Kulturvetenskaplig forskningsmetod för bibliotekarier och informatiker
(5 poäng)

<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-fmb99.htm>

ILU, Uppsala universitet, okt 1999- maj 2000

Kursledning
Tid och plats
Kursplan
Litteratur
Kursinbjudan 1999-04-30
Deltagare
E-postadresser
Prel. schema,  förberedelseläsning
Anvisningar


Kursledning

Kursledare: Donald Broady <broady@nada.kth.se>, URL http://www.skeptron.uu.se/broady/

Kursassistent: Jonas Gustafsson<jonas.gustafsson@ilu.uu.se>, URL http://www.skeptron.uu.se/research/jongus/, ILU, rum 1429, tel arb 018-4712485.

Även Eva Trotzig, chefsbibliotekarie på SPPPB, medverkar som lärare.

Administatör, Enheten för studier av utbildning och kultur, ILU: Christina Johansson <christina.johansson@ilu.uu.se>, ILU, rum 3256, tel arb 018- 4712455

Kursadministration en för uppdragsutbildning ILU sköts av Ewa Björkman Andersson <ewa.bjorkman@ilu.uu.se>, Ulla-Britta Berg <ulla-britta.berg@ilu.uu.se>

Ansvariga på SPPB (Statens Psykologisk-Pedagogiska Bibliotek), postadress SPPB, Box 500 63, 104 05 Stockholm:
Eva Trotzig <etg@sppb.se>, tel 08-4418606.
Eva Lindmark <elk@sppb.se>, tel arb 08-4418614.


Tid och plats

Tid: Kursen ges på kvartsfart under hösten 1999 och våren 2000. Vi räknar med fem undervisningstillfällen, torsdagar kl 13.00-16.30 följande torsdagar: 21 okt 1999, 9 december 1999, 10 febr 2000, 6 april 2000 samt 18 maj 2000.

Plats: Institutionen för lärarutbildning. Uppsala universitet, Seminariegatan 1, rum 1211. Vägbeskrivning för resenärer: ILU är en pampig tegelbyggnad i Uppsalas nordvästra hörn. Från Uppsala C en knapp halvtimmes promenad (gå längs Fyrisåns västra strand så kommer du rätt till slut) eller buss 13 som går längs Dragarbrunnsgatan, dock ganska sällan. Bilåkare från Stockholm fortsätter på E4an tills Uppsala börjar ta slut, sen när det dyker upp skylt mot Svartbäcken ta av till vänster och kör Gamla Uppsalagatan så kommer du fram till ILU omedelbart efter ån. På gården brukar finnas parkeringsplats, stoppa 6 kr i automaten för en dags parkering. Se karta (gif 90 kb).


Kursplaner

fastställda av Lärarutbildningsområdets utbildnings- och forskningsnämnd 1999-06-17

Det existerar två olika kursplaner för ”Kulturvetenskaplig forskningsmetod för bibliotekarier och informatiker”. Formellt sett är det fråga om två skilda kurser med olika kurskoder men innehållet är detsamma. Därigenom kan kursen tillgodoräknas både av den som läser på D-nivå i ämnet pedagogik (och som följer kursplanen 4LU345, med tillägget ”Pedagogik D”) och av den som läser kursen med andra syften (och följer kursplanen 8LL127, dvs. en s.k. ”övrig kurs” utan angivet ämne och utan angiven nivå). Se vidare nedan under rubriken Anvisningar
/D.B.

***

Kursplan fastställd av Lärarutbildningsområdets utbildnings- och forskningsnämnd 1999-06-17

KULTURVETENSKAPLIG FORSKNINGSMETOD FÖR BIBLIOTEKARIER OCH INFORMATIKER. PEDAGOGIK D, 5 poäng

RESEARCH TRADITIONS IN THE HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES FOR LIBRARIANS AND INFORMATION SPECIALISTS, 5 points  

Kurskoder:             4LU345

 1            BESLUT OCH RIKTLINJER

Kursen är en fristående kurs på D-nivå i ämnet pedagogik. 
Kursansvarig institution: Institutionen för lärarutbildning.  

2          SYFTE

De studerande skall skaffa sig inblick i centrala humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningstraditioner och forskningsmetoder för att fördjupa sin förståelse för de forskare och doktorander som utnyttjar bibliotek.   

3            INNEHÅLL

- Problemområden, vetenskapliga riktningar och författarskap av relevans för nutida samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning

- Närläsning av klassiska verk i utdrag

- Granskning och diskussion av en doktorsavhandling med avseende på teoretisk förankring och metoder samt bevistande av minst en doktorsdisputation i samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne  

4            UPPLÄGGNING OCH VERKSAMHETSFORMER

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier samt via Internetkommunikation. Undervisningstillfällena koncentreras till ett antal halvdagar. Kortare skriftliga uppgifter samt en avslutande skriftlig examinationsuppgift ingår.  

5            FÖRKUNSKAPSKRAV

Pedagogik 60 poäng.  

6            EXAMINATION

De studerande examineras genom bedömning av de inlämnade skrivuppgifterna och den avslutande skriftliga examinationsuppgiften.

Som betyg på kursen används något av uttrycken väl godkänd, godkänd och underkänd.  

För godkänt betyg krävs aktivt deltagande och fullgjord skriftlig examinationsuppgift.  

För studerande som underkänts på den avslutande examinationsuppgiften ges möjlighet att inom rimlig tid inkomma med en ny sådan.  

7            ÖVRIGA FÖRESKRIFTER

Vid kursstart skall kursens lärare, efter samråd med de studerande, fastställa vilka moment som kräver obligatorisk närvaro. Samtidigt skall läraren presentera former för närvarokontroll och anvisningar för hur obligatoriska moment skall tas igen.

***

Kursplan fastställd av Lärarutbildningsområdets utbildnings- och forskningsnämnd 1999-06-17  

KULTURVETENSKAPLIG FORSKNINGSMETOD FÖR BIBLIOTEKARIER OCH INFORMATIKER, 5 poäng

RESEARCH TRADITIONS IN THE HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES FOR LIBRARIANS AND INFORMATION SPECIALISTS, 5 points  

Kurskod:             8LL127  

 1            BESLUT OCH RIKTLINJER

Kursen är en fortbildningskurs för bibliotekarier och informatiker. Den ges som uppdragsutbildning. 
Kursansvarig institution: Institutionen för lärarutbildning.  

2          SYFTE

De studerande skall skaffa sig inblick i centrala humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningstraditioner och forskningsmetoder för att fördjupa sin förståelse för de forskare och doktorander som utnyttjar bibliotek.   

3            INNEHÅLL

- Problemområden, vetenskapliga riktningar och författarskap av relevans för nutida samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning

- Närläsning av klassiska verk i utdrag

- Granskning och diskussion av en doktorsavhandling med avseende på teoretisk förankring och metoder samt bevistande av minst en doktorsdisputation i samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne  

4            UPPLÄGGNING OCH VERKSAMHETSFORMER

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier samt via Internetkommunikation. Undervisningstillfällena koncentreras till ett antal halvdagar. Kortare skriftliga uppgifter samt en avslutande skriftlig examinationsuppgift ingår.

Undervisningen kan samordnas med kursen Kulturvetenskaplig forskningsmetod för bibliotekarier och informatiker. Pedagogik D, 5 poäng, kurskod 4LU345.  

5            FÖRKUNSKAPSKRAV

60 poäng i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne.  

6            EXAMINATION

De studerande examineras genom bedömning av de inlämnade skrivuppgifterna och den avslutande skriftliga examinationsuppgiften.

Som betyg på kursen används något av uttrycken godkänd och underkänd.  

För godkänt betyg krävs aktivt deltagande och fullgjord skriftlig examinationsuppgift.  

För studerande som underkänts på den avslutande examinationsuppgiften ges möjlighet att inom rimlig tid inkomma med en ny sådan.  

7            ÖVRIGA FÖRESKRIFTER

Vid kursstart skall kursens lärare, efter samråd med de studerande, fastställa vilka moment som kräver obligatorisk närvaro. Samtidigt skall läraren presentera former för närvarokontroll och anvisningar för hur obligatoriska moment skall tas igen.

Kurslitteratur, se bilaga


Kurslitteratur

KULTURVETENSKAPLIG FORSKNINGSMETOD FÖR BIBLIOTEKARIER OCH INFORMATIKER, Pedagogik D1, 5 poäng

Kurslitteraturen består av:

- Baert, Patrick: Social Theory in the Twentieth Century. Oxford: Polity Press, 1998 (219 s.).

- Duplicerade kortare utdrag ur klassiska filosofiska och samhällsvetenskapliga verk, utdelas i samband med kursen.

Ytterligare duplicerade texter som utdelas i samband med kursen.

Något eller några centrala verk som väljes i samråd med kursledningen (ca 600 s.). Deltagarna rekommenderas att läsa följande två böcker av Bourdieu och Foucault:

- Bourdieu, Pierre: Homo academicus. Paris: Minuit, 1984 (289 s.).
Sv. övers. Homo academicus. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 1996.
Tysk övers. Homo academicus. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1988.
Eng. övers. Homo academicus. Cambridge: Polity Press, 1988.

- Foucault, Michel: Surveiller et punir. Naissance de la prison. Paris: Gallimard, 1975 (318 s.).
Sv. övers. Övervakning och straff. Fängelsets födelse. Lund: Arkiv Förlag, 1987.
Norsk övers. Overvågning og straf. Det moderna fængselvæsens historie. Købehavn: Rhodos/Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 1977.
Eng. övers. Discipline and Punish: The Birth of the prison. New York: Vintage/Random House, 1979.

- En doktorsavhandling i samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne (ca 250 s.).


Kursinbjudan 1999-04-30

Inom ramen för sin uppgift som ansvarsbibliotek har SPPB, Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek, tagit initiativ till en 5-poängskurs i pedagogisk forskningsmetod och teori för yrkesverksamma bibliotekarier. Kursen arrangeras av Institutionen för lärarutbildning vid Uppsala universitet, ILU. Donald Broady, professor vid institutionen, har skrivit kursplaneförslaget.

Syftet med kursen är att deltagarna skall få en god orientering om forskningstraditioner och forskningsmetoder inom humanistisk och samhällsvetenskaplig utbildningsforskning, så att de i sitt arbete bättre kan möta forskarnas och studenternas behov. 

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. För övrigt bygger den delvis på närläsning av klassiska verk i korta utdrag. Exempel på aktuell forskning behandlas. Dessutom diskuteras centrala vetenskapliga riktningar och författarskap, problemområden och ställningstaganden.

Under kursen kommer en doktorsavhandling att granskas och diskuteras med avseende på teoretisk förankring, metoder och tekniker. Deltagarna kommer också att få tillfälle att bevista åtminstone en doktorsdisputation i samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne.

Kursen ges på kvartsfart under hösten 1999 och våren 2000 vid fem undervisningstillfällen. Dessa kommer att ligga på torsdagar kl 13.00-16.30. Kursen startar den 21 oktober och äger sedan rum den 9 december samt i februari, april och slutet av maj.

En hel del av kommunikationen och utbytet av textmaterial kommer att ske på webben; deltagarna som ju förväntas vara spridda ute i landet behöver lätt och snabbt tillgång till instruktioner, lärares och kurskamraters material etc. Webbadressen blir http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-fmb99.htm>.

Kurslitteraturen som till större delen kommer att finnas på papper omfattar cirka 1000 sidor.

Till våren 2000 krävs en avslutande skriftlig examinationsuppgift som ska vara färdig i preliminär version i april och i slutversion i maj eller juni.

Vi räknar med att deltagarna är utbildade bibliotekarier. Några förkunskaper i pedagogik krävs däremot inte. Kursen är kostnadsfri för deltagarna. Vi förutsätter att arbetsgivarna ser till att utbildningen får ske på ordinarie arbetstid liksom att de betalar deltagarnas resor till Uppsala. 

Kursen utformas så att den kan ge 5 poäng i pedagogik på D-nivå.

Anmäl snarast ditt intresse för kursen till mig, Eva Lindmark!
E-post: elk@sppb.se
Postadress: SPPB, Box 500 63, 104 05 Stockholm
Tel 08/441 86 14

Det går också bra att kontakta Eva Trotzig
Etg@sppb.se, tel 08/441 86 06


Deltagare

Kursen Kulturvetenskaplig forskningsmetod för bibliotekarier och informatiker, okt 1999-maj 2000.

Gunilla Appelgren <gan@sppb.se>
SPPB, Box 500 63, 104 05 Stockholm
Tel 08/ 441 86 17, Fax 08/ 441 86 22

Marie-Louise Axelsson <marax@bibl.liu.se>
Universitetsbiblioteket, hus D, 581 83 Linköping
Tel 013/ 28 29 47

Lena Berntler <lena.berntler@ub.gu.se>
Pedagogiska biblioteket, Box 300, 405 30 Göteborg
Tel 031/ 773 23 44

Mia Bjursén-Carlberg <mia.bjursen-carlberg@ub.uu.se>
Uppsala universitetsbibliotek, Referenssektionen
Box 510, 751 20 Uppsala
Tel 018/ 471 39 86, Fax 018/ 461 39 41

Pia Bodå <pia.boda@ub.uu.se>
ILU-biblioteket, Box 2136, 750 02 Uppsala
Tel 018/ 471 24 09, Fax 471 24 07

Agneta Brunström <agneta.brunstrom@vbg.htu.se>
Högskolebiblioteket
Box 236, 462 23 Vänersborg
Tel 0521/ 27 56 13 alt 27 55 51, Fax 0521/27 55 50

Kristina Bäckström <kbm@hig.se>
Högskolebiblioteket
801 76 Gävle
Tel 026/ 64 87 29, Fax 026/ 64 88 70

Anna Carin Börjeson <annacarin.borjeson@vbg.htu.se>
Högskolebiblioteket, Box 236, 462 23 Vänersborg
Tel 0521/ 27 55 45, Fax 27 55 50

Anna Cavallin <acn@sppb.se>
SPPB, Box 500 63, 104 05 Stockholm
Tel 08/ 441 86 25, Fax 08/ 441 86 22

Marianne Dalemar <marianne.dalemar@ub.gu.se>
Pedagogiska biblioteket, Box 300, 405 30 Göteborg
Tel 031/ 773 20 88, Fax 773 23 38

Bibi Eriksson <bibi.eriksson@lut.mah.se>
Malmö högskola, Lärarutbildningen, Medioteket, 205 06 Malmö
Tel 040/ 32 53 95, Fax 32 50 33

Helena Forssblad <helena.forssblad@sub.su.se>
Stockholms universitetsbibliotek, 106 91 Stockholm
Tel 08/16 27 81, Fax 16 14 00

Ulla-Britt Hedgren Björklund <ulla-britt.hedgren.bjorklund@ub.gu.se>
Pedagogiska biblioteket, Box 300, 405 30 Göteborg
Tel:031/ 773 23 44, Fax:773 23 38

Per Hjertzell <per.hjertzell@mdh.se>
Mälardalens högskola, Biblioteket, Box 325, 631 05 Eskilstuna
Tel 016/ 15 34 62, Fax 15 36 75

Helena Kettner <helena.kettner@kb.se>
Kungl. Biblioteket, Box 5039, 102 41 Stockholm
Tel 08/ 463 43 02, Fax 463 42 97

Dace Lagerborg <dace.lagerborg@sh.se>
Södertörns högskola, Biblioteket, Box 4155, Huddinge
Tel 08/ 585 88 220, Fax 585 88 012

Eva Lindmark<elk@sppb.se>
SPPB, Box 500 63, 104 05 Stockholm
Tel 08/ 441 86 14, Fax 441 86 22

Eva Lorentzon <eln@sppb.se>
SPPB, Box 500 63, 104 05 Stockholm
Tel 08/ 441 86 10, Fax 08/ 441 86 22

Anna Lundén <anna.lunden@ihs.se>
Idrottshögskolans bibliotek, Box 5646, 114 86 Stockholm
Tel 08/ 402 22 69, Fax 402 22 81

Ingegerd Lundkvist <ingegerd.lundkvist@hs.hj.se>
Högskolebiblioteket, Box 1026, 551 11 Jönköping
Tel 036/ 15 61 68, Fax 10 03 59

Doriana Lööf <dlf@sppb.se>
SPPB, Box 500 63, 104 05 Stockholm
Tel 08/ 441 86 13, Fax 08/ 441 86 22

Eva Mellström <eva.mellstrom@kib.ki.se>
KIB, Omvårdnadsbiblioteket Lindhagensgatan, Box 12733, 112 96 Stockholm
Tel 08/ 728 38 38 eller 728 80 06, Fax 657 95 23

Kerstin Myrdal <???>
Högskolebiblioteket, Box 832, 721 22 Västerås
Tel 021/10 13 41, Fax 021/ 10 13 40

Karin von der Pahlen <kp@adm.hb.se>
Högskolan i Borås, Biblioteket, 501 90 Borås
Tel 033/16 40 46, Fax 16 40 03

Karin Petersén Norås <kpe@du.se>
Högskolan Dalarna, Biblioteket, 791 88 Falun
Tel 023/ 77 81 79, Fax 77 80 88

Margareta Roland <margareta.roland@mdh.se>
Mälardalens högskola, Biblioteket i Västerås, Box 832, 721 22 Västerås
Tel 021/ 10 13 61, Fax 021/10 13 40

Olle Thegeby <olle.thegeby@hs.hj.se>
Högskolebiblioteket, Box 1026, 551 11 Jönköping
Tel 036/ 15 77 29, Fax 10 03 59

Inger Thomas Sundin <inger.thomas-sundin@ub.umu.se>
Umeå universitetsbibliotek, 901 74 Umeå
Tel 090/ 786 68 70, Fax 786 66 77

Ingela Tång <itg@sppb.se>
SPPB, Box 500 63, 104 05 Stockholm
Tel 08/ 441 86 23, Fax 08/ 441 86 22

Anne-Marie Tärnström <anne-marie.tarnstrom@sub.su.se>
Stockholms universitetsbibliotek, 106 91 Stockholm
Tel 08/ 674 7065, Fax 16 14 00

Helena Wedborn<helwe@bibl.liu.se>
Linköpings universitetsbibliotek, 581 83 Linköping
Tel 013/ 28 18 98. Fax 28 29 47

Helena Åström <helena.astrom@sh.se>
Campus Telge, Biblioteket, Södertörns högskola, Mariekällgatan 3
S-151 81 Södertälje
tel arb 08-58 58 86 03, fax 585 88 625

Cecilia Östlund <cecilia.ostlund@sbi.kb.se>
Svenska barnboksinstitutet, Odeng. 61, 113 22 Stockholm
Tel 08/ 54 54 20 64, Fax 54 54 20 54


E-postadresser till lärare och deltagare
(att klippas in i brevhuvudet):

Deltagare:

Gunilla Appelgren <gan@sppb.se>, Marie-Louise Axelsson <marax@bibl.liu.se>, Lena Berntler <lena.berntler@ub.gu.se>, Mia Bjursen-Carlberg <mia.bjursen-carlberg@ub.uu.se>, Pia Boda <pia.boda@ub.uu.se>, Agneta Brunstrom <agneta.brunstrom@vbg.htu.se>, Kristina Backström <kbm@hig.se>, Anna Carin Borjeson <annacarin.borjeson@vbg.htu.se>, Anna Cavallin <acn@sppb.se>, Marianne Dalemar <marianne.dalemar@ub.gu.se>, Bibi Eriksson <bibi.eriksson@lut.mah.se>, Helena Forssblad <helena.forssblad@sub.su.se>, Ulla-Britt Hedgren Björklund <ulla-britt.hedgren.bjorklund@ub.gu.se>, Per Hjertzell <per.hjertzell@mdh.se>, Helena Kettner <helena.kettner@kb.se>, Dag Kyndel <dag.kyndel@ub.uu.se>, Dace Lagerborg <dace.lagerborg@sh.se>, Eva Lorentzon <eln@sppb.se>, Anna Lunden <anna.lunden@ihs.se>, Ingegerd Lundkvist <ingegerd.lundkvist@hs.hj.se>, Doriana Loof <dlf@sppb.se>, Eva Mellstrom <eva.mellstrom@kib.ki.se>, Karin von der Pahlen <kp@adm.hb.se>, Karin Petersen Noras <kpe@du.se>, Margareta Roland <margareta.roland@mdh.se>, Olle Thegeby <olle.thegeby@hs.hj.se> , Inger Thomas Sundin <inger.thomas-sundin@ub.umu.se>, Ingela Tang <itg@sppb.se>, Anne-Marie Tarnström <anne-marie.tarnstrom@sub.su.se>, Helena Wedborn <helwe@bibl.liu.se>, Helena Aström <helena.astrom@sh.se>, Cecilia Ostlund <cecilia.ostlund@sbi.kb.se>, Eva Lindmark <elk@sppb.se>

Lärare:

Donald Broady <broady@nada.kth.se>, Eva Trotzig <etg@sppb.se>, Jonas Gustafsson <jonas.gustafsson@ilu.uu.se>

Admin:

Christina Johansson <christina.johansson@ilu.uu.se>


Prel. schema, förberedelseläsning

Seminarium 1, torsdagen 21 okt 1999 kl 13-16.30. Läs i förväg s. 1-65, 173-200 (dvs Introduction samt kap 1, 2 och 8) i Patrick Baert, Social Theory in the Twentieth Century, Polity Press, Oxford 1998 (219 s.).

Seminarium 2, torsdagen den 9 december 1999 kl 13-16.30. Läs i förväg återstoden av Baert.

Seminarium 3, torsdagen den 10 februari 2000 kl 13-16.30.  Läs i förväg Pierre Bourdieu, Homo academicus, Minuit, Paris 1984 (289 s.). Helst förstås på originalspråk, annars finns översättningar: sv. övers. Homo academicus. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 1996; tysk övers. Homo academicus. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1988; eng. övers. Homo academicus. Cambridge: Polity Press, 1988.

Seminarium 4, torsdagen den 6 april 2000 kl 13-16.30.  Läs i förväg Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Gallimard, Paris 1975 (318 s.). Helst förstås på originalspråk, annars finns översättningar: sv. övers. Övervakning och straff. Fängelsets födelse. Lund: Arkiv Förlag, 1987; norsk övers. Overvågning og straf. Det moderna fængselvæsens historie. Købehavn: Rhodos/Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 1977; eng. övers. Discipline and Punish. The Birth of the prison. New York: Vintage/Random House, 1979.

Seminarium 5, torsdagen den 18 maj 2000 kl 13-16.30. Redovisning av examinationsuppgifter.

Jag påminner om att kursen innefattar bevistandet av en doktorsdisputation i humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne och läsningen av en doktorsavhandling. Som framgår av kursplanen skall ni granska avhandlingen med avseende på teoretisk förankring och metoder. Eftersom deltagarna är spridda över landet är det ogörligt att låta alla bevista samma disputation. Håll ögonen öppna för någon kommande disputation som kan vara lämplig och där ni har möjlighet att vara med. Kursledningen bidrar gärna med synpunkter..


Anvisningar

senast reviderade 14 nov 1999

Tillgodoräknande

Den som önskar tillgodoräkna sig kursen på D-nivå i ämnet pedagogik måste ha fullgjort C-nivån i pedagogik och dessutom vara antagen på D-nivån i pedagogik.

Även deltagare som studerar på andra nivåer och andra ämnen erhåller 5 poäng, vilka dock kan tillgodoräknas inom andra ämnen än pedagogik enbart under förutsättning att studenten inhämtat samtycke inhämnats från kursansvarig vid den egna institutionen. Med andra ord, den som läser vetenskapsteori på C-nivå eller sociologi på forskarutbildningsnivå bör lämna kursplan och litteraturlista till kursansvarig på sin institution och fråga om kurspoängen kan tillgodoräknas.

Det finns som framgår ovan två olika kursplaner för ”Kulturvetenskaplig forskningsmetod för bibliotekarier och informatiker”. Formellt sett är det fråga om två skilda kurser med olika kurskoder. Båda fastställdes 1999-06-17 av Lärarutbildningsområdets utbildnings- och forskningsnämnd. Innehållet är detsamma, men tack vare att det existerar skilda kursplaner, kursbeteckningar och kurskoder kan kursen tillgodoräknas både av den som läser på D-nivå i ämnet pedagogik (och som följer kursplanen 4LU345, med tillägget ”Pedagogik D”) och av den som läser kursen med andra syften (och följer kursplanen 8LL127, dvs. en s.k. ”övrig kurs” utan angivet ämne och utan angiven nivå).

Diskussionsgrupp

Adressen till kursens diskussionsgrupp är http://www.skeptron.uu.se/dscmet/ . Använd en vanlig webbläsare  (t.ex. Microsoft Internet Explorer, eller Netscape). Du behöver inte sitta vid din egen dator, vilken dator som helst med inte alltför urgammal webbläsare skall duga. För att skicka ett eget bidrag i ett nytt ämne, klicka på ”Skicka in nytt bidrag”. Då får du upp en ny sida. I rutan ”Subject” skriver du in ett ämne för ditt inlägg (t.ex. "Kalle Karlssons disputation 12 nov 1999").  I rutan ”From” skriver ditt eget namn och din epostadress. I rutan ”Comments” skriver du in själva texten till ditt bidrag. (Du kan skriva direkt, men enklast brukar vara att först skriva i ett textbehandlingsprogram och sen klistra in. Observera att det som hamnar här blir ren text, dvs formatering, fotnoter etc försvinner.)

Du kan också kommentera någon annans bidrag genom att klicka på detta bidrag och sedan klicka på "Reply".

 Tills vidare används inget lösenordsskydd, så allt du gör tillgängligt för diskussionsgruppen blir synligt för alla besökare. Vid behov kan vi senare lösenordskydda diskussionsytan.

Litteraturen

Se litteraturlistan ovan. Vi förutsätter att alla läser Baert och Bourdieu. Däremot kan den som så önskar byta ut Foucault mot något annat verk, hör i så fall av er till kursledningen..

Till kurslitteraturen hör duplicerade kortare utdrag ur klassiska filosofiska och samhällsvetenskapliga verk. Dessa utdrag finns samlade i  Läsestycken för samhällsvetare i urval och översättning av Donald Broady,  Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi nr 6, femte uppl. 1998. Delades ut till kursdeltagarna 21 okt 1999. Även tillgänglig i pdf-version (240 kb) från adressen http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-6.pdf.

Några texter som kan underlätta läsningen av Bourdieus Homo academicus är:

D. Broady, Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg, Skeptronhäften nr 15, 1998. PDF version, 129 kb, tillgänglig på http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/ske-15.pdf.  

Kulturens fält (red. D. Broady), Bokförlaget Daidalos, Göteborg, 476 sidor, ISBN 91-7173-091-5.
PDF-version, 82 kb, av inledning, summary och innehållsförteckning tillgänglig på URL
http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-98-kulturens-falt-inledn-o-frontmatter.pdf 

Donald Broady, "Inledning", under utgivn. i Pierre Bourdieu, Konstens regler, Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Stockholm/Stehag (sv. övers. av Pierre Bourdieu, Les règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire, Seuil, Paris 1992). PDF-version av inledningen tillgänglig på URL http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-broady-980919-inledn-konstens-regler.pdf 

En utmärkt introduktion är P. Bourdieu och Loïc J.D. Wacquant, Réponses. Pour une anthropologie réflexive, Seuil, Paris 1992, ISBN 2-02-014675-4 (268 sidor), vars amerikanska version An Invitation to Reflexive Sociology, Polity Press, Cambridge 1992, i vissa avseenden är bättre än den franska. Bland nordisk litteratur om Bourdieu kan nämnas D. Broady, Sociologi och epistemologi, HLS Förlag, Stockholm, 2 uppl. 1991, ISBN 91-7656-269-7, 645 sidor <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-broady-91.htm> samt Staf Callewaert, Kultur, pædagogik og videnskab, Akademisk Forlag, København, 1992, ISBN 87-500-32026-4 (201 sidor). En användbar franskspråkig introduktion är Louis Pinto, Pierre Bourdieu et la théorie du monde social, Albin Michel, Paris 1998, ISBN 2-226-10678-2 (264 sidor). 

 

Bevistande av doktorsdisputation och läsning av avhandling

Jag påminner om att kursen innefattar bevistandet av en doktorsdisputation i humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne och läsningen av en doktorsavhandling. Som framgår av kursplanen skall ni granska avhandlingen med avseende på teoretisk förankring och metoder. Eftersom deltagarna är spridda över landet är det ogörligt att låta alla bevista samma disputation. Håll ögonen öppna för någon kommande disputation som kan vara lämplig och där ni har möjlighet att vara med. Kursledningen bidrar gärna med synpunkter.

Skriftliga uppgifter

Under kursens gång skriver deltagarna kortare skriftliga uppgifter som skickas till kursens diskussionsyta på adressen  http://www.skeptron.uu.se/dscmet/. Skriv koncist, någon eller några sidor räcker, med koncentration på frågor ni tycker är värda att diskuteras. Inga referat behövs. Åtminstone två kortare skriftliga uppgifter skall skrivas.

Skicka gärna fler diskussionsinlägg till diskussionsytan, och reagera gärna på andra deltagares inlägg. 

Slutlig examinationsuppgift inlämnas på papper senast den 8 maj 2000. Här är den primära uppgiften att analysera hur den originallitteratur ni läst (Bourdieu, Foucault, avhandlingen, gärna dessutom annan litteratur) förhåller sig till de samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningstraditioner som behandlas i Baerts översikt och som vi diskuterat under kursen. Examinationsuppgiften kan skrivas på olika sätt. En möjlighet är att den ägnas åt jämförelser mellan hur skilda författare förhåller sig till några av de ”samhällsvetenskapens eviga frågor” som nämns på sista sidan i häftet Läsestycken för samhällsvetare. Förhoppningsvis kan ni skriva de kortare skriftliga uppgifterna på så sätt att de fungerar som underlag för examinationsuppgiften. Examinationsuppgiftens omfattning har ingen avgörande betydelse. Tio sidor kan vara lagom. Hellre koncist och välskrivet än pratigt.

Kallelse till avslutande seminariet 18/5 2000

Till deltagarna i kursen ”Kulturvetenskaplig forskningsmetod för bibliotekarier och informatiker”

Hjärtligt välkomna till kursens final i Uppsala nu på torsdag den 18 maj kl 13.15-16.30 (eftersom akademisk kvart verkar passa många startar vi kl 13.15). Lokalen är den vanliga, dvs. Institutionen för lärarutbildning, Seminariegatan 1, rum 1211.

Vi har kvar att diskutera de senast influtna redogörelserna för bevistade disputationer och lästa avhandlingar, se http://www.skeptron.uu.se/dscmet/ 

Dessutom skall examinationsuppgifter ventileras. Du är välkommen även om du inte själv lämnat in någon sådan. Detta är en kurs som kan genomföras på olika sätt. Kursplaner och annan information finns ju på adressen http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-fmb99.htm

Läs gärna i förväg Helena Wedborns examinationsuppgift ”Disciplin, discipliner och klassifikation i Bourdieus Homo academicus och Foucaults Övervakning och straff”, där bibliotek analyseras med hjälp av Bourdieus och Foucaults verktyg. Jag har placerat Helenas text på adressen http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-wedborn-0005.htm 

Väl mött på torsdag

/Donald

 

Brev 22 maj 2000

Till deltagarna i kursen ”Kulturvetenskaplig forskningsmetod för bibliotekarier och informatiker”

Efter kursens sista seminarium den 18 maj inställer sig en känsla av saknad. Det hade varit roligt att fördjupa diskussionerna, till exempel om hur bibliotekens och informationsteknikens utveckling bidrar till att förändra forskningens villkor. Men förhoppningsvis blir det fler tillfällen till samröre med somliga bland er.

I och med seminariet den 18 maj är följande deltagare godkända: Kristina Bäckström, Marianne Delemar, Helena Forssblad, Eva Mellström, Olle Thegeby, Anne-Marie Tärnström, Helena Wedborn. För övriga finns möjlighet att i efterhand lämna in examinationsuppgiften, som bör vara mig tillhanda senaste den 31 augusti. Eventuellt kommer ett avslutande extra seminarium att ordnas i september eller oktober. Då kan vi ventilera senkomna examinationsuppgifter och resonera vidare om några av de frågor som väckts under kursen.

Den som vill ha se ett exempel på en examinationsuppgift hänvisas till Helena Wedborns ”Disciplin, discipliner och klassifikation i Bourdieus Homo academicus och Foucaults Övervakning och straff”, där Foucaults och Bourdieus redskap prövas i en analys av biblioteket som fysiskt rum och socialt sammanhang. Texten kan hämtas från adressen http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-wedborn-0005.htm 

Som ni vet finns kursplaner och anvisningar på adressen http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-fmb99.htm 

Kursens diskussionsyta är http://www.skeptron.uu.se/dscmet/

Tack för er medverkan, hoppas er sommar blir fin.

/Donald

Back to SEC home page

URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-fmb99.htm
Created by Donald Broady. Last updated  June 2000