt vid registerhantering i SPSS. Övningarna leds av Mikael Börjesson <mikael.borjesson@ilu.uu.se>, URL   http://www.skeptron.uu.se/research/borjesson/,  tel arb 018-712490, tel hem 08-6444957.

Vecka 46 (månd 11 nov - torsd 14 nov 2002) fyra dagar föreläsningar, seminarier och laborationer. Tonvikt vid genomförande och tolkning av korrespondensanalyser med hjälp av SPAD. Gästlärare: dr philos Johs. Hjellbrekke <johs.hjellbrekke@sos.uib.no>, Sociologisk institutt, Universitetet i Bergen, Norge.

Dessutom seminarier och laborationer vid andra tillfällen.

_____________

Detaljerat schema 11-14 nov 2002

Lokal blir hela veckan rum 1219, ILU (dvs. samma lokal som under första delen av kursen).
 

Måndag 11 nov 9.30 - 17.00
Introduktion: Korrespondensanalysens epistemologiska grunder och Statistikens vetenskapshistoria
Korrespondensanalys -- notationer och grunder
Matematiken bakom enkel korrespondensanalys
Egna analyser med hjälp av enkel korrespondensanalys (dataset finns på BSCW-servern, "agg-tot-iv-stud.sav")

19.00 Middag på lokal för de som önskar

Tisdag 12 nov 9.30 - 18.00
9.30 - 15.00 Multipel korrespondensanalys i teori och praktik (använd egna dataset eller de dataset ni skapade under första delen av kursen).
15.15 - 17.00 Högre seminariet i pedagogik "Det sociala rummet och den sociala mobiliteten" med Dr philos Johs. Hjellbrekke, Sociologisk institutt, Universitetet i Bergen, Norge och Dr philos Lennart Rosenlund, Høgskolen i Stavanger, Norge
17.15 - 18.00 Fil dr Martin Munk, The Danish National Institute of Social Research, København, Danmark, presenterar pågående forskning om "det sociala arvet" i Danmark.
Information och texter till de två evenemangen finns på <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-02.htm>
 

Onsdag 13 nov 9.30 - 17.00
Illustrativa eller supplementära punkter
Introduktion till Henry Rouanets och Brigitte Le Rouxs metod för att kombinera variansanalys och multipel specifik korrespondensanalys
Fortsatta analyser av dataset

19.00 Kursavslutningsmiddag på lokal

Torsdag 14 nov 9.30 - 17.00
Sammanfattning
Kort introduktion till loglinjär modulering,

Vi kommer före söndagen 10 november ha lagt in en introduktion till SPAD på BSCW-servern, under sec-statistik/introduktion till spss, spad, mm.

Monica Langerth Zetterman kommer att ordna bärbara datorer till er som beställde detta till förra gången (samt en extra till Desmond).


Lokaler

Lokalen blir ILU, rum1219.

Institutionen för lärarutbildning (ILU), Seminariegatan 1, är en pampig tegelbyggnad i Uppsalas nordvästra hörn. Från Uppsala C en halvtimmes promenad (gå längs Fyrisåns västra strand så kommer du rätt till slut) eller buss 13 som går längs Dragarbrunnsgatan. Bilåkare från Stockholm fortsätter på E4an tills Uppsala börjar ta slut, sen när det dyker upp skylt mot Svartbäcken ta av till vänster och kör Gamla Uppsalagatan så kommer du fram till ILU omedelbart efter ån. På gården brukar finnas parkeringsplats, stoppa 6 kr i automaten för en dags parkering. Se karta (gif 90 kb).

Till rum 1219 kommer man genom att gå in genom vänstra ytterporten och ta trappan till vänster upp en våning.


Korrespondens

Date: Wed, 25 Sep 2002 04:06:36 +0200
To: Anna-Maria Ahlén <Anna-Maria.Ahlen@ped.uu.se>, Viktoria Andersson <janne.viktoria@telia.com>, Desmond Ayim-Aboagye <ayim_aboagye_desmond@yahoo.com>, Ingegerd Gunvik Grönbladh <Ingegerd.Gunvik-Gronbladh@ped.uu.se>, Martin Gustavsson <martin.gustavsson@ekohist.su.se>, Carola Jonsson <cjn@hig.se>, Monica Langerth Zetterman <Monica.Langerth@ped.uu.se>, Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@hist.uu.se>, Ida Lidegran <ida.lidegran@ilu.uu.se>, Mia Lindblom <mialindblomma@hotmail.com>, Ingrid Nordkvist <int@hig.se>, Allan Stenlund <asu@hig.se>, Lars Vigerland <lars.vigerland@telia.com>
From: Donald Broady <broady@nada.kth.se>
Subject: Info korrespondensanalyskurs
Cc: Mikael Borjesson <mikael.borjesson@ilu.uu.se>

Till er som anmält er till forskarutbildningskursen "Korrespondensanalys i utbildnings- och kultursociologi", 5 poäng, 14-16 okt och 11-14 nov 2002

Det är snart oktober och med detta mejl vill vi bara berätta att kursen kommer att ordnas i Uppsala som planerat. Aktuell information finns på kurssidan http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-kor02.htm.

Gästlärare är Johs Hjellbrekke <johs.hjellbrekke@sos.uib.no> från Sociologisk institutt, Universitetet i Bergen, Norge.

Kursassistenter är Mikael Börjesson <mikael.borjesson@ilu.uu.se> och Sverker Lundin <sverker@cs.chalmers.se>.

Kursen kommer i år att ges i två undervisningsblock:

Månd 14 okt - onsd 16 okt 2002, tre heldagar föreläsningar, seminarier och laborationer. Klockslag 09.30-17.00. Lokal rum 1219, Institutionen för lärarutbildning, Uppsala universitet. Tonvikt vid registerhantering i SPSS och hur dataregister i SPSS bearbetas för att passa till korrespondensanalyser i SPAD. Ni som har eget material kan med fördel ta med detta. Ni som inte har tillgång till eget statistiska material kommer att få tillgång till våra register över elever i grundskola och gymnasieskola. Kursassistenterna Mikael Börjesson och Sverker Lundin kommer att leda arbetet under dessa dagar.

Månd 11 nov - tors 14 nov 2002, fyra dagar föreläsningar, seminarier och laborationer. Klockslag 09.30-17.00. Lokal 1219, Institutionen för lärarutbildning, Uppsala universitet. Tonvikt vid genomförande och tolkning av korrespondensanalyser med hjälp av SPAD. Gästlärare är Johs Hjellbrekke från Sociologisk institutt, Universitetet i Bergen, Norge. Tisdagen den 12 november kommer eftermiddagen att ägnas åt presentationer av pågående forskning baserad på bland annat korrespondensanalyser med preliminärt Johs Hjellbrekke, Martin Munk, Köpenhamn, Danmark, och Lennart Rosenlund, Stavanger, Norge.

Undervisningsmaterial kommer att läggas ut på kurssidan före kursstarten.

/---/

Det finns tyvärr ingen särskild finansiering för kursen, vilket betyder att deltagarna själva måste hitta finansiering för boende och alla måltider. Deltagarna får själva ordna övernattningar. Det är ont om rum i Uppsala så skjut inte upp den saken. Vi brukar oftast utnyttja Basic Hotel, Kungsg. 27, 753 21 Uppsala. Telefon: 018-4805007 eller 018-4805000. Fax: 018-184805050. E-post reception@basichotel.com . Ligger centralt i Uppsala. Pris ca 650 kr per enkelrum, exkl frukost. Några fler tips angående boendet finns på kurssidan. Be vår forskningsadminstratör Marie Ols <marie.ols@ilu.uu.se> om bistånd vid behov.

Ta gärna med portabel dator (Windows 98, NT eller 2000) om du har. En ganska snabb dator och minst 500 MB ledigt på hårddisken behövs. Den som saknar egen dator får av oss låna en portabel dator under kursveckan. Programvaran som ska användas är senaste versionen av SPSS samt SPAD ver 5.0. Enklast är att ni som har möjlighet att ordna SPSS via era insitutioner (om detta inte går kan vi ordna detta den 14/10). Licenser till korrespondensanalysprogrammet SPAD kommer att ordnas när vi träffas 14/10. Vi förutsätter att alla redan har har MS Word och MS Excel installerade.

Om du inte har egen bärbar dator att ta med, meddela Mikael Börjesson <mikael.borjesson@ilu.uu.se>.

Om du gjort någon korrespondensanalys som du vill presentera och diskutera, meddela oss.

Vi ses den 14 oktober!
/Donald Broady och Mikael Börjesson


I kursen ingår ett seminarium om social klassificering 15 okt:

Social klassificering - analyser av olika nomenklaturer för social klassificering och sociala gruppers karakteristika

Inledning av Mikael Börjesson och Mikael Palme

Tid: Tisd 15 okt 2002 kl 15.15-17.00.
Plats: Rum 1219, ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminariegatan 1, Uppsala.

Vår presentation bygger på en genomgång av några länders nomenklaturer för social klassificering: Hur är de uppbyggda, vilka principer ligger bakom och vilka skillnader kan lyftas fram dem emellan? Och, vidare, på vilka sätt kan vi förstå de skillnader som finns mellan de olika klassificeringsprinciperna? Vi utforskar också hur de svenska klassificeringssystemen Socioekonomisk indelning och Nordisk yrkesklassificering kan användas för att skapa ett tvådimensionellt klassificeringssystem, dvs. ett system som skiljer ut grupper dels efter totalvolymen av tillgångar (framför allt utbildningskapital och ekonomiskt kapital), dels efter sammansättningen av dessa kapitalsorter -- med andra ord ett både vertikalt och horisontellt klassifikationssystem. Nästa steg i analysen är att vi problematiserar hushållsbegreppet och analyserar giftermålsstrategier för olika grupper. Vi kan exempelvis visa att kulturella grupper tenderar att kompensera relativt sett lägre inkomster med att båda föräldrarna i hushållet arbetar och att skillnaderna mellan könen ej är lika markanta som bland grupper vilkas ställning i första hand bygger på ekonomiska tillgångar. Vår ambition är att analysera sambanden mellan en rad olika variabler - inkomst, utbildning, boende, ålder, civilstånd, etc. - som är aktiva i eller själva avser förhållanden som den sociala klassificeringen är till för att sammanfatta och ordna. Därigenom hoppas vi få större kontroll över den "undervegation" av egenskaper som en klassificeringen drar med sig och vad det, enkelt uttryckt, innebär att tillhöra en viss grupp. Kategorin läkare omfattar i sociologisk mening inte endast egenskapen att arbeta som läkare utan, framför allt, att ha mycket hög utbildningsnivå, ha höga inkomster och att tendera att bilda hushåll där såväl fadern som modern är högre tjänstemän med ett starkt kulturellt kapital i bagaget. Den omfattar också egenskapen att sannolikt inte vara ensamstående moder, utan tvärtom vara gift eller sammanboende, ha ett större antal barn än de flesta andra sociala grupper, vara något äldre än andra, ha en mindre åldersskillnad mellan könen i föräldragenerationen, vara överrepresenterad i Stockholms län, äga sin bostad i större utsträckning än de flesta andra sociala grupper, mer sällan bo i hyresrätt än genomsnittet och oftare än andra vara född i Sverige. Slutligen visar vi utifrån analyser av elevers betyg och studieval på skillnader i resultat beroende på vilka klassificeringssystem för sociala grupper som används.
 

    Mikael Börjesson & Mikael Palme

Underlag: Social klassificering – analyser av olika nomenklaturer för social klassificering och sociala gruppers karakteristika. Paper presenterat vid workshopen ”Kulturellt kapital och sociala klasser”
Uppsala universitet, 12-14 okt 2001. <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-borjesson-palme-socialklassificering-0110.doc>

Appendix till dito <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-borjesson-palme-appendix-socialklassificering-0110.pdf>
 


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-kor02.htm
Back to SEC home page
Created by Donald Broady. Last updated febr 2002